BESLUITENLIJST VAN
DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 25 januari 2022

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 21 december 2021 goed, mits volgende aanpassing:

 

26. MONDELINGE VRAGEN

VRAGEN VORIGE ZITTING NOVEMBER 2021

◦ Vraag André Ivanskzy

▪ werkgroep Hoeve Van Deuren & gemeentehuis: hij las dat deze vraag reeds in februari werd gesteld, hier werd beslist over de samenstelling van de werkgroep Hoeve Van Deuren/gemeentehuis. Hij vraagt wat de stand van zaken is.

• De burgemeester antwoordt dat mevrouwen Cardon en Ochelen worden vervangen door mevrouw Pin en de heer Theunis. Het is niet opportuun om de werking van deze werkgroep

 zomaar stop te zetten op het moment dat de bouwfase wordt stopgezet.

Het is een interessant platform om een andere te bekijken op het vlak van inrichting en over hoe de gebouwen zullen worden gebruikt .

De burgemeester is vragende partij om deze werkgroep te laten verder werken.

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Hinderpremie - kleine ondernemingen

 

Besluit

 

Enig artikel:

 

Artikel 1 – Voorwerp

 

De gemeente kent een gemeentelijke hinderpremie toe aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken door beperking van de toegang tot hun handelszaak en die voldoen aan de voorwaarden van onderhavig reglement.

Onder beperking van de toegang wordt verstaan, hetzij de fysieke belemmering van klanten om zich toegang te verschaffen tot de handelszaak, hetzij een substantiële vermindering van de parkeergelegenheid rond de handelszaak.

 

Artikel 2 – Begunstigden

 

De begunstigden zijn kleine ondernemingen in de zin van artikel 2, eerste lid, 1° van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest, meer bepaald ondernemingen met minder dan 10 werknemers, aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Bovendien dient de onderneming een activiteit uit te oefenen van NACE-codegroep 1, zoals opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest.

De onderneming dient gevestigd te zijn op het grondgebied van Kraainem.

 

Artikel 3 – Voorwaarden voor wat de werken betreft

 

§1. De werken die de hinder veroorzaken dienen uitgevoerd te worden aan het openbaar domein.

 

§2. De werf die de hinder veroorzaakt dient minstens 10 opeenvolgende kalenderdagen aanwezig te zijn.

 

Artikel 4 – Voorwaarden voor wat de begunstigden betreft

 

§1. De gemeentelijke hinderpremie kan enkel worden toegekend aan begunstigden die geen recht hebben op een hinderpremie A of B, overeenkomstig het decreet van 15 juli 2017 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest.

De aanvrager van de gemeentelijke hinderpremie verklaart op eer dat hij geen recht heeft op een hinderpremie zoals beschreven in het eerste lid.

 

§2. De aanvrager van de premie toont een oorzakelijk verband aan tussen de openbare werken en een geleden omzetdaling.

Dit oorzakelijk verband kan met alle middelen worden aangetoond, bij voorkeur gestaafd met fotomateriaal van de feitelijke toestand.

 

§3. De gemeentelijke hinderpremie wordt toegekend wanneer een omzetdaling voor de maand waarin de hinder heeft plaatsgevonden wordt aangetoond van minstens 25%.

De omzetdaling wordt aangetoond door de gemiddelde maandelijkse omzet over de laatste drie maanden, voorafgaand aan de maand waarin de hinder plaatsvond, te vergelijken met de omzet van de maand waarin de hinder plaatsvond.

Voor beginnende ondernemingen die deze referteperiode nog niet hebben, worden de beschikbare maanden pro rata in aanmerking genomen.

Eventuele ongewone sluitingsdagen tijdens de maand waarin de hinder plaatsvond, worden pro rata in aanmerking genomen voor de berekening van de omzetdaling.


Artikel 5 – Bedrag

De gemeentelijke hinderpremie bestaat uit een forfaitair bedrag van 90 EUR/dag hinder, met een maximum van 1.800 EUR.

Zij kan slecht één keer voor dezelfde werf worden aangevraagd.

 

Artikel 6 – Aanvraag

 

De aanvraag met alle relevante stukken wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 7 – Controle

 

De controle op de juistheid van de verstrekte gegevens wordt uitgeoefend door de gemeente.

Te dien einde heeft de gemeente steeds het recht om ter plaatse de boekhouding en alle andere relevante stukken en bescheiden te controleren en/of bijkomende inlichtingen te vragen. De gevraagde bijkomende inlichtingen moeten binnen een termijn van 10 kalenderdagen worden bezorgd.

 

Artikel 8 – Toekenning en betaling

 

Indien de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, kent het college van burgemeester en schepenen de gemeentelijke hinderpremie toe.

De uitbetaling gebeurt via de gewone gemeentelijke uitgavenprocedure op de financiële rekening van de aanvrager.

 

Artikel 9 – Terugvordering

 

Als uit een controle blijkt dat de onderneming een steunaanvraag heeft ingediend op basis van onjuiste verklaringen of foutieve informatie en die niet spontaan heeft gecorrigeerd, wordt het volledige bedrag van de hinderpremie teruggevorderd.

 

Artikel 10 – Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2022 en is van toepassing op hinder door openbare werken veroorzaakt vanaf 1 januari 2020.

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Goedkeuringsbesluit jaarrekening 2020

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

2de pensioenpijler - Groepsverzekering 7685

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Organisatiebeheersing - Kader

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het besluit van de gemeenteraad van 14 juli 2020 houdende de vaststelling van het kader voor organisatiebeheersing wordt opgeheven.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad keurt het aangepaste kader voor organisatiebeheersing, als bijlage bij deze beslissing gevoegd en er integraal deel van uitmakend, goed.

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Rapportage klachten en meldingen 2021

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Riopactcomité - verslag

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Agora - Retributiereglement 2022 aanpassing 1

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist om volgende wijzigingen aan te brengen in het retributiereglement van de Agora dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 juli 2021 en waarvan de eerste wijzigingen werden goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 november 2021.

 

          In artikel 3 § 1 dienen de verschillen tussen projector, geluid en belichting duidelijker vermeld te worden. De stelling 'Grote projector' dient vervangen te worden door 'Grote projector (inclusief geluid)'. De stelling licht en geluid dient vervangen te worden door 'Speciale belichting (inclusief geluid)'. In de tabel wordt een rij toegevoegd met:

 

Materiaal   Tarief A  Tarief B  Tarief C

Geluidsinstallatie €15  €40  €60

 

          In artikel 9 dient volgende overgangsbepaling bijgevoegd te worden:

Artikel 9 – Overgangsbepaling en inwerkingtreding

§1. In de periode van 01 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 genieten alle Kraainemse verenigingen van promotietarieven. De vereniging Théâtre Royal des Parenthèses kan genieten van een globale huurprijs van €2000 voor de huur van de gelijkvloers voor hun opvoeringen in maart (exclusief poetskosten).

De andere Kraainemse verenigingen kunnen genieten van een korting van 50% op de totaalprijs (exclusief poetskosten).

Artikel 2:

Een gecoördineerde versie van het retributiereglement wordt bij deze beslissing gevoegd en

maakt er integraal deel van uit.

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Wezembeeklaan

 

Besluit

 

Enige artikel:

De gemeenteraad gaat akkoord met de adviezen van het Agentschap Wegen & Verkeer en de politiezone WOKRA om de knip in de Wezembeeklaan, t.h.v. het kruispunt met de J. Adantstraat, definitief goed te keuren.

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Bulletin der schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Behandeling mondelinge vragen vorige zitting

Publicatiedatum: 15/02/2022
Overzicht punten

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 15/02/2022