NOTULEN VAN
 

Gemeente Kraainem

Zitting van 27 september 2022

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Schepenen:  Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadslid:  Isabelle Fouarge

 

 

Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 27 september 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Schepenen:  Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadslid:  Isabelle Fouarge

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Goedkeuring notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 30 augustus 2022

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 30 AUGUSTUS 2022

 

Feiten en context

         Zitting van de gemeenteraad van 30 augustus 2022.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 277 en 278.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 30 augustus 2022 goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 27 september 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Schepenen:  Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadslid:  Isabelle Fouarge

 

OPENBARE ZITTING

 

2. Opvolgingsrapportering 1° semester 2022 meerjarenplan

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

2. OPVOLGINGSRAPPORTERING 1° SEMESTER 2022 MEERJARENPLAN

 

Feiten en context

         Volgens artikel 263 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepalen de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, wanneer hen een

opvolgingsrapportering, met een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan wordt voorgelegd.

         Sinds de invoering van BBC2020 is de verplichting opgelegd om minstens één maal per jaar, in de loop van het derde kwartaal, aan de raad te rapporteren over de stand van zaken van de beleidsdoelstellingen over het eerste semester van het boekjaar. Dit zowel op inhoudelijk als financieel vlak.

         Volgens artikel 29 van het Besluit Vlaamse Regering van 30 maart 2018 bevat deze rapportering minstens de

volgende elementen:

1.         een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;

 1. een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar;
 2.                               in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;
 3.       in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's.

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 263

         Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 30 maart 2018, inzonderheid artikel 29

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis van de opvolgingsrapportering over het 1° semester van het boekjaar 2022 betreffende het meerjarenplan 2020-2025.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 27 september 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Schepenen:  Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadslid:  Isabelle Fouarge

 

OPENBARE ZITTING

 

3. Kerkfabriek Sint-Dominicus - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

3. KERKFABRIEK SINT-DOMINICUS - AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025

 

Feiten en context

         Lokaal bestuur ontving van de kerkfabriek Sint-Dominicus de meerjarenplanwijziging 2020-2025.

         In deze aanpassing van het meerjarenplan worden onderstaande wijzigingen doorgevoerd:

         Daling van de gebruiksvergoedingen voor de kerk (2.062,93 EUR)

         Tussenkomst door de scouts in de verwarmingskosten van de kerk (907 EUR)

         De gevraagde investeringstoelage ten bedrage van 30.250 EUR werd reeds goedgekeurd in de budgetwijziging van de kerkfabriek (gemeenteraad van 31 mei 2022). Deze is nu eveneens opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan van de kerkfabriek en werd ook reeds opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan van de gemeente in juni 2022.

 

Voorgeschiedenis

         Gemeenteraadsbeslissing van 31 mei 2022 met betrekking tot de goedkeuring van de budgetwijziging van de kerkfabriek Sint-Dominicus.

 

Juridische gronden

         Eredienstdecreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erediensten.

         Decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erediensten.

         Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst.

         Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de meerjarenplanwijziging 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Dominicus , als bijlage vervat bij deze beslissing en er integraal deel van uitmakend, goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 27 september 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Schepenen:  Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadslid:  Isabelle Fouarge

 

OPENBARE ZITTING

 

4. Aanwerving Werfleider (contractueel) - Afwijking diplomavereiste

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

4. AANWERVING WERFLEIDER (CONTRACTUEEL) - AFWIJKING DIPLOMAVEREISTE

 

Feiten en context

         De functie van werfleider is momenteel ingevuld door deskundige wegen (B4-B5), die afwezig is.

         Er werd een consultant aangesteld van UGS die sinds 16/7/2021 een gedeelte van de taken op zich neemt.

         De dienst blijft echter op zoek naar een structurele oplossing voor het vele (en dringende) werk.

         Een oplossing kan zijn om contractueel een werfleider B4-B5 aan te stellen voor 1 jaar, maar de functie van werfleider is geen evidente functie om in te vullen. Het bestuur stelde de functie in het verleden reeds verschillende keren open zonder succes.

         Er wordt voorgesteld om een afwijking van de diplomavoorwaarden te voorzien zoals bepaald in de rechtspositieregeling.

         Volgens deze regeling dient een werfleider B4-B5 te voldoen aan volgende    voorwaarde:

                                                                                                                                                                                                                                                                                            houder zijn van een bachelordiploma, ofwel van een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

 

Juridische gronden

         Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

         De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, door de gemeenteraad aangenomen op 26 januari 2021 en latere wijzigingen.

         Artikel 7 betreffende een afwijking van de diplomavereiste

         Artikel 21 betreffende relevante beroepservaring en de niveau- of capaciteitstest.

         Het besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2019 ter goedkeuring van het organogram Kraainem 2.0, gewijzigd door de gemeenteraad van 29 juni 2021.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist dat er kan afgeweken worden van de diplomavoorwaarden volgens de bepalingen vermeld in de rechtspositieregeling van het gemeente- en OCMW personeel voor de aanwerving van de functie deskundige wegen/werfleider B4-B5

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist om aangewezen te kunnen worden als werfleider B4-B5 in het gemeentebestuur van Kraainem, er voldaan moet worden aan elk van de volgende voorwaarden:

        Minstens houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs én beschikken over een relevante aantoonbare beroepservaring.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 27 september 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Schepenen:  Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadslid:  Isabelle Fouarge

 

OPENBARE ZITTING

 

5. Aanpassing Huishoudelijk Reglement Gemeenteraad - Digitale & Hybride vergaderingen

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

5. AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD - DIGITALE & HYBRIDE VERGADERINGEN

 

Feiten en context

         Sinds 30 april 2022 is het niet meer mogelijk om digitale of hybride vergaderingen te organiseren.

         Daarom is het noodzakelijk dat het huishoudelijk reglement een voorziening bevat die de mogelijkheid voor digitale en hybride vergaderingen vastlegt.

         Het decreet lokaal bestuur alsook het besluit van de Vlaamse Regering voorzien wettelijke voorwaarden omtrent digitale en hybride vergaderingen.

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 20.

         Besluit van de Vlaamse Regering over de voorwaarden voor digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen van 10 september 2021, inzonderheid artikels 1, 4 §2 en 5.

         Kennisname omtrent de beslissing van het Agentschap Binnenlands Bestuur tot vernietiging van de aanpassing van het huishoudelijk reglement van 26 april 2022 op de gemeenteraad van 30 augustus 2022.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist om volgende wijzigingen aan te brengen in het huishoudelijk reglement:

         In artikel 6 bis wordt paragraaf 5 toegevoegd dat de uitzonderlijke gevallen waarin digitaal of hybride vergaderd kan worden vastlegt:

 

  §5. Onder uitzonderlijke omstandigheden die kunnen toelaten om digitaal of hybride                                                         te vergaderen wordt verstaan:

         In geval van een algemeen gezondheids- en of veiligheidscrisis (bijvoorbeeld pandemieën, terreurdreiging, …)

         Door een onvoorziene gebeurtenis waardoor de raad niet kan bijeenkomen op de voorziene locatie (bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden, overstroming, betoging, raadszaal die onverwacht fysiek niet toegankelijk is, …);

         Als een dringende noodzakelijke of spoedeisende beslissing van de raad nodig is die niet kan wachten tot agendering op de eerstvolgende geplande raad of vergadering en het redelijk aanneembaar is dat er anders geen aanwezigheidsquorum kan worden gehaald. Dit wordt gekoppeld aan een voorafgaande instemming van een  meerderheid van de raadsleden.

 

Artikel 2:

Een gecoördineerde versie van het huishoudelijk reglement wordt bij deze beslissing gevoegd en maakt er integraal deel van uit.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 27 september 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Schepenen:  Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadslid:  Isabelle Fouarge

 

OPENBARE ZITTING

 

6. Reglement voor de erkenning en subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp - aanvullende overgangsbepaling

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

6. REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN HUMANITAIRE HULP - AANVULLENDE OVERGANGSBEPALING

 

Feiten en context

         De gemeenteraad van 28 juni 2022 besliste om een nieuw reglement voor de erkenning en subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp vast te leggen.

         In de overgangsbepaling ontbreekt een artikel waarmee het oudeartikel 1 §2 lid 3 omtrent ontwikkelingssamenwerking en noodhulp van het reglement gemeentelijke subsidies vastgelegd door de gemeenteraad van 28 februari 2012 wordt opgeheven.

         De administratie wenst dit voor de duidelijkheid langs deze weg recht te zetten.

 

Juridische gronden

         Het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 40 §3.

         De beslissing van de gemeenteraad van 28 juni 2022, inzonderheid het agendapunt reglement voor de erkenning en subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp.

        Het reglement gemeentelijke subsidie van 28 februari 2012, inzonderheid artikel 1 §2 lid 3.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist om de volgende wijzigingen aan te brengen in het reglement voor de erkenning en subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp vastgelegd door de gemeenteraad van 29 juni 2022:

         Een nieuw artikel 38 wordt toegevoegd: "Het artikel 1 §2 lid 3 omtrent ontwikkelingssamenwerking en noodhulp van het reglement gemeentelijke subsidies vastgelegd door de gemeenteraad van 28 februari 2012 wordt opgeheven."

         Het huidige artikel 38 wordt het nieuwe artikel 39.

 

Artikel 2

Een gecoördineerde versie van het reglement voor de erkenning en subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp wordt bij deze beslissing gevoegd en maakt er integraal deel van uit.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 27 september 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Schepenen:  Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadslid:  Isabelle Fouarge

 

OPENBARE ZITTING

 

7. Milieu - Politieverordening - inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

7. MILIEU - POLITIEVERORDENING - INZAMELEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN

 

Feiten en context

         In de gemeente Kraainem is er een zone afgebakend waarbinnen het verplicht gebruik van harde vuilnisbakken voor de restafvalzakken is opgelegd.

         Het probleem van opengescheurde afvalzakken treedt nog op buiten deze zone.

         Het college van burgemeester en schepenen ging principieel akkoord om de verplichting van het gebruik van een harde vuilnisbakken in te voeren in heel de gemeente.

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 41

         Het decreet van 2 juli 1981 en latere wijzigingen, betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, inzonderheid op artikel 15.

         Het materialendecreet van 14 december 2011, en latere wijzigingen.

         Het besluit van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), en latere wijzigingen.

         Het Gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2020 betreffende de wijziging van de politieverordening voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

         De beslissing van het college burgemeester en schepenen van 7 september 2021 betreffende het principieel akkoord om het gebruik van harde vuilnisbakken voor restafvalzakken te verplichten op het hele grondgebied van de gemeente.

         De beslissing van het college burgemeester en schepenen van 2 augustus 2022 om het aanbieden van restafvalzakken in een harde afvalrecipiënt met deksel in heel de gemeente op te leggen.

 

Argumentatie

         De monitoring van de knelpunten door Interza heeft aangewezen dat opengescheurde restafvalzakken nog vaak worden aangetroffen en dit verspreid over de verschillende wijken in de gemeente.

         Dieren worden nog al te vaak aangetrokken door etensresten in de restafvalzakken. Door organisch afval te composteren of aan te bieden voor de GFT-ophaling kan dit probleem worden vermeden en voldoet men aan de verplichte gescheiden afvalinzameling. Niet ieder huisgezin maakt gebruik van een GFT-container.

         Het te vroeg buitenplaatsen van de restafvalzakken versterkt ook het fenomeen van de gescheurde afvalzakken.

         Het gebruik van harde vuilnisbakken voor de restafvalzakken heeft  positieve effecten op de netheid van het straatbeeld, maar er kunnen mogelijks enkele neveneffecten ontstaan.

         Naast de algehele invoeringen van de harde vuilnisbakken in de gemeente werden ookenkele definities en sorteerregels geactualiseerd in de politieverordening. (p+md, formaten afvalzakken)

 

Financiële gevolgen

Invoering zal indirecte kosten genereren door onderhanden communicatie, opvolging en handhaving van het project.

 

Besluit

met 17 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Guillaume von Wintersdorff, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli en Bruno Schroeven), 3 onthoudingen (Olivier Joris, Luc Timmermans en Carine Pin)

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om het politiereglement van 26 mei 2020 houdende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen op te heffen en te vervangen door het volgende:

 

Hoofdstuk I ALGEMENE BEPALINGEN

 

Afdeling 1 – DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED

 

Artikel 1:

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huishoudelijke afvalstoffen verstaan: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden, zoals gedefinieerd in de bijlage 2.1. van het VLAREMA.

Interza cvba met maatschappelijke zetel Hoogstraat 185 te 1930 Zaventem is de bevoegde instantie voor het inzamelen, vervoeren en verwerken of laten verwerken van huishoudelijke afvalstoffen op het grondgebied van de gemeente Kraainem, hierna genoemd "de intercommunale" of "Interza".

 

Artikel 2:

§ 1 De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden bij om het even welke selectieve inzameling (exclusief het recyclagepark):

         gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen,

         krengen van dieren en slachtafval,

         bedrijfsafvalstoffen,

         autobanden, autowrakken of andere auto-onderdelen,

         geneesmiddelen of ander medisch afval,

         grond,

         wortelstronken en boomstronken met een diameter groter dan 15 cm.

 

§ 2 Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten ter inzameling aan te bieden. Evenzo is het de inwoners verboden huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden in een andere gemeente.

 

Artikel 3:

§ 1 Behoudens schriftelijke toelating van de intercommunale is het voor iedereen verboden om het even welke aangeboden afvalstof mee te nemen. Alleen de ophalers, daartoe aangewezen door de intercommunale, zijn gerechtigd om afvalstoffen in te zamelen.

 

§ 2 De huis-aan-huisophaling gebeurt voor:

         iedere persoon die alleen leeft,

         iedere leefgemeenschap van twee of meer personen die, al of niet door verwantschap met elkaar verbonden, gewoonlijk in één en dezelfde woning verblijven en er samenwonen,

         de instellingen voor diensten van openbaar nut zoals bijvoorbeeld rusthuizen, OCMW’s, scholen, gemeentehuizen, feestzalen, sportzalen, zwembaden,

         iedere jeugd-, sport- of culturele vereniging.

 

Afdeling 2 – VERBRANDEN EN SLUIKSTORTEN VAN AFVALSTOFFEN

 

Artikel 4:

Onverminderd de toepassing van artikel 6.11.1 van VLAREM II is het verboden om het even welke afvalstoffen te verbranden, zowel in openlucht als in gebouwen.

 

Artikel 5:

§ 1 Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om het even welke afvalstof te sluikstorten. Onder sluikstorten wordt verstaan: het achterlaten, opslaan of storten van afvalstoffen op niet-reglementaire plaatsen, op niet-reglementaire tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten.

 

§ 2 Wanneer afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of op een plaats in strijd met deze verordening of met andere wettelijke bepalingen kan de burgemeester jegens de overtreder de onmiddellijke verwijdering van de in artikel 5, § 1 bedoelde afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per aangetekend schrijven aan de overtreder overgemaakt. De overtreder beschikt over een termijn van maximum één week, te rekenen vanaf de ontvangst van het bevel van de burgemeester. Indien de overtreder weigert de afvalstoffen binnen de door de burgemeester vastgestelde termijn te verwijderen, is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de overtreder, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen.

 

§ 3 Indien geen overtreder kan aangeduid worden, kan de burgemeester jegens de eigenaar van het perceel waarop afvalstoffen werden achtergelaten in strijd met deze verordening of met andere wettelijke bepalingen, de onmiddellijke verwijdering van de in artikel 5, § 1 bedoelde afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per aangetekend schrijven aan de eigenaar overgemaakt. De eigenaar beschikt over een termijn van maximum één week, te rekenen vanaf de ontvangst van het bevel van de burgemeester. Indien de eigenaar weigert de afvalstoffen binnen de door de burgemeester vastgestelde termijn te verwijderen, is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de eigenaar, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen.

 

§ 4 Indien alsnog een overtreder wordt vastgesteld, kan de in artikel 5, § 3 bedoelde eigenaar de kosten van de verwijdering van de in artikel 5, § 1 bedoelde afvalstoffen verhalen op de overtreder.

 

§ 5 Ongeacht artikel 5, § 2 en 3 is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de overtreder, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen, wanneer de afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met deze politieverordening of met andere wettelijke bepalingen.

 

§ 6 Naar aanleiding van een ambtshalve verwijdering, overeenkomstig artikel 5, § 2, § 3 en § 5, kan de burgemeester gemeentelijke ambtenaren en personeelsleden van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Interza cvba aangeduid door de gemeenteraad als GAS-vaststeller de opdracht geven het afval grondig te onderzoeken teneinde de identiteit van de overtreder te achterhalen.

 

§ 7 Het is verboden slijk, zand, kiezels of afval dat zich voor of nabij de woning bevindt op de straten, in de greppels of in de rioolputten te vegen. Het is tevens verboden via de rioolputten of op enige andere wijze om het even welke afvalstoffen in de riolering te deponeren.

 

§ 8 Met het oog op thuiscomposteren is het toegestaan op eigen privé-terrein een stapelplaats aan te leggen voor het composteren van eigen groente-, fruit- en tuinafval, mits deze stapelplaats geen hinder teweegbrengt voor de buurtbewoners.

 

Afdeling 3 – AANBIEDING VAN AFVALSTOFFEN

 

Artikel 6:

§ 1 De huishoudelijke afvalstoffen dienen aangeboden te worden zoals voorzien in deze verordening. Afvalstoffen die worden aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van deze verordening worden niet aanvaard. De aanbieder dient dezelfde dag nog de niet-aanvaarde afvalstoffen terug te nemen.

 

§ 2 Het toezicht op de aanbieding van afvalstoffen wordt uitgevoerd door de ophalers die door de intercommunale aangesteld werden om afvalstoffen in te zamelen en door de parkwachter in geval van inzameling via het recyclagepark. Deze ophalers en de parkwachter mogen de aanbieders wijzen op de foutieve aanbieding en de nodige richtlijnen verstrekken.

 

§ 3 Bij herhaaldelijke en langdurige overtreding van de sorteerrichtlijnen geldend voor de selectieve inzameling, en na minimum twee schriftelijke aanmaningen met een minimale tussentijd van twee maanden, kan de intercommunale de selectieve inzameling van één of meerdere fracties op desbetreffend ophaalpunt gedurende een vast te stellen termijn schorsen. Deze schorsing wordt per aangetekend schrijven, met kopie aan de gemeente, gemeld aan het gezinshoofd of de verantwoordelijke beheerder van het ophaalpunt. Inwoners zijn dan voor de gescheiden inzameling uitsluitend aangewezen op het recyclagepark.

 

§ 4 Onverminderd de bepalingen van dit artikel wordt het toezicht en de bestuurlijke handhaving uitgeoefend, de veiligheidsmaatregelen genomen, het onderzoek, de vaststelling en de bestraffing van de milieu-inbreuken en milieumisdrijven uitgevoerd volgens de bepalingen van artikelen 68 en 69 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (het Materialendecreet).

 

Artikel 7:

§ 1 De afvalstoffen mogen slechts na 19 uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop de ophaling zal plaatsvinden buitengeplaatst worden.

 

§ 2 De huishoudelijke afvalstoffen dienen middels de voorgeschreven recipiënt of wijze aangeboden te worden aan de rand van de openbare weg en vóór het betrokken perceel waar de aanbieder gevestigd is, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. De aanbieder die afgelegen van de openbare weg of langs wegen, plaatsen of stegen gevestigd is die niet door de wagens van de ophaaldienst bereikbaar zijn, of in geval er openbare werken aan de gang zijn die de normale doorgang van de ophaaldiensten verhinderen dienen de voorgeschreven recipiënten te plaatsen op de dichtst bij zijn perceel grenzende openbare weg die wel toegankelijk is.

 

§ 3 De inwoners die de recipiënt buitenzetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel uitspreiden van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen.

 

§ 4 Het is verboden de langs de openbare weg staande recipiënten te openen, geheel of gedeeltelijk te ledigen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde personeel in de uitoefening van hun functie.

 

§ 5 De intercommunale organiseert, onder de voorwaarden door haar bepaald, bijkomende ophalingen op afroep van groot restafval, snoeihout, grof vuil, asbestplaten.

 

Afdeling 4 – AFVAL OP STANDPLAATSEN

 

Artikel 8:

De uitbater van een private vaste of verplaatsbare inrichting aan of langs de openbare plaats die voedingswaren of dranken verkoopt of aanbiedt die buiten de inrichting worden of kunnen worden verbruikt (drankautomaat, snackbar, frituur, ijssalon, broodjeszaak en dergelijke), dient het nodige te doen opdat de klanten de openbare plaats rond hun handel niet vervuilen. Zij moeten minstens voldoende afvalrecipiënten plaatsen, die duidelijk zichtbaar en goed bereikbaar zijn.

 

Artikel 9:

De diverse vrijkomende fracties zoals de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons, e.d. dienen gescheiden te worden ingezameld in hun respectievelijke recipiënten. Deze recipiënten dienen voorzien te zijn van een duidelijk leesbaar opschrift dat aangeeft welke fractie het betreft.

 

Artikel 10:

De opstellingsplaats en het aantal inzamelrecipiënten, alsook de aard van de in te zamelen fracties kunnen door het gemeentebestuur worden bepaald.

 

Artikel 11:

De ambulante uitbater dient zijn recipiënten zelf tijdig te ledigen en het zwerfvuil dat afkomstig is van hun handel opruimen en de onmiddellijke nabijheid van hun handel schoonmaken of andere preventieve maatregelen nemen die de verspreiding van afval in de openbare plaats voorkomen.

Zij moeten er voor instaan dat in de onmiddellijke omgeving van hun voertuig, kraam of inrichting, alle papier of om het even welk voorwerp dat door hun klanten op de grond wordt gegooid, wordt weggenomen.

 

Afdeling 5 – AFVAL VAN HUISDIEREN

 

Artikel 12:

De begeleiders van honden zijn verplicht:

         te beletten dat hun hond de parken en plantsoenen, de speelpleinen (indien toegelaten), de recreatiecentra, andere voor publiek toegankelijke plaatsen, alsmede de voet- en de fietspaden, de rijwegen, de wandelpaden en de bermen bevuilt;

         in het bezit te zijn van voldoende zakjes voor het opruimen van de hondenpoep;

         op de hiervoor vermelde plaatsen, de uitwerpselen van hun hond onmiddellijk te verwijderen;

         de hond gebruik te laten maken van de aanwezige hondentoiletten.

 

Afdeling 6 – AFVAL OP EVENEMENTEN

 

Artikel 13:

Indien op het grondgebied van de gemeente een evenement plaatsvindt, dienen de organisatoren ervan in samenspraak met de gemeente en de intercommunale de nodige acties te ondernemen om afval te voorkomen en afval selectief in te zamelen.

 

Afdeling 7 – RECLAMEDRUKWERK EN GRATIS REGIONALE PERS

 

Artikel 14:

§ 1 Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te verdelen voor 8 uur en na 20 uur. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden of ze achter te laten op andere plaatsen dan in de brievenbus, ook in appartementsgebouwen.  

 

§ 2 Het is verboden reclamedrukwerk en/of gratis regionale pers te bedelen in de brievenbussen die aangeven dit niet te wensen.

 

§ 3 Klachten met betrekking tot de niet-naleving van artikel 14, § 1 en § 2 kunnen gemeld worden bij de milieudienst van de gemeente, bij de intercommunale of bij de OVAM.

 

Hoofdstuk II - INZAMELING VAN HUISVUIL

 

Afdeling 1 – DEFINITIE

 

Artikel 15:

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huisvuil verstaan: alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding, die in de voorgeschreven recipiënt voor de ophaling of inzameling van het huisvuil kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier en karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, GFT (Groenen Fruit en Tuinafval), p+md (plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons)

 

Afdeling 2 – INZAMELING

 

Artikel 16:

§ 1 Het huisvuil wordt, behoudens feestdagen en op de plaatsen waar de fractie door middel van een permanente ondergrondse installatie wordt ingezameld, wekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de voor de ophaalploegen toegankelijke straten, wegen en pleinen, en op de door de intercommunale bepaalde dagen.

 

§ 2 Het huisvuil mag niet worden meegegeven met het grof restafval of een inzameling andere dan deze van het huisvuil.

 

§ 3 Het is verboden voor de verwijdering van het huisvuil gebruik te maken van het recyclagepark.

 

Afdeling 3 - WIJZE VAN AANBIEDING

 

Artikel 17:

§ 1 Op de plaatsen waar de fractie huis-aan-huis wordt ingezameld, dient het huisvuil gescheiden aangeboden te worden in de verplichte 22,5 of 45 liter afvalzak, verkocht door de intercommunale via door de intercommunale aangenomen verdelers en met opschrift “Interza”.

De afvalzak dient zorgvuldig gesloten te worden en mag noch scheuren, barsten of lekken vertonen. Op de plaatsen waar de fractie door middel van een permanente ondergrondse installatie wordt ingezameld, is de afvalzak vrij te kiezen door de aanbieder.

 

§ 2 Het gewicht van de aangeboden afvalzak mag niet groter zijn dan 15 kg.

 

§ 3 Het huisvuil dient aangeboden te worden in een toestand die geen risico inhoudt voor de veiligheid en/of gezondheid van de ophaler. Scherpe voorwerpen dienen zodanig verpakt te worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers van het huisvuil.

 

§ 4 Om het openscheuren van de restafvalzakken door dieren en de verspreiden van het afval te voorkomen moeten op het grondgebied van de gemeente restafvalzakken wordt aangeboden in een harde vuilnisbak met deksel.

De harde vuilnisbak moet voorzien zijn van een Interza-sticker (gratis verkrijgbaar bij Interza via info@interza.be, op het recyclagepark en het gemeentehuis) en het huisnummer en bus moet op de sticker worden aangeduid.

Om een vlotte verwijdering van de restafvalzak mogelijk te maken moet de vorm van de harde vuilnisbak ronde en trechtervormig zijn, met een afmeting van +/- 50 cm hoog en met een inhoud van +/- -80 liter. De harde vuilnisbak wordt zodanig neergezet dat deze vlot toegankelijk is voor de afvalophalers, de doorgang niet belemmert en geen gevaar vormt voor auto, fietsers, voetgangers en zeker in het bijzonder voor personen met beperkte mobiliteit.

 

Hoofdstuk III - INZAMELING VAN GROF RESTAFVAL

 

Afdeling 1 – DEFINITIE

 

Artikel 18:

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder grof restafval verstaan: alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in de recipiënt voor de ophaling van het huisvuil kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier en karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, tuinafval, plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons, elektrische en elektronische toestellen, bouw- en sloopafval, autobanden en andere auto onderdelen.

 

Afdeling 2 – INZAMELING

 

Artikel 19:

§ 1 Het grof restafval wordt door de intercommunale op aanvraag en tegen betaling huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht.

Het grof restafval wordt ook ingezameld op het recyclagepark. Het herbruikbaar grof restafval kan worden aangeboden in het kringloopcentrum waarmee de gemeente een overeenkomst heeft afgesloten.

 

§ 2 Het grof restafval mag niet worden meegegeven met het huisvuil of een inzameling, andere dan deze van het grof restafval .

 

Afdeling 3 - WIJZE VAN AANBIEDING

 

Artikel 20:

§ 1 Het grof restafval moet – indien nodig – stevig samengebonden worden zodat het niet kan uiteenvallen. Het mag niet in zakken, dozen of minicontainers worden aangeboden.

 

§ 2 Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel mag niet hoger zijn dan 50 kg. De grootste afmetingen van het aangeboden grof restafval mag nooit meer zijn dan 1,75 meter. Het totale volume is beperkt tot 2 m³ per aanbieding. Het moet gemakkelijk kunnen gehanteerd worden door maximaal 2 personen.

 

§ 3 Alle voorwerpen dienen zodanig aangeboden te worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen.

 

Hoofdstuk IV - SELECTIEVE INZAMELING VAN GLAS

 

Afdeling 1 – DEFINITIE

 

Artikel 21:

Voor de toepassing van dit reglement wordt onder glas verstaan: alle glazen voorwerpen ontdaan van deksels, stoppen en omwikkelingen en zoals omschreven wordt in de scheidingsregels bepaald door de ophaaldienst. Het bevat geen andere afvalstoffen die selectief worden ingezameld: gft, papier & karton, grof restafval , kga, oude metalen en restafval. Komen niet in aanmerking om als glas selectief te worden ingezameld: vlak en plat glas, vuurvaste glazen voorwerpen, gewapend glas, kristal, opaal glas, spiegelglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, tl-lampen, stenen, tegels, porselein en aardewerk.

 

Afdeling 2 – INZAMELING

 

Artikel 22:

§ 1 Glas wordt, behoudens feestdagen en op de plaatsen waar de fractie door middel van een permanente ondergrondse installatie wordt ingezameld, vierwekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door de intercommunale bepaalde dagen.

 

§ 2 Glas mag niet worden meegegeven met het huisvuil, het grof restafval of een selectieve inzameling, andere dan deze van glas.

 

Afdeling 3 - WIJZE VAN AANBIEDING

 

Artikel 23:

§ 1 Het glas dient aangeboden te worden hetzij in een door de intercommunale verkochte blauwe container, hetzij in een stevige houten of plastieken box met rand van minstens 12 cm. Glas wordt bij de aanbieding ontdaan van deksels, stoppen en omwikkelingen. Het dient leeg en voldoende gereinigd te zijn. Het glas mag niet gebroken zijn of scherpe randen vertonen.

 

§ 2 Het gewicht van de minicontainer mag niet groter zijn dan 60 kg. Het gewicht van de gevulde box mag niet hoger zijn dan 20 kg.

 

§ 3 Op de plaatsen waar de fractie door middel van een permanente ondergrondse installatie wordt ingezameld, wordt het onverpakte glas rechtstreeks in de ondergrondse installatie geworpen.

 

Hoofdstuk V - SELECTIEVE INZAMELING VAN PAPIER EN KARTON

 

Afdeling 1 – DEFINITIE

 

Artikel 24:

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder papier en karton verstaan: alle dag-, week- en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk en ander drukwerk, publicaties, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren of kartonnen verpakkingen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding, met uitzondering van geolied papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier, gelaagd papier, vervuilde papieren en kartonnen verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaften, broodzakken, kaarten met magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeistofzakken, e.d.

 

Afdeling 2 – INZAMELING

 

Artikel 25:

§ 1 Papier en karton wordt, behoudens feestdagen en op de plaatsen waar de fractie door middel van een permanente ondergrondse installatie wordt ingezameld, vierwekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door de intercommunale bepaalde dagen.

 

§ 2 Papier en karton mag niet worden meegegeven met het huisvuil, het grof restafval of een selectieve inzameling, andere dan deze van papier en karton.

 

Afdeling 3 - WIJZE VAN AANBIEDING

 

Artikel 26:

§ 1 Het papier en karton dient aangeboden te worden hetzij in een door de intercommunale verkochte gele minicontainer, hetzij in een stevige gesloten kartonnen doos, hetzij in balen samengebonden met natuurtouw. Bij regenweer mag, met uitzodering van de minicontainer, het papier en karton pas ‘s ochtends buiten worden geplaatst.

 

§ 2 Het gewicht van de minicontainer mag niet groter zijn dan 60 kg. Het gewicht per baal of doos mag niet hoger zijn dan 20 kg.

 

§ 3 Het deponeren van om het even welke andere afvalstof dan papier en karton in de voor ophaling aangeboden recipiënten of balen is verboden.

 

§ 4 Op de plaatsen waar de fractie door middel van een permanente ondergrondse installatie wordt ingezameld, wordt het onverpakte en niet-samengebonden papier en karton rechtstreeks in de ondergrondse installatie geworpen.

 

Hoofdstuk VI - INZAMELING VAN ASBESTHOUDEND GOLFPLATEN

 

Afdeling 1 – DEFINITIE

 

Artikel 27:

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de inzameling van asbesthoudend golfplaten verstaan, de platen die particulieren verkrijgen door kleine werkzaamheden aan woning, uitbreidingen en bijgebouwen.

 

Afdeling 2 – INZAMELING

 

Artikel 28:

De asbesthoudende golfplaten kunnen tegen betaling via de door de intercommunale aangeboden platenzak worden opgehaald. De platenzak is geschikt voor een maximale oppervlak van 50 m2.

 

Afdeling 3 - WIJZE VAN AANBIEDING

 

Artikel 29:

Bij de verplicht te gebruiken platenzak, die aangeboden wordt door de intercommunale, zit een veilig asbestpak, handschoenen, stofmasker en een infobrochure rond veilig omgaan met asbest.

 

 

Hoofdstuk VII - SELECTIEVE INZAMELING VAN GFT-AFVAL EN KERSTBOMEN

 

Afdeling 1 – DEFINITIE

 

Artikel 30:

§ 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder groente- en fruitafval verstaan: aardappelschillen, schillen van citrus- of andere vruchten, groente- en fruitresten, eierschalen, doppen van noten, theebladeren en theezakjes, koffiedik en papieren koffiefilters, papier van de keukenrol, kleine hoeveelheden etensresten, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding. Het tuinafval omvat versnipperd snoeihout, haagscheersel, gazonmaaisel, bladeren, onkruid, resten van groente- en siertuin, verwelkte snijbloemen en kamerplanten, zaagmeel, schaafkrullen en mest van kleine huisdieren, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding. Het groente-, fruit- en tuinafval wordt hierna gft-afval genoemd.

 

§ 2 Andere afvalstoffen zoals bijvoorbeeld timmerhout, grof ongesnipperd snoeihout, beenderen en dierlijk afval, wegwerpluiers, aarde, zand, saus, olie, vet, stof uit stofzuiger, as van open haard, houtskool, kunststof, ijzer, metaal, blik, kattenbakvulling, e.d. worden niet als gft-afval beschouwd

 

§ 3 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder kerstboom verstaan: een natuurlijke naaldboom met maximale stamhoogte van 2,50 meter die in een beperkte periode van een aantal weken vóór en na Kerstmis in private of openbare gebouwen of in de openbare ruimte wordt opgesteld.

 

§ 4 Het gft-afval afkomstig van woongelegenheden gelegen op de plaatsen waar de fractie gewoon huisvuil door middel van een permanente ondergrondse installatie wordt ingezameld, wordt beschouwd als gewoon huisvuil en dient als dusdanig te worden aangeboden en ingezameld. In al de andere gevallen dient GFT afzonderlijk te worden aangebonden gescheiden van de restafvalfractie of andere fracties.

 

Afdeling 2 – inzameling

 

Artikel 31:

§ 1 Het gft-afval wordt behoudens feestdagen en op de plaatsen waar de fractie door middel van een permanente ondergrondse installatie wordt ingezameld, minstens tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door intercommunale bepaalde dagen.

 

§ 2 Verontreinigd gft-afval wordt niet aanvaard bij de selectieve inzameling.

 

§ 3 Kerstbomen worden jaarlijks in de loop van januari huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door de intercommunale bepaalde dagen.

 

Afdeling 3 - WIJZE VAN AANBIEDING

 

Artikel 32:

§ 1 Het gft-afval dient gescheiden aangeboden te worden in de door de intercommunale in bruikleen gegeven of verkochte grijze containers met Interza opschrift.

 

§ 2 Het gewicht van de recipiënt mag niet groter zijn dan 60 kg.

 

§ 3 De kerstbomen worden los aangeboden, ontdaan van alle versieringen en hulpstukken.

 

Afdeling 4 - GEBRUIK VAN DE GFT-CONTAINER

 

Artikel 33:

De eerste gft-container per huisgezin kan bij de intercommunale tegen ontvangstbewijs worden afgehaald. Deze gft-container blijft eigendom van de intercommunale en wordt slechts voor gebruik aan de inwoners ter beschikking gesteld voor de duur van de ophaling van het gft-afval. Een tweede en verdere gft-containers per huisgezin dienen bij de intercommunale tegen kostprijs te worden aangekocht.

§ 1 De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijke gebruik en onderhoud van de gft-container. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de gft-container uitsluitend mag aangewend worden voor de opslag van gft-afval.

 

§ 2 In geval van schade, diefstal of verlies dient de inwoner de intercommunale hiervan onverwijld in kennis te stellen met het oog op de herstelling of de vervanging door een nieuwe gft-container. De kosten van herstelling of vervanging kunnen verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk gebruik.

 

Artikel 34:

De gft-container dient verbonden te blijven aan het adres waar hij is geleverd. In geval van verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om de gft-container mee te nemen naar zijn nieuwe adres.

 

Artikel 35:

Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen beschikking hebben over een gft-container kunnen bij de intercommunale een gft container bekomen.

 

Hoofdstuk VIII - SELECTIEVE INZAMELING VAN PLASTIC-VERPAKKINGEN, METALEN VERPAKKINGEN EN DRANKKARTONS  (p+md)

 

Afdeling 1 – DEFINITIE

 

Artikel 36:

§ 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder p+md-afval verstaan het afval ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en bestaande uit:

- Plastiek verpakkingen (flessen, flacons, potjes, schaaltjes, zakjes, ...)

- Metalen verpakkingen (spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica, aluminium schaaltjes en bakjes, metalen deksels en doppen)

- Drinkverpakkingen met uitzondering van papieren en kartonnen verpakkingen en glasverpakkingen

 

§ 2 Het aangeboden p+md-afval mag geen kga, glas, etensresten of andere afvalstoffen bevatten.

 

Afdeling 2 – INZAMELING

 

Artikel 37:

§ 1 Het p+md-afval wordt behoudens feestdagen en op de plaatsen waar de fractie door middel van een permanente ondergrondse installatie wordt ingezameld, tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door de intercommunale bepaalde dagen.

Het p+md-afval wordt ook ingezameld op het recyclagepark.

 

§ 2 P+md-afval mag niet worden meegegeven met een andere selectieve afvalinzamelingen of de grofvuilinzameling.

 

§ 3 Verontreinigde p+md-afval worden niet aanvaard.

 

Afdeling 3 - WIJZE VAN AANBIEDING

 

Artikel 38:

§ 1 Op de plaatsen waar de fractie huis-aan-huis wordt ingezameld, dient het p+md-afval aangeboden te worden in een daartoe bestemde blauwe kunststof vuilniszak, verkocht door de intercommunale via door de intercommunale aangenomen verdelers, met opschrift “Interza”. Op de plaatsen waar de fractie door middel van een permanente ondergrondse installatie wordt ingezameld, is een recipiënt niet verplicht.

 

§ 2 De verschillende fracties van het p+md-afval mogen gemengd in de voorgeschreven recipiënt worden aangeboden.

 

§ 3 Het gewicht van één recipiënt mag niet groter zijn dan 8 kg en dient gesloten aangeboden te worden.

 

Hoofdstuk IX - SELECTIEVE INZAMELING VAN TEXTIEL EN HERBRUIKBARE GOEDEREN

 

Afdeling 1 – DEFINITIE

 

Artikel 39:

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder herbruikbare goederen verstaan: alle door de normale werking van een particuliere huishouding ontstane afvalstoffen die via het kringloopcentrum geschikt kunnen gemaakt worden voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken en platen, speelgoed, e.d.

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huishoudelijk textielafval verstaan: alle niet-verontreinigde kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten, …), lompen, e.d., die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding.

 

Afdeling 2 – INZAMELING

 

Artikel 40:

§ 1 Het textiel wordt ingezameld op het recyclagepark in de textielcontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente en wordt eveneens huis-aan-huis ingezameld langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door de intercommunale bepaalde dagen. Alleen de organisaties die toelating hebben van het college van burgemeester en schepenen en vermeld zijn op de door de OVAM gepubliceerde lijst van “erkende textielinzamelaars” zijn gemachtigd textielcontainers te plaatsen. Alleen de organisaties die toelating hebben van de intercommunale en vermeld zijn op de door de OVAM gepubliceerde lijst van “erkende textielinzamelaars” zijn gemachtigd een huis aan-huisinzameling te organiseren.

 

§ 2 Het textiel mag niet worden meegegeven met het huisvuil, het grof restafval of een selectieve inzameling, andere dan deze van het textiel.

 

§ 3 Voor de inzameling van herbruikbare goederen wordt een beroep gedaan op het door de OVAM erkend kringloopcentrum, werkzaam op het grondgebied van de gemeente. Deze inzameling kan gebeuren op afroep. Het telefoonnummer van het kringloopcentrum is terug te vinden via het intercommunale informatieblad en via de intercommunale diensten.

 

§ 4 Herbruikbare goederen mogen niet worden meegegeven met het huisvuil, het grof restafval of een andere selectieve inzameling, andere dan deze van herbruikbare goederen.

 

§ 5 Het staat het kringloopcentrum vrij om aangeboden herbruikbare goederen te weigeren indien deze niet dienstig zijn voor het kringloopcentrum. In dit geval mogen de door het kringloopcentrum geweigerde herbruikbare goederen meegegeven worden met het huisvuil of het grof restafval .

 

Afdeling 3 – wijze van aanbieding

 

Artikel 41:

§ 1 Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden dat ze geen gevaar opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen.

 

§ 2 Het huishoudelijk textielafval moet aangeboden worden in een zak of doos met opschrift “TEXTIEL” of “TEXTILE”.

 

§ 3 Het gewicht van één recipiënt mag niet groter zijn dan 20 kg en dient gesloten aangeboden te worden.

 

Hoofdstuk X – SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 42:

De gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2020 betreffende “ Politiereglement – ophaling huishoudelijk afval” wordt opgeheven.

 

Artikel 43:

De inbreuken op deze verordening worden gestraft met politiestraffen, voor zover wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen of het Algemeen Politiereglement van de gemeente, op dit vlak geen andere straffen voorzien.

 

Artikel 44:

Deze verordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur en de wet van 24 juni 2013

 

Artikel 45:

Een eensluidend afschrift van deze verordening zal worden overgemaakt aan de heer gouverneur ter kennisgeving aan de Deputatie en conform artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de griffie van de politierechtbank. Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan de OVAM en de Milieu-inspectie.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 27 september 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Schepenen:  Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadslid:  Isabelle Fouarge

 

OPENBARE ZITTING

 

8. Mobiliteit - Parkeerbeleid - Retributiereglement aanpassing

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

8. MOBILITEIT - PARKEERBELEID - RETRIBUTIEREGLEMENT AANPASSING

 

De gemeenteraad beslist het voorstel te verdagen naar een volgende zitting (De gemeenteraad kan zich niet vinden in een verhoging van tarieven gezien de huidige  moeilijke financiële context.).

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 27 september 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Schepenen:  Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadslid:  Isabelle Fouarge

 

OPENBARE ZITTING

 

9. Reglement waarborg voor het bouwen van nieuwe woningen en belangrijke verbouwingswerken aan bestaande woningen en gebouwen op privaat domein - verplichte aanleg van en/of herstelling voetpad voor teruggave waarborg 2023-2027

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

9. REGLEMENT WAARBORG VOOR HET BOUWEN VAN NIEUWE WONINGEN EN BELANGRIJKE VERBOUWINGSWERKEN AAN BESTAANDE WONINGEN EN GEBOUWEN OP PRIVAAT DOMEIN - VERPLICHTE AANLEG VAN EN/OF HERSTELLING VOETPAD VOOR TERUGGAVE WAARBORG 2023-2027

 

Feiten en context

         Het thans in voege zijnde reglement waarborg voor het bouwen van nieuwe woningen en belangrijke verbouwingswerken aan bestaande woningen of gebouwen op privaateigendom, met een verplichte aanleg van en/of herstelling voetpad is op 31 december 2021 komen te vervallen.

         Bij bouwwerkzaamheden kan er schade optreden door het intensieve gebruik van het openbaar domein ter hoogte van de bouwplaats.

         Er wordt aan de opdrachtgever een plaatsbeschrijving gevraagd voor aanvang van de werken en een waarborgsom ten einde herstellingen aan het openbaar domein te kunnen uitvoeren.

 

Juridische gronden

         Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

         Artikel 37 van het Algemeen Bouwreglement tot de aanleg en onderhoud van voetpaden, goedgekeurd in zitting van 27 december 1956 en 10 mei 1957Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones.

         Artikel 22 van het Politiereglement, betreffende voetpaden en bermen, goedgekeurd in zitting van 26 juni 2018.

         Gemeenteraad van 29 november 2016 houdende aanneming van een reglement waarbij eigenaars van een goed die bouw- en of verbouwingswerken uitvoeren in of langs het openbaar domein ertoe gehouden zijn een waarborgsom te betalen tot behoud in goede staat van het openbaar domein.

 

Bevoegdheid

         Ingevolge artikel 40, §3 van het decreet lokaal bestuur stelt de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.

 

Adviezen

         Advies werd gevraagd aan de financieel directeur op 20 oktober 2021, deze had geen opmerkingen.

         Aangepast reglement werd ter voorbereiding voorgelegd aan de bevoegde schepen en besproken op 23 mei 2022.

 

Argumentatie

         Omwille van het bewaren van de goede toestand van het openbaar domein bij bouwwerkzaamheden is het nodig de modaliteiten in een waarborgreglement vast te leggen.

         Omwille dat het aantal omgevingsdossiers jaarlijks toeneemt en wij in de onmogelijk zijn om voor elk dossier een plaatsbeschrijving op te maken en administratief af te handelen, stellen wij voor de werkwijze aan te passen.

         In zitting van 7 december 2021 hebben wij gevraagd het reglement aan te passen omdat de huidige werkwijze de werkdruk verhoogd en de opmaak van de plaatsbeschrijving vóór aanvang zelfs niet haalbaar is voor de dienst.

         Op de dienst omgeving werden in 2020 volgende dossiers behandeld:

         150 omgevingsdossiers waarvan 17 geweigerd.

         19 meldingen waarvan 4 (stilzwijgend) of geen akte werd genomen

         Op de dienst omgeving werden in 2021 volgende dossiers behandeld:

         162 omgevingsdossiers waarvan 20 geweigerd.

         23 meldingen waarvan 13 (stilzwijgende) of geen akte werd genomen.

         In 2021 werden 100 omgevingsdossiers aangevat terwijl in 2020 er 85  omgevingsdossiers werden aangevat.

         Uit een onderzoek bij onze aanpalende gemeenten blijkt er zelfs geen waarborgreglement te bestaan en indien ze bestaan worden er geen plaatsbeschrijvingen uitgevoerd door gebrek aan personeel. Kraainem is een uitzondering. 

         Gelet dat het college van burgemeester en schepenen zich niet kan vinden in een reglement waarbij de plaatsbeschrijving vóór en na uitvoering van de werken niet wordt gecontroleerd, stelt de dienst omgeving toch voor om de opdrachtgever te verplichten om vóór de aanvang van de werken een plaatsbeschrijving van het openbaar domein ter hoogte van de bouwplaats te laten opstellen door een beëdigd landmeter, de architect, de aannemer of deze zelf te maken en te bezorgen aan de dienst. Indien het bestuur geen plaatsbeschrijving ontvangt, wordt geacht dat het openbaar domein in goede staat verkeerd. De plaatsbeschrijving dient voorafgaand aan de start van de werken te worden goedgekeurd door de dienst omgeving.

         Het nazicht van het openbaar domein zal nog steeds uitgevoerd worden door de dienst omgeving om de terugbetaling van de waarborg te regelen.

         Er wordt aan het college van burgemeester en schepenen voorgesteld om de waarborgsom niet te verhogen, waardoor het basisbedrag op 700 euro blijft.

         Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen wordt een nieuw reglement voorgelegd.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

 

Besluit

met 19 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Guillaume von Wintersdorff, Bruno Vandersteen, Luc Timmermans, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Bruno Schroeven en Carine Pin), 1 nee-stem (Olivier Joris)

Enig artikel:

Het gemeenteraad beslist het reglement waarborg voor het bouwen van nieuwe woningen en belangrijke verbouwingswerken aan bestaande woningen en gebouwen op privaateigendom - verplichte aanleg van en/of herstellen trottoir voor teruggave waarborg, goed te keuren.

 

Artikel 1:

Voorafgaandelijk het bouwen van een nieuwe woning of gebouw, afbraak van een woning of gebouw, het verbouwen van een bestaande woning of gebouw waarvoor door de gemeente, de bestendige deputatie van de provincie of het Vlaams gewest een omgevingsvergunning werd afgeleverd, of wanneer men belangrijke grond- of terreinaanlegwerken uitvoert op een kadastraal perceel dat grenst aan de openbare weg wordt aan de opdrachtgever(s) of zij die gevolmachtigd zijn in naam van de opdrachtgever(s), voor de aanvang van de werkzaamheden en handelingen gevraagd een waarborg te betalen van 700 euro.

 

De waarborg wordt gevraagd voor omgevingsvergunningen met stedenbouwkundige handelingen.

 

Deze waarborgsom zal vermeerderd worden naargelang het aantal woningen of gebouwen dat gebouwd of verbouwd worden.

Voor appartementsgebouwen zal er rekening gehouden worden met het aantal entiteiten/eenheden. Met entiteiten/eenheden wordt verstaan het deel van een groep appartementen dat verticaal afgesplitst kan worden.

Per entiteit of eenheid zal een waarborgsom betaald worden van 700 euro.

De waarborgsom bedraagt in dit geval maximum 4200 euro.

 

Als het om een hoekperceel gaat dan wordt naargelang het aantal openbare wegen die aan dit perceel grenzen, per openbare weg een waarborgsom van 700 euro gevraagd. De totale waarborgsom bedraagt maximaal 4200 euro.

 

Artikel 2:

Voor de percelen die palen aan het openbaar domein en waar tot vandaag geen voetpad bestaat of wanneer dit voetpad in zodanige slechte bouwfysische toestand verkeert dat de openbare veiligheid van de zwakke weggebruikers in het gedrang komt en dat de heraanleg noodzakelijk is zal de opdrachtgever(s) of gevolmachtigde(n) verplicht worden op zijn kosten over de volledige gevelbreedte van het perceel dat grenst aan het openbaar domein, ongeacht het aantal straten dat erop uitgeeft, een nieuw voetpad aanleggen.

 

Artikel 3:

De opdrachtgever is verplicht om vóór de aanvang van de werken een plaatsbeschrijving van het openbaar domein (weg, groen, signalisatie, voetpad, fietspad, nutsvoorzieningen, openbare verlichting, ...) ter hoogte van de bouwplaats te laten opstellen door een beëdigd landmeter, de architect, de aannemer of deze zelf op te maken en deze te bezorgen aan de dienst omgeving, bij voorkeur digitaal.

De voormelde plaatsbeschrijving dient voorafgaand aan de start van de werken te worden goedgekeurd door de dienst omgeving.

 

De plaatsbeschrijving is een verslag van de toestand van de openbare wegenis waarin de reeds aanwezig schade fotografisch vastgelegd en beschreven worden. De fotoreportage bestaat uit genummerde foto's vanuit verschillende kijkrichtingen. De plaats van de genomen foto's wordt met hun nummer aangeduid op een bij te voegen inplantingsplan. Aan de hand van dit verslag wordt later nagegaan of bepaalde schade al bestond voor aanvang van de werken.

 

Indien er geen plaatsbeschrijving wordt ingediend, wordt er geacht dat het openbaar domein zonder schade is voor aanvang van de werken.

 

Artikel 4:

De opdrachtgever is verplicht de waarborgsom in bewaring te geven bij de financieel directeur of zijn afgevaardigde voor aanvang van de werken met vermelding van de referentie.

 

Artikel 5:

De opdrachtgever moet na het beëindigen van de bouwwerken de waarborgsom terugvragen.

 

De volledige waarborgsom zal na ondertekening van het proces-verbaal na voltooiing der werken en nadat door de dienst omgeving is vastgesteld dat de werken conform de omgevingsvergunning werden uitgevoerd en dat in voorkomend geval hetzij een nieuw voetpad werd aangelegd of hetzij dat het bestaand voetpad, boordstenen, greppels, rijweg of andere installaties of aanhorigheden van de openbare weg conform de vigerende regelgeving werden hersteld, door de financieel directeur vrijgegeven worden.

 

Indien dit niet het geval is, wordt de waarborgsom verminderd met de door het bestuur gemaakte herstelkosten. Indien de waarborgsom niet zou volstaan om de herstelkosten te dekken, wordt een bijkomende vordering aan de opdrachtgever overgemaakt.

 

Artikel 6:

Dit reglement gaat in voor een termijn van 5 jaar met ingang van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027.

 

Artikel 7:

Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 27 september 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Schepenen:  Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadslid:  Isabelle Fouarge

 

OPENBARE ZITTING

 

10. Motie - Geluidsoverlast van vliegtuigen boven Kraainem en Oostrand

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

10. MOTIE - GELUIDSOVERLAST VAN VLIEGTUIGEN BOVEN KRAAINEM EN OOSTRAND

 

Feiten en context

         De inwoners van Kraainem en andere gemeenten aan de Oostrand van Brussel hebben de voorbije weken opnieuw sterk te lijden gehad onder de ernstige geluidsoverlast in verband met de landing van vliegtuigen op baan 01 op Brussels Airport, zowel overdag als 's nachts.

         Het overvliegen van Kraainem is toegenomen sinds 2004 en sinds de maatregelen die destijds werden genomen door de toenmalige minister van Mobiliteit, Bert Anciaux.

         Het "vluchtspreiding"-plan van toenmalig minister Anciaux had tot gevolg dat het gebruik van baan 01 voor landingen toenam, terwijl deze officieel slechts een nevenfunctie heeft en normaal enkel kan worden gebruikt volgens windnormen in “realtime” en niet volgens voorspelde windnormen.

         Het misbruik van dit baangebruik is in verschillende processen-verbaal en door rechterlijke uitspraken aan de kaak gesteld, met name door het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 22 oktober 2020.

De “Quota count” (geluidsniveaus van de vliegtuigen) – QC is sinds 1 juli 2010 niet bijgewerkt, ondanks de komst van nieuwe vliegtuigtypes.

         Het is dringend om een oplossing te vinden om de overlast te stoppen, in afwachting van een globale en duurzame beslissing.

         De oprichting van een overlegplatform heeft tot dusver niet geleid tot enige vooruitgang met betrekking tot het dringend probleem.

         Het intensieve overvliegen op lage hoogte van onze gemeente, zowel bij het opstijgen als bij het landen, veroorzaakt aanzienlijke geluidsoverlast - zoals blijkt uit geluidsmeters - die de oorzaak is van ernstige gezondheidsproblemen (hart- en vaatziekten, slapeloosheid, depressies, drugs verslavingen, enz.) van de inwoners, zoals aangetoond door verschillende wetenschappelijke studies.

         De onaanvaardbare verslechtering van de levenskwaliteit van de inwoners van onze gemeente is het gevolg van de ongerechtvaardigde toename van de vliegtuigoverlast.

         Het recht op gezondheid en op een gezond leefmilieu voor de omwonenden is een onvervreemdbaar recht, voorgeschreven door artikel 23 van de Grondwet, dat op geen enkele manier afbreuk doet aan

         de economische ontwikkeling van de luchthaven Brussel-Nationaal.

         Gezien de vele acties van burgers en verenigingen, de wetgeving van de Europese Unie en de constante jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens leggen de bescherming van het milieu en het recht op een gezond en kwalitatief milieu vast.

De Verordening (EU) nr. 598/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16/04/2014 tot vaststelling van regels en procedures over de invoering van geluid-gerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens in de Unie, in het kader van een evenwichtige aanpak en tot intrekking van Richtlijn 2002/30/EG, is op 13/06/2016 in werking getreden.

Volgens richtlijn 2002/49 van 25/06/2002 over de evaluatie en beheersing van geluid in de omgeving is de duur van de Europese nacht vastgesteld op minimaal 8 uur.

Een groot aantal Europese luchthavens hebben strikte regels met betrekking tot nachtvluchten, zonder dat er sprake is van een vermindering van de economische activiteit.

Een groot aantal Europese luchthavens, waarvan de vliegtuigen meer dan 30.000 inwoners overvliegen,voeren een geluidsisolatiebeleid dat erop gericht is de geluidsoverlast en de milieuvervuiling voor de overgevlogen bevolking te verminderen.

 

Juridische gronden

         Wetgeving van de Europese Unie en de constante jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens waarin de bescherming van het milieu en het recht op een gezond en kwalitatief milieu zijn vastgelegd;

         Verordening (EU) nr. 598/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16/04/2014 tot vaststelling van regels en procedures over de invoering van geluid gerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens in de Unie, in het kader van een evenwichtige aanpak en tot intrekking van Richtlijn 2002/30/EG, die op 13/06/2016 in werking is getreden;

         Richtlijn 2002/49 van 25 juni 2002 over de evaluatie en beheersing van geluid;

         Grondwet, in het bijzonder artikel 23.

 

Argumentatie

         Het arrest van het Hof van Beroep van 17 maart 2005 gelast de Belgische Staat om een einde te maken aan het misbruik en intensief gebruik van baan 01 bij de landing.

         Het vonnis van 19 juli 2017 van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel, gewezen naar aanleiding van de milieustakingsvordering door het Brussels Gewest en bepaalde gemeenten van deze entiteit gezamenlijk aangespannen tegen de Belgische Staat en de FOD Mobiliteit, veroordeelt

         de Belgische Staat de gebruiksvoorwaarden van de “Ringweg” en de vliegroute die gebruikt wordt voor de landingen op baan 01 in de periode van 23u tot 7u aan te passen en een impactstudie uit te voeren van de exploitatie van de luchthaven op het milieu, met betrekking tot de geluidsoverlast.

         Het arrest van het Hof van Beroep van 31 maart 2018 bevestigt het recht van 93 gezinnen, die in de buurt van de korte landingsbaan 01 wonen, om compensatie te krijgen voor de geleden overlast en bevestigt een eerste arrest van april 2011, waarin de schuld van de Staat wordt erkend voor het genomen hebben van "kennelijk onredelijke en ongerechtvaardigde maatregelen in verband met het intensieve gebruik van baan 01 voor landingen".

         Het vonnis van 1 februari 2019 van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel beveelt de Belgische Staat om de impactstudie uiterlijk op 3 mei 2019 in te dienen en legt dwangsommen op bij strafbare feiten gepleegd tussen 11 uur en 7 uur op de Kanaal- en Ringroute en baan 01.

         Het Hof van Beroep van Brussel heeft op 22 oktober 2020 een arrest gewezen waarin de Staat wordt veroordeeld tot schadevergoeding van 9,45 miljoen euro voor 93 Brusselse gezinnen die het slachtoffer waren van een buitensporig en totaal misbruik van baan 01. De Belgische Staat heeft in maart 2021 aangekondigd dat geen Cassatieberoep aangetekend wordt.

         Er is een gebrek aan samenwerking tussen de federale regering en de bemiddelingsdienst van de luchthaven, die niettemin van mening is dat de toepassing van rechterlijke beslissingen in de gebieden, die worden overvlogen door landingen bij het naderen van baan 01, met ongeveer 50% zou verminderen.

         Er is een gebrek aan betrokkenheid van de federale regering bij de uitvoering van het vonnis van 22 oktober 2020 of bij het ontmoeten van belangrijke spelers zoals de federale ombudsman of burgemeesters van zwaar overvlogen en dichtbevolkte gemeenten en verantwoordelijken van bewonersverenigingen om mogelijke oplossingen te identificeren.

         Er is een nieuwe juridische procedure van 392 omwonenden die in mei 2022 werd ingediend en waarschijnlijk, door de prognose van het bedrag van de door de federale staat te betalen schadevergoeding in het kader van het arrest van het hof van beroep van Brussel van 22 oktober 2020, 40 miljoen euro zal kosten aan de Belgische Staat.

         De correcte uitvoering van rechterlijke beslissingen is zonder meer een legalistische doelstelling, die getuigt van eerbied voor de beslissingen van de rechterlijke macht, de democratie en de rechtsstaat.

         Middels het federaal regeerakkoord 2019-2024 heeft de Regering zich er toe geëngageerd een oplossing te vinden voor de geluidshinder en voor de rechtsonzekerheid waarmee Brussels Airport wordt geconfronteerd, alsook om te werken aan een evenwichtige luchtwet.

         De Wereldgezondheidsorganisatie komt tot de conclusie dat slaapverstoring een van de meest ernstige gevolgen van omgevingslawaai is, met zowel onmiddellijke als langetermijneffecten.

         Het geluid van overvliegen vanuit de lucht veroorzaakt aandachts- en concentratiestoornissen bij kinderen op school.

         Lawaai en milieuvervuiling leiden tot gezondheidsproblemen met in het bijzonder gevolgen voor het centrale en perifere zenuwstelsel en voor het cardiovasculaire systeem.

         De emissies van de luchtvaartsector zijn sinds 2013 met meer dan 20% gestegen.

         Om al de bovenvermelde redenen is het dringend een einde te maken aan alle negatieve gevolgen, waaronder gezondheidsproblemen, waarmee de inwoners van de te intensief overvlogen gemeente Kraainem te maken krijgen ingevolge de landingen op Brussels Airport.

         Er zijn meerdere maatregelen waarover consensus bestaat onder de bewonersverenigingen en de bij het dossier van het overvliegen betrokken partijen.

         De “Quota Count” (geluidsniveaus van de vliegtuigen) - QC, is sinds 1 juli 2010 niet bijgewerkt, ondanks de komst van nieuwe types vliegtuigen. Een 3-6-9-12-model zou de ideale praktijk zijn (maximale QC van 3,0 's nachts op bepaalde assen, 6,0 van 22:00 tot 7:00 uur, 9,0 voor de ochtend en avond en 12,0 voor dagvluchten).

          De afschaffing van nachtvluchten tussen 22.00 uur en 07.00 uur, gedeeld door 14 verenigingen (een verklaring werd ondertekend op 7 maart 2017). Het overhevelen van de nachtactiviteiten zou kunnen gebeuren naar daguren en/of regionale luchthavens.

          De opmaak van een kadaster/geluidskaart per gemeente. Het is een beslissing van de Ministerraad van 3 december 2003. Dit zou toelaten om een duidelijk beeld te krijgen van de wijken en gemeenten die erg overstroomd zijn en dus getroffen worden door de overlast.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:

De raad verzoekt de federale regering:

 1. De overlast ten gevolge van het overvliegen vanuit de lucht op het grondgebied van de gemeenten gelegen ten oosten van het Brussels Gewest en meer bepaald op het grondgebied van Kraainem door het ongelegen gebruik van baan 01 aanzienlijk te verminderen;
 2.  De rechterlijke beslissing van het Hof van Beroep van Brussel van 22 oktober 2020 onverwijld toe te passen;

De windnormen te verduidelijken en het gebruik van niet-preferentiële banen op Brussels Airport, structureel te verminderen (enkel toe te staan wanneer de weersomstandigheden dit om veiligheidsredenen vereisen), om de omwonenden die onder de aanvliegroutes naar banen 01 en 07 wonen te ontlasten;

 1. Het gebruik van baan 01 alleen door noorden- of noordoostenwind te beperken en het begrip windstoot te definiëren zoals voorzien door de ICAO en de gemiddelde snelheid vast te stellen op 7 knopen, reeds aangekondigd door de zeer gedetailleerde instructie van 17 juli 2013 ;
 2. Een neutraal en onafhankelijk controleorgaan te creëren dat alle geconstateerde overtredingen vervolgt en bestraft;
 3. Brussels Airport te specialiseren als stedelijke luchthaven, synergieën te ontwikkelen met andere luchthavens in het land en zo een betere verdeling van het luchtverkeer te organiseren;
 4. Een kaart of een geluidskadaster te maken voor buurten en gemeenten om een duidelijk en objectief beeld te krijgen van de plaatsen die het meest worden overgevlogen en dus worden beïnvloed door geluidsoverlast door overvliegen;
 5. Een einde te maken aan de belastingvrijstelling voor kerosine en deze belasting te gebruiken als één van de hefbomen om te zorgen voor een beter prijsevenwicht tussen het luchtaanbod en het spooraanbod, met het oog op een effectievere bestrijding van de opwarming van de aarde.

Gezien de huidige energiecrisis en om geen enkele lidstaat van de Europese Unie te benadelen, wordt verzocht om de beëindiging van deze belastingvrijstelling voor kerosine op een billijke manier tussen alle lidstaten van de Europese Unie te regelen, en op een zodanige manier dat het de koopkracht van reizigers niet beïnvloedt;

 1. Het onderwerp van de beperking van de uitbating van de luchthaven Brussel-Nationaal te bestuderen, zonder taboe en met alle mobiliteitsactoren;
 2. Het verbieden van "hop-on-hop-off"-vluchten waarvoor doorgaans een effectief alternatief met de trein bestaat (Brussel-Parijs, Brussel-Amsterdam, enz.);
 3. Massaal te investeren in de ontwikkeling van het spoorvervoer op Europees niveau, met inbegrip van nachttrein- en TGV-vrachtnetwerken;

 

Artikel 2:

De raad verzoekt de federale regering om onmiddellijk de maatregelen uit te voeren waarover een consensus bestaat tussen de bewonersorganisaties, te weten :

 1. Invoering van de luchtnacht van 22 uur tot 7 uur waarin geen luchtbeweging kan plaatsvinden van en naar Brussels Airport;
 2. Vaststelling van de jaarlijkse limiet van de luchthaven op een maximum van 220.000 bewegingen en zich te verzetten tegen elke verhoging ervan;
 3. Verbieden of beperken tot Brussels Airport van bepaalde categorieën vliegtuigen waarvan de geluidsemissie bepaalde drempels overschrijdt vanwege hun model of hun veroudering (beperking van detonnage MTOW (136 ton) van vliegtuigen en vermindering van de individuele geluidsniveaus,in het bijzonder).

 

 

 

Artikel 3:

De raad verzoekt de regering van het Vlaams Gewest:

 1. De mogelijkheid te bestuderen om de geluidsnormen in overeenstemming te brengen met de nieuwe WHO-richtlijnen voor de luchtvaart en van het principe van de terugkerende geluidshinder;
 2. De huidige stand op te stellen van de toezegging om het netwerk van geluidsniveaumeters uit te breiden tot alle vliegroutes in de regio en een geluidskadaster op te stellen;
 3. Verslag uit te brengen over het resultaat van haar toezegging om na te gaan of het wenselijk is een systeem in te voeren voor de rechtstreekse inning van boetes voor milieuovertredingen, teneinde enerzijds het beheer en de verwerking ervan te vergemakkelijken en anderzijds de
 4. doeltreffendheid ervan te vergroten door middel van een snellere afhandeling;
 5. Een epidemiologische studie uit te voeren om op wetenschappelijke wijze de reële impact van overvluchten op de gezondheid van de inwoners te analyseren;
 6. Een compensatiefonds op te richten om de overvlogen gebouwen van geluidsisolatie te voorzien.

 

Artikel 4:

De raad besluit een beslissing over te maken aan:

- Federale Eerste Minister

- Federaal Minister van Mobiliteit

- Gewestelijk Minister van Mobiliteit

- Federaal Minister van Leefmilieu

- Regionaal Minister van Milieu

- Directeur van de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 27 september 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Schepenen:  Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadslid:  Isabelle Fouarge

 

OPENBARE ZITTING

 

11. Haviland Wijk-Werkers - Verslag 9 september 2022

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

11. HAVILAND WIJK-WERKERS - VERSLAG 9 SEPTEMBER 2022

 

Feiten en context

         Op 9 september 2022 hebben de raadsleden Nathalie Woitrin en Marie-France Constant de driemaandelijkse vergadering van de stuurgroep Wijk-Werken bijgewoond via Teams.

         Volgende agendapunten werden besproken:

          Goedkeuring vorig verslag

          Status wijk-werken

          Varia

          Volgende vergadering

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de driemaandelijkse vergadering van de stuurgroep Wijk-Werken van 9 september 2022.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 27 september 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Schepenen:  Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadslid:  Isabelle Fouarge

 

OPENBARE ZITTING

 

12. Bulletin der schriftelijke vragen

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

12. BULLETIN DER SCHRIFTELIJKE VRAGEN

 

Feiten en context

         De beantwoorde schriftelijke vragen worden opgenomen in het bulletin tijdens de eerste volgende vergadering.

         Tot op heden werden er geen schriftelijke vragen ontvangen.

 

Juridische gronden

         Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd op de vergadering van de gemeenteraad van 29 september 2020, inzonderheid artikel 11, 2de alinea.

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis dat er geen schriftelijke vragen ontvangen werden.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 27 september 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Schepenen:  Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadslid:  Isabelle Fouarge

 

OPENBARE ZITTING

 

13. Behandeling mondelinge vragen vorige zitting

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

13. BEHANDELING MONDELINGE VRAGEN VORIGE ZITTING

 

Feiten en context

         Als de burgemeester of de bevoegde schepenen niet in de mogelijkheid zijn om onmiddellijk te antwoorden op de gestelde mondelinge vragen tijdens de vergadering worden deze op de volgende vergadering beantwoord.

 

Juridische gronden

         Huishoudelijk reglement gemeenteraad goedgekeurd op de vergadering van de gemeenteraad van 29 september 2020, inzonderheid artikel 11, 3de alinea.

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis dat de mondelinge vragen van de vorige vergadering van de gemeenteraad behandeld werden.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 27 september 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Schepenen:  Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadslid:  Isabelle Fouarge

 

OPENBARE ZITTING

 

14. Mondelinge vragen

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

14. MONDELINGE VRAGEN

 

De gemeenteraad behandelt volgende mondelinge vragen:

 

 1. Raadslid Van Herck - stijgende energiekosten
  1. de fractie heeft voorstellen en zal deze indienen langs een bijkomende dagorde en niet langs een mondelinge vraag
  2. de burgemeester antwoordt dat er reeds diverse gesprekken hebben plaatsgevonden om initiatieven te nemen, zoals de temperatuur in de gemeentelijke gebouwen verlagen, de openbare verlichting dimmen of uitzetten in samenspraak met buurgemeenten

 

 1. Raadslid Van Herck - Fluvius - taalgebruik
  1. de Franse versie van de website is nog steeds niet in orde, welke concrete acties zullen genomen worden hiervoor?
  2. de burgemeester antwoordt dat de huidige oplossing een tijdelijke oplossing is, Fluvius beseft dit en zal binnenkort hun website aanpassen en vertalen

 

 1. Raadslid Van Herck - borstvoeding - campagne
  1. de vraag is wat de gemeenteraad denkt om een campagne te voeren om borstvoeding te promoten?
  2. de burgemeester antwoordt dat het de bedoeling is om dit binnenkort in een commissie welzijn geëvalueerd zal worden

 

 1. Raadslid Van Herck - communicatiekanalen gemeente
  1. de vraag is om de nodige actie te ondernemen?
  2. de burgemeester antwoordt dat dit misschien te maken heeft met stress en na de twee moeilijke jaren die we achter de rug hebben, voor deze situatie moet men begrip hebben. Daarnaast is men met de ontwikkeling van een andere vorm van onthaal bezig ten einde de efficiëntie te verhogen.

 

 1. Raadslid Edwards- septemberfeesten
  1. hij begrijpt niet dat er door de partij werd gecommuniceerd op facebook omtrent het initiatief, het kan niet de bedoeling zijn dat een politieke partij communiceert dat zij organisator is van een evenement is waarvoor een gemeentelijke subsidie werd verkregen, zal deze post verwijderd worden of zal de subsidie terugbetaald worden?
  2. geen enkel lid van het college van burgemeester en schepenen antwoordt op de vraag, waardoor het antwoord binnen de 30 dagen gegeven zal worden.

 

 1. Raadslid von Wintersdorf - communicatie Défi Hoeve Van Deuren
  1. hij vraagt of het de bedoeling was om het bericht te verspreiden dat zij aan de oorsprong zijn van het project
  2. geen enkel lid van het college van burgemeester en schepenen antwoordt op de vraag, waardoor het antwoord binnen de 30 dagen gegeven zal worden.

 

 1. Raadslid Devleeschouwer - Think Pink
  1. zal deze zak ook aan alle cliënten van het OCMW verdeeld worden?
  2. schepen Constant antwoordt positief.
  3. de folder in de zak van de gemeenteraadsleden is enkel in het Nederlands merkt ze op.
  4. voor de bezoekers is deze flyer wel in de twee talen antwoordt de schepen
  5. raadslid Devleeschouwer vraagt waarom het OCMW niet geïnformeerd werd van deze actie
  6. schepen Constant antwoordt dat ze dit zal melden aan team welzijn ten einde het nodige te doen

 

 1. Raadslid Devleeschouwer - mondelinge vraag aan schepen Sala
  1. er wordt een vraag gesteld aan raadslid Edwards
  2. de voorzitter antwoordt dat men enkel vragen stelt aan het uitvoerend orgaan, zijnde de leden van het college van burgemeester en schepenen
  3. ze wenst de visie van schepen Forton over deze vraag

 

 1. Raadslid Devleeschouwer - mondmasker
  1. ze vraagt waarom hij altijd een FFP2-masker draagt in vergaderingen van de gemeenteraad, het college, vergaderingen en niet in andere contexten met personen
  2. de burgemeester antwoordt dat hij zo het signaal geeft dat men aandachtig moet blijven, de pandemie is nog niet weg

 

 1. Raadslid Vandersteen - elektrische steps
  1. welke maatregelen werden genomen en is er een reglement voorzien?
  2. de firma komt de achtergelaten steps ophalen en de firma contacteert deze mensen om hen te zeggen dat de steps deftig achtergelaten moeten worden. De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe zal nogmaals gecontacteerd worden om een vergadering te beleggen betreffende de evaluatie van hun project. De eigen diensten belasten hiermee is niet evident. Sommige gemeenten verbieden het op hun grondgebied.

 

 1. Raadslid Vandersteen - plaatsing ANPR camera's op grondgebied
  1. wat is de stand van zaken in dit dossier?
  2. de burgemeester antwoordt dat de vergunning werd gegeven, de politiezone WOKRA dient nu de nodige voorbereidingen doen om de camera's in gebruik te nemen. Ze zijn op 16 locaties voorzien.

 

 1. Raadslid Joris - hybride vergaderingen
  1. zijn de bepalingen van het huishoudelijk reglement ook van toepassing op de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies?
  2. de voorzitter antwoordt bevestigend

 

 1. Raadslid Joris - Pepperflow rapporteringstool
  1. wat is de bedoeling van de software, wie gebruikt het systeem?
  2. de burgemeester antwoordt dat het systeem momenteel wordt getest door de diensten en de nodige parameters in te stellen. De volgende fase is dat de leden van het college ook het systeem zouden kunnen gebruiken ter opvolging van de projecten, met raadplegingsrechten. Nadien moet men evalueren of deze toegang ook uitgebreid worden naar gemeenteraadsleden toe.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2022