BESLUITENLIJST VAN
DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 28 mei 2024

 

 

Aanwezig:

Algemeen directeur:  Sophie Mary

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Anne-Charlotte Sala, Véronique Caprasse, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Bruno Vandersteen, Olivier Joris, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Sarra Crucifix - Kekli, Christiaan Marichal, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Voorzitter:  Luc Timmermans

Verontschuldigd:

Raadslid:  Pierre Simon

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen 30 april 2024

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 30 april 2024 goed.

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Overeenkomst realisatie BSO 2023-2025

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 30 april 2024 houdende de overeenkomst realisatie sociaal woonaanbod voor de periode 2023-2025 te bekrachtigen.

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

De Lijn - AV - 28 mei 2024

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

De Kleine Eigenaar - BAV - AV - 30 mei 2024

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodigingen voor de buitengewone algemene vergadering en de statutaire algemene vergadering van De Kleine Eigenaar op 30 mei 2024 om 18.30 uur in de maatschappelijke zetel, Ophaalbrugstraat 1 bus 2 te 1200 Brussel.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist dat mevrouw Nathalie Woitrin, aangeduid als vertegenwoordiger in de gemeenteraad van 26 maart  2019, het mandaat krijgt om namens de gemeente Kraainem, de in artikel 3 vermelde agendapunten goed te keuren.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda's van de buitengewone algemene vergadering en de algemene vergadering van 30 mei 2024:

 

Buitengewone algemene vergadering

 1. Bijzonder verslag van de raad van bestuur van de buitengewone algemene vergadering van 30 mei 2024 met het voorstel tot de ontbinding van de vennootschap in de toekomst

 

Algemene vergadering

 1. Bijzonder beheersverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris-revisor
 2. Controle en goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2023
 3. Resultaatbestemming
 4. Kwijting verlenen aan de bestuurders voor hun beheer tijdens het boekjaar 2023 en aan de commissaris-revisor
 5. Ontbinding van de vennootschap
Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

De Watergroep - AV - 14 juni 2024

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging voor de algemene vergadering op vrijdag 14 juni 2024 om 10.30 uur in De Montil, Moortelstraat 8 te 1790 Affligem.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van De Watergroep van 14 juni 2024:

 1. Jaarverslag 2023 van de raad van bestuur
 2. Verslag van de commissaris over de jaarrekening 2023
 3. Goedkeuring van de jaarrekening 2023
 4. Kwijting aan de bestuurders
 5. kwijting aan de commissaris

 

Artikel 3:

De gemeenteraad beslist dat de heer Guillaume von Wintersdorff, aangeduid als vertegenwoordiger in de gemeenteraad van 26 februari 2019, het mandaat krijgt om namens de gemeente Kraainem, de in artikel 2 vermelde agendapunten goed te keuren.

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Creat CV - AV - 18 juni 2024

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging voor de algemene vergadering van Creat CV op dinsdag 18 juni 2024 om 14.30 uur in Flanders Expo, Maaltekouter 1 te 9051 Gent.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist dat de heer Christiaan Marichal, aangeduid als vertegenwoordiger in vergadering van de gemeenteraad van 28 maart 2023, het mandaat krijgt om namens de gemeente Kraainem, de in artikel 3 vermelde agendapunten goed te keuren.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad beslist om zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de  algemene vergadering van 18 juni 2024:

 1. Wijziging van vermogen
 2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen
 3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023
 4. Verslag van de commissaris
 5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2023 afgesloten op 31 december 2023

 b. Goedkeuring va de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2023

 1. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
 2. Actualisering presentievergoeding
 3. Statutaire benoemingen
 4. Varia
Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Haviland Intercommunale - BAV - 19 juni 2024

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale IgSv op woensdag 19 juni 2024 om 18 uur, in de kantoren van Haviland,  Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist dat mevrouw Carine Pin, aangeduid als vertegenwoordiger in vergadering van de gemeenteraad van 23 november 2021, het mandaat krijgt om namens de gemeente Kraainem, de in artikel 3 vermelde agendapunten goed te keuren.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad beslist om zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 19 juni 2024:

 1. Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 13 december 2023 - goedkeuring
 2. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2023
 3. Jaarrekening 2023 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2023, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting - goedkeuring
 4. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31.12.2023 - goedkeuring
 5. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31.12.2023: goedkeuring
 6. Bestuur - kwijting aan bestuurders
Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Interza - Jaarvergadering - 19 juni 2024

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging voor de jaarvergadering op woensdag 19 juni 2024 om 19 uur, die plaatsvindt in zaal Hoeve Nothengem, Sint-Lambertusstraat 1 te Nossegem.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist de heren Christaan Marichal, Bruno Vandersteen en Olivier Joris, aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordigers in de gemeenteraad van 26 februari 2019, het mandaat geven om namens de gemeente Kraainem, de in artikel 3 vermelde agendapunten goed te keuren.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de jaarvergadering van Interza van 19 juni 2024:

 1. Vaststelling van geldigheid tot vergaderen overeenkomstig artikel 22 van de statuten.
 2. Goedkeuring van de notulen van 20 december 2023
 3. Verslag van de raad van bestuur
 4. Verslag van de commissaris
 5. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2023
 6. Bestemming van de resultaten
 7. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur
 8. kwijting aan de commissaris
 9. Varia
Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Depot - Aankoop vrachtwagen met toebehoren

 

Besluit

met 13 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, Guillaume von Wintersdorff, Bruno Vandersteen, Olivier Joris, Carel Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Carine Pin en Luc Timmermans), 9 onthoudingen (Elisabeth d'Ursel, Anne-Charlotte Sala, Véronique Caprasse, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, Sarra Crucifix - Kekli, Christiaan Marichal, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven)

 

 

 

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist het bestek met nummer 2023/056 en de raming voor de opdracht “Aankoop vrachtwagen container/kipsysteem met grijparm”, vervat als bijlage en integraal deel uit uitmakend van deze beslissing, goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist dat bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van openbare procedure.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad beslist dat de aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.

 

Artikel 4:

De gemeenteraad beslist dat de opdracht gefinancierd wordt met het krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 op GE/24300000/020000-INVESTERING-U.

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Openbare Werken - Seringenstraat - dading Covid

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel :

De gemeenteraad beslist om het voorstel van dadingsovereenkomst tussen Frans Bruggeman-Maes, de nv Aquafin en de gemeente Kraainem, vervat als bijlage en integraal deel uitmakend van deze beslissing, goed te keuren. Het bedrag van de dading wordt voor de gemeente forfaitair bepaald op 2 418,02 euro.

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Subsidie - Aanvraag bijkomende subsidie - Scouts

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt kennis van de aanvraag van de VZW Les Unités scoute et guide de St Dominique voor een subsidie van 8 350 euro voor de bouw van een afvalhok.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad gaat principieel akkoord om een subsidie van 8 350 euro toe te kennen aan de vereniging voor de bouw van een afvalhok.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad beslist om het budget toe te voegen aan het voorliggende ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2024/1, op de budgetsleutel GE/64930000/0750 (toegestane werkingssubsidies aan verenigingen/jeugdsector- en verenigingsondersteuning) voor het boekjaar 2025.

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Iverlek - Presentatie infosessie

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Toerisme Vlaams-Brabant - Verslag

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Woonmaatschappij Woontrots - Verslag AV

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Fietspad Wezembeek-Oppem - Brussel

 

Besluit

Stemming acceptatie hoogdringend punt

met eenparigheid der stemmen

Besluit

met 16 nee-stemmen (Bertrand Waucquez, Elisabeth d'Ursel, Anne-Charlotte Sala, Véronique Caprasse, Guillaume von Wintersdorff, Bruno Vandersteen, Olivier Joris, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, Vinciane De Meutter-Cardinael, Sarra Crucifix - Kekli, Christiaan Marichal, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin en Luc Timmermans), 6 onthoudingen (Marie-France Constant, Johan Forton, Carel Edwards, André Ivanszky, Nathalie Woitrin en Anja Vermeulen)

 

De gemeenteraad beslist het voorstel te verwerpen.

 

 

 

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om de aangepaste projectnota van het Fietspad Wezembeek-Oppem - Brussel (FWOB), vervat als bijlage en integraal deel uitmakend van deze beslissing, goed te keuren.

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Bulletin der schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Mondelinge vragen vorige zitting

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 24/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.