NOTULEN VAN
 

Gemeente Kraainem

Zitting van 25 oktober 2022

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadsleden:  Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon

 

 

Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 25 oktober 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadsleden:  Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Goedkeuring notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 27 september 2022

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 SEPTEMBER 2022

 

Feiten en context

         Zitting van de gemeenteraad van 27 september 2022.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 277 en 278.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 27 september 2022 goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 25 oktober 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadsleden:  Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

2. Dagelijks Bestuur - Wijziging begrip

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

2. DAGELIJKS BESTUUR - WIJZIGING BEGRIP

 

Feiten en context

 

         Wat verstaan dient te worden onder het begrip "dagelijks bestuur" werd door de gemeenteraad vastgesteld op 23 april 2019.

         "Dagelijks bestuur" handelt over het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten.

         De gemeente- en OCMW-raad zijn bevoegd voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, tenzij de opdracht past binnen het begrip "dagelijks bestuur", waarvoor respectievelijk het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau bevoegd zijn.

         Om tot een soepele en efficiënte dagdagelijkse werking te komen is aangewezen het begrip "dagelijks bestuur" te actualiseren. Teneinde niet alle opdrachten van werken, leveringen en diensten te moeten voorleggen aan de raden, is het wenselijk om de grenzen betreffende het exploitatie- en investeringsbudget betreffende overheidsopdrachten te herbekijken.

         Het decreet lokaal bestuur voorziet dat het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau op eigen initiatief kunnen instaan voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de overheidsopdrachten in gevallen van dwingende en onvoorziene omstandigheden, ook al hebben de raden daartoe geen delegatie gegeven. Dat dient bijgevolg niet te worden voorzien in de definitie van "dagelijks bestuur".

 

Juridische gronden

 

         Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:

      artikel 41, 2de lid, 8° houdende de bevoegdheid van de gemeenteraad om vast te stellen wat onder het begrip 'dagelijks bestuur' moet worden verstaan;

      artikel 41, 2de lid, 10° a) houdende de bevoegdheid van de gemeenteraad voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en voorwaarden van overheidsopdrachten tenzij de opdracht past binnen het begrip 'dagelijks bestuur' waarvoor het college van burgemeester en schepenen bevoegd is;

      artikel 41, 2de lid, 10° b) houdende de bevoegdheid van de gemeenteraad voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en voorwaarden van overheidsopdrachten tenzij de gemeenteraad de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van voor die opdracht nominatief aan het college van burgemeester en schepenen heeft toevertrouwd;

      artikel 56, §3, 5° houdende de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen om de plaatsingsprocedure en voorwaarden van overheidsopdrachten vast te stellen voor opdrachten die passen binnen het begrip 'dagelijks bestuur';

      artikel 56, §3, 6° houdende de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen om de plaatsingsprocedure en voorwaarden van overheidsopdrachten vast te stellen voor opdrachten die hen nominatief door de gemeenteraad werden toevertrouwd;

         De wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten;

         Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;

         Het besluit van de gemeenteraad van 23 april 2019 houdende de vaststelling van het begrip 'dagelijks bestuur'.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met 3 ja-stemmen (Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse en Anne-Charlotte Sala), 10 nee-stemmen (Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Luc Timmermans, Alain Van Herck, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin), 8 onthoudingen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, Carel Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin en Anja Vermeulen)

De gemeenteraad beslist het voorstel te verwerpen.

 

Enig artikel:

 

De gemeenteraad beslist om volgende wijzigingen uit te voeren aan het begrip "dagelijks bestuur", zoals bepaald in de gemeenteraad van 23 april 2019:

         Wijziging:

      Alle investeringsuitgaven van maximaal 30.000 EUR excl. BTW te verhogen tot 140.000 EUR excl. BTW;

         Toevoeging:

      Alle exploitatie- en investeringsuitgaven gerelateerd aan prioritaire acties geformuleerd in het meerjarenplan 2020-2025, als nominatief toe te vertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 25 oktober 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadsleden:  Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

3. Anglicaanse kerk - Woningvergoeding 2022

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

3. ANGLICAANSE KERK - WONINGVERGOEDING 2022

 

Feiten en context

         Per brief van 8 maart vraagt St.-Paul's church de uitbetaling van de woningvergoeding 2022.

         De gemeente Kraainem draagt voor 10% bij in de totale prijs van de woonvergoeding.

         De woningvergoeding 2022 is geschat op 1 585 euro.

(Het gezondheidsindexcijfer voor februari 2022 is 163.15, terwijl het voor februari 2021 151.68 was)

(De basis was het jaar 1998 en 40 000 FB per maand)

De woningvergoeding is : 2 maand X 1 473 euro + 10 maand x 1 585 euro = 18 796 euro.

 

Juridische gronden

         Koninklijk Besluit van 7 januari 1998 houdende de oprichting van een Anglicaanse parochie onder de aanroeping "The Anglican Chaplaincy of St.-Paul's Church".

         Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 21 april 1998 kennis genomen van de erkenning van de Anglicaanse kerk van Tervuren - tussenkomst woningvergoeding.

         Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 28 april 1998 beslist een tussenkomst van 10 % te verlenen voor de woningvergoeding voor de bedienaar van de eredienst.

 

Argumentatie

         De gemeente is verplicht een woongelegenheid te verschaffen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door middel van een tussenkomst in de huurprijs van de woning. Er wordt geen rekening gehouden met het feit dat het kerkbestuur over voldoende eigen middelen beschikt om daarin zelf te voorzien.

 

Financiële gevolgen

 

Budgetsleutel

Geraamde uitgave

GE/64300100/079000

1 879,60 euro

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om het bedrag van 1 879,60 euro, voorzien in het meerjarenplan 2020-2025, onder GE/64300100/079000 "Tussenkomst in exploitatiekosten" uit te betalen op rekening ING 310-1075221-62 "Friends of St Paul's Church Tervuren VZW".

 

 

 

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 25 oktober 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadsleden:  Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

4. Iverlek - Buitengewone algemene vergadering - 22 december 2022

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

4. IVERLEK - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - 22 DECEMBER 2022

 

Feiten en context

         De buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek heeft plaats op donderdag 22 december 2022 om 17 uur in het stadion van voetbalclub Oud-Heverlee Leuven, Kardinaal Mercierlaan 46 te 3001 Heverlee.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 41, 20°, en 432.

         Gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2019, waarbij raadslid Anne-Charlotte Sala aangesteld werd als vertegenwoordiger.

         Gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2020, waarbij raadslid Bruno Schroeven aangesteld werd als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

         Gemeenteraadsbeslissing van 25 mei 2021, waarbij raadslid Anne-Charlotte haar ontslag ingediend als gemeentelijke vertegenwoordiger.

         Gemeenteraadsbeslissing van 25 mei 2021, waarbij raadslid André Ivanszky aangesteld werd als gemeentelijke vertegenwoordiger.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2022 van de opdrachthoudende vereniging Iverlek.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 22 december 2022:

1)     Kennisneming en bespreking van de overeenkomst tussen Fluvius en Telenet inzake de realisatie van het datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen (dossier Tramontana).

Zie de toelichtingsnota bij dit agendapunt alsook het agendapunt 2. Statutenwijzigingen, in het bijzonder de onderdelen 2.a, 2.b, 2.e, 2.f, 2.g, 2.i en 2.j ervan.

2)     Goedkeuring van de statutenwijzigingen, meer in het bijzonder wat betreft:

a)     Wijziging van het voorwerp;

b)     Aanpassingen ingevolge het dossier Tramontana en de oprichting van NetCo BV ën HoldCo BV van de bestaande artikelen 2bis, 3, 8, 9,17, 25, 30 en 32 en de bijlagen 1, Ibis en 3 en het toevoegen van een nieuw artikel 37ter;

c)      Aanpassingen ingevolge de structuurwijzigingen (partiële splitsingen en fusie) van de bestaande artikelen 1 (naamswijziging), 2bis, 5 (zetelwijziging), 8, 11, 12, 25, 30, 35, 37 en 37ter en de bijlagen 1 en Ibis en het toevoegen van een nieuwe bijlage 2;

d)     Aanpassingen ingevolge gewijzigde regelgeving en tekstuele correcties van de bestaande

e)     artikelen 2, 2bis, 3, 8, 9, 11, 17, 27, 30, 33 en 40 en de bijlagen Ibis en 3 en het schrappen van de bijlage 2;

f)       Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WW); Bijzonder verslag van de Commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede lid WW;

g)     Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid van subdelegatie om de definitieve benaming van NetCo BV en HoldCo BV in de statuten in te schrijven;

h)     Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid van subdelegatie om de statuten inclusief de bijlagen te coördineren;

i)       Vaststelling van de opschortende voorwaarden met betrekking tot de statutenwijzigingen;

j)       Verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden met betrekking tot het agendapunt 2 vast te stellen.

3)     Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2023 van bijkomende aandelen Ae binnen de activiteit elektriciteit die per 1 januari 2023 zullen worden omgezet in aandelen Aek binnen de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken à rato van 25 euro per aandeel.

4)     Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende WW van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen (partieel te splitsen vereniging) om de activiteit aardgas met betrekking tot dë gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (overnemende vereniging):

a)     Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenómen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.

b)     Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, Apt en Apg à rato van 25 euro per eigen vermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en Strategische Participaties (Publi-T en Publigas).

c)      Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WW), van het omstandig verslag van de  Raad van Bestuur (art. 12:61 WW) en van de Commissaris (art. 12:62 WW) met betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WW), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari 2025.  De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Iverlek kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 12:59,12:61 en 12:62 WW en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

d)     Goedkeuring van:

i)       De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen (partieel te splitsen vereniging) om de activiteit aardgas met betrekking tot de gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2021, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2021 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024.

ii)     De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.

iii)    De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.

e)     Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting met de activiteit aardgas van de gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout vanaf 1 januari 2025.

f)       Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:

i)       De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 4.a vast te stellen;

ii)     ii. De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;

iii)    Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;

iv)   De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiël splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024;

v)     Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;

vi)   Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede zin.

5)     Realisatie van een fusie door overneming overeenkomstig de artikelen 12:24 en volgende WW van de Opdrachthoudende vereniging PBE (over te nemen vereniging) en de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (overnemende vereniging):

a)     Vaststelling van de in het fusievoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.

b)     Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, Apt en Apg à rato van 25 euro per eigen eigenvermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en Strategische Participaties (Publi-T en Publigas).

c)      Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2025 van (i) de aandelen At binnen de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken à rato van 25 euro per aandeel en (ii) de winstbewijzen Ct binnen de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken

d)     Kennisneming van het fusievoorstel (art. 12:24 WW), van het omstandig verslag van de Raad van Bestuur (art. 12:25 WW) en van de Commissaris (art. 12:26 WW) met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:27 WW), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de fusie per 1 januari 2025. De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Iverle kkennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 12:25,12:26 en 12:27 WW en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

e)     Goedkeuring van:

i)       De fusie door overneming van de Opdrachthoudende vereniging PBE (over te nemen vereniging) en de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2021, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2021 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024.

ii)     De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.

iii)    De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.

f)       Aanvaarding van de toetreding/uitbreiding van de aansluiting van de gemeenten van de Opdrachthoudende vereniging PBE vanaf 1 januari 2025.

g)     Goedkeuring van de statuten van de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (daarin hernoemd tot Fluvius Zenne-Dijle).

h)     Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie en wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:

i)       De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de fusie zoals vermeld onder punt 5.a vast te stellen;

ii)     De verwezenlijking van de fusie vast te stellen;

iii)    Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;

iv)   De definitieve ruilverhouding in het kader van de fusie vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de over te nemen vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes vastgelegd in het fusievoorstel en de bijzondere verslagen over het fusievoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024;

v)     Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;

vi)   Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de fusie in de meest brede zin.

6)     Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende WW van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg (partieel te splitsen vereniging) om de activiteit aardgas verbonden aan de Opdrachthoudende vereniging PBE (dewelke voor deze activiteit optreedt namens de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw), dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius Limburg, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (Fluvius Zenne-Dijle) (overnemende vereniging):

a)     Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.

b)     Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, Apt en Apg à rato van 25 euro per eigen eigenvermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en Strategische Participaties (Publi-T en Publigas).

c)      Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WW), van het omstandig verslag van de Raad van Bestuur (art. 12:61 WW) en van de Commissaris (art. 12:62 WW) met betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WW), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari 2025.

De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Iverlek kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 12:59,12:61 en 12:62 WW en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

d)     Goedkeuring van:

i)       De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg (partieel te splitsen vereniging) om de activiteit aardgas verbonden aan de Opdrachthoudende vereniging PBE (dewelke voor deze activiteit optreedt namens de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw), dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius Limburg, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (Fluvius Zenne-Dijle) (overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2021, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2021 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024.

ii)     De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.

iii)    De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.

e)     Aanvaarding van de uitbreiding van hun aansluiting met de activiteit aardgas van de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Wingen Zoutleeuw vanaf 1 januari 2025.

f)       Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing ennwijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:

i)       De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 6.a vast te stellen;

ii)     De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;

iii)    Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;

iv)   De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024;

v)     Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;

vi)   Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede zin.

7)     Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met de mogelijkheid tot subdelegatie voor de opmaak en finalisering van de nodige documenten en afhandeling van de formaliteiten met betrekking tot de agendapunten 2, 3, 4, 5 en 6 te actualiseren en te finaliseren, en om de beslissingen genomen in de agendapunten 2, 3, 4, 5, 6, 9,10 en 11 bij authentieke akte te doen vaststellen.

8)     Bespreking in het kader van artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2023.

9)     Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 en volgende WW.

10)(Neven)activiteiten - Aanvaarding wijziging deelnemerschap.

11)Statutaire benoemingen.

12) Statutaire mededelingen.

 

Artikel 3:

De heer André Ivanszky, aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente in de vergadering van de gemeenteraad op 25 mei 2021, het mandaat krijgt om namens de gemeente Kraainem, de in artikel 2 vermelde agendapunten goed te keuren.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 25 oktober 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadsleden:  Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

5. Oekraïnecrisis - Aanpassing samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de Orde van Malta met betrekking tot de uitbating van een collectieve opvangplaats voor de getroffenen van het militaire conflict in Oekraïne

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

5. OEKRAÏNECRISIS - AANPASSING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE EN DE ORDE VAN MALTA MET BETREKKING TOT DE UITBATING VAN EEN COLLECTIEVE OPVANGPLAATS VOOR DE GETROFFENEN VAN HET MILITAIRE CONFLICT IN OEKRAÏNE

 

Feiten en context

         Het college van burgemeester en schepenen besliste op 19 april 2022 om een samenwerking aan te gaan met de Belgische vereniging der leden van de soevereine militaire hospitaalorde van Sint-Jan van Jeruzalem van Rhodos en van Malta vzw in het kader van de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

         De Orde van Malta organiseert en staat in voor de volledige inrichting van een collectieve publieke opvangplaats voor Oekraïense vluchtelingen in het voormalige Klooster van de Visitatie, te Hebronlaan 5, 1950 Kraainem.

         Op 28 juni 2022 keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst tussen de Orde van Malta en de gemeente goed. Deze samenwerkingsovereenkomst dient aangepast te worden, vanwege de aangepaste financiële kaders van de Vlaamse overheid en de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 september 2022.

         Concreet wordt het artikel 4 van de samenwerkingsovereenkomst aangepast naar de volgende tekst:

         Overeenkomstig de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 september 2022 voorziet het bestuur de volgende financiële tussenkomst voor de uitbater:

         Een financiering voor opknapwerken van maximaal €77 500,00 (inclusief btw) volgens de voorwaarden vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor de opbouw van opvangcapaciteit voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2022 tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor het creëren van bijkomende opvangplaatsen voor de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne;

         Een financiering van €16 000,00/maand (inclusief btw) voor een periode van twaalf maanden vanaf 01 juni 2022 tot 31 mei 2023 voor de uitbating van het onroerend goed.

         Eventuele bijkomende subsidies die het bestuur in de toekomst zou ontvangen voor publieke slaapplekken voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen, die gecreëerd werden in het onroerend goed, zullen toegekend worden aan de uitbater.

         Ter informatie, de totale bijkomende financiële tussenkomst van het bestuur, voor de duurtijd uit artikel 5 van deze overeenkomst, bedraagt €60 000,00 (inclusief btw). Deze bijdrage is verwerkt en inbegrepen in de financiële tussenkomst beschreven in het eerste lid van dit artikel.

         De hoogte van de subsidies voor publieke opvangplaatsen, voorzien door andere overheden dan het bestuur, zijn afhankelijk van en kunnen wijzigen door beslissingen van deze overheden. De bepalingen in het eerste lid van dit artikel binden het bestuur op generlei wijze.

         (...)

 

Juridische gronden

         Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 40 5°.

         Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor de opbouw van opvangcapaciteit voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2022 tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor het creëren van bijkomende opvangplaatsen voor de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, inzonderheid artikelen 3 tot en met 5;

         De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 september 2022, inzonderheid het agendapunt Oekraïnecrisis - Financiering publieke opvang - toekenning gemeentelijke subsidie;

         De beslissing van de gemeenteraad van 28 juni 2022, inzonderheid het agendapunt Oekraïnecrisis – Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de Orde van Malta met betrekking tot de uitbating van een collectieve opvangplaats voor de getroffenen van het militaire conflict in Oekraïne;

        Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 april 2022, inzonderheid het agendapunt Oekraïnecrisis - Klooster van de Visitatie - voorstel Orde van Malta.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om aan de samenwerkingsovereenkomst met de Belgische Orde van Malta vzw in het kader van de uitbating van een collectieve opvangplaats voor de getroffenen van het militaire conflict in Oekraïne, vervat in bijlage en deel uitmakend van deze beslissing, de volgende aanpassingen goed te keuren.

 

Het artikel 4 van de samenwerkingsovereenkomst wordt aangepast naar de volgende tekst:

Overeenkomstig de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 september 2022 voorziet het bestuur de volgende financiële tussenkomst voor de uitbater:

 

        Een financiering voor opknapwerken van maximaal €77 500,00 (inclusief btw) volgens de voorwaarden vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor de opbouw van opvangcapaciteit voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2022 tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor het creëren van bijkomende opvangplaatsen voor de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne;

        Een financiering van €16 000,00/maand (inclusief btw) voor een periode van twaalf maanden vanaf 01 juni 2022 tot 31 mei 2023 voor de uitbating van het onroerend goed.

        Eventuele bijkomende subsidies die het bestuur in de toekomst zou ontvangen voor publieke slaapplekken voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen, die gecreëerd werden in het onroerend goed, zullen toegekend worden aan de uitbater.

 

Ter informatie, de totale bijkomende financiële tussenkomst van het bestuur, voor de duurtijd uit artikel 5 van deze overeenkomst, bedraagt €60 000,00 (inclusief btw). Deze bijdrage is verwerkt en inbegrepen in de financiële tussenkomst beschreven in het eerste lid van dit artikel.

 

De hoogte van de subsidies voor publieke opvangplaatsen, voorzien door andere overheden dan het bestuur, zijn afhankelijk van en kunnen wijzigen door beslissingen van deze overheden. De bepalingen in het eerste lid van dit artikel binden het bestuur op generlei wijze.

 

De uitbater legt de volgende maandelijkse bijdragen voor de terbeschikkingstelling van collectieve publieke opvangplaats voor tijdelijke ontheemden uit Oekraïne vast op:

 

Voor alleenstaanden

€250,00/maand/persoon

De eerste bewoner van een gezin, ongeacht de leeftijd

€250,00/maand/persoon

Kinderen 0-12 jaar

€100,00/maand/persoon

Kinderen 13-18 jaar

€150,00/maand/persoon

Volwassenen 19 jaar of ouder

€250,00/maand/persoon

 

 

De maandelijkse forfaitaire bijdragen worden opgenomen in de overeenkomst (‘Center Rules and Hosting Terms’) die de uitbater sluit met de tijdelijk ontheemden.

 

De maandelijkse forfaitaire bijdragen omvatten een tussenkomst in alle kosten van de uitbater. Er zullen geen bijkomende tussenkomsten gevraagd worden aan de ontheemden.

 

Voor zover tijdelijk ontheemden de toelating geven aan het OCMW om deze bijdrage rechtstreeks in te houden van het leefloon dat door het OCMW wordt toegekend aan de tijdelijk ontheemden, zal het bestuur het OCMW dat de gemeente bedient, verzoeken de ontvangen maandelijkse forfaitaire bijdrage te storten op de rekening van de uitbater.

 

Desgevallend zal het bedrag maandelijks integraal op de 10de dag van de volgende maand op het rekeningnummer, BE56 2100 3890 0688 van de uitbater gestort worden.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 25 oktober 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadsleden:  Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

6. Conseil culturel francophone de Kraainem - huishoudelijk reglement en subsidiereglement

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

6. CONSEIL CULTUREL FRANCOPHONE DE KRAAINEM - HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN SUBSIDIEREGLEMENT

 

Feiten en context

         De Franstalige cultuurraad heeft, conform het reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen, een huishoudelijk reglement en een subsidiereglement opgesteld.

         Het originele reglement werd opgesteld in het Frans, een Nederlandse vertaling wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd.

         De gemeenteraad dient dit reglement goed keuren, waarna het zal worden bekendgemaakt via de gemeentelijke website.

 

Juridische gronden

         Het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 40 en 41.

        Het reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen van 21 december 2021, inzonderheid artikelen 14-15 en 17-18.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist het subsidiereglement en het huishoudelijk reglement van de Franstalige cultuurraad, beiden vervat als bijlage bij deze beslissing en er integraal deel van uitmakend, goed te keuren.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 25 oktober 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadsleden:  Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

7. Milieu - Subsidiereglement –Asbestverwijdering

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

7. MILIEU - SUBSIDIEREGLEMENT –ASBESTVERWIJDERING

 

Feiten en context

         In het kader van asbestveilig Vlaanderen in 2040 moeten tegen 2034  de meest risicovolle asbesttoepassingen ,zoals asbestcementen daken en gevels, worden weggenomen uit gebouwen en woningen in Vlaanderen.

         In de gemeente zijn nog heel wat asbesthoudende materialen aanwezig, in de vorm van dakbedekking, onderdak en gevelbekledingen van de buitenmuren.

         Om een aanzet te geven voor een snellere verwijdering van asbesthoudend materialen via renovatiewerken, lijkt het aangewezen om hiervoor een financiële tegemoetkoming te geven in de vorm van een subsidie.

         Raadslid Carine Pin diende een amendement in, zoals opgenomen als bijlage.

        Raadslid Van Herck motiveert de onthouding van de fractie Défi/MR/Indép. als volgt: de fractie is niet tegen de inhoud van het reglement, de fractie is van mening dat er te veel beperkingen zijn in het reglement.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 41, 2°.

 

Financiële gevolgen

 

budgetsleutel

geraamde uitgave

GE/64910000/039000 - Actie 3-2-2   Actieplan 3-2

€ 99.975       2022

€ 100.000     2023 / 2024

 

Besluit

 

 

Amendement met 12 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Luc Timmermans, Carel Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen en Carine Pin), 9 onthoudingen (Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Bruno Vandersteen, Alain Van Herck, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven)

 

 

Besluit met 12 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Luc Timmermans, Carel Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen en Carine Pin), 9 onthoudingen (Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Bruno Vandersteen, Alain Van Herck, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven)

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om het subsidiereglement, m.b.t. asbestverwijdering, goed te keuren :

 

Subsidiereglement asbestverwijdering

 

Toepassingsgebied

 

Artikel 1

Dit subsidiereglement is van toepassing voor de verwerking van asbesthoudende materialen van vergunde particuliere gebouwen en van rechtswege geacht te zijn vergunde particuliere gebouwen. Wanneer een gebouw de functies van particuliere woongelegenheid en professionele functie combineert dient de woongelegenheid meer dan 50% van de oppervlakte te beslagen om in aanmerking te komen voor subsidie.

 

Artikel 2

Volgende verwerking van asbesthoudende materialen komen in aanmerking voor de subsidie:

○dakbedekking

○onderdaken

○gevelbekledingen van de buitenmuren

 

Artikel 3

Volgende personen komen in aanmerking om een subsidie aan te vragen:

Elke natuurlijke persoon gedomicilieerd in Kraainem, die eigenaar of houder is van een recht van opstal of erfpacht van een gebouw in Kraainem.

 

Artikel 4

Dit reglement is van toepassing op werken uitgevoerd vanaf de bekendmaking tot en met 30 september 2024 binnen de grenzen van het beschikbare budget.

 

Bedrag

 

Artikel 5

De toegekende subsidie bedraagt 90 % van de verwerkingskost van het asbesthoudend afval met een maximum van 2 000 euro. Bij grotere gebouwen met een asbestoppervlakte van meer dan 300 m² en dat moet bestaande uit meerdere woonentiteiten (appartementen) wordt de subsidie verhoogt naar maximum 3 000 euro. De subsidie telt voor heel het gebouw en niet per woonentiteiten.

 

Voorwaarden

 

Artikel 6

○De verwijdering van asbesthoudende materialen van de dakbedekking (vb. golfplaten, leien), onderdak of gevelbekleding (vb. leien) moet gebeuren aan een vergund particulier gebouw of aan een van rechtswege geacht te zijn vergund particulier gebouw.

○De aannemer die het asbest verwijdert moet, op het moment van de uitvoering van de werken, over een geldig attest beschikken conform de bepalingen in de Codex ‘Welzijn op het werk’.

○De asbestverwijdering dient te gebeuren volgens CVGP OVAM ‘Veilig werken met asbestdaken en -gevels’ of de aannemer is lid van het 'Asbestcharter voor dakaannemers'.

○De subsidie voor de verwerking van het asbesthoudend materiaal kan slechts toegekend worden mits voorlegging van een factuur opgesteld door een erkende verwerkingsinstallatie. De factuur bevat:

○adres van de werf;

○gegevens van de erkende aannemer die de verwijderingswerken uitvoert

○gewicht en de aard van het afgevoerd asbesthoudend afval (asbestafval mag niet gemend zijn met ander bouw- en sloopafval).

 

Aanvraagprocedure

 

Artikel 7:

De aanvraag moet gebeuren op een standaard aanvraagformulier opgesteld door de gemeente Kraainem. Dit formulier is digitaal beschikbaar op www.kraainem.be.

 

De aanvraag moet gebeuren binnen een termijn van 3 maanden na factuurdatum en bezorgd worden bij de dienst milieu van de gemeente.

De laatste factuurdatum die aanvaard wordt is 30 september 2024.

 

Toekenning

 

Artikel 8:

Na een onderzoek van het volledige aanvraagdossier, wordt de subsidie door het college van burgemeester en schepenen toegekend. De uitbetaling gebeurt via overschrijving op rekening van de begunstigde.

 

Aanvragen die geweigerd worden, zullen het voorwerp uitmaken van een gemotiveerde beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Subsidies die werden uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag zullen teruggevorderd worden, onverminderd eventuele gerechtelijke vervolgingen.

 

Inwerkingtreding/geldigheid

 

Artikel 9:

Dit subsidiereglement treedt in werking na bekendmaking en eindigt op 30 september 2024.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 25 oktober 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadsleden:  Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

8. Patrimonium - Aankoop perceel - Arthur Dezangrélaan

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

8. PATRIMONIUM - AANKOOP PERCEEL - ARTHUR DEZANGRÉLAAN

 

Feiten en context

         Het gemeentebestuur heeft de mogelijkheid om een deel van de achtertuin van de eigendommen, Arthur Dezangrélaan 4 en 6 te 1950 Kraainem, aan te kopen met het oog om de te verwerven gronden in te lijven bij de eigendom waarvan de scouts gebruik maken.

         De eigenaars van de woningen Arthur Dezangrélaan 4 en 6 te 1950 Kraainem, volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger gekend als afdeling 1 sectie A nr(s) 189N en 188E2, hebben in hun mail van 11 maart 2022 een definitief en gedetailleerd transactievoorstel gedaan aan de gemeente tot verkoop van een gedeelte van hun achtertuin.

         De afdeling vastgoedtransactie heeft de volgende prijzen geraamd:

         Arthur Dezangrélaan 4 te 1950 Kraainem:

         De waarde van de grond wordt geschat op 240m² aan 130 euro/m² en de opstanden aan 5.100 euro. De totale waarde wordt geschat op 31.200 euro + 5.100 euro = 36.300 euro

         Arthur Dezangrélaan 6 te 1950 Kraainem:

         De waarde van de grond wordt geschat op 165m² aan 130 euro/m² en de opstanden aan 4400 euro. De totale waarde wordt geschat op 21.450 euro + 4.400 euro =              25.850 euro.

         De bovenstaande vergoedingen betreffen de schatting van een totale oppervlakte van 4a05ca met opstanden aan een totaal geraamd bedrag van 62.150 euro. Op basis van de voorgestelde oppervlakten van 3a67ca met opstanden komt men aan een totaal geraamd bedrag van zevenvijftigduizend tweehonderdvierennegentig euro en vijftig cent (57.294,5 euro).

         Ingevolge beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 juni 2022 werd beslist om de aankoopprijs van 190 euro per vierkante meter te aanvaarden. De waarde van de opstanden (afsluitingen, beplanting en bomen) werden mee opgenomen in de prijs per vierkante meter. Een beëdigd landmeter werd aangesteld om de definitieve oppervlakte te bepalen.

         Op basis van het verdelingsplan, bedragen de oppervlakte voor lot 1: 220 vierkante meter en voor lot 2: 149 vierkante meter. De totale oppervlakte bedraagt hierdoor 369 vierkante meter of 03a 69ca.

         Op de loten 1 en 2 wordt een erfdienstbaarheid van 1 meter ten voordele van de eigenaars van de kadastrale percelen afdeling 1 sectie A nrs. 189N/deel en 188E2/deel vastgelegd op plan, om perceel afdeling 1 sectie A nr. 133G4 te bereiken.

         De aankoop gebeurt onderhands tegen de totale prijs van zeventigduizend honderdentien euro (70.110 euro).

         Het meerjarenplan 2020-2025 voorziet een bedrag van 120.000 euro op budgetsleutel AR22000000 "Onbebouwde terreinen-gemeenschapgoederen - BI019000 Investeringen aankoop gronden/Simons.

         Het college van burgemeester en schepenen stelt de Afdeling Vastgoedtransactie van de Vlaamse Overheid aan om de authentieke akte op te maken in naam van de gemeente.

         Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen wordt de aankoop voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur Decreet lokaal bestuur van 21 december 2017, artikel 41, 11°; artikel 56§1 en 293.

         Decreet van 27 februari 2010 betreffende de bodemsanering en bodembescherming.

         Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

         Burgerlijk wetboek artikelen 1582 tot en met 1701.

         Definitieve vaststelling bij Besluit van de Vlaamse regering van 16 december 2011 van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "afbakening VSGB en aansluitende open ruimtegebieden".

         Gedeeltelijke vernietiging van het VSGB van 16 december 2011 door de Raad van State op 25 maart 2014.

         Definitieve vaststelling bij Besluit van de Vlaamse regering van 20 maart 2015 van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel en aansluitende open ruimtegebieden - cluster Zaventem'.

         Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 7 maart 1977.

         Stedenbouwkundige vergunningen Arthur Dezangrélaan 4:

         Bouwen van een woning, opgericht vóór 1962, wordt geacht vergund te zijn;

         Verbouwen van de woning, afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 16 mei 1963

         Plaatsen van een dakvenster, afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 7 september 1972

         Verbeteringswerken, afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 5 juli 1977;

         Verbouwen van de woning, afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 29 april 1997;

         Verbouwen en uitbreiden van de woning en het bouwen van twee tuinhuisjes, afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 10 februari 1998.

         Stedenbouwkundige vergunningen Arthur Dezangrélaan 6:

         Bouwen van een woning, opgericht vóór 1962, wordt geacht vergund te zijn;

         Verandering gevel, afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 7 september 1967;

         Bouwen van een bijgebouw, afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 5 oktober 2005.

         Opmetingsplan van 31 augustus 2022, opgemaakt door landmeetkantoor Artois, Mechelsesteenweg 378 te 3020 Herent

 

Adviezen

         Op 9 september 2020 werd aan de Vlaamse Overheid, Afdeling Vastgoedtransacties, een schattingsverslag aangevraagd.

         Op 21 april 2021 werden inlichtingen opgevraagd bij notaris Collon-Windelinckx inzake de verkoop van de woning Arthur Dezangrélaan 4.

         Op 24 maart 2022 werd bijkomende informatie gevraagd bij de Vlaamse Overheid, Afdeling Vastgoedtransacties, inzake opdracht opmaken van de authentieke akte. Antwoord werd bekomen op 12 april 2022.

         Op 17 mei 2022 werd een bijkomende toelichting gevraagd aan de eigenaars en ontvingen dit op 31 mei 2022.

         De financieel directeur geeft een visum op 4 oktober 2022, mits niet-wijziging van het ontwerpbesluit.

 

Financiële gevolgen

budgetsleutel

geraamde uitgave

GE/22000000/019000 - Investeringen aankoop grond/Simons

 

70110 euro

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist om over te gaan tot de aankoop van het onroerend goed ten bedrage van een geschatte waarde van zeventigduizend honderdentien euro (70.110 euro):

         Een perceel grond met aanhorigheden, gekadastreerd afdeling 1 sectie A nr. 189N, en volgens gereserveerde perceelsindentificatie afdeling 1 sectie A nr. 189P met een oppervlakte van 02a 20ca.

         Een perceel grond met aanhorigheden, gekadastreerd afdeling 1 sectie A nr. 188E2, en volgens gereserveerde perceelsindentificatie afdeling 1 sectie A nr. 188K2 met een oppervlakte van 01a 49ca.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist de aankoop te laten gebeuren onder de volgende voorwaarden:

1. Het gemeentebestuur krijgt de volledige eigendom van het aangekocht onroerend goed bij het verlijden van de authentieke akte (eventueel na betaling van de aankoopprijs en kosten).

2. Op het onroerend goed is een erfdienstbaarheid van 1 meter ten voordele van de eigenaars met als kadastrale percelen afdeling 1 sectie A nrs. 189N/deel en 188E2/deel om de toegangsweg met als kadastrale afdeling 1 sectie A nr. 133G4 te bereiken.

3. Het goed wordt overgedragen in de staat en de gelegenheid waarin het zich thans bevindt.

4. Het gemeentebestuur zal na het verlijden van de authentieke akte instaan voor de plaatsing van een nieuwe afsluiting en het aanplanten van een nieuwe haag Fagus sylvatica met een hoogte van 1,80 meter.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad zal de definitieve goedkeuring geven bij de goedkeuring van de ontwerpakte.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 25 oktober 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadsleden:  Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

9. Mobiliteit - Parkeerbeleid - Retributiereglement aanpassing

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

9. MOBILITEIT - PARKEERBELEID - RETRIBUTIEREGLEMENT AANPASSING

 

De gemeenteraad beslist het voorstel te verdagen naar een volgende zitting.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 25 oktober 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadsleden:  Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

10. Motie - Geluidsoverlast van vliegtuigen

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

10. MOTIE - GELUIDSOVERLAST VAN VLIEGTUIGEN

 

Feiten en context

         Het intensieve overvliegen op lage hoogte van onze gemeente, zowel bij het opstijgen als bij het landen, veroorzaakt aanzienlijke geluidsoverlast - zoals blijkt uit geluidsmeters - die de oorzaak is van ernstige gezondheidsproblemen (hart- en vaatziekten, slapeloosheid, depressies, verslaafdheid aan diverse geneesmiddelen, enz.) van de inwoners, zoals aangetoond door verschillende wetenschappelijke studies.

         Gezien de vele acties van burgers en verenigingen, de wetgeving van de Europese Unie en de constante jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens leggen de bescherming van het milieu en het recht op een gezond en kwalitatief milieu vast.

         Volgens richtlijn 2002/49 van 25/06/2002 over de evaluatie en beheersing van geluid in de omgeving is de duur van de Europese nacht vastgesteld op minimaal 8 uur. Een groot aantal Europese luchthavens hebben strikte regels met betrekking tot nachtvluchten, zonder dat er sprake is van een vermindering van de economische activiteit. Juridische gronden

 

Juridische gronden

         Wetgeving van de Europese Unie en de constante jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens waarin de bescherming van het milieu en het recht op een gezond en kwalitatief milieu zijn vastgelegd;

         Verordening (EU) nr. 598/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16/04/2014 tot vaststelling van regels en procedures over de invoering van geluid gerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens in de Unie, in het kader van een evenwichtige aanpak en tot intrekking van Richtlijn 2002/30/EG, die op 13/06/2016 in werking is getreden;

         Richtlijn 2002/49 van 25 juni 2002 over de evaluatie en beheersing van geluid;

         Grondwet, in het bijzonder artikel 23.

 

Argumentatie

 

         De luchthaven van Zaventem is een belangrijke bron voor economische activiteit en tewerkstelling in ons land. Maar het hoge aantal (dag- én nacht-) vluchten en de voorziene groei van de luchthaven zijn niet meer te verzoenen met de leefkwaliteit van de omwonenden. Bovendien kunnen we niet blijven toekijken hoe de enorme uitstoot van vliegtuigen mee ons klimaat ontwricht. De luchthaven van Zaventem is namelijk een stadsluchthaven en moet zich kwalitatief en niet kwantitatief blijven ontwikkelen.

         De milieuvergunning voor de luchthaven loopt midden 2024 af. Dit is dus hét moment om onze overheden en de luchthavenuitbater te dwingen om bij de her vergunning rekening te houden met de gezondheids- en milieuproblemen die de luchthaven veroorzaakt.

         In dit kader heeft Bond Beter Leefmilieu op 2022-10-12 een grootschalige campagne gelanceerd, om ervoor te zorgen dat de Vlaamse en federale regering maatregelen nemen die het evenwicht herstellen tussen de economische belangen van de luchtvaartsector enerzijds en de volksgezondheid van de omwonenden en het leefmilieu anderzijds

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:

De gemeenteraad steunt het initiatief van Bond Beter Leefmilieu (campagne begonnen op 2022-

10-12) en onderschrijft de 4 voorgestelde basismaatregelen:

         Invoeren van een verbod op nachtvluchten

         Plafonneren van het totale aantal vliegbewegingen

         Invoeren van een lage-emissiezone in de lucht, zodat enkel nog geluidsarme en op termijn CO2-arme vliegtuigen kunnen landen op de luchthaven

         Invoeren van geluidsnormen en frequentienormen, voor minder geluidshinder op de grond

 

Artikel 2:

De gemeenteraad stelt voor om de communicatiekanalen van de gemeente te gebruiken om het

initiatief bekend te maken bij de bevolking en degenen die de petitie willen ondertekenen

aan te moedigen.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 25 oktober 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadsleden:  Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

11. Riopact - Verslag van de  vergadering van 13 september 2022

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

11. RIOPACT - VERSLAG VAN DE  VERGADERING VAN 13 SEPTEMBER 2022

 

Feiten en context

         Raadslid Luc Timmermans heeft de vergadering van Riopactcomité bijgewoond op 13 september 2022.

         Het verslag van de vergadering van het Riopactcomité van 13 september 2022 wordt voorgelegd ter kennisname aan de gemeenteraad.

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van het Riopactcomité van 13 september 2022.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 25 oktober 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadsleden:  Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

12. Bulletin der schriftelijke vragen

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

12. BULLETIN DER SCHRIFTELIJKE VRAGEN

 

Feiten en context

         De beantwoorde schriftelijke vragen worden opgenomen in het bulletin tijdens de eerste volgende vergadering.

         Tot op heden werden er geen schriftelijke vragen ontvangen.

 

Juridische gronden

         Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd op de vergadering van de gemeenteraad van 29 september 2020, inzonderheid artikel 11, 2de alinea.

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis dat er geen schriftelijke vragen ontvangen werden.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 25 oktober 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadsleden:  Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

13. Behandeling mondelinge vragen vorige zitting

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

13. BEHANDELING MONDELINGE VRAGEN VORIGE ZITTING

 

Feiten en context

         Als de burgemeester of de bevoegde schepenen niet in de mogelijkheid zijn om onmiddellijk te antwoorden op de gestelde mondelinge vragen tijdens de vergadering worden deze op de volgende vergadering beantwoord.

 

Juridische gronden

         Huishoudelijk reglement gemeenteraad goedgekeurd op de vergadering van de gemeenteraad van 29 september 2020, inzonderheid artikel 11, 3de alinea.

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis dat de mondelinge vragen van de vorige vergadering van de gemeenteraad behandeld werden.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 25 oktober 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadsleden:  Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

14. Mondelinge vragen

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

14. MONDELINGE VRAGEN

 

De gemeenteraad behandelt volgende mondelinge vragen:

 

 1. Raadslid Alain Van Herck - oplaadpunten elektrische wagens
  1.   bestaat er een actieplan om deze oplaadpunten te installeren en kan hier een kopie van verkregen worden desgevallend?
  2.   schepen Forton antwoordt dat er een actieplan is maar hij weet niet precies in welk stadium het dossier zich bevindt, hier wordt nog schriftelijk op geantwoord.
  3.    Schepen Constant voegt toe dat de diensten een 20-tal laadpunten hebben geïdentificeerd, er wordt samen met het Gewest bekeken of dit voorstel uitvoerbaar is.

 

 1. Raadslid Alain Van Herck - publieke verlichting
  1.   in de laatste nieuwsbrief staat dat de openbare verlichting gedoofd zal worden tussen 23u en 5u, hier komt veel reactie op voornamelijk vanuit veiligheidsredenen. Moet dit niet besproken worden in een commissie?
  2.   De burgemeester antwoordt dat men de hoeveelheid verbruikte elektriciteit moet verlagen momenteel. Door deze ingreep bespaart de gemeente een 30% van de jaarlijkse verbruikte 600.000 kwU. Samen met andere buurgemeenten werd er gekeken naar verschillende alternatieven en voor dit alternatief gekozen. Er diende namelijk gezamenlijk een keuze gemaakt te worden om een wijziging te kunnen doorvoeren. Kraainem probeerde dezelfde standpunten in te nemen als de buurgemeenten gezien het gezamenlijk netwerk.

 

 

 1. Raadslid Alain Van Herck - werken Woluwelaan
  1.   wat is de stand van zaken van deze werken?
  2.   Schepen Forton antwoordt dat er vergaderingen hebben plaatsgevonden, de meeste gemeenten in de buurt waren aanwezig. Daar kreeg men de toelichting dat de Woluwe op één vak opengehouden zou worden, in beide richtingen. Dankzij de steun van Zaventem, Woluwe en Kraainem zou dit bekomen kunnen worden.

 

 1. Raadslid Alain Van Herck - resultaten enquête zone 30
  1.   wat zijn de resultaten?
  2.   Schepen Forton zegt dat pro 1/3 en contra 2/3. Enkel in MIdden-Kraainem is het 50/50. Er is een 400-tal reacties geweest.

 

 1. Raadslid Alain Van Herck - werken Baron d'Huartlaan
  1.   Met welk doel en op welke manier wordt de herbestrating van de B. d'Huartlaan beheerd?
   1.     wat zijn de kosten?
   2.   wie controleert dit werk dagelijks?
   3. wat doet het studiebureau?
   4. hoe hoog zijn de vergoedingen?
   5.   wie coördineert de werf?
   6. waarom is er geen politie op het kruispunt voor de bewegwijzering?
   7. waarom was er geen waarschuwing en communicatie vooraf?
   8. hoe zal de bestrating aan de oneven kant doorlopen zonder alternatieve route?
   9. waarom controleerde de politie aan de hand van de pare kant van de weg?
   10.   wat doet de dienst communicatie van de gemeente?
   11. welke communicatie is er vooraf gepland langs de onpare kant?
   12. is er een coördinatie met de buurgemeenten?
  2.   Schepen Forton zegt dat er een aantal zaken reeds schriftelijk werden geantwoord. WOKRA heeft zeker zijn deel gedaan na goedkeuring op het college, de werf wordt opgevolgd door Erik Schrevers.

 

 1. Raadslid Carel Edwards - tijdsloten sportclubs, meer bepaald dojozaal
  1.   Wat is het beleid op vlak van sport, hoe is dit zo chaotisch kunnen gebeuren? Hij kan zich niet vinden in het ontvangen van zulk antwoord van de schepen.
  2.   Schepen Sala stelt een gesprek voor met het raadslid voor een mondelinge toelichting.

 

 1. Raadslid Carel Edwards - Septemberfeesten
  1.   de communicatie op Facebook vanuit de fractie acht hij politieke recuperatie. Wat denkt de schepen van evenementen hierover, is men het eens met zulke procedures, waarbij een evenement gesubsidieerd door de gemeente politiek wordt gerecupereerd door Défi/MR/Indép?
  2.   Schepen Sala antwoordt dat zij noch organisator van het evenement is noch jurist in de gemeente, zij heeft zelf geen publicatie gevraagd en heeft hier zelf niets op te zeggen. Ze stelt wel vast dat de meerderheid hetzelfde doet.

 

 1. Raadslid Van Herck - visuele communicatie vanuit KU bij activiteiten
  1.   Mbt een foto bij een evenement van GC De Lijsterbes, vraagt het raadslid of het normaal is dat er vijf mandatarissen van KU op de foto van het evenement Kraainem Run staan
  2.   Schepen Sala antwoordt dat iedere fractie op deze manier te werk gaat.

 

 1. Raadslid Marichal - motie geluidsoverlast
  1.   is er reeds een reactie geweest op deze motie?
  2.   De burgemeester heeft hier geen weet van, dit zal onderzocht worden.

 

 1. Raadslid von Wintersdorff - Hoeve Van Deuren
  1.   gaat de fractie Défi/MR/INdép de waarheid herstellen?
  2.   schepen Caprasse antwoordt dat hier niet op zal ingegaan worden in afwezigheid van de OCMW-voorzitter.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 05/12/2022