NOTULEN VAN
 

Gemeente Kraainem

Zitting van 25 januari 2022

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

 

 

 

Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 25 januari 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Goedkeuring notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 21 december 2021

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 21 DECEMBER 2021

 

Feiten en context

         Zitting van de gemeenteraad van 21 december 2021.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 277 & 278.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 21 december 2021 goed, mits volgende aanpassing:

 

26. MONDELINGE VRAGEN

VRAGEN VORIGE ZITTING NOVEMBER 2021

◦ Vraag André Ivanskzy

▪ werkgroep Hoeve Van Deuren & gemeentehuis: hij las dat deze vraag reeds in februari werd gesteld, hier werd beslist over de samenstelling van de werkgroep Hoeve Van Deuren/gemeentehuis. Hij vraagt wat de stand van zaken is.

• De burgemeester antwoordt dat mevrouwen Cardon en Ochelen worden vervangen door mevrouw Pin en de heer Theunis. Het is niet opportuun om de werking van deze werkgroep

 zomaar stop te zetten op het moment dat de bouwfase wordt stopgezet.

Het is een interessant platform om een andere te bekijken op het vlak van inrichting en over hoe de gebouwen zullen worden gebruikt .

De burgemeester is vragende partij om deze werkgroep te laten verder werken.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 14/03/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 25 januari 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

 

 

OPENBARE ZITTING

 

2. Hinderpremie - Reglement voor de toekenning van een gemeentelijke hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken door beperking van de toegang tot hun handelszaak

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

2. HINDERPREMIE - REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE HINDERPREMIE AAN KLEINE ONDERNEMINGEN DIE ERNSTIGE HINDER ONDERVINDEN VAN OPENBARE WERKEN DOOR BEPERKING VAN DE TOEGANG TOT HUN HANDELSZAAK

 

Feiten en context

         Een gemeentelijke premie wordt toegekend aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken door beperking van de toegang tot hun handelszaak en geen recht hebben op een tussenkomst via het VLAIO.

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 40

         Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 december 2021 waarbij kennis werd genomen van het ontwerpreglement voor de toekenning van een gemeentelijke hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken door beperking van de toegang tot hun handelszaak.

 

Financiële gevolgen

 

Budgetsleutel

Uitgave

GE/64960000/050000

forfaitair bedrag van 90 €/dag hinder, met een maximum van 1.800 €

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

 

Artikel 1 – Voorwerp

 

De gemeente kent een gemeentelijke hinderpremie toe aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken door beperking van de toegang tot hun handelszaak en die voldoen aan de voorwaarden van onderhavig reglement.

Onder beperking van de toegang wordt verstaan, hetzij de fysieke belemmering van klanten om zich toegang te verschaffen tot de handelszaak, hetzij een substantiële vermindering van de parkeergelegenheid rond de handelszaak.

 

Artikel 2 – Begunstigden

 

De begunstigden zijn kleine ondernemingen in de zin van artikel 2, eerste lid, 1° van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest, meer bepaald ondernemingen met minder dan 10 werknemers, aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Bovendien dient de onderneming een activiteit uit te oefenen van NACE-codegroep 1, zoals opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest.

De onderneming dient gevestigd te zijn op het grondgebied van Kraainem.

 

Artikel 3 – Voorwaarden voor wat de werken betreft

 

§1. De werken die de hinder veroorzaken dienen uitgevoerd te worden aan het openbaar domein.

 

§2. De werf die de hinder veroorzaakt dient minstens 10 opeenvolgende kalenderdagen aanwezig te zijn.

 

Artikel 4 – Voorwaarden voor wat de begunstigden betreft

 

§1. De gemeentelijke hinderpremie kan enkel worden toegekend aan begunstigden die geen recht hebben op een hinderpremie A of B, overeenkomstig het decreet van 15 juli 2017 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest.

De aanvrager van de gemeentelijke hinderpremie verklaart op eer dat hij geen recht heeft op een hinderpremie zoals beschreven in het eerste lid.

 

§2. De aanvrager van de premie toont een oorzakelijk verband aan tussen de openbare werken en een geleden omzetdaling.

Dit oorzakelijk verband kan met alle middelen worden aangetoond, bij voorkeur gestaafd met fotomateriaal van de feitelijke toestand.

 

§3. De gemeentelijke hinderpremie wordt toegekend wanneer een omzetdaling voor de maand waarin de hinder heeft plaatsgevonden wordt aangetoond van minstens 25%.

De omzetdaling wordt aangetoond door de gemiddelde maandelijkse omzet over de laatste drie maanden, voorafgaand aan de maand waarin de hinder plaatsvond, te vergelijken met de omzet van de maand waarin de hinder plaatsvond.

Voor beginnende ondernemingen die deze referteperiode nog niet hebben, worden de beschikbare maanden pro rata in aanmerking genomen.

Eventuele ongewone sluitingsdagen tijdens de maand waarin de hinder plaatsvond, worden pro rata in aanmerking genomen voor de berekening van de omzetdaling.


Artikel 5 – Bedrag

De gemeentelijke hinderpremie bestaat uit een forfaitair bedrag van 90 EUR/dag hinder, met een maximum van 1.800 EUR.

Zij kan slecht één keer voor dezelfde werf worden aangevraagd.

 

Artikel 6 – Aanvraag

 

De aanvraag met alle relevante stukken wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 7 – Controle

 

De controle op de juistheid van de verstrekte gegevens wordt uitgeoefend door de gemeente.

Te dien einde heeft de gemeente steeds het recht om ter plaatse de boekhouding en alle andere relevante stukken en bescheiden te controleren en/of bijkomende inlichtingen te vragen. De gevraagde bijkomende inlichtingen moeten binnen een termijn van 10 kalenderdagen worden bezorgd.

 

Artikel 8 – Toekenning en betaling

 

Indien de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, kent het college van burgemeester en schepenen de gemeentelijke hinderpremie toe.

De uitbetaling gebeurt via de gewone gemeentelijke uitgavenprocedure op de financiële rekening van de aanvrager.

 

Artikel 9 – Terugvordering

 

Als uit een controle blijkt dat de onderneming een steunaanvraag heeft ingediend op basis van onjuiste verklaringen of foutieve informatie en die niet spontaan heeft gecorrigeerd, wordt het volledige bedrag van de hinderpremie teruggevorderd.

 

Artikel 10 – Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2022 en is van toepassing op hinder door openbare werken veroorzaakt vanaf 1 januari 2020.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 14/03/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 25 januari 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

 

 

OPENBARE ZITTING

 

3. Goedkeuringsbesluit jaarrekening 2020

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

3. GOEDKEURINGSBESLUIT JAARREKENING 2020

 

Feiten en context

         De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant liet via het digitaal loket weten dat hij de jaarrekening 2020 goedkeurt bij besluit van 21 december 2021.

         Een afschrift van dit besluit dient voorgelegd te worden ter kennisname aan de gemeenteraad.

 

Juridische gronden

         Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald art. 260, derde lid en art. 262, §1.

         Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald art. 332, §1, derde lid.

         De vaststelling van de jaarrekening 2020 door de gemeenteraad in zitting van 29 juni 2021.

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 21 december 2021 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2020 van het lokaal bestuur Kraainem.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 14/03/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 25 januari 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

 

 

OPENBARE ZITTING

 

4. 2de pensioenpijler - Groepsverzekering 7685 - Wijzigingen aan het groepsreglement

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

4. 2DE PENSIOENPIJLER - GROEPSVERZEKERING 7685 - WIJZIGINGEN AAN HET GROEPSREGLEMENT

 

Feiten en context

         Het bestuur ontving een brief d.d. 3 december 2021 van Belfius-Ethias met betrekking tot wijzigingen aan het groepsverzekeringsreglement van de aanvullende pensioentoezegging ten voordele van de contractuele medewerkers.

         Op 13 oktober 2021 besliste het Vlaamse Onderhandelingscomité C1 namelijk om de vorige versie van het kaderreglement te vervangen door een versie die de enige juiste interpretatie bevat van de pensioentoezegging, zoals van toepassing sinds de invoering van het aanvullende pensioenstelsel voor de contractanten van de lokale besturen vanaf 1 januari 2010.

         Het kaderreglement wordt aldus in overeenstemming gebracht met de aard van de toezegging, zoals bevestigd in het standpunt van de FSMA (autoriteit voor financiële diensten en markten) van 1 maart 2019. Hieruit volgt dat het kaderreglement in zijn huidige vorm betrekking heeft op een pensioentoezegging in kapitaal, waarbij er geen verplichte uitbetaling in rente opgelegd mag worden.

         Hiervoor werd een bijvoegsel opgemaakt dat tot doel heeft het groepsverzekeringsreglement formeel in overeenstemming te brengen met het aldus aangepaste pensioenreglement. Deze bijvoegselbrief voorziet daarnaast ook in de formele aanpassing van het groepsverzekeringsreglement in het kader van de COVID-19 pandemie overeenkomstig artikel 10 van de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.

 

Juridische gronden

         Groepsverzekeringsreglement 7685 afgesloten tussen de gemeente Kraainem en Ethias nv/Belfius nv.

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis van de brief van 3 december 2021 als bijvoegsel bij het groepsverzekeringsreglement nr 7685 voor de personeelsleden onder arbeidsovereenkomst van Gemeente Kraainem.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 14/03/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 25 januari 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

 

 

OPENBARE ZITTING

 

5. Organisatiebeheersing - Update kader

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

5. ORGANISATIEBEHEERSING - UPDATE KADER

 

Feiten en context

         Conform de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, wordt het organisatiebeheerssysteem vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam.

         Het huidige algemene kader voor organisatiebeheersing werd op de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente goedgekeurd op 14 juli 2020.

         Door de geplande zelfevaluatie en de nodige opvolging hiervan (rapportering, periodieke opvolging) werd het huidig kader geüpdatet (zie bijlage).

 

Juridische gronden

         Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; artikel 41: exclusieve bevoegdheid tot goedkeuren van het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem.

         Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; artikels 217 tot en met 220: opzet van het organisatiebeheersingssysteem.

         Gemeenteraadsbeslissing van 29 oktober 2007 houdende de vaststelling van het interne controlesysteem.

         Gemeenteraadsbeslissing van 14 juli 2020 houdende de vaststelling van het kader voor organisatiebeheersing.

 

Adviezen

         Gunstig advies managementteam op 16 december 2021.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:

Het besluit van de gemeenteraad van 14 juli 2020 houdende de vaststelling van het kader voor organisatiebeheersing wordt opgeheven.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad keurt het aangepaste kader voor organisatiebeheersing, als bijlage bij deze beslissing gevoegd en er integraal deel van uitmakend, goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 14/03/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 25 januari 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

 

 

OPENBARE ZITTING

 

6. Rapportage klachten en meldingen 2021

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

6. RAPPORTAGE KLACHTEN EN MELDINGEN 2021

 

Feiten en context

         Op de gemeenteraad van maart 2021 werd het reglement inzake klachten- en meldingenbehandeling goedgekeurd. Dit reglement werd op 12 april 2021 in beide talen gepubliceerd.

         Het klachten en meldingen rapport in bijlage heeft betrekking op de periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021. Alle klachten die het lokaal bestuur in deze periode heeft ontvangen werden opgenomen in dit rapport en zijn volledig afgehandeld.

         De administratie heeft de website geoptimaliseerd wat betreft het indienen van klachten en meldingen samen met een heldere uitleg voor de burger. Sinds juni staat dit platform online, zowel voor de gemeente als voor het OCMW. We merken dat de burger ondertussen zijn weg gevonden heeft naar dit platform en dat steeds meer klachten en meldingen via dit platform binnenkomen.

         De praktische procedure voor de behandeling en de rapportage van klachten werd vergemakkelijkt en gebeurt vanaf december 2021 via het postverwerkingsprogramma. Meldingen kunnen later ook via dit platform behandeld worden, mits de nodige aanpassingen, maar hiervoor zal eerst een evaluatie plaatsvinden om na te gaan of dit wenselijk is.

         De analyse en het rapport blijft inzake de behandeling van meldingen vrij oppervlakkig omdat huidige manier van werken een gedetailleerde analyse niet mogelijk maakt.

 

Juridische gronden

         Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 303 §3;

         Het reglement inzake klachten- en meldingenbehandeling van 30 maart 2021, inzonderheid artikel 9 omtrent de rapportage van klachten en meldingen.

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis van het klachten- en meldingenrapport van het jaar 2021.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 14/03/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 25 januari 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

 

 

OPENBARE ZITTING

 

7. Riopactcomité - Verslag van 15 september 2021

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

7. RIOPACTCOMITÉ - VERSLAG VAN 15 SEPTEMBER 2021

 

Feiten en context

         De heer Luc Timmermans heeft op 15 september 2021 de vergadering van het Riopactcomité bijgewoond via Teams.

         Het verslag van de vergadering van het Riopactcomité van 15 september 2021 wordt voorgelegd ter kennisname aan de gemeenteraad.

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van het Riopactcomité van 15 september 2021.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 14/03/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 25 januari 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

 

 

OPENBARE ZITTING

 

8. Agora - Retributiereglement 2022 aanpassing 1

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

8. AGORA - RETRIBUTIEREGLEMENT 2022 AANPASSING 1

 

Feiten en context

         Tijdens de commissie vrije tijd, werden aanpassingen besproken voor het retributiereglement van de Agora. De commissie vrije tijd geeft volgende adviezen:

          In artikel 3 § 1 dienen de verschillen tussen projector, geluid en belichting duidelijker vermeld te worden. De stelling 'Grote projector' dient vervangen te worden door 'Grote projector (inclusief geluid)'. De stelling licht en geluid dient vervangen te worden door 'Speciale belichting (inclusief geluid)'. In de tabel wordt een rij toegevoegd met:

 

Materiaal   Tarief A  Tarief B  Tarief C

Geluidsinstallatie €15  €40  €60

 

          In artikel 9 dient volgende overgangsbepaling bijgevoegd te worden:

Artikel 9 – Overgangsbepaling en inwerkingtreding

§1. In de periode van 01 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 genieten alle Kraainemse verenigingen van promotietarieven. De vereniging Théâtre Royal des Parenthèses kan genieten van een globale huurprijs van €2000 voor de huur van de gelijkvloers voor hun opvoeringen in maart (exclusief poetskosten).

De andere Kraainemse verenigingen kunnen genieten van een korting van 50% op de totaalprijs (exclusief poetskosten).

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 41.

         Besluit van de gemeenteraad van 20 juli 2021 houdende Agora - Retributiereglement.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist om volgende wijzigingen aan te brengen in het retributiereglement van de Agora dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 juli 2021 en waarvan de eerste wijzigingen werden goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 november 2021.

 

          In artikel 3 § 1 dienen de verschillen tussen projector, geluid en belichting duidelijker vermeld te worden. De stelling 'Grote projector' dient vervangen te worden door 'Grote projector (inclusief geluid)'. De stelling licht en geluid dient vervangen te worden door 'Speciale belichting (inclusief geluid)'. In de tabel wordt een rij toegevoegd met:

 

Materiaal   Tarief A  Tarief B  Tarief C

Geluidsinstallatie €15  €40  €60

 

          In artikel 9 dient volgende overgangsbepaling bijgevoegd te worden:

Artikel 9 – Overgangsbepaling en inwerkingtreding

§1. In de periode van 01 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 genieten alle Kraainemse verenigingen van promotietarieven. De vereniging Théâtre Royal des Parenthèses kan genieten van een globale huurprijs van €2000 voor de huur van de gelijkvloers voor hun opvoeringen in maart (exclusief poetskosten).

De andere Kraainemse verenigingen kunnen genieten van een korting van 50% op de totaalprijs (exclusief poetskosten).

Artikel 2:

Een gecoördineerde versie van het retributiereglement wordt bij deze beslissing gevoegd en

maakt er integraal deel van uit.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 14/03/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 25 januari 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

 

 

OPENBARE ZITTING

 

9. Mobiliteit - Wezembeeklaan - knip t.h.v. J. Adantstraat

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

9. MOBILITEIT - WEZEMBEEKLAAN - KNIP T.H.V. J. ADANTSTRAAT

 

Feiten en context

         Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voerde enkele aanpassingen door aan het kruispunt van de Wezembeeklaan ((N226) - Gewestweg) met de Koningin Astridlaan en de Jules Adantstraat in Kraainem met als doel de veiligheid op de kruispunten te verhogen voor alle weggebruikers:

          De afslagstrook, komende van de ring, om linksaf te slaan naar de Koningin Astridlaan werd langer gemaakt;

          De fietspaden aan het kruispunt zijn veiliger, er is een duidelijkere scheiding tussen fietsers en auto’s;

          Ter hoogte van de Jules Adantstraat werd de middenberm doorgetrokken. Er is een testfase lopende die in samenspraak met AWV en de politiezone WOKRA geëvalueerd wordt.

         Op 23 november 2021 vond er een overleg plaats tussen de gemeente, AWV en de politiezone WOKRA om de situatie m.b.t. de knip t.h.v. de J. Adantstraat te bespreken.

Er werd afgesproken dat zowel AWV als de politiezone WOKRA schriftelijk advies uit zou brengen over de testfase.

         De gemeente ontving + een 40-tal klachten tegen de knip en enkele pro knip.

 

Adviezen

         Advies van de politiezone WOKRA op 2 december 2021 - pro knip (zie bijlage):

Naar aanleiding van het afsluiten van de doorsteek op de Wezembeeklaan ter hoogte van de Jules Adantstraat zijn er op vraag van AWV/Burgemeester en Schepen van Mobiliteit nieuwe tellingen uitgevoerd in de Jules Adantstraat.

- Uit de eerste tellingen kunnen wij volgende cijfers voorleggen:

* Periode: van 28/04/2021 t/m 26/05/2021

* Metingen: 16905 voertuigen

* V85: 41 km/u.

* Gemiddelde snelheid: 22 km/u.

* Op 29 dagen is er een gemiddelde doorgang van 582 voertuigen per dag

- Uit de tweede telling kunnen wij volgende cijfers voorleggen:

* Periode: van 24/11/2021 t/m 02/12/2021

* Metingen: 2470 voertuigen

* V85: 21 km/u.

* Gemiddelde snelheid 12 km/u.

* Op 9 dagen is er een gemiddelde doorgang van 275 voertuigen per dag

 

         Conclusie:

Het afsluiten van de doorsteek Wezembeeklaan/Jules Adanstraat heeft verschillende voordelen voor de straat/wijk:

* De Jules Adanstraat is veel rustiger geworden, veel minder voertuigen per dag

(sluipverkeer is opmerkelijk lager, gezien bestuurders de doorsteek niet meer kunnen

gebruiken).

* De snelheid in de straat is opmerkelijk lager (vermoedelijk door het feit dat de

bestuurders in de straat nu bewoners van de wijk zijn).

* De afslagstrook op de Wezembeeklaan blijkt haar nut aan te tonen voor de bestuurders die links wensen af te slaan richting B.A. d’Huartlaan. Deze is nu lang genoeg om al de afslaande voertuigen op te vangen en hierdoor geen hinder meer betekenen voor het doorgaand verkeer dat rechtdoor wenst te rijden.

* Het terugdraaien ter hoogte van het kruispunt Wezembeeklaan/Koningin Astridlaan

verloopt vlot en levert geen hinder op voor de andere bestuurders.

* Door de doorsteek af te sluiten, creëert men één conflictsituatie minder op de

Wezembeeklaan (zowel voor auto’s als fietsers).

 

         Advies AWV op 10 december 2021 - N226 Wezembeeklaan- aansluiting J. Adantstraat - pro knip (zie bijlage):

 

         Algemene uitgangspunten:

- de ontsluiting van een zijstraat onder VRI (verkeerslichten) is steeds veiliger dan een

voorrangsgeregeld kruispunt.

* kruispunt N226 x K. Astridlaan is veiliger georganiseerd dan het kruispunt

N226 x J. Adantstraat want uitgerust met VRI (minder conflicterende

bewegingen)

- het ontsluiten van woonwijken gebeurt best via de ‘hoogste’ categorie wegen naar

het hogere wegennet

* N226 is secundaire weg type III > K. Astridlaan is lokale weg type I - II > J. Adantstraat is lokale weg type III

- het beperken van het aantal aansluitende zijstraten op een (gewest)weg komen zowel de verkeersveiligheid als de verkeersdoorstroming ten goede: minder conflictpunten, minder hinder door in- en uitvoegende voertuigen t.h.v. de kruispunten.

* De J. Adantstraat takt op minder dan 100 meter aan op de N226.

 

         Specifieke elementen:

- AWV heeft de VRI aan het kruispunt N226 x K. Astridlaan conflictvrij(er) en dus veiliger gemaakt. Een noodzakelijke voorwaarde om toch voldoende (of alvast niet minder) afwikkelingscapaciteit te behouden op het kruispunt was de verlenging van de opstelstrook voor linksafslaand verkeer op de oostelijke tak van de N226

* Door deze verlenging is de vroegere opstelruimte in het midden van de N226 t.h.v. de J. Adantstraat niet meer beschikbaar. Het oversteken van de N226 voor linksafslaande bewegingen in 2 tijden is hierdoor niet meer mogelijk. Dat betekent dat linksafslaan vanuit de J. Adantstraat veel moeilijker en dus potentieel gevaarlijker wordt.

Indien men nu de de middenberm opnieuw openstelt, dan betekent dit dat

de verkeerssituatie onveiliger zal zijn t.o.v. de periode voor de

aanpassing/verlenging van de afslagstrook.

- Mobiliteitsaspecten

* Het oneigenlijk gebruik van de J. Adantstraat door sluip- en/of doorgaand verkeer (vanaf de noordelijke tak van de K. Astridlaan) wordt door het sluiten van de middenberm sterk gereduceerd, wat de verkeersdruk in de J. Adantstraat, als woonstraat, sterk doet afnemen en de verkeersleefbaarheid zeer ten goede komt (zie ook de cijfers van PZ WOKRA).

* Nadeel is uiteraard dat de bewoners van J. Adantstraat en aangrenzende woonwijk een omrijbeweging moeten maken. Deze omrijbeweging blijft

echter (zeer) beperkt.

* De keerbeweging (180°) die onder de VRI mogelijk is, verloopt vlot (dankzij de

conflictvrije regeling).

- De verkeersveiligheid aan de J Adantstraat verbetert omdat er minder conflictpunten en conflicten zijn tussen het uitrijdende verkeer van de J. Adantstraat en fietsers en voertuigen op de N226.

* In de periode 2013-2018 waren er 2 letselongevallen met fietsers.

* Ook voor de zachte weggebruikers is het veiliger de N226 over te steken aan

de VRI. Deze is vlot bereikbaar via het K. Astridpark voor de bewoners van de

(noordelijke) woonwijk.

         Standpunt AWV

AWV is er van overtuigd dat de meerwaarde van het sluiten van de middenberm thv de J. Adantstraat beduidend groter is dan de eerder beperkte nadelen. Daarom is AWV een groot pleitbezorger om deze maatregel definitief (opnieuw) in te voeren.

 

Argumentatie

         De dienst mobiliteit volgt de adviezen van AWV en politiezone WOKRA, namelijk het behouden van de knip.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enige artikel:

De gemeenteraad gaat akkoord met de adviezen van het Agentschap Wegen & Verkeer en de politiezone WOKRA om de knip in de Wezembeeklaan, t.h.v. het kruispunt met de J. Adantstraat, definitief goed te keuren.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 14/03/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 25 januari 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

 

 

OPENBARE ZITTING

 

10. Bulletin der schriftelijke vragen

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

10. BULLETIN DER SCHRIFTELIJKE VRAGEN

 

Feiten en context

         De beantwoorde schriftelijke vragen worden opgenomen in het bulletin tijdens de eerste volgende vergadering.

         Tot op heden werden er geen schriftelijke vragen ontvangen.

 

Juridische gronden

         Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd op de vergadering van de gemeenteraad van 29 september 2020, inzonderheid artikel 11, 2de alinea.

 

Besluit

 

Enig artikel:

Neemt kennis dat er geen schriftelijke vragen ontvangen werden.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 14/03/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 25 januari 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

 

 

OPENBARE ZITTING

 

11. Behandeling mondelinge vragen vorige zitting

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

11. BEHANDELING MONDELINGE VRAGEN VORIGE ZITTING

 

Feiten en context

         Als de burgemeester of de bevoegde schepenen niet in de mogelijkheid zijn om onmiddellijk te antwoorden op de gestelde mondelinge vragen tijdens de vergadering worden deze op de volgende vergadering beantwoord.

         Alle mondelinge vragen werden door de burgemeester en bevoegde schepen beantwoord op de vorige vergadering.

 

Juridische gronden

         Huishoudelijk reglement gemeenteraad goedgekeurd op de vergadering van de gemeenteraad van 29 september 2020, inzonderheid artikel 11, 3de alinea.

 

Besluit

 

Enig artikel:

Neemt kennis dat alle mondelinge vragen van de vergadering van de vorige gemeenteraad werden beantwoord.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 14/03/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 25 januari 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

Aanwezig:

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

 

 

OPENBARE ZITTING

 

12. Mondelinge vragen

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

12. MONDELINGE VRAGEN

 

Mondelinge vragen vorige vergadering:

 

De voorzitter geeft de mogelijkheid aan de raadsleden die het wensen om terug te komen op hun mondelinge vragen of interventies van de vergadering van 21 december 2021, die door een technisch probleem niet werden opgenomen in het digitaal zittingsverslag.

 

1)     Burgemeester – meerjarenplan

Het ging om terechte vragen van raadslid Van Herck over het meerjarenplan.

          Het ongunstig advies van het MAT van 2 december 2021. (Bepaalde posten waren niet voorbereid of niet voldoende voorbereid en de gerelateerde budgetten waren onduidelijk)

          De meerderheid is een deel van de reserves aan het gebruiken, wat risico’s inhoudt voor de toekomst voor nog onbekende situaties (bv. personeelskosten).

          De gecumuleerde budgettaire resultaten met als gevolg de beperkte mogelijkheden van de gemeente om geld te gaan lenen.

 

Het advies van het MAT van 2 december 2021

De diensten moeten een aantal zaken op een voorzichtige manier evalueren en mogen geen risico nemen. Het is logisch dat zij gesteld hebben dat er een aantal posten zijn waarvoor zij geen kans hebben gekregen om dat in detail te evalueren en dus geven zij een ongunstig advies. Het is geen rood licht, maar een oranje licht. Het ging over een paar zaken die sowieso nodig waren (RUP’s, veiligheid), maar die niet in detail konden worden geëvalueerd en gebudgetteerd. Het is de bedoeling om dit zo snel mogelijk recht te zetten en de vraagtekens en grijze zones weg te werken tegen de aanpassing van het meerjarenplan in juni 2022.

 

De reserves

Hier moeten we ook heel voorzichtig zijn. Als we naar de versie van het meerjarenplan kijken van december, zien wij dat wij een negatieve autofinancieringsmarge zouden hebben van 500.000 EUR. De autofinancieringsmarge is onze capaciteit om zelf te gaan investeren na dat wij al onze schulden hebben afgelost. Wat wij dan over hebben is de autofinancieringsmarge, die wij kunnen gebruiken voor onze reserves. Die reserves moeten wij ook op één of andere manier gebruiken om projecten te financieren. We moeten wel altijd voorzichtig zijn dat onze reserves positief blijven, of we moeten gaan lenen. En dat is dan de derde vraag.

 

De leningen

Lenen is mogelijk, maar we moeten voorzichtig zijn dat we de volgende legislaturen gaan opzadelen met terugbetalingen die niet realistisch zouden zijn. Er zijn een aantal checks/manieren om dit te vermijden. Eén van die manieren is de autofinancieringsmarge die altijd positief moet blijven op het einde van de legislatuur. Een andere is de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

Het is uiteraard niet de bedoeling dat wij zomaar geld gaan lenen of de reserves zomaar gaan opsouperen. Als wij een deel van de reserves aanspreken, is het wel de bedoeling dat dit dient om projecten, investeringen te financieren. Niks doen en ons geld ‘op de rekening laten staan’, om dan negatieve intresten te gaan betalen, is geen goede manier om om te gaan met de belastinggelden van de inwoners. We kiezen voor een voorzichtige aanpak om een aantal projecten te financieren, die wij gaandeweg kunnen aanpassen in functie van de omstandigheden.

Wat de leningen betreft, is het absoluut niet de bedoeling van risico’s te nemen en niet aan de gevolgen te denken.

 

2)     Raadslid Guillaume von Wintersdorff – Verslag Interza

Het verslag werd meegedeeld, zoals elke keer het geval is.

Er is niets aan toe te voegen, tenzij er nog vragen zijn.

 

Raadslid Vandersteen voegt toe dat hij geen probleem heeft met het verslag, maar dat tijdens de vergadering werd gezegd dat we voorzichtig moeten zijn, omdat de lonen, de brandstoffen, … alle kosten kunnen verhogen. Dit is niet alleen waar voor Interza, maar ook voor de brandweer, de politie, de gemeente, kortom in alle sectoren. Er is geen probleem met het beheer van Interza, maar we moeten voorzichtig zijn voor de toekomst.

 

 

Mondelinge vragen van de huidige vergadering

 

3)     Raadslid Alain Van Herck – Lucht- en geluidsvervuiling

We stellen vast dat sommige tuinbedrijven met apparatuur werken die nog draaien op 2-tact motoren. Dit zorgt voor geluidsoverlast en luchtvervuiling.

Andere bedrijven gebruiken machines die 90 dB produceren en dus veel minder hinderlijk zijn.

Ons voorstel is:

          De bevolking sensibiliseren via het infoblad en de gemeentelijke website om gebruik te maken van dergelijk tuinbedrijven.

          Lawaairerige tuinbedrijven te penaliseren door een artikel in te voegen in het algemeen politiereglement met een geluidsnorm.

 

Raadslid Joris antwoordt dat veel te maken heeft met de wijze waarop deze machines worden gebruikt. Er werd in het verleden al geprobeerd dit te reguleren. Misschien is de tijd nu rijp.

 

De burgemeester waarschuwt dat men voorzichtig moet zijn met geluidsniveaus van 90 dB of 110 dB. Waar wordt dit gemeten? Dit is belangrijk voor de manier waarop dit wordt geëvalueerd. Hij vindt het een goed idee, maar stelt voor om dit in commissie te bespreken.

De aanpassing van het politiereglement ligt iets moeilijker. De ‘nieuwste’ versie ervan zou in de loop van volgende maanden worden gefinaliseerd. Indien op een eenvoudige wijze kan worden ingevoegd is dat prima, maar anders dient het bekeken te worden in volgende aanpassingsronde.

 

Raadslid van Herck vraagt of er nu al een artikel in het infoblad kan komen om de burgers te sensibiliseren om beroep te doen op tuinbedrijven die inspanningen doen?

 

De burgemeester antwoordt dat het een goed idee is en dat het voorgelegd zal worden aan het bevoegde orgaan.

 

Schepen de Foestraets merkt op dat toen er discussie was over de aanpassing van het algemeen politiereglement in het kader van de geluidsoverlast met bladblazers, zij folders had voorgelegd om aan te tonen dat er toestellen bestaan op de markt die voor minder overlast zorgen. Toen werd er niet naar mij geluisterd. Zij ondersteunt uiteraard het voorstel, maar het is geen nieuw gegeven. Sensibilisatie is belangrijk, maar het verplichten van andere toestellen te gebruiken, ligt moeilijker.

 

Schepen Constant is ook voorstander van dergelijke maatregel en sensibilisatie kan al, ook al wordt het algemeen politiereglement nog niet aangepast. Ze zal kijken met Team communicatie of dit nog in het infoblad van maart kan worden ingelast.

 

4)     Raadslid Alain Van Herck – Oplaadpalen voor elektrische wagens

Er is hiervoor een budget voorzien in het meerjarenplan en dat is goed, maar het probleem waarover het gaat is niet specifiek voor onze gemeente.

Er zijn steeds meer elektrische wagens en een beperkt aantal oplaadpalen en dit zal ook zo zijn in de toekomst. We moeten hiervan de negatieve impact beperken. Veel bestuurders laten hun wagen op de oplaadplaats, ook al is de procedure afgerond is, soms dag en nacht. Dit getuigt niet van civisme.

Hij heeft drie voorstellen:

          Sensibilisatie van de burger door artikel in infoblad, op de website en de facebookpagina van de gemeente.

          Borden die hierop wijzen plaatsen aan de oplaadpalen en eventueel een parkeerautomaat.

          Artikel toevoegen aan het algemeen politiereglement.

 

De burgemeester antwoordt dat het beperken in de tijd moeilijk zal zijn. Dit hangt van verschillende factoren af. Wat wél kan zijn slimme systemen die een signaal geven dat de batterij is opgeladen en dat de wagen kan/moet worden verplaatst.

Er zijn nog andere ideeën, zoals deelwagens. Elektrische wagens zijn hiervoor het best geschikt. Wat de sensibilisatie betreft en de borden, dit zijn goede ideeën die zeker moeten worden onderzocht.

 

Schepen Forton voegt toe dat er ook een systeem bestaat met sensoren in de grond waarbij na een tijd de laadpaal verkleurt, waardoor duidelijk wordt dat de wagen er te lang staat en er kan bekeurd worden.

 

5)     Raadslid Alain Van Herck – Camera’s in de politiezone WOKRA

Zijn fractie ondersteunt de plaatsing ervan.

Het probleem ligt bij camera’s van Chinese makelij, waardoor het risico zou bestaan van schending van de privacy (spionage, gezichtsherkenning, …), zeker bij gebruik van een wifinetwerk.

Zijn wij zeker dat de camera’s zie in de politiezone zullen worden geïnstalleerd, niet van Chinese makelij zijn?

 

De burgemeester antwoordt dat radiogolven kunnen gecheckt worden. Als er enige twijfel zou bestaan dat de camera’s zouden uitgerust zijn met één of andere zender, kan dit gecheckt worden. De camera’s die in de politiezone worden aangebracht worden verbonden met het glasvezelnetwerk. Dat netwerk zal na de zomer geïmplementeerd kunnen worden en de camera’s ook.

 

De voorzitter voegt hieraan toe dat het verbod om gebruik te maken van Chinese camera’s overgevlogen is van Amerika. Steeds meer Europese bedrijven sluiten zich hier bij aan. Er moet eerst een studie worden gemaakt en dan kan het type camera worden bepaald dat nodig is. Het is nog te vroeg om te weten welk merk er zou nodig zijn.

 

Raadslid Van Herck vraagt of de burgemeester de vraag van de herkomst kan stellen op het volgende politiecollege.

 

De burgemeester zal dit doen, maar weet niet of dit al geweten is, want het onderzoek is nog bezig.

 

6)     Raadslid Christiaan Marichal – Vier-Armen tunnel: geplande werken

Men spreekt over de renovatie van de tunnel, over de conformiteit ervan met de normen van de Mont Blanc tunnel, het gaat dus om belangrijke werken.

Een aantal omwonende zijn bezorgd en meer bepaald over de geluidshinder en de omleiding van het verkeer.

          Wanneer gaan de werken starten?

          Hoe lang gaan de werken duren? ’s Nachts of overdag, of allebei?

          Hoe wordt het verkeer omgeleid?

          Wat met de geluidshinder bij de uitritten van die tunnel?

 

Schepen Forton antwoordt dat hetgeen tot nu geweten is, niet echt geruststellend is. Er start binnenkort een testfase, om de omleiding te testen. Er zal een barrel gesloten worden en het verkeer zal worden omgeleid via de Tervurenlaan, de Woluwelaan en de Wezembeeklaan.

Of het dag- of nachtwerken worden, hebben we nog geen antwoord gekregen. De aanpak (beide kanten, één kant) is ook nog een onbekende.

Er zijn nog heel veel vragen en we wachten nog op antwoorden, maar blijven dit nauwgezet opvolgen.

 

7)     Raadslid Françoise Devleeschouwer – Werken Proximus glasvezelnetwerk

Over de uitrol van het glasvezelnetwerk zijn de mensen over het algemeen tevreden. Desalniettemin zijn er in een aantal wijken geen trottoirs, maar enkel steentjes. Na de werken, laten de aannemers een mengelmoes van aarde en steentjes achter. De eigenaar van het aanpalende huis moet dan maar zelf steentjes aanvoeren, of dit valt op de technische dienst van de gemeente. Dit is de niet de bedoeling.

Kunnen de technische dienst en de bevoegde schepen de werken opvolgen en bij oplevering aandacht hebben of alles terug in oorspronkelijke staat is.

 

Schepen Forton antwoordt dat Kraainem Noord al volledig afgerond is en dat er nu begonnen wordt met de uitrol in Kraainem Zuid. Medio september zou alles moeten afgerond zijn.

Tijdens en na de werf wordt er rondgegaan voor de oplevering. Voor de trottoirs valt het wel mee, maar voor grint zijn er toch af en toe problemen en moet er tussengekomen worden. We werken in Kraainem ook maar met vier aannemers i.p.v. zes om de zaak beter te kunnen beheersen en controleren.

 

8)     Raadslid Bruno Vandersteen – RUP

Mensen die vandaag willen kopen of verkopen zitten in moeilijke situatie door het niet realiseren van het RUP. De vrees bestaat dat zij zich via gerechtelijke weg gaan keren tegen de gemeente. Waar staan we vandaag?

 

Schepen Forton antwoordt dat er eindelijk iemand vanuit de dienst omgeving, externe consultant Didier Vanheddegem, de RUP bouwlagen zal opvolgen. Deze persoon heeft inmiddels contact met het studiebureau Antea dat er zich mee bezig houdt, om de laatste fase van dat RUP af te werken.

 

De burgemeester zegt dat dit een topprioriteit is. Daarom werd einde december een budget voorgesteld voor de twee RUP-procedures. De vraag van raadslid Vandersteen gaat over het RUP bouwlagen, maar er is ook nog een RUP i.v.m. open ruimten en percelen.

 

Schepen de Foestraets antwoordt dat er maanden niets is gebeurd, maar dat dit nu plots een topprioriteit is. Zij heeft zich persoonlijk ingezet om de heer Vanheddegem te overtuigen dit op te nemen. De procedure van het RUP bouwlagen is al ver gevorderd en er is niet meer zoveel nodig om ze tot een goed einde te brengen.

 

9)     Raadslid Carel Edwards – Organogram

Vier maanden geleden werd een organogram van de diensten gevraagd, met namen, maar hier is nog geen antwoord op. Hij heeft vertrouwen dat de diensten er aan werken en dat het zijn voltooiing nadert.

Het is belangrijk om te weten welke posten binnen de administratie bezet zijn, welke vacant zijn, welke gepubliceerd zijn, wie aanwezig is, wie niet …

Het is niet de bedoeling om zich te bemoeien met het beheer van de personeelsadministratie, maar wel om met kennis van zaken keuzes te kunnen maken bij het bepalen van prioriteiten binnen het meerjarenplan. Het is inderdaad belangrijk om te weten of de mensen aanwezig zijn om bepaalde projecten tot een goed einde te brengen.

Sinds de wijziging van de wetgeving op de privacy, ligt het meedelen van namen moeilijker, maar hier moet toch een oplossing voor kunnen gevonden. Toegang zal beperkt blijven tot mandatarissen, die tot geheimhouding gehouden zijn.

Wat betreft het vaccinatiecentrum, waar de gemeente Kraainem veel heeft bijgedragen inzake ter beschikking stellen van vrijwilligers, werd wél een organogram met namen bezorgd.

Klopt het bovendien dat voor die vaccinatiecentra Kraainem meer heeft bijgedragen dan andere vergelijkbare gemeenten?

 

De burgemeester antwoordt dat het organogram kan verwacht worden binnen de komende dagen. Een kopij zal, met respect voor de GDPR, bezorgd worden aan de gemeenteraadsleden én aan de OCMW-raadsleden.

Wat de bijdrage van Kraainem aan het vaccinatiecentrum betreft, mag de gemeente fier zijn. Kraainem heeft een significante bijdrage geleverd. Dit zal ook worden gekwantificeerd in het kader van de verdeling van de subsidies van de overheid tussen de verschillende betrokken gemeenten. Los van de financiële aspecten, moeten wij ook voorzichtig zijn om niet té veel van onze mensen ter beschikking te stellen, om onze eigen dienstverlening niet in het gedrang te brengen. Daarom is het belangrijk te blijven beroep op externe krachten.

 

10)Raadslid Carel Edwards – Bomen Koningin Astridlaan tussen Boudewijnrondpunt en Groenstraat

De vraag betreft de oude bomen op de Koningin Astridlaan tussen het Boudewijnrondpunt en de Groenstraat, die een aantal maanden geleden werden verwijderd, omdat zij ziek waren.

          Worden er nieuwe bomen aangeplant? In voorkomend geval, wanneer?

          De bomen die niet werden geveld, zijn al een tijd niet onderhouden. Is dit voorzien en binnen welke termijn?

 

Deze vragen zullen beantwoord worden tijdens de volgende vergadering van de raad.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 14/03/2022