BESLUITENLIJST VAN
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Gemeente Kraainem

Zitting van 27 juni 2022

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Françoise Devleeschouwer

Raadsleden:  Alain Van Herck, Catherine Danis - Khoudiacoff, Damien Filippi, Ingrid Leyman, Isabelle Fouarge, Stéphane Crucifix, Colette Storms

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

Schepen sociale zaken:  Marie-France Constant

Verontschuldigd:

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Raadslid:  Gilbert Theunis

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring ontwerpnotulen

 

Besluit

 

Enig artikel:

De raad voor maatschappelijk keurt de ontwerpnotulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 juni 2022 goed.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Financieel verslag 2021

 

Besluit

 

Besluit

 

Enig artikel:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de financiële rapportering voor boekjaar 2021.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Vaststelling jaarrekening 2021 - Deel OCMW

 

Besluit

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de jaarrekening 2021 zoals vervat als bijlage vast.

 

Artikel 2:

Deze beslissing zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad op 28 juni 2022.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Aanpassing meerjarenplan 2022-1 - vaststelling

 

Besluit

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het OCMW-deel van de aanpassing van het meerjarenplan 2022-1, als bijlage bij deze beslissing gevoegd, vast.

 

Artikel 2:

Deze beslissing zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad op 28 juni 2022.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Psychosociale risicoanalyse - RAPSY - resultaten

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Psychosociale risicoanalyse - RAPSY - actieplan

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Welzijnskoepel West-Brabant - Algemene vergadering

 

Besluit

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de uitnodiging van de algemene vergadering van 20 juni 2022 van de Welzijnskoepel West-Brabant.

 

Artikel 2:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt er akte van dat mevrouw Françoise Devleeschouwer, mevrouw Isabelle Fouarge en de heer Alain Van Herck als gemeentelijke afgevaardigde werden aangeduid bij beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 maart 2019.

 

Artikel 3:

De raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigt de beslissing die de vertegenwoordigers hebben genomen, namens het OCMW, met name de kennisname en de goedkeuring van volgende agendapunten:

1)     AV 01.06.2022  Notulen algemene vergadering van 13 december 2021 - beslissing

2)     AV 02.06.2022  Installatie nieuwe leden algemene vergadering - beslissing

3)     AV 03.06.2022  Aanduiden nieuwe deskundige voor de bestuursorganen - beslissing

4)     AV 04.06.2022  Jaarrekening 2021- vaststelling

5)     AV 05.06.2022   Kwijting aan de bestuurders - beslissing

6)     AV 06.06.2022  Wijziging RPR Welzijnskoepel West-Brabant - beslissing

7)     AV 07.06.2022  Vaststellen verdeelsleutel dienst tijdelijke maatschappelijk werk - beslissing

8)     AV 08.06.2022 Jaarverslag 2021 - kennisgeving

9)     AV 09.06.2 022 Actuele dossiers - kennisgeving

10)AV 10.06.2022 Varia

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Aanpassing HHR - digitale en hybride vergaderingen

 

Besluit

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om volgende wijzigingen aan te brengen in het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn:

 

         In artikel 1 §2 wordt gespecificeerd dat de voorzitter, naast de bijeenroeping van de raad voor maatschappelijk welzijn en de agenda, tevens beslist over de wijze van vergaderen.

         Artikel 6 bis wordt toegevoegd omtrent “Digitale en hybride vergaderingen”

         Artikel 6 bis: Digitale en hybride vergaderingen

         §1. In uitzonderlijke omstandigheden kan de voorzitter beslissen om de raad voor maatschappelijk welzijn digitaal te houden.
Onder uitzonderlijke omstandigheden wordt het volgende verstaan:

         Er is een spoedeisend agendapunt waarvan de behandeling niet kan wachten tot de eerstvolgende fysieke vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn.

         Een  meerderheid van leden van de raad voor maatschappelijk welzijn kan niet aanwezig zijn, maar is wel beschikbaar.

         Er doet zich een uitzonderlijke situatie voor waardoor het noodzakelijk of ten zeerste aangewezen is om digitaal i.p.v. fysiek te vergaderen (bv. coronacrisis).

Bij een digitale vergadering dient aan volgende voorwaarden voldaan te worden:

         ieder lid heeft afzonderlijk digitaal toegang tot de beraadslaging en de stemming;

         de leden zijn zichtbaar en hoorbaar herkenbaar op een wijze waardoor hun identiteit kan worden vastgesteld;

         bij een stemming over een onderwerp waarvoor geen geheime stemming is voorgeschreven, maakt ieder lid dat aan de vergadering deelneemt, zijn stem uitdrukkelijk kenbaar. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn controleert de authenticiteit van de uitgebrachte stem en maakt de uitslag onmiddellijk bekend. Bij een geheime stemming wordt de stemming op zodanige digitale wijze georganiseerd dat de voorzitter de authenticiteit van de uitgebrachte stem kan controleren, waarbij een geheime stem niet herleid kan worden tot het lid dat de stem heeft uitgebracht. De voorzitter maakt de uitslag onmiddellijk bekend.

         §3. De agenda wordt digitaal verstuurd en vermeldt uitdrukkelijk dat het gaat om een digitale vergadering

         §4. Via secretariaat@kraainem.be kunnen de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn laten weten of ze nog toelichting wensen bij bepaalde agendapunten en of er opmerkingen zijn.

         In artikel 7 §1 wordt “wijze van vergadering” toegevoegd aan de zaken die openbaar bekend gemaakt worden door aanplakking aan de daarvoor voorziene valven aan het OCMW—gebouw en op de website van het OCMW.

         In artikel 20 §4 wordt gestipuleerd dat in geval van een schorsing van de vergadering wegens aanhoudende wanorde de leden onmiddellijk de zaal “of de digitale vergadering” dienen te verlaten.

 

Artikel 2:

Een gecoördineerde versie van het huishoudelijk reglement wordt bij deze beslissing gevoegd en

maakt er integraal deel van uit.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Vaststelling wijze en voorwaarden badkamer

 

Besluit

 

Artikel 1:

De voorwaarden van overeenkomst met aannemer goed te keuren, zoals vervat in het bijzonder bestek voor de levering en plaatsing van een badkamer, als bijlage bij dit besluit gevoegd, voor een geraamd bedrag van 35 000,00 EUR, inclusief BTW.

 

Artikel 2:

Dit bedrag automatisch overeenkomstig aan te passen bij een wijziging van het geldende BTW-tarief.

 

Artikel 3:

Deze opdracht te gunnen na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Artikel 4:

Navolgende aannemers te raadplegen voor het indienen van een prijsofferte:

         M.V.H. Marc Van Hemelrijck, Stationsstraat 13 te 1930 Zaventem

         Luc De Wit, Kerklaan 19a te 1830 Machelen

         WILLEMS TECNO, Leuvensesteenweg 157 te Kortenberg

 

Artikel 5:

De opdracht te financieren met krediet voorzien in het meerjarenplan 2022 onder de algemene rekening 26100000 'Gebouwen - andere MVA' en onder beleidsitem 005001 'Kapellelaan'.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Verslag aanpak Oekraïnecrisis

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Bulletin schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Behandeling mndelinge vragen vorige zitting

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Mondelingen vragen

Publicatiedatum: 01/07/2022