BESLUITENLIJST VAN
DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 22 februari 2022

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Schepen:

Véronique Caprasse

 

 

Raadslid Guillaume von Wintersdorff vervoegt de vergadering vanaf punt 5.

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van25 januari 2022 goed.

Publicatiedatum: 14/03/2022
Overzicht punten

'Vrijheidskonvooi' - verbod toegang parkings

Publicatiedatum: 14/03/2022
Overzicht punten

Aanpassing arbeidsreglement gemeentepersoneel

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist de aanpassingen in het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel, zoals gemarkeerd aangeduid in de bijlage bij deze beslissing, goed te keuren.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist dat dit arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel in werking treedt op datum van 1 januari 2022.

 

Artikel 3:

Het aangepaste arbeidsreglement wordt toegevoegd aan deze beslissing en maakt er integraal deel van uit.

Publicatiedatum: 14/03/2022
Overzicht punten

Patrimonium - Gebruikersreglement

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt het gebruikersreglement m.b.t. de conciërgewoning gemeentehuis goed:

 

Gebruiksreglement Huisbewaarder gemeentehuis/OCMW-gebouw

 

Artikel 1 :

De gemeente verleent aan de bewoner, die aanvaardt, het gebruik van de woning verbonden aan het gemeentehuis/OCMW-gebouw, Sint-Pancratiuslaan 4 te 1950 Kraainem.

In deze woning treft men een ingerichte keuken aan, uitgerust met een gaskookplaat, een elektrische oven, een dampkap, een vaatwasmachine en een koelkast. De badkamer werd uitgerust met een wastafel en een douche en in de toiletruimte treft men een toiletmeubel en een handwastafel. Verder bevindt er zich een wasruimte/bergruimte, een technische ruimte, een gang, een eetkamer/woonkamer, 3 slaapkamers en een afgesloten garage.

De woning is aangesloten op de waterleiding, het gasnet en het elektriciteitsnet.

De bewoner verklaart deze woning bezocht te hebben en ze in gebruik te nemen in de staat waarin ze zich bevindt.

 

Artikel 2:

De bewoner dient ervoor te zorgen dat het gemeentehuis/OCMW-gebouw, zonder voorafgaande verwittiging, nooit langer dan een aaneengesloten periode van 24 uren onbewaakt blijft.

Het jaarlijks verlof dient in overleg tussen de bewoner en de gemeente bepaald te worden.

 

Artikel 3:

De bewoner verbindt er zich toe de woning voortdurend te bewonen, deze te onderhouden als een voorzichtig en redelijk persoon en er geen veranderingen aan te brengen tenzij met uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de gemeente. De ter beschikking gestelde woning zal bij het verstrijken van de overeenkomst in zindelijke staat overgedragen worden aan de gemeente. Eventuele wijzigingen van onroerende aard en die de gemeente wenst te behouden zullen zonder kosten overgedragen worden aan de gemeente.

 

Artikel 4:

De abonnementen op de kabeltelevisie, de telefoon en de persoonlijke telefoongesprekken zijn ten laste van de bewoner.

 

Artikel 5:

De bewoner verbindt er zich toe de ter beschikking gestelde woning uitsluitend met zijn gezin te bewonen en deze in geen geval ter beschikking te stellen van derden behalve om te voldoen aan hetgeen vermeld staat in artikel 2 betreffende het permanent toezicht op het gemeentehuis/OCMW-gebouw. Indien dit geval zich voordoet, verbindt de bewoner zich ertoe de identiteit van de persoon die het toezicht tijdens zijn afwezigheid zal waarnemen, aan de gemeente mee te delen.

 

Artikel 6:

Alle gewoon onderhoud van de woning, evenals de kleine herstellingen zijn ten laste van de bewoner. De grote herstellingen zijn ten laste van de gemeente.

Onder grote herstellingen wordt verstaan de herstellingen aan die delen of elementen van het gebouw die verband houden met stabiliteit en de gevelelementen ervan, het dak ervan en het buitenschrijnwerk.

Onder kleine herstellingen wordt verstaan de herstellingen van lekke of verstopte leidingen of toebehoren aan sanitaire apparaten, vloerbedekkingen, glaswerk, enz…

 

Artikel 7:

De woning werd herschilderd en gerenoveerd. Werkgever en huisbewaarder maken een omstandige, tegensprekelijke plaatsbeschrijving uiterlijk één maand voor de ingebruikname van de woning, samen met een externe dienst. De kosten van deze plaatsbeschrijving zijn ten laste van de werkgever.

De huisbewaarder is verplicht om bij het definitief verlaten van de dienstwoning deze terug te geven aan de werkgever in de staat overeenkomstig voormelde plaatsbeschrijving.

 

Artikel 8:

De huisbewaarder verbindt zich ertoe een brandverzekering af te sluiten voor de dienstwoning, evenals een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor schade die door zijn/haar toedoen en/of zijn/haar huisgenoten veroorzaakt wordt.

 

Artikel 9:

Betwistingen inzake de dienstwoning vallen onder de bevoegdheid van het vredegerecht, Zoniënwoudlaan 83, 1640 Sint-Genesius-Rode.

 

Artikel 10:

Het is de gemeente toegelaten de ter beschikking gestelde woning te bezoeken na voorafgaande afspraak met de bewoner. Weigering door de bewoner dit bezoek toe te staan wordt aanzien als een ernstige nalatigheid.

Publicatiedatum: 14/03/2022
Overzicht punten

Sporthal en tennis - Aanpassing reglement

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist om het huishoudelijk reglement gemeentelijke sportinfrastructuur goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 juni 2016, gewijzigd op 30 maart 2020 en 27 april 2021, met volgende toevoegingen goed:

         artikel 2: "Sportclubs die een sportactiviteit wensen te organiseren op officiële feestdagen of vastgestelde sluitingsdagen dienen minimum 6 weken vooraf een aanvraagformulier in te dienen bij team vrije tijd, met uitzondering van officiële wedstrijden (zoals beker, play-offs). De aanvragen worden goedgekeurd of afgewezen door het college van burgemeester en schepenen. Enkel clubs die op jaarbasis de sporthal gebruiken, kunnen een aanvraag indienen."

         artikel 16: "Clubs die een sportactiviteit wensen te organiseren op officiële feestdagen of vastgestelde sluitingsdagen dienen minimum 6 weken vooraf een aanvraagformulier in te dienen bij team vrije tijd. De aanvragen worden goedgekeurd of afgewezen door het college van burgemeester en schepenen."

 

Artikel 2:

Een gecoördineerde versie van het huishoudelijk reglement gemeentelijke sportinfrastructuur  Kraainem, wordt bij deze beslissing gevoegd en maakt er integraal deel van uit.

Publicatiedatum: 14/03/2022
Overzicht punten

Commissie Financiën - Verslag 14 december 2021

Publicatiedatum: 14/03/2022
Overzicht punten

Commissie vrije tijd - Verslag van 18 januari 2022

Publicatiedatum: 14/03/2022
Overzicht punten

Subsidie - toekenning subsidie Jeugd en Vorming

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om een werkingstoelage van 8 118,45 euro toe te kennen en uit te betalen aan de muziekschool Jeugd en Vorming voor het kalenderjaar 2022.

Publicatiedatum: 14/03/2022
Overzicht punten

Subsidie - toekenning subsidie Cap sur la musique

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om een werkingstoelage van 9 922,55 euro toe te kennen en uit te betalen aan de muziekschool Cap sur la musique voor het kalenderjaar 2022.

Publicatiedatum: 14/03/2022
Overzicht punten

Watergroep - Verslag 2021

Publicatiedatum: 14/03/2022
Overzicht punten

Project Street Art

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gemeenteraad steunt het voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad om binnen afzienbare tijd een project STREET ART gestalte te geven in de gemeente.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad vraagt het college van burgemeester en schepenen een budget van 30.000€ te voorzien voor het project STREET ART in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad verzoekt het college van burgemeester en schepenen het akkoord van AWV te vragen om de verschillende sites waarvan zij eigenaar is open te stellen voor dit project

Publicatiedatum: 14/03/2022
Overzicht punten

Bulletin der schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 14/03/2022
Overzicht punten

Behandeling mondelinge vragen vorige zit

Publicatiedatum: 14/03/2022
Overzicht punten

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 14/03/2022