BESLUITENLIJST VAN
DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 25 oktober 2022

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadsleden:  Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen 27 september 2022

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 27 september 2022 goed.

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

Dagelijks Bestuur - Wijziging begrip

 

Besluit

met 3 ja-stemmen (Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse en Anne-Charlotte Sala), 10 nee-stemmen (Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Luc Timmermans, Alain Van Herck, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin), 8 onthoudingen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, Carel Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin en Anja Vermeulen)

 

 

Enig artikel:

 

De gemeenteraad beslist om volgende wijzigingen uit te voeren aan het begrip "dagelijks bestuur", zoals bepaald in de gemeenteraad van 23 april 2019:

         Wijziging:

      Alle investeringsuitgaven van maximaal 30.000 EUR excl. BTW te verhogen tot 140.000 EUR excl. BTW;

         Toevoeging:

      Alle exploitatie- en investeringsuitgaven gerelateerd aan prioritaire acties geformuleerd in het meerjarenplan 2020-2025, als nominatief toe te vertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen.

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

Anglicaanse kerk - Woningvergoeding 2022

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om het bedrag van 1 879,60 euro, voorzien in het meerjarenplan 2020-2025, onder GE/64300100/079000 "Tussenkomst in exploitatiekosten" uit te betalen op rekening ING 310-1075221-62 "Friends of St Paul's Church Tervuren VZW".

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

Iverlek - Buitengewone algemene vergadering

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2022 van de opdrachthoudende vereniging Iverlek.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 22 december 2022:

1)     Kennisneming en bespreking van de overeenkomst tussen Fluvius en Telenet inzake de realisatie van het datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen (dossier Tramontana).

Zie de toelichtingsnota bij dit agendapunt alsook het agendapunt 2. Statutenwijzigingen, in het bijzonder de onderdelen 2.a, 2.b, 2.e, 2.f, 2.g, 2.i en 2.j ervan.

2)     Goedkeuring van de statutenwijzigingen, meer in het bijzonder wat betreft:

a)     Wijziging van het voorwerp;

b)     Aanpassingen ingevolge het dossier Tramontana en de oprichting van NetCo BV ën HoldCo BV van de bestaande artikelen 2bis, 3, 8, 9,17, 25, 30 en 32 en de bijlagen 1, Ibis en 3 en het toevoegen van een nieuw artikel 37ter;

c)      Aanpassingen ingevolge de structuurwijzigingen (partiële splitsingen en fusie) van de bestaande artikelen 1 (naamswijziging), 2bis, 5 (zetelwijziging), 8, 11, 12, 25, 30, 35, 37 en 37ter en de bijlagen 1 en Ibis en het toevoegen van een nieuwe bijlage 2;

d)     Aanpassingen ingevolge gewijzigde regelgeving en tekstuele correcties van de bestaande

e)     artikelen 2, 2bis, 3, 8, 9, 11, 17, 27, 30, 33 en 40 en de bijlagen Ibis en 3 en het schrappen van de bijlage 2;

f)       Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WW); Bijzonder verslag van de Commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede lid WW;

g)     Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid van subdelegatie om de definitieve benaming van NetCo BV en HoldCo BV in de statuten in te schrijven;

h)     Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid van subdelegatie om de statuten inclusief de bijlagen te coördineren;

i)       Vaststelling van de opschortende voorwaarden met betrekking tot de statutenwijzigingen;

j)       Verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden met betrekking tot het agendapunt 2 vast te stellen.

3)     Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2023 van bijkomende aandelen Ae binnen de activiteit elektriciteit die per 1 januari 2023 zullen worden omgezet in aandelen Aek binnen de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken à rato van 25 euro per aandeel.

4)     Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende WW van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen (partieel te splitsen vereniging) om de activiteit aardgas met betrekking tot dë gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (overnemende vereniging):

a)     Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenómen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.

b)     Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, Apt en Apg à rato van 25 euro per eigen vermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en Strategische Participaties (Publi-T en Publigas).

c)      Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WW), van het omstandig verslag van de  Raad van Bestuur (art. 12:61 WW) en van de Commissaris (art. 12:62 WW) met betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WW), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari 2025.  De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Iverlek kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 12:59,12:61 en 12:62 WW en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

d)     Goedkeuring van:

i)       De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen (partieel te splitsen vereniging) om de activiteit aardgas met betrekking tot de gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2021, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2021 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024.

ii)     De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.

iii)    De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.

e)     Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting met de activiteit aardgas van de gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout vanaf 1 januari 2025.

f)       Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:

i)       De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 4.a vast te stellen;

ii)     ii. De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;

iii)    Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;

iv)   De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiël splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024;

v)     Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;

vi)   Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede zin.

5)     Realisatie van een fusie door overneming overeenkomstig de artikelen 12:24 en volgende WW van de Opdrachthoudende vereniging PBE (over te nemen vereniging) en de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (overnemende vereniging):

a)     Vaststelling van de in het fusievoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.

b)     Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, Apt en Apg à rato van 25 euro per eigen eigenvermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en Strategische Participaties (Publi-T en Publigas).

c)      Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2025 van (i) de aandelen At binnen de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken à rato van 25 euro per aandeel en (ii) de winstbewijzen Ct binnen de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken

d)     Kennisneming van het fusievoorstel (art. 12:24 WW), van het omstandig verslag van de Raad van Bestuur (art. 12:25 WW) en van de Commissaris (art. 12:26 WW) met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:27 WW), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de fusie per 1 januari 2025. De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Iverle kkennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 12:25,12:26 en 12:27 WW en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

e)     Goedkeuring van:

i)       De fusie door overneming van de Opdrachthoudende vereniging PBE (over te nemen vereniging) en de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2021, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2021 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024.

ii)     De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.

iii)    De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.

f)       Aanvaarding van de toetreding/uitbreiding van de aansluiting van de gemeenten van de Opdrachthoudende vereniging PBE vanaf 1 januari 2025.

g)     Goedkeuring van de statuten van de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (daarin hernoemd tot Fluvius Zenne-Dijle).

h)     Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie en wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:

i)       De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de fusie zoals vermeld onder punt 5.a vast te stellen;

ii)     De verwezenlijking van de fusie vast te stellen;

iii)    Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;

iv)   De definitieve ruilverhouding in het kader van de fusie vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de over te nemen vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes vastgelegd in het fusievoorstel en de bijzondere verslagen over het fusievoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024;

v)     Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;

vi)   Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de fusie in de meest brede zin.

6)     Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende WW van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg (partieel te splitsen vereniging) om de activiteit aardgas verbonden aan de Opdrachthoudende vereniging PBE (dewelke voor deze activiteit optreedt namens de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw), dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius Limburg, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (Fluvius Zenne-Dijle) (overnemende vereniging):

a)     Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.

b)     Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, Apt en Apg à rato van 25 euro per eigen eigenvermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en Strategische Participaties (Publi-T en Publigas).

c)      Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WW), van het omstandig verslag van de Raad van Bestuur (art. 12:61 WW) en van de Commissaris (art. 12:62 WW) met betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WW), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari 2025.

De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Iverlek kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 12:59,12:61 en 12:62 WW en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

d)     Goedkeuring van:

i)       De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg (partieel te splitsen vereniging) om de activiteit aardgas verbonden aan de Opdrachthoudende vereniging PBE (dewelke voor deze activiteit optreedt namens de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw), dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius Limburg, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (Fluvius Zenne-Dijle) (overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2021, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2021 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024.

ii)     De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.

iii)    De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.

e)     Aanvaarding van de uitbreiding van hun aansluiting met de activiteit aardgas van de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Wingen Zoutleeuw vanaf 1 januari 2025.

f)       Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing ennwijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:

i)       De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 6.a vast te stellen;

ii)     De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;

iii)    Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;

iv)   De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024;

v)     Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;

vi)   Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede zin.

7)     Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met de mogelijkheid tot subdelegatie voor de opmaak en finalisering van de nodige documenten en afhandeling van de formaliteiten met betrekking tot de agendapunten 2, 3, 4, 5 en 6 te actualiseren en te finaliseren, en om de beslissingen genomen in de agendapunten 2, 3, 4, 5, 6, 9,10 en 11 bij authentieke akte te doen vaststellen.

8)     Bespreking in het kader van artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2023.

9)     Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 en volgende WW.

10)(Neven)activiteiten - Aanvaarding wijziging deelnemerschap.

11)Statutaire benoemingen.

12) Statutaire mededelingen.

 

Artikel 3:

De heer André Ivanszky, aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente in de vergadering van de gemeenteraad op 25 mei 2021, het mandaat krijgt om namens de gemeente Kraainem, de in artikel 2 vermelde agendapunten goed te keuren.

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

Oekraïne - Aanpassing samenwerkingsovereenkomst

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om aan de samenwerkingsovereenkomst met de Belgische Orde van Malta vzw in het kader van de uitbating van een collectieve opvangplaats voor de getroffenen van het militaire conflict in Oekraïne, vervat in bijlage en deel uitmakend van deze beslissing, de volgende aanpassingen goed te keuren.

 

Het artikel 4 van de samenwerkingsovereenkomst wordt aangepast naar de volgende tekst:

Overeenkomstig de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 september 2022 voorziet het bestuur de volgende financiële tussenkomst voor de uitbater:

 

        Een financiering voor opknapwerken van maximaal €77 500,00 (inclusief btw) volgens de voorwaarden vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor de opbouw van opvangcapaciteit voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2022 tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor het creëren van bijkomende opvangplaatsen voor de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne;

        Een financiering van €16 000,00/maand (inclusief btw) voor een periode van twaalf maanden vanaf 01 juni 2022 tot 31 mei 2023 voor de uitbating van het onroerend goed.

        Eventuele bijkomende subsidies die het bestuur in de toekomst zou ontvangen voor publieke slaapplekken voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen, die gecreëerd werden in het onroerend goed, zullen toegekend worden aan de uitbater.

 

Ter informatie, de totale bijkomende financiële tussenkomst van het bestuur, voor de duurtijd uit artikel 5 van deze overeenkomst, bedraagt €60 000,00 (inclusief btw). Deze bijdrage is verwerkt en inbegrepen in de financiële tussenkomst beschreven in het eerste lid van dit artikel.

 

De hoogte van de subsidies voor publieke opvangplaatsen, voorzien door andere overheden dan het bestuur, zijn afhankelijk van en kunnen wijzigen door beslissingen van deze overheden. De bepalingen in het eerste lid van dit artikel binden het bestuur op generlei wijze.

 

De uitbater legt de volgende maandelijkse bijdragen voor de terbeschikkingstelling van collectieve publieke opvangplaats voor tijdelijke ontheemden uit Oekraïne vast op:

 

Voor alleenstaanden

€250,00/maand/persoon

De eerste bewoner van een gezin, ongeacht de leeftijd

€250,00/maand/persoon

Kinderen 0-12 jaar

€100,00/maand/persoon

Kinderen 13-18 jaar

€150,00/maand/persoon

Volwassenen 19 jaar of ouder

€250,00/maand/persoon

 

 

De maandelijkse forfaitaire bijdragen worden opgenomen in de overeenkomst (‘Center Rules and Hosting Terms’) die de uitbater sluit met de tijdelijk ontheemden.

 

De maandelijkse forfaitaire bijdragen omvatten een tussenkomst in alle kosten van de uitbater. Er zullen geen bijkomende tussenkomsten gevraagd worden aan de ontheemden.

 

Voor zover tijdelijk ontheemden de toelating geven aan het OCMW om deze bijdrage rechtstreeks in te houden van het leefloon dat door het OCMW wordt toegekend aan de tijdelijk ontheemden, zal het bestuur het OCMW dat de gemeente bedient, verzoeken de ontvangen maandelijkse forfaitaire bijdrage te storten op de rekening van de uitbater.

 

Desgevallend zal het bedrag maandelijks integraal op de 10de dag van de volgende maand op het rekeningnummer, BE56 2100 3890 0688 van de uitbater gestort worden.

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

Reglementen CCFK

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist het subsidiereglement en het huishoudelijk reglement van de Franstalige cultuurraad, beiden vervat als bijlage bij deze beslissing en er integraal deel van uitmakend, goed te keuren.

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

Milieu - Subsidiereglement –Asbestverwijdering

 

Besluit

Amendement

met 12 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Luc Timmermans, Carel Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen en Carine Pin), 9 onthoudingen (Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Bruno Vandersteen, Alain Van Herck, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven)

Besluit

met 12 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Luc Timmermans, Carel Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen en Carine Pin), 9 onthoudingen (Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Bruno Vandersteen, Alain Van Herck, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven)

 

 

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om het subsidiereglement, m.b.t. asbestverwijdering, goed te keuren :

 

Subsidiereglement asbestverwijdering

 

Toepassingsgebied

 

Artikel 1

Dit subsidiereglement is van toepassing voor de verwerking van asbesthoudende materialen van vergunde particuliere gebouwen en van rechtswege geacht te zijn vergunde particuliere gebouwen. Wanneer een gebouw de functies van particuliere woongelegenheid en professionele functie combineert dient de woongelegenheid meer dan 50% van de oppervlakte te beslagen om in aanmerking te komen voor subsidie.

 

Artikel 2

Volgende verwerking van asbesthoudende materialen komen in aanmerking voor de subsidie:

○dakbedekking

○onderdaken

○gevelbekledingen van de buitenmuren

 

Artikel 3

Volgende personen komen in aanmerking om een subsidie aan te vragen:

Elke natuurlijke persoon gedomicilieerd in Kraainem, die eigenaar of houder is van een recht van opstal of erfpacht van een gebouw in Kraainem.

 

Artikel 4

Dit reglement is van toepassing op werken uitgevoerd vanaf de bekendmaking tot en met 30 september 2024 binnen de grenzen van het beschikbare budget.

 

Bedrag

 

Artikel 5

De toegekende subsidie bedraagt 90 % van de verwerkingskost van het asbesthoudend afval met een maximum van 2 000 euro. Bij grotere gebouwen met een asbestoppervlakte van meer dan 300 m² en dat moet bestaande uit meerdere woonentiteiten (appartementen) wordt de subsidie verhoogt naar maximum 3 000 euro. De subsidie telt voor heel het gebouw en niet per woonentiteiten.

 

Voorwaarden

 

Artikel 6

○De verwijdering van asbesthoudende materialen van de dakbedekking (vb. golfplaten, leien), onderdak of gevelbekleding (vb. leien) moet gebeuren aan een vergund particulier gebouw of aan een van rechtswege geacht te zijn vergund particulier gebouw.

○De aannemer die het asbest verwijdert moet, op het moment van de uitvoering van de werken, over een geldig attest beschikken conform de bepalingen in de Codex ‘Welzijn op het werk’.

○De asbestverwijdering dient te gebeuren volgens CVGP OVAM ‘Veilig werken met asbestdaken en -gevels’ of de aannemer is lid van het 'Asbestcharter voor dakaannemers'.

○De subsidie voor de verwerking van het asbesthoudend materiaal kan slechts toegekend worden mits voorlegging van een factuur opgesteld door een erkende verwerkingsinstallatie. De factuur bevat:

○adres van de werf;

○gegevens van de erkende aannemer die de verwijderingswerken uitvoert

○gewicht en de aard van het afgevoerd asbesthoudend afval (asbestafval mag niet gemend zijn met ander bouw- en sloopafval).

 

Aanvraagprocedure

 

Artikel 7:

De aanvraag moet gebeuren op een standaard aanvraagformulier opgesteld door de gemeente Kraainem. Dit formulier is digitaal beschikbaar op www.kraainem.be.

 

De aanvraag moet gebeuren binnen een termijn van 3 maanden na factuurdatum en bezorgd worden bij de dienst milieu van de gemeente.

De laatste factuurdatum die aanvaard wordt is 30 september 2024.

 

Toekenning

 

Artikel 8:

Na een onderzoek van het volledige aanvraagdossier, wordt de subsidie door het college van burgemeester en schepenen toegekend. De uitbetaling gebeurt via overschrijving op rekening van de begunstigde.

 

Aanvragen die geweigerd worden, zullen het voorwerp uitmaken van een gemotiveerde beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Subsidies die werden uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag zullen teruggevorderd worden, onverminderd eventuele gerechtelijke vervolgingen.

 

Inwerkingtreding/geldigheid

 

Artikel 9:

Dit subsidiereglement treedt in werking na bekendmaking en eindigt op 30 september 2024.

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

Patrimonium - Aankoop perceel

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist om over te gaan tot de aankoop van het onroerend goed ten bedrage van een geschatte waarde van zeventigduizend honderdentien euro (70.110 euro):

         Een perceel grond met aanhorigheden, gekadastreerd afdeling 1 sectie A nr. 189N, en volgens gereserveerde perceelsindentificatie afdeling 1 sectie A nr. 189P met een oppervlakte van 02a 20ca.

         Een perceel grond met aanhorigheden, gekadastreerd afdeling 1 sectie A nr. 188E2, en volgens gereserveerde perceelsindentificatie afdeling 1 sectie A nr. 188K2 met een oppervlakte van 01a 49ca.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist de aankoop te laten gebeuren onder de volgende voorwaarden:

1. Het gemeentebestuur krijgt de volledige eigendom van het aangekocht onroerend goed bij het verlijden van de authentieke akte (eventueel na betaling van de aankoopprijs en kosten).

2. Op het onroerend goed is een erfdienstbaarheid van 1 meter ten voordele van de eigenaars met als kadastrale percelen afdeling 1 sectie A nrs. 189N/deel en 188E2/deel om de toegangsweg met als kadastrale afdeling 1 sectie A nr. 133G4 te bereiken.

3. Het goed wordt overgedragen in de staat en de gelegenheid waarin het zich thans bevindt.

4. Het gemeentebestuur zal na het verlijden van de authentieke akte instaan voor de plaatsing van een nieuwe afsluiting en het aanplanten van een nieuwe haag Fagus sylvatica met een hoogte van 1,80 meter.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad zal de definitieve goedkeuring geven bij de goedkeuring van de ontwerpakte.

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Parkeerbeleid

 

Het punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

Motie - Geluidsoverlast van vliegtuigen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

Artikel 1:

De gemeenteraad steunt het initiatief van Bond Beter Leefmilieu (campagne begonnen op 2022-

10-12) en onderschrijft de 4 voorgestelde basismaatregelen:

         Invoeren van een verbod op nachtvluchten

         Plafonneren van het totale aantal vliegbewegingen

         Invoeren van een lage-emissiezone in de lucht, zodat enkel nog geluidsarme en op termijn CO2-arme vliegtuigen kunnen landen op de luchthaven

         Invoeren van geluidsnormen en frequentienormen, voor minder geluidshinder op de grond

 

Artikel 2:

De gemeenteraad stelt voor om de communicatiekanalen van de gemeente te gebruiken om het

initiatief bekend te maken bij de bevolking en degenen die de petitie willen ondertekenen

aan te moedigen.

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

Riopactcomité- Verslag vergadering 13 sep 2022

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

Bulletin der schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

Mondelinge vragen vorige zitting

Publicatiedatum: 27/10/2022
Overzicht punten

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 27/10/2022