BESLUITENLIJST VAN
HET VAST BUREAU

Gemeente Kraainem

Zitting van 2 juni 2022

 

 

Aanwezig:

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Voorzitter:  Françoise Devleeschouwer

Leden Vast Bureau:  Damien Filippi, Alain Van Herck

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring ontwerpnotulen

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het vast bureau keurt de ontwerpnotulen van de vergadering van 5 mei 2022 goed.

Publicatiedatum: 15/07/2022
Overzicht punten

Kennisname jaarrekening 2021

Publicatiedatum: 15/07/2022
Overzicht punten

Klachten- en meldingenrapport januari-maart 2022

Publicatiedatum: 15/07/2022
Overzicht punten

Aanpassing HHR RVMW - digitaal & hybride

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het vast bureau beslist om volgende wijzigingen en toevoegingen in het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn aan te brengen en voor te leggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn:

         In artikel 1 §2 wordt gespecificeerd dat de voorzitter, naast de bijeenroeping van de raad voor maatschappelijk welzijn en de agenda, tevens beslist over de wijze van vergaderen.

         Artikel 6 bis wordt toegevoegd omtrent “Digitale en hybride vergaderingen”

         Artikel 6 bis: Digitale en hybride vergaderingen

         §1. In uitzonderlijke omstandigheden kan de voorzitter beslissen om de raad voor maatschappelijk welzijn digitaal te houden.

Onder uitzonderlijke omstandigheden wordt het volgende verstaan:

         Er is een spoedeisend agendapunt waarvan de behandeling niet kan wachten tot de eerstvolgende fysieke vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn.

         Een  meerderheid van leden van de raad voor maatschappelijk welzijn kan niet aanwezig zijn, maar is wel beschikbaar.

         Er doet zich een uitzonderlijke situatie voor waardoor het noodzakelijk of ten zeerste aangewezen is om digitaal i.p.v. fysiek te vergaderen (bv. coronacrisis).

Bij een digitale vergadering dient aan volgende voorwaarden voldaan te worden:

         ieder lid heeft afzonderlijk digitaal toegang tot de beraadslaging en de stemming;

         de leden zijn zichtbaar en hoorbaar herkenbaar op een wijze waardoor hun identiteit kan worden vastgesteld;

         bij een stemming over een onderwerp waarvoor geen geheime stemming is voorgeschreven, maakt ieder lid dat aan de vergadering deelneemt, zijn stem uitdrukkelijk kenbaar. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn controleert de authenticiteit van de uitgebrachte stem en maakt de uitslag onmiddellijk bekend. Bij een geheime stemming wordt de stemming op zodanige digitale wijze georganiseerd dat de voorzitter de authenticiteit van de uitgebrachte stem kan controleren, waarbij een geheime stem niet herleid kan worden tot het lid dat de stem heeft uitgebracht. De voorzitter maakt de uitslag onmiddellijk bekend.

         §3. De agenda wordt digitaal verstuurd en vermeldt uitdrukkelijk dat het gaat om een digitale vergadering

         §4. Via secretariaat@kraainem.be kunnen de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn laten weten of ze nog toelichting wensen bij bepaalde agendapunten en of er opmerkingen zijn.

         In artikel 7 §1 wordt “wijze van vergadering” toegevoegd aan de zaken die openbaar bekend gemaakt worden door aanplakking aan de daarvoor voorziene valven aan het OCMW—gebouw en op de website van het OCMW.

         In artikel 20 §4 wordt gestipuleerd dat in geval van een schorsing van de vergadering wegens aanhoudende wanorde de leden onmiddellijk de zaal “of de digitale vergadering” dienen te verlaten.

Publicatiedatum: 15/07/2022
Overzicht punten

Goedkeuring betaalbaarstellingen

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het vast bureau stelt de facturen, schuldvorderingen en betaallijst medische kosten betaalbaar.

Publicatiedatum: 15/07/2022