BESLUITENLIJST VAN
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Gemeente Kraainem

Zitting van 30 mei 2024

 

 

Aanwezig:

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Algemeen directeur:  Sophie Mary

Voorzitter:  Françoise Devleeschouwer

Raadsleden:  Alain Van Herck, Catherine Danis - Khoudiacoff, Damien Filippi, Isabelle Fouarge, Stéphane Crucifix, Colette Storms, Gilbert Theunis, Laurent De Meutter

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen 30 april 2024

 

Besluit

met 8 ja-stemmen (Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, Catherine Danis - Khoudiacoff, Isabelle Fouarge, Stéphane Crucifix, Colette Storms, Gilbert Theunis en Laurent De Meutter), 1 onthouding (Damien Filippi)

 

 

 

Enig artikel:

De raad voor het maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de vergadering van 30 april 2024 goed.

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Reglement Mobilo - Aanpassing

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om het reglement houdende gebruik van de vrijwilligerscentrale Mobilo, goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 oktober 2011 als volgt aan te passen:

         Artikel 12, 2de alinea:

         maximaal tweemaal het bedrag van diens leeflooncategorie te vervangen door:

 te wijzigen door:

         maximaal 1 500 euro per maand, verhoogd met 100 euro per persoon

         Artikel 22 te schrappen.

 

 

Artikel 2:

Een gecoördineerde versie van het reglement houdende gebruik van de vrijwilligerscentrale Mobilo wordt bij deze beslissing gevoegd en maakt er integraal deel van uit.

 

Artikel 3:

Het reglement treedt in werking op 1 juli 2024.

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Tariefreglement Resto&Co/Lunch&Co

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist met ingang van 1 juni 2024, de tarieven voor de activiteiten van Resto&Co en Lunch&Co als volgt vast te stellen:

 

 

Inwoners

Niet inwoners

enkele rit met de minibus

1,00 EUR

Niet mogelijk

rit heen en terug met de minibus

2,00 EUR

Niet mogelijk

warme maaltijd kraantjeswater/koffie/thee inbegrepen

8,00 EUR

10,00 EUR

kerstdiner kraantjeswater/koffie/thee inbegrepen

20,00 EUR

25,00 EUR

mineraal water (bruis/plat)

0,50 EUR

0,50 EUR

pils

1,00 EUR

1,00 EUR

witte/rode wijn

1,50 EUR

1,50 EUR

uitstappen

80% van de geraamde kostprijs

100% van de geraamde kostprijs

activiteiten

de geraamde kostprijs

de geraamde kostprijs

 

 

Artikel 2:

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist voor wat de uitstappen betreft, de bevoegdheid om te beslissen of het bestuur het busvervoer al dan niet gratis aanbiedt, te delegeren aan het vast bureau.

 

Artikel 3:

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist alle andere tarieven voor de activiteiten van Resto&Co of Lunch&Co die gebeurlijk in vorige beslissingen zouden zijn opgenomen, met ingang van 1 juni 2024 op te heffen.

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Creat CV- AV - 18 juni 2024

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de uitnodiging voor de algemene vergadering van CreaT CV op dinsdag 18 juni 2024 om 14.30 uur in Flanders Expo, Maaltekouter 1 te 9051 Gent.

 

Artikel 2:

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist dat de heer Damien Filippi, aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van het OCMW Kraainem in vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 maart 2023, het mandaat krijgt om namens het OCMW Kraainem, de in artikel 3 vermelde agendapunten goed te keuren.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad beslist om zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de  algemene vergadering van 18 juni 2024:

 1. Wijziging van vermogen
 2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen
 3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023
 4. Verslag van de commissaris
 5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2023 afgesloten op 31 december 2023

 b. Goedkeuring va de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2023

 1. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
 2. Actualisering presentievergoeding
 3. Statutaire benoemingen
 4. Varia
Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Haviland Intercommunale - AV - 19 juni 2024

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de uitnodiging voor de algemene vergadering van Haviland Intercommunale IgSv op woensdag 19 juni 2024 om 18 uur in de kantoren van Haviland - Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik.

 

Artikel 2:

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van 19 juni 2024:

 1. Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 13 december 2023 - goedkeuring
 2. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2023
 3. Jaarrekening 2023 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2023, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting - goedkeuring
 4. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31.12.2023 - goedkeuring
 5. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31.12.2023: goedkeuring
 6. Bestuur - kwijting aan bestuurders

 

Artikel 3:

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist dat mevrouw Catherine Khoudiacoff, aangeduid als vertegenwoordiger van het OCMW in vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn op 7 maart 2019, het mandaat krijgt om namens het OCMW Kraainem, de in artikel 2 vermelde agendapunten goed te keuren.

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Bulletin schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Behandeling mondelinge vragen vorige zitting

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 24/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.