NOTULEN VAN
 

Gemeente Kraainem

Zitting van 30 april 2024

 

 

Aanwezig:

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Algemeen directeur:  Sophie Mary

Voorzitter:  Françoise Devleeschouwer

Raadsleden:  Alain Van Herck, Catherine Danis - Khoudiacoff, Isabelle Fouarge, Colette Storms, Gilbert Theunis, Laurent De Meutter

Verontschuldigd:

Raadslid:  Damien Filippi

Afwezig:

Raadslid:  Stéphane Crucifix

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen 28 maart 2024

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

De raad voor het maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de vergadering van 28 maart 2024 goed.

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Financieel verslag 2023

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Vaststelling jaarrekening 2023 - Deel OCMW

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de jaarrekening 2023 deel OCMW, zoals vervat als bijlage, vast.

 

Artikel 2:

Deze beslissing zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad op 30 april 2024.

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Woonmaatschappij Woontrots  - Algemene vergadering

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis voor de uitnodiging voor de algemene vergadering van Woonmaatschappij Woontrots bv. op 15 mei 2024 om 20 uur  op de maatschappelijk zetel, Lindeboomstraat 116 te 3080 Tervuren.

 

Artikel 2:

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist dat mevrouw Françoise Devleeschouwer, aangeduid als vertegenwoordiger in de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 juni 2023, het mandaat krijgt om namens het OCMW Kraainem, de in artikel 3 vermelde agendapunten goed te keuren

 

Artikel 3:

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist zijn goedkeuring te hechten aan de volgende agendapunten van de algemene vergadering van 15 mei 2024:

 1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering.
 2. Verslag van de commissaris-revisor
 3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023
 4. Verwerking van het resultaat
 5. Kwijting aan de bestuurders
 6. Kwijting aan de commissaris-revisor
 7. Zitpenningen
 8. Varia
Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

EthiasCo cvba - Algemene vergadering

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de uitnodiging van 13 juni 2024 voor de algemene vergadering van EthiasCo.

 

Artikel 2:

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van 13 juni 2024 van EthiasCo:

 1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023
 2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2023 en bestemming van het resultaat
 3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat
 4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht
 5. Statutaire benoemingen - Client Board
 6. Mandaat van commissaris - boekjaren 2026-2027-2028

 

Artikel 3:

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om het mandaat te bevestigen van mevrouw Françoise Devleeschouwer als vertegenwoordiger van het OCMW om de algemene vergadering van EthiasCo bij te wonen, zoals reeds bepaald bij beslissing van 27 mei 2021.

 

Artikel 4:

De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om de agendapunten op de algemene vergadering van EthiasCo goed te keuren, overeenkomstig artikel 2 van deze beslissing.

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Bulletin schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Behandeling mondelinge vragen vorige zitting

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 24/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.