BESLUITENLIJST VAN
DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 21 december 2021

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen

 

Besluit

 

Enig artikel:

Keurt de notulen van de vergadering van 23 november 2021 goed.

Stelt vast dat het zittingsverslag door een technisch probleem met de opname niet beschikbaar is vanaf mondelinge vraag 2 en dat de overige mondelinge vragen niet opgenomen zijn in de notulen van de vergadering.

Neemt er akte van dat de raadsleden die het wensen hun mondelinge vragen van de vorige vergadering opnieuw kunnen stellen tijdens deze vergadering:

 

Raadslid Marichal : stijgend aantal inbraken in de gemeente

Raadslid Van Herck: overlast New Inn – toelatingen gemeente

Raadslid Van Herck: Parking metro Kraainem

Raadslid Van Herck: Facebook live van de burgemeester: testfase AWV in Baron Albert d'Huartlaan

Raadslid Vermeulen: Notulen college van burgemeester en schepenen niet meer ontvangen

Raadslid De Vleeschouwer: tweetaligheid nutsmaatschappijen (i.h.b. Fluvius)

Raadslid Vandersteen: Paddel velden

Raadslid Ivansky: Hoeve Van Deuren – werkgroep

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Aanvullende belasting - personenbelasting

 

Besluit

 

Artikel 1:

Er wordt voor het jaar 2022 een aanvullende belasting geheven op de inkomstenbelasting van fysieke personen, die op 1 januari in de gemeente gedomicilieerd zijn.

 

Artikel 2:

Het bedrag van deze belasting wordt vastgesteld op 7,5 % van het volgens artikel 466 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte op de totale belasting van de personenbelasting die aan het rijk verschuldigd is voor hetzelfde aanslagjaar.

 

Artikel 3:

De vestiging en de inning van de gemeentebelastingen gebeuren door de zorgen van het Bestuur der Directe Belastingen zoals voorgeschreven bij artikel 466 en volgende van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

 

Artikel 4:

Deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en aan het Bestuur der Directe Belastingen.

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Opcentiemen - onroerende voorheffing

 

Besluit

 

Artikel 1:

Voor het aanslagjaar 2022 worden ten bate van de gemeente 598 opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing.

 

Artikel 2:

De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse Belastingdienst.

 

Artikel3:

Deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en aan de Vlaamse Belastingdienst.

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Aanpassing meerjarenplan 2021-2 - vaststelling

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn, goed.

 

Artikel 2:

De aanpassing van het meerjarenplan 2021/2, inzonderheid het deel met betrekking tot de gemeente, wordt door de gemeenteraad vastgesteld.

 

Artikel 3:

Deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid gezonden worden.

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Vaccinatiecentrum - Samenwerkingsovereenkomst

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist de samenwerkingsovereenkomst ELZ Druivenstreek in het kader van de oprichting van de vaccinatiecentra zoals vervat als bijlage, goed te keuren.

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Haviland - Ontslag mandaat

 

Besluit

 

Artikel 1:

Neemt kennis van het ontslag van de heer Alain van Herck als plaatsvervangend vertegenwoordiger van Intercommunale Haviland IgSv.

 

Artikel 2:

Ingevolge de uitslag van de geheime stemming blijkt dat de heer Luc Timmermans 14 ja-stemmen, 6 neen-stemmen en 3 onthoudingen heeft bekomen en derhalve aangesteld is als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen van Intercommunale Haviland IgSv.

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Commissie bestuur - verslag 12 oktober 2021

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Commissie bestuur - verslag 16 november 2021

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Reglement erkenning en subsidiëring verenigingen

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt volgende reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen aan:

 

Definities en toepassingsgebied

Art. 1 Dit reglement verstaat onder:

         vereniging: elke groep natuurlijke personen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, waarvan het gemeenschappelijke doel erin bestaat een niet winstgevende activiteit te organiseren.

         afdeling: elke entiteit die, ongeacht haar vorm, op één of andere wijze verbonden is aan de vereniging en er niet volledig van kan worden afgescheiden, tenzij zij een van de vereniging afgescheiden rechtspersoonlijkheid bezit.

         jeugdvereniging: vereniging met als hoofddoel het organiseren van activiteiten ten behoeve van de jeugd.

         sportvereniging: vereniging met als hoofddoel het organiseren van recreatieve of competitieve sportactiviteiten ten behoeve van haar leden of het ter beschikking stellen van sportaccommodatie aan haar leden.

         socio-culturele vereniging: vereniging met als hoofddoel het organiseren van activiteiten in de sociale of culturele sfeer.

         leden: de natuurlijke personen die, al dan niet door betaling van een lidgeld, deel uitmaken van de vereniging, voor zover de vereniging de aansluiting kan bewijzen en die regelmatig deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. Louter steunende leden worden in dit reglement niet in aanmerking genomen.

 

Art. 2 Dit reglement is niet van toepassing op verenigingen waarvan het doel erin bestaat, hetzij in hoofdzaak, hetzij zijdelings, politieke activiteiten in te richten, te ondersteunen of te promoten.

 

Art. 3 Dit reglement sluit de toekenning van bijzondere subsidies niet uit.

 

DEEL I – De erkenning

 

Art. 4 Behoudens uitzonderingen, kan een vereniging enkel worden gesubsidieerd, wanneer zij erkend wordt door de gemeente.

 

Art. 5 De vereniging die wenst erkend te worden dient een gemotiveerd verzoek te richten aan het college van burgemeester en schepenen, gebruik makende van het formulier als bijlage 1 gevoegd bij dit reglement. Het verzoek wordt ondertekend door de perso(o)n(en) die gemachtigd zijn de vereniging te verbinden en bevat minstens volgende gegevens:

 

         de naam en het adres van de zetel van de vereniging;

         de rechtsvorm van de vereniging;

         het doel van de vereniging met een beknopte samenvatting van haar activiteiten en eventuele bewijsstukken die haar (toekomstige) activiteiten bevestigen;

         de naam en het adres van de persoon of personen die krachtens haar statuten of feitelijk, bij gebreke aan statuten, de vereniging leiden en de naam en het adres van de persoon of personen die de vereniging kunnen verbinden;

         de naam, het adres, emailadres en telefoonnummer van de contactpersoon voor de gemeente;

         de naam en het adres van de kredietinstelling waarbij de vereniging een financiële rekening heeft en het nummer van die rekening;

         het aantal leden; dewelke gestaafd dient te worden aan de hand van een ledenlijst (en/of een verzekeringslijst) die opgevraagd kan worden door het college van burgemeester van schepenen;

         de raad waartoe de vereniging wenst toe te treden. De vereniging kan ervoor kiezen om lid te worden van verschillende raden maar kan slechts langs één weg een werkingssubsidie ontvangen, conform artikel 17. De keuze om toe te treden tot een raad is echter geen verplichting;

         de jaarrekening van het afgelopen boekjaar indien van toepassing.

 

Art. 6 Om erkend te kunnen worden dient de vereniging te voldoen aan volgende voorwaarden:

 

         een voldoende band vertonen met de gemeente door haar activiteiten hoofdzakelijk te organiseren op grondgebied van de gemeente of hoofdzakelijk gericht op de bevolking van Kraainem;

         minstens twintig leden tellen of een verantwoording geven waarom de vereniging, door de aard van haar activiteiten, onmogelijk dit vereiste aantal leden kan tellen;

         de vereniging dient open te staan voor inschrijvingen van ten minste alle inwoners van Kraainem;

         jaarlijks minstens drie activiteiten organiseren, met uitzondering van de verenigingen waarvan het doel erin bestaat om minstens een jaarlijks evenement te organiseren;

          Activiteit: een gebeuren dat zich voornamelijk beperkt tot of voornamelijk gericht is op ingeschreven leden;

          Evenement: een gebeuren dat zich richt op de algemene bevolking of een doelgroep van de bevolking. Deelnemers dienen bij deelname aan een evenement geen band te hebben met de organiserende vereniging(en) in kwestie.

         het niet organiseren van de jaarlijkse activiteit wegens overmacht, heeft geen invloed op de bekomen erkenning

         de verenging respecteert de non-discriminatieclausule (Deel VI).

 

Art. 7 Enkel verenigingen worden erkend, afdelingen niet.

 

Art. 8 De aanvraag om erkend te worden, wordt onderzocht door het college van burgemeester en schepenen, die de ze toetst aan de voorwaarden vermeld in artikel 6.

Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing binnen de twee maanden na de ontvangst van de aanvraag.

Het college van burgemeester en schepenen kan de aanvraag weigeren of inwilligen.

De weigering dient uitdrukkelijk gemotiveerd te worden.

Bij het inwilligen van het verzoek tot erkenning, bepaalt het college van burgemeester en schepenen, voor de toepassing van Deel II, of de vereniging wordt beschouwd als jeugdvereniging, sportvereniging of socioculturele vereniging.

 

 

Art. 9 De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt onverwijld meegedeeld aan de aanvrager.

De beslissing vermeldt de motieven van een eventuele weigering.

De aanvrager kan alsnog zijn aanvraag vervolledigen en zijn opmerkingen laten gelden.

Indien de aanvraag om erkend te worden voor een tweede keer geweigerd wordt, kan de vereniging voor een periode van één jaar na de laatste weigering geen aanvraag meer indienen.

 

Art. 10 De erkende vereniging die ophoudt te bestaan of die niet meer voldoet aan de voorwaarden om erkend te worden, verliest onmiddellijk en automatisch haar erkenning en kan geen aanspraak meer maken op eventueel vastgelegde nominatieve subsidies.

 

Art. 11 De erkenning geldt tot ze wordt herroepen.

 

DEEL II – De subsidiëring

Hoofdstuk I – Subsidiëring van erkende verenigingen via de Jeugdraden, Sportraden en Culturele raden

 

Art. 12 Volgende raden worden erkend door de gemeente en belast met de verdeling van de subsidies:

         De Nederlandstalige en de Franstalige Jeugdraden

         De Nederlandstalige en de Franstalige Sportraden

         De Nederlandstalige en de Franstalige Culturele raden

Deze erkende raden worden in de zin van dit reglement beschouwd als erkende verenigingen.

 

Art. 13 De erkende raden krijgen jaarlijks enerzijds een eigen werkingssubsidie en anderzijds een globaal bedrag, bestemd om als werkingssubsidie te worden verdeeld onder hun leden.

 

Art. 14 Erkende verenigingen kunnen naargelang de aard van hun activiteit lid worden van een erkende raad.

Jeugdverenigingen sluiten aan bij de jeugdraden.

Sportverenigingen sluiten aan bij de sportraden.

Socio-culturele verenigingen sluiten aan bij de culturele raden.

Bij twijfel beslist het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig artikel 8.

 

Art. 15 De erkende raden dienen een subsidiereglement en een huishoudelijk reglement aan te nemen met minstens een regeling over:

         de doelstellingen van de raad;

         de wijze waarop erkende verenigingen lid kunnen worden van de raad, of het lidmaatschap kunnen verliezen;

         de wijze waarop de werkingssubsidies verdeeld worden;

         de bewijsstukken die, door de erkende vereniging, aangeleverd dienen te worden om de verkregen subsidie te verantwoorden.

 

Art. 16 De erkende raden doen een voorstel voor de verdeling onder hun leden van het globaal bedrag vermeld in artikel 13, op basis van het subsidiereglement vermeld in artikel 15.

De raden zijn vrij om in hun subsidiereglement de verdeelsleutels te hanteren welke het best te verenigen zijn met de eigenheid van hun gemeenschap.

 

Art. 17 Erkende verenigingen kunnen slechts een werkingssubsidie ontvangen van één raad.

Erkende verenigingen die reeds een rechtstreekse nominatieve subsidie ontvangen kunnen geen beroep doen op een werkingssubsidie van een raad. Deze verenigingen kunnen evenwel deel uitmaken van een raad.

 

Art. 18 De gemeenteraad keurt het subsidiereglement en het huishoudelijk reglement vermeld in artikel 15 goed, alsook de eventuele wijzigingen ervan.

 

Art. 19 Het subsidiereglement en het huishoudelijk reglement van de raden worden gepubliceerd op de website van de gemeente.

 

Art. 20 De gemeenteraad beslist jaarlijks voor elke raad over het bedrag van de eigen werkingssubsidie vermeld in artikel 13. Dit bedrag wordt nominatief ingeschreven in het meerjarenplan.

Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal erkende verenigingen die de raad vertegenwoordigt en het totaal aantal aangesloten leden van deze verenigingen.

 

Art. 21 De gemeenteraad beslist jaarlijks voor elke raad over het globaal te verdelen bedrag voor de aangesloten verenigingen, zoals vermeld wordt dit globaal bedrag nominatief ingeschreven in het meerjarenplan.

Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal erkende verenigingen die de raad vertegenwoordigt en het totaal aantal aangesloten leden van deze verenigingen.

 

Hoofdstuk II – Subsidiëring van erkende verenigingen door de gemeenteraad

 

Art. 22 Dit hoofdstuk is van toepassing op erkende verenigingen die niet aangesloten zijn bij een raad overeenkomstig Hoofdstuk I.

 

Art. 23 De aanvraag tot subsidiëring moet jaarlijks vóór 1 oktober ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, gebruik makende van het formulier als bijlage 2 gevoegd bij dit reglement.

Bij de aanvraag dient een werkingsverslag gevoegd te worden over de voorbije jaaractiviteiten. Dit werkingsverslag dient een bewijsstuk van de diverse activiteiten te bevatten, zoals uitnodigingen en/of programma’s, affiches, toegangskaarten, persartikels, gemaakte investeringen enz.

Naast de aanvraag tot subsidiëring dient een jaarprogramma met de opgave van de activiteiten voor het komende werkjaar vóór 1 december bezorgd te worden aan het college van burgemeester en schepenen.

De subsidies worden jaarlijks toegekend op basis van de gegevens van het voorbije kalenderjaar.

 

Art. 24 Het bedrag van de subsidie wordt vastgesteld, indien mogelijk, rekening houdende met de bedragen die gangbaar zijn binnen de raden vermeld in Hoofdstuk I voor gelijkaardige activiteiten en gelijkwaardige verenigingen en wordt nominatief door de gemeenteraad ingeschreven in het meerjarenplan.

Indien er geen gelijkwaardige verenigingen zijn beslist het college van burgemeester en schepenen, op basis van de aanvraag en de verantwoording door de vereniging, over de hoogte van de subsidie.

 


Hoofdstuk III – Subsidiëring van evenementen, feesten en plechtigheden

 

Art. 25 De gemeenteraad stelt jaarlijks een bedrag vast ten voordele van elke erkende vereniging die evenementen, feesten of plechtigheden organiseert in de gemeente. De bedragen worden per vereniging als nominatieve subsidies ingeschreven in het meerjarenplan.

Hoofdstuk IV – Bijzondere subsidiëring voor jeugdkampen

 

Art. 26 De erkende jeugdverenigingen die een jaarlijks kamp inrichten kunnen vanwege het gemeentebestuur een forfaitaire toelage krijgen om het vervoer van materiaal naar het kamp te dekken. Deze som wordt uitbetaald na het kamp op voorlegging van een aanvraag van de groepsverantwoordelijke, binnen de drie maanden na het einde van het kamp, en sluit verder alle logistieke steun vanwege de gemeente aan de organisatie van het kamp uit. Het bedrag van deze forfaitaire toelage, berekend op basis van een bedrag per lid woonachtig in de gemeente, wordt door de gemeenteraad vastgelegd.

 

DEEL III – De uitbetalingsprocedure

 

Art. 27 De raden dienen jaarlijks een voorstel in te dienen voor de verdeling van de werkingssubsidie onder hun leden.

 

Art. 28 De gemeenteraad kent de subsidies formeel toe op basis van het voorstel van verdeling van de raden.

 

Art. 29 De uitbetaling gebeurt via de gewone gemeentelijke uitgavenprocedure.

 

Art. 30 De gemeenteraad kent de subsidies toe op basis van het voorstel vermeld in artikel 27.

 

Art. 31 Het college van burgemeester en schepenen beveelt de uitbetaling van de  nominatieve subsidies op basis van de bedragen ingeschreven in het meerjarenplan.

 

Art. 32 De nominatieve subsidies voor het lopende jaar worden uitbetaald in januari van het lopende jaar.

 

Art. 33 Niet-nominatieve subsidies voor het lopende jaar worden uitbetaald in oktober-november van het lopende jaar.

 

DEEL IV – De controle op de toekenning en de aanwending van de toelagen

 

Art. 34 Elke vereniging die geniet van een subsidie moet deze gebruiken voor het doel waarvoor hij is toegekend en moet er het gebruik van rechtvaardigen.

Gesubsidieerde verenigingen en hun bestuurders onthouden zich van de activiteiten vermeld in artikel 2. Vastgestelde inbreuken kunnen aanleiding geven tot toepassing van de sancties voorzien in Deel V. 

 

Art. 35 De controle hierop wordt uitgeoefend door de gemeente.

Te dien einde heeft de gemeente steeds het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende subsidie m.b.t. de ingediende verantwoordingsstukken te controleren en/of bijkomende inlichtingen te vragen. De gevraagde info moet binnen een termijn van 10 kalenderdagen worden bezorgd.

 

Art. 36 Verenigingen worden vrijgesteld van de toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, overeenkomstig artikel 9 van deze wet.

 

DEEL V – De sancties

 

Art. 37 De subsidie moet steeds gebruikt worden voor het doel waarvoor ze is toegekend en het gebruik ervan dient gerechtvaardigd te zijn. Zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.

 

Art. 38 Bij een vermoeden van fraude of valse verklaringen in hoofde van de aanvrager, kan de gemeente beslissen om de toekenning van de subsidie te schorsen en het verleende subsidiebedrag terug te vorderen.

Bij bewijs van fraude of valse verklaringen wordt de erkenning van de vereniging herroepen.

 

Art. 39 Het niet verstrekken van informatie, het verstrekken van onjuiste informatie en/of het verhinderen van controle door het niet verstrekken van de nodige bewijsstukken, kan aanleiding geven tot:

         het vervallen of terugvorderen van de toegekende subsidie;

         het herroepen van de erkenning door de gemeente.

 

Art. 40 Indien de vereniging niet voldoet aan contractuele of financiële verplichtingen tegenover de gemeente, kan het subsidiebedrag worden verrekend.

 

Art. 41 Het opleggen van sancties behoort tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen kan, alvorens een beslissing over een sanctie te nemen, de vereniging waarschuwen.

Wanneer het college van burgemeester en schepenen beslist over te gaan tot het opleggen van een sanctie, wordt de vereniging minstens uitgenodigd om gehoord te worden.

 

Art. 42 Het college van burgemeester en schepenen zal bij het nemen van een beslissing tot (tijdelijke) uitsluiting of het herroepen van een erkenning altijd eerst een advies inwinnen bij de raad waarvan de vereniging in kwestie een werkingssubsidie ontvangt.

Indien de vereniging geen deel uitmaakt van een raad dan wordt advies gevraagd aan de sport-, jeugd- en cultuurraden van de betrokken taalgroep en in het voorkomend geval dat de vereniging niet tot een taalgroep behoort, aan dezelfde raden van beide taalgroepen.

 

DEEL VI – Non-discriminatieclausule

 

Art. 43 De vereniging verbindt er zich toe:

 Geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst te dulden.

   Toegankelijk te zijn voor iedereen.

 Elk discriminerend gedrag gedurende de activiteit of binnen de vereniging te voorkomen en indien nodig te bestrijden en te bestraffen.

 De wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen bevorderen en verdedigen na te leven.

 Indien men beroep doet op derden onderhavige non-discriminatieclausule aan hen ter kennis te brengen en er voor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in het kader van het toepasselijke reglement.

 

Art. 44 Wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan gemeente Kraainem - rekening houdend met alle elementen - maatregelen nemen.

 

DEEL VII – Overgangs-, opheffings- en inwerkingtredingsbepalingen

 

Art. 45 De verenigingen die op 1 januari 2021 aangesloten zijn bij een raad zoals vermeld in DEEL II, Hoofdstuk I, worden beschouwd als erkende verenigingen in de zin van dit reglement.

 

Art. 46 De verenigingen die nominatief opgenomen zijn in het meerjarenplan 2020-2025, worden beschouwd als erkende verenigingen in de zin van dit reglement.

 

Art. 47 De in toepassing van de artikelen 45 en 46 erkende verenigingen die niet zouden voldoen aan de erkenningsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 6, krijgen de tijd tot en met 31 december 2023 om aan deze erkenningsvoorwaarden te voldoen.

 

Art. 48 Het artikel 1 §1 lid 4 omtrent hulp aan gezin, derde leeftijd en gehandicapten en het artikel 1 §2 lid 3 omtrent ontwikkelingssamenwerking en noodhulp van het reglement gemeentelijke subsidies vastgelegd door de gemeenteraad van 28 februari 2012 blijft van toepassing.

De overige bepalingen van het reglement gemeentelijke subsidies vastgesteld door de gemeenteraad op 28 februari 2012 worden opgeheven.

 

Art. 49 Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2022.

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Vrijetijdspas

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist om het reglement vrijetijdspass gemeente Kraainem goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2021, met volgende toevoeging goed te keuren:

         Artikel 3 - Doelgroep:

          Personen die gekend zijn bij het OCMW Kraainem en die genieten van het recht op maatschappelijke integratie (leefloon) of van het recht op maatschappelijke dienstverlening onder de vorm van equivalent leefloon.

 

Artikel 2:

Een gecoördineerde versie van het reglement vrijetijdspass gemeente Kraainem goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2021, zoals aangepast, wordt bij deze beslissing gevoegd en maakt er integraal deel van uit.

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Subsidies - 40ème Unité Guide Saint-Joseph

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 753 euro voor werkingstoelagen en toelagen voor vervoer naar kamp voor scoutsjaar 2020-2021 aan scoutsgroep 40ème Unité Guide Saint-Joseph uit Wezembeek-Oppem voor hun leden woonachtig te Kraainem op rekeningnummer BE38 7320 1580 3472

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Subsidies - Scouts Saint-Dominique 67

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 1107 euro voor werkingstoelagen en

toelagen voor vervoer naar kampen voor scoutsjaar 2020-2021 aan 67ème Unité Scoute Saint-Dominique op rekeningnummer BE13 7320 4540 4539.

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Subsidies - Scouts Saint-André

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 1 107 euro voor werkingstoelagen en

toelagen voor vervoer naar kamp voor scoutsjaar 2020-2021 aan Unité Saint-André 70ème en 114ème P-L De Coninck uit Tervuren op rekeningnummer BE16 3101 4337 4574.

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Subsidies - Cultuurraad Kraainem

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de verdeling van de subsidies 2021 aan de leden van de Cultuurraad Kraainem goed, op voorwaarde dat leden met toelagen vanaf

1 250 euro hun financiële verantwoordingsstukken hebben ingediend:

 

Vereniging

 

Bedrag

Rekeningnummer

De Zonderlingen

€ 944,67

BE71 9796 2927 4569

 

Dinamo

€ 1 091,85

BE42 0012 9833 1054

 

Davidfonds

€ 196,95

BE80 0680 6518 9077

 

M&B

€ 1 003,54

BE98 0013 1654 1893

 

Kunst en Vrijheid

€ 2 257,57

BE62 0012 4703 8161

 

Kreativa

  € 2 151,61

BE14 8538 5456 5483

 

Librado

€ 1 250,82

BE05 7370 5114 1675

 

Ouderraad

€ 1 509,87

BE94 0010 5810 6514

 

Wijnroute

€ 609,08

BE84 7350 4790 5759

 

 

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Subsidies - Conseil Culturel francophone

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de verdeling van de subsidies 2021 aan de leden van Conseil Culturel francophone de Kraainem goed:

 

Aangesloten verenigingen

Bedrag

Rekeningnummer

Atelier de peinture - Astrid Piel

€ 800

BE48 0682 4385 8027

Atelier de Céramique 'Le Chaudron'

€ 800

BE26 0680 8792 1029

Cercle d'Art de Kraainem

€ 1230

BE55 3100 4420 8444 

Théâtres des Parenthèses

€ 1240

BE64 0018 4373 2752 

Cercle Photo "Agnes Humblet"

€ 800

BE83 2100 4352 0215 

Cap sur la Musique

€ 600

BE21 0017 9147 3903

Cours d'Assouplissement Dames

€ 700

BE24 0637 0717 8838

Amicale des Ainés

€ 1242

BE74 0016 3397 5407 

Association des Parents Diabolo

€ 700

BE93 3101 5073 6167

Cercle de Poésie et de Littérature

€ 800

BE96 3101 3288 1905 

Art Floral

€ 700

BE36 3101 2841 7881 

Bibliothèque Publique Libre Francophone

€ 600

BE88 3630 7423 4241 

Vidéo-Passion

€ 700

BE89 0000 2741 1085 

Amitiés Musicales

€ 1240

BE16 2100 2931 5674

French for You

€ 700

BE72 0017 4117 1016 

 

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Subsidies - Sportraad Kraainem

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de verdeling van de subsidies 2021 aan de leden van de Sportraad Kraainem goed:

         Tennisclub De Kamme:     1 394,67 euro

         FC Kraainem Tigers:           902,80 euro

         Turnclub KnA-Kraainem:    1 227,63 euro

         Badminton en zaalvoetbalclub Mikra:               758,90 euro

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Subsidies - Conseil des sports

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de verdeling van de subsidies 2021 aan de leden van Conseil des Sports goed:

 

Club

Bedrag

Rekeningnummer

C.A.S.S.K

€ 407,63

BE10 0012 1218 0304

F.C. New Inn

€ 867,13

BE28 3631 5530 4720

Handball Club Kraainem.

€ 937,28

BE90 9796 5558 6932

Kraainem Badminton Club

€ 698,94

BE33 7360 3279 3946

Kraainem Tennis Club

€ 1085,82

BE82 6511 5060 8468

Racing Europa Kraainem United

€ 342,44

BE04 0015 1278 6031

Tennis de table Kraainem

€ 359,20

BE42 8538 6453 4154

VOLLEY-BALL-MIXTE

€ 197,56

BE97 0834 9836 1549

 

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Subsidies - Sportkra

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 168 euro voor werkingstoelagen aan Sportkra Kraainem vzw op rekeningnummer BE86 0015 2436 9750.

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Subsidies - Ontwikkelingssamenwerking

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist om de volgende subsidies voor ontwikkelingssamenwerking

uit te betalen:

 

Organisatie

Bedrag

 

Rekeningnummer

ADA - Verzustering Kraainem/Rwanda

 

14 100 €

BE15 3101 1861 5730

Keten van Hoop - Republiek van Benin

 

900 €

BE28 0882 1265 5620

Via Don Bosco - St.Thérèse Centers (Van Ypersele) - Filippijnen, India & D.R.Congo

 

2 750 €

BE23 0000 4116 6291

André Vanheylewegen - Bolivië

 

4 250 € 

BE68 0014 8152 3234

Fracarita Belgium

1 000 €

BE51 4459 6281 2162 ref: GOMA/fiets/Myriam Goetghebuer

 

 

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Interza - Dienstjaar 2021 - 2de semester

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Riopact - verslag

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Motie GRUP Vier Armen kruispunt

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt kennis van de startnota van het GRUP mbt de Vierarmen, stelt vast dat de gemeente tot nog toe niet nauw werd betrokken bij de mobiliteitsstudie ivm deze plannen, en vraagt

dringend geraadpleegd te worden daaromtrent, gezien de te verwachten impact op de lokale bevolking.

De gemeenteraad stelt vast dat haar advies van 28 mei 2019 alsook de opmerkingen van de burgers (na de infosessie van 25 april 2019 in de gemeenteraadzaal) blijkbaar niet in acht werden genomen door De Werkvennootschap.

 

Artikel 2:

4-Armen Noord

 

De gemeenteraad:

         verwerpt de optie van een potentiële knip van de Brusselsesteenweg en/of Jagerslaan

         vraagt dat de drie voorgestelde opties deel uitmaken van een grondige mobiliteitsanalyse

         vraagt dat de herinrichting van het kruispunt een realistische en veilige toegang garandeert voor de Béchetwijk en de Mechelsesteenweg naar zowel de Ring als de d’Huartlaan.

 

Artikel 3:

4-Armen Zuid

 

De gemeenteraad is van mening dat de vier rijvakken van de Tervurenlaan belangrijk zijn voor de vlotte doorstroming naar en van Brussel. Een beperking van deze capaciteit zou ongetwijfeld enorme repercussies hebben voor de lokale mobiliteit, te meer na het sluiten van het Herrmann-Debroux viaduct. De gemeenteraad vraagt de vier rijvakken van de Tervurenlaan richting Brussel en Tervuren te behouden.

 

Artikel 4:

De Gemeenteraad belast het College van Burgemeester en Schepenen om het standpunt van de gemeente op ondubbelzinnige wijze te verdedigen en deze beslissing vóór het einde van de openbare raadpleging mee te delen aan de Vlaamse Minister van Openbare werken, het departement Omgeving Afdeling gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en projecten (Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel), de Werkvennootschap, en aan de gemeenten Sint-Pieters-Woluwe, Wezembeek-Oppem en Tervuren.

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Mobiliteit - Ruimtelijke herinrichting knooppunt

 

Besluit

 

Artikel 1:

De Gemeenteraad eist de handhaving van 2x2 rijstroken op de Tervurenlaan tussen de kruispunten Vier-Armen en Oudergem-Woud.

 

Artikel 2:

De Gemeenteraad vraagt dat op het noordelijke deel van het kruispunt een prioritair ovonde wordt aangelegd, waarbij de toegang tot de Jagerslaan en de Brusselse Steenweg behouden blijft en de doorstroming van het verkeer wordt gewaarborgd

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Bulletin der schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Behandeling mondelinge vragen vorige zit

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 24/12/2021