NOTULEN VAN
 

Gemeente Kraainem

Zitting van 31 mei 2022

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadslid:  Pierre Simon

 

 

Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 31 mei 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadslid:  Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

Elk zijn Huis - Algemene vergadering - 18 mei 2022

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

ELK ZIJN HUIS - ALGEMENE VERGADERING - 18 MEI 2022

 

Feiten en context

         Elk zijn Huis nodigde per brief van 3 mei 2022 het OCMW uit voor de algemene vergadering van 18 mei 2022 om 20 uur.

         De vergadering ging door op de zetel van de maatschappij, Lindeboomstraat 116 te 3080 Tervuren.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 20° en 432.

         Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van ......

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de uitnodiging voor de algemene vergadering van Elk zijn Huis op 18 mei 2022 om 20 uur.

 

Artikel 2:

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om het mandaat te herhalen van mevrouw Françoise Devleeschouwer als vertegenwoordiger, zoals reeds bepaald bij beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van  xxx.

 

Artikel 3:

De raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigt de beslissing die mevrouw Françoise Devleeschouwer heeft genomen, namens het OCMW, met name de kennisname en goedkeuring van volgende agendapunten:

1)     Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering.

2)     Verslag van de bedrijfsrevisor

3)     Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2021

4)     Verwerking van het resultaat

5)     Kwijting aan de bestuurders

6)     Kwijting aan de commissaris-revisor

7)     Aanstelling aan de commissaris-revisor

8)     Statutaire benoemingen

9)     Zitpenningen

10)Varia

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 31 mei 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadslid:  Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Goedkeuring notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 26 april 2022

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 APRIL 2022

 

Feiten en context

         Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2022.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 277 & 278.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 26 april 2022 goed mits aanpassing stemming van punt 3 " Aanpassing huishoudelijk reglement gemeenteraad - digitale en hybride vergaderingen:

         Stemming amendement:

          schepen d'Ursel stemde tegen

         Stemming besluit:

          raadslid Vandersteen stemde tegen

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 31 mei 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadslid:  Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

2. Aanwerving - specifieke aanwervingsvoorwaarden - afwijking diploma architect/omgevingsambtenaar

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

2. AANWERVING - SPECIFIEKE AANWERVINGSVOORWAARDEN - AFWIJKING DIPLOMA ARCHITECT/OMGEVINGSAMBTENAAR

 

Feiten en context

         De functie van architect/omgevingsambtenaar A1a-A4a is geen evidente functie om in te vullen.  Het bestuur stelde de functie reeds 2 maal open zonder succes.

         Motmans & Partners, het selectiebureau die de laatste procedure organiseerde, adviseerde het bestuur om een afwijking van de diplomavoorwaarden te voorzien zoals bepaald in de rechtspositieregeling.

         Volgens het omgevingsvergunningsbesluit dient een gemeentelijk omgevingsambtenaar te voldoen aan elk van volgende voorwaarden:

         houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A of B

         beschikken over een relevante aantoonbare beroepservaring van minstens twee jaar

 

Juridische gronden

         Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

         Artikels 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

         De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, door de gemeenteraad aangenomen op 26 januari 2021 en latere wijzigingen.

         Artikel 7 betreffende een afwijking van de diplomavereiste

         Artikel 21 betreffende relevante beroepservaring en de niveau- of capaciteitstest.

         Het besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2019 ter goedkeuring van het organogram Kraainem 2.0, gewijzigd door de gemeenteraad van 3 maart 2020.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist dat er kan afgeweken worden van de diplomavoorwaarden volgens de bepalingen vermeld in de rechtspositieregeling van het gemeente- en ocmw personeel en in het omgevingsvergunningsbesluit voor de aanwerving van de functie architect/ omgevingsambtenaar A1a-A4a. 

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist dat om aangewezen te kunnen worden als architect/ omgevingsambtenaar A1a-A4a in Kraainem er voldaan moet zijn aan elk van de volgende voorwaarden:

         houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A of B

         beschikken over een relevante aantoonbare beroepservaring van minstens twee jaar

 

Artikel 3:

De gemeenteraad beslist dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vacantverklaring en het verdere verloop van de selectieprocedure inclusief de aanstelling.   Specifiek voor de omgevingsambtenaar dient de gemeenteraad nadien betrokkene nog eens aan te wijzen als omgevingsambtenaar.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 31 mei 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadslid:  Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

3. Groepsverzekering - 2de pensioenpijler - Prolocus

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

3. GROEPSVERZEKERING - 2DE PENSIOENPIJLER - PROLOCUS

 

Feiten en context

         De groepsverzekering van Ethias/Belfius werd door de verzekeringsmaatschappij opgezegd en werd beëindigd op 31 december 2021.

         VVSG heeft acties ondernomen om de lokale besturen de mogelijkheid te bieden aan te sluiten bij OFP Prolocus.  OFP Provant (pensioenfonds) werd omgevormd tot OFP Prolocus (een IBP, instelling voor bedrijfspensioenvoorziening).

         Door aansluiting bij een IBP is men als bestuur meer betrokken bij het beheer van zijn pensioenfinanciering, zijn er ruimere beleggingsmogelijkheden zodat een ruimer rendement mogelijk is.

         Een overheidsopdracht is niet nodig om te kunnen toetreden tot OFP Prolocus.

         Er zal gewerkt worden met een préfinanciering van 5% bovenop de normale middelen nodig voor de pensioentoezegging om zo de kans op het betalen van bijkomende bijdragen te verkleinen.

         Het bestuur dient akkoord te gaan met de toetreding tot OFP Prolocus.

         Een aantal beslissingen dienen genomen te worden:

         Vorming MIPS-groep met het OCMW van Kraainem

         Basispercentage dient bepaald te worden

         Eventueel aanvullend percentage kan bepaald worden voor het VIA personeel

         Eventuele toepassing step-rate

         Eventuele inhaaltoezegging

         Aanduiding vertegenwoordiger in algemene vergadering van OFP Prolocus

         Door toetreding tot OFP Prolocus gaat het bestuur akkoord met de beheersovereenkomst en het financieringsplan via de toetredingsakte van OFP Prolocus; het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement (aangevuld volgens de gemaakte keuzes) en wordt kennis genomen van de verklaring inzake beleggingsbeginselen en de statuten.

         De vakorganisaties dienen akkoord te gaan met de toetreding en de voorwaarden.

         De effectieve toetreding en bijhorende beslissingen dienen genomen te worden door de gemeenteraad voor de gemeente en door de raad voor maatschappelijk welzijn voor het OCMW.

 

Juridische gronden

         Sectoraal akkoord 2020 voor de lokale en provinciale besturen

         De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, door de gemeenteraad aangenomen op 26 januari 2021 en latere wijzigingen.

         Artikel 221bis. betreffende de 2de pensioenpijler

         Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 april 2022 betreffende groepsverzekering - 2de pensioenpijler - Prolocus

         Het besluit van het overlegcomité gemeente-OCMW van 14 april 2022 betreffende groepsverzekering - 2de pensioenpijler - Prolocus

         Het protocol van de vakorganisaties van 8 april 2022 betreffende groepsverzekering - 2de pensioenpijler - Prolocus.

 

Adviezen

         Team financiën adviseert:

         de toetreding tot OFP Prolocus

         oprichting van MIPS

         basispercentage op te trekken van 2.5% tot 3% voor alle contractuele personeelsleden

         GEEN inhaaltoezegging te doen

         GEEN aanvullend percentage toe te kennen voor het VIA-personeel

         GEEN step-rate toe te passen

         De financieel directeur verleende een voorwaardelijk visum op 31 maart 2022.  Een voorwaardelijk visum werd verleend vermits er op dit ogenblik onvoldoende budget is voorzien.  Het nodige budget wordt voorzien via aanpassing meerjarenplan.

         Team P&O volgt volledig de adviezen van team financiën.

         Extra toelichting bij oprichting MIPS.  Het is nadelig voor medewerkers bij overgang van OCMW naar gemeente of omgekeerd indien er geen MIPS wordt opgericht.  Het is dus aangewezen een MIPS op te richten.

         Team P&O vindt het belangrijk dat de pensioenkloof kleiner wordt tussen contractuelen en vastbenoemden en vindt het opportuun om het percentage te verhogen naar 3%.  Verder is een percentage van minimum 3% noodzakelijk om te kunnen genieten van de korting op de responsabiliseringsbijdrage.

         Extra toelichting over responsabiliseringsbijdrage: deze is voor alle lokale besturen dezelfde.  Deze wordt vastgesteld zodanig dat de aanvullende werkgeversbijdragen inzake pensioenen die verschuldigd zijn voor de individuele responsabilisering het verschil voor het voorgaande kalenderjaar volledig dekt.  Een korting kan worden toegekend onder bepaalde voorwaarden waaronder het minimale percentage van 3%. De minimale responsabiliseringscoëfficiënt bedraagt minimaal 50%.

         Dit agendapunt werd behandeld op het overlegcomité gemeente-ocmw.  Wijzigingen aan de rechtspositieregeling dienen voorafgaandelijk behandeld te worden in het overlegcomité.  In de rechtspositieregeling wordt het percentage vermeld van de 2de pensioenpijler.  Mogelijks worden er hier dus wijzigingen aangebracht als het voorstel aanvaard wordt.

 

Financiële gevolgen

 

Gemeente:

 

budgetsleutel

geraamde uitgave

beschikbaar budget

62230000/011201

62230000/011202

62230000/086900

4034,69 euro

8152,72 euro

5402,44 euro

 

1288 euro

2718 euro

2898 euro

 

De extra budgetten zullen worden voorzien via wijziging meerjarenplan juni 2022/1. De extra kosten konden nog niet voorzien worden omwille van de late definitieve communicatie.

 

OCMW:

 

budgetsleutel

geraamde uitgave

beschikbaar budget

62230000/094802

62230000/094300

62230000/094999

62230000/090000

62230000/095100

 

7529,33 euro

4687,13 euro

1119,55 euro

1688,27 euro

1030,62 euro

 

4600 euro

3000 euro

600 euro

650 euro

550 euro

 

 

De extra budgetten zullen worden voorzien via wijziging meerjarenplan juni 2022/1. De extra kosten konden nog niet voorzien worden omwille van de late definitieve communicatie.

 

Besluit

 

 

Vertegenwooridger Bertrand Waucquez met 12 ja-stemmen, 10 nee-stemmen

 

 

Vertegenwoordiger Christiaan Marichal met 10 ja-stemmen, 12 nee-stemmen

 

 

Plaatsvervangend vertegenwoordiger André Ivanszky met 12 ja-stemmen, 10 nee-stemmen

 

 

Plaatsvervangend vertegenwoordiger Alain Van Herck met 10 ja-stemmen, 12 nee-stemmen

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist om vanaf 1 januari 2022 toe te treden tot OFP Prolocus en in te stemmen met de beheersovereenkomst en het financieringsplan via de toetredingsakte; het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement aangevuld met volgende keuzes:

         basispercentage van 3%

         oprichting MIPS (Multi Inrichters Pensioenstelsel) tussen gemeente en OCMW van Kraainem.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad neemt kennis van de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) en de statuten.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad beslist een verzoek te richten tot OFP Prolocus als aanvaarding als lid van de algemene vergadering.

 

Artikel 4:

De gemeenteraad neemt kennis dat de door het financieringsplan verschuldigde bedragen en de kosten voor het functioneren van OFP Prolocus geïnd zullen worden door de RSZ in naam en voor rekening van OFP Prolocus.

 

Artikel 5:

De gemeenteraad beslist om de heer Bertrand Waucquez met 12 ja-stemmen en 10 neen-stemmen af te vaardigen als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP Prolocus.  De heer André Ivanszky met 12 ja-stemmen en 10 neen-stemmen wordt aangeduid als vervanger van voorgaande indien deze niet aanwezig kan zijn.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 31 mei 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadslid:  Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

6. Kerkfabriek Sint-Dominicus - Budgetwijziging 2022

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

6. KERKFABRIEK SINT-DOMINICUS - BUDGETWIJZIGING 2022

 

Feiten en context

         Het lokaal bestuur ontving van de kerkfabriek Sint-Dominicus de budgetwijziging 2022.

         Het lokaal bestuur ontving eveneens een gunstig advies van het erkend representatief orgaan.

         In de budgetwijziging van 2022 wordt een investeringstoelage gevraagd van 30.250 EUR voor de verwijdering van asbest in het lokaal van de scouts. Daarnaast vraagt de kerkfabriek een bijkomende exploitatietoelage van 1.680,07 EUR wegens daling van de ontvangsten.

         De budgetwijziging van 2022 past niet in het meerjarenplan 2020-2025 en zal ter goedkeuring geagendeerd worden op gemeenteraad. Later zal een meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek volgen.

         Lokaal bestuur Kraainem zal de gewijzigde budgetten voorzien in de aanpassing van het meerjarenplan van het lokaal bestuur in juni 2022.

 

Juridische gronden

         Eredienstdecreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erediensten;

         Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst;

         Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst;

         Decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erediensten.

 

Financiële gevolgen

 

budgetsleutel

geraamde uitgave

GE/66400000/079000

30.250,00 EUR

GE/64940003/079000

1.680,07 EUR

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2022 van de kerkfabriek Sint-Dominicus, zoals voorgelegd in bijlage, goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 31 mei 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadslid:  Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

7. Commissie Financiën - Verslag 15 maart 2022

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

7. COMMISSIE FINANCIËN - VERSLAG 15 MAART 2022

 

Feiten en context

         Op 15 maart 2022 heeft de commissie algemene financiering een vergadering gehouden met als agendapunt:

          Aangaan financiering ontmoetingscentrum

 

Juridische gronden

         Gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2019, huishoudelijk reglement - gemeenteraad, overeenkomstig artikel 41, waarbij het verslag van de voorgaande commissievergadering ter kennisname wordt voorgelegd.

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de commissie algemene financiering van 15 maart 2022.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 31 mei 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadslid:  Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

8. Verslag commissie vrije tijd - 29 maart 2022

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

8. VERSLAG COMMISSIE VRIJE TIJD - 29 MAART 2022

 

Feiten en context

         Op 29 maart 2022 heeft de commissie vrije tijd een vergadering gehouden met als agendapunt:

         sportdomein - Vernieuwing: onderzoeksvraag: waar besteden we het budget voor vernieuwing van sportinfrastructuur aan?

 

Juridische gronden

         Gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2019, huishoudelijk reglement - gemeenteraad, overeenkomstig artikel 41, waarbij het verslag van de voorgaande commissievergadering ter kennisname wordt voorgelegd.

 

Besluit

 

Enig artikel :

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de vergadering van de commissie vrije tijd van 29 maart 2022.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 31 mei 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadslid:  Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

9. De Kleine Eigenaar - Statutaire algemene vergadering -1 april 2022

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

9. DE KLEINE EIGENAAR - STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING -1 APRIL 2022

 

Feiten en context

         De Kleine Eigenaar nodigde het gemeentebestuur uit per brief van 23 maart 2022 voor de statutaire algemene vergadering, die plaatsvond om 18.30 uur in de maatschappelijke zetel, Ophaalbrugstraat 1 bus 2 te 1200 Brussel.

         Mevrouw Nathalie Woitrin woonde de vergadering niet bij.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 41, 20° en 432.

         Gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2019 waarbij de mevrouw Nathalie Woitrin aangesteld werd als gemeentelijke vertegenwoordiger.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt akte van de statutaire algemene vergadering van De Kleine Eigenaar die plaatsvond op vrijdag 1 april 2022 om 18.30 uur,  in de maatschappelijke zetel, Ophaalbrugstraat 1 bus 2 te 1200 Brussel.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad neemt akte dat mevrouw Nathalie Woitrin deze vergadering niet heeft bijgewoond.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad neemt kennis van agendapunten die behandeld werden tijdens de vergadering van 1 april 2022:

1)     Jaarverslagen van de raad van bestuur en de commissaris-revisor;

2)     Analyse en goedkeuring van de jaarrekeningen op 31.12.2021;

3)     Bestemming van het resultaat;

4)     Kwijting verlenen aan de bestuurders voor hun beheer van het boekjaar 2021, alsook aan de commissaris-revisor.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 31 mei 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadslid:  Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

10. Krediet voor Sociale Woningen - Algemene statutaire vergadering - 26 april 2022

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

10. KREDIET VOOR SOCIALE WONINGEN - ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING - 26 APRIL 2022

 

Feiten en context

         Krediet voor Sociale Woningen nodigde per aangetekend schrijven van 12 april 2022 het lokaal bestuur uit voor de algemene statutaire vergadering die plaatsvond op dinsdag 26 april 2021 om 17.30 uur in de maatschappelijke zetel, Jagersveld 4 te 1170 Brussel.

         De heer André Ivanszky woonde de vergadering niet bij.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 41, 20° en 432.

         Gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2019 waarbij de heer André Ivanszky aangesteld werd als gemeentelijke vertegenwoordiger van Krediet voor Sociale Woningen.

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt akte van de jaarvergadering van Krediet voor Sociale Woningen die plaatsvond op dinsdag 26 april 2021 om 17.30 uur.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad neemt akte  dat de heer André Ivanszky niet aanwezig was op deze vergadering.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad neemt akte dat volgende agendapunten werden besproken op de vergadering :

1)     Verslag van de Raad van Bestuur

2)     Verslag van de heer commissaris

3)     Balans en resultatenrekening van het jaar 2021 - goedkeuring

4)     Kwijting aan de bestuurders

5)     Kwijting aan de commissaris-revisor

6)     Voorstel tot resultaatverdeling.

7)     Hernieuwing mandaat bestuurder van de heer Vrijders

8)     Toekenning van een mandaat van commissaris-revisor voor de boekjaren 2022 tot en met 2024

9)     Ter informatie - wens van een aandeelhouder om zijn aandelen te verkopen (200 aandelen)

10)Allerlei

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 31 mei 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadslid:  Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

11. De Lijn- Algemene vergadering - 31 mei 2022

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

11. DE LIJN- ALGEMENE VERGADERING - 31 MEI 2022

 

Feiten en context

         De Lijn nodigde het lokaal bestuur uit per e-mail van 2 mei 2022 voor de 31e gewone algemene vergadering, die plaatsvindt op 31 mei 2022 om 14 uur in Van der Valk Hotel, Rode-Kruisplein 1-4 te 2800 Mechelen.

         De heer Pierre Simon woont de vergadering bij.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 41, 20° en 432.

         Beslissing van de gemeenteraad van 8 mei 2019 houdende de aanstelling van de heer Pierre Simon als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de vergaderingen van De Lijn.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

 

 

Artikel 2 met 12 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Luc Timmermans, Carel Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen en Carine Pin), 10 onthoudingen (Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Bruno Vandersteen, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven)

 

 

Artikel 3 met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging van de  algemene vergadering van De Lijn op 31 mei 2022 om 14 uur.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist om het mandaat te herhalen van de heer Pierre Simon als gemeentelijke vertegenwoordiger, zoals reeds bepaald bij beslissing van de gemeenteraad van 8 mei 2019.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing die de heer Pierre Simon heeft genomen, namens de gemeente, met name de kennisname en goedkeuring van volgende agendapunten:

1)     Verwelkoming en inleiding

2)     Mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen-revisoren

a)     beleidsverslag

b)     commentaar bij de jaarrekening

c)      mededeling van het verslag van het college van commissarissen-revisoren

d)     kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening

3)     Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen-revisoren

4)     Goedkeuring jaarrekening 2021

5)     Kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van bestuur en het college van commissarissen-revisoren voor het boekjaar 2021

6)     Aanstelling van de commissarissen-revisore - verlenging van de opdracht voor de boekjaren 2022,2023 en 2024

7)     Varia - rondvraag

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 31 mei 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadslid:  Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

12. Ethias - Algemene vergadering - 9 juni 2022

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

12. ETHIAS - ALGEMENE VERGADERING - 9 JUNI 2022

 

Feiten en context

         EthiasCo cvba nodigt het lokaal bestuur uit per brief van 6 mei 2022 voor de algemene jaarvergadering op donderdag 9 juni 2022.

         Mevrouw Cardon de Lichtbuer die aangesteld werd als gemeentelijke vertegenwoordiger van de algemene vergadering van EthiasCo cvba oefent de functie niet meer uit als raadslid sinds 23 november 2021.

         Bij deze dient een nieuw gemeentelijke vertegenwoordiger aangeduid te worden voor het bijwonen van de algemene vergaderingen.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 40, 20° en 432.

         Besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2019 houdende de aanstelling van mevrouw Dorothée Cardon de Lichtbuer, als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van EthiasCo cvba.

         Besluit van de gemeenteraad van 23 november 2021 houdende het ontslag van raadslid Cardon de Lichtbuer Dorothée.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

 

 

Afgevevaardigde Carine Pin met 19 ja-stemmen, 2 nee-stemmen, 1 onthouding

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging van 9 juni 2022 voor de algemene vergadering van EthiasCo cvba.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tvan EthiasCo cvba van 9 juni 2022:

1)     Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021

2)     Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2021 en bestemming van het resultaat

3)     Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat

4)     Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht

5)     Statutaire benoemingen.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad beslist om mevrouw Carine Pin, wonende Alfons Lenaertsstraat 167 te 1950 Kraainemen aan te duiden als gemeentelijke vertegenwoordiger voor het bijwonen van de algemene vergadering van EthiasCo cvba.

 

Artikel 4:

De gemeenteraad beslist mevrouw Carine Pin op te dragen hun stem uit te brengen overeenkomstig artikel 2 van deze beslissing.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 31 mei 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadslid:  Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

13. Interza - Jaarvergadering - 29 juni 2022

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

13. INTERZA - JAARVERGADERING - 29 JUNI 2022

 

Feiten en context

         Interza nodigt het bestuur Kraainem uit voor de jaarvergadering, op woensdag 29 juni 2022 om 19 uur in zaal Nothengem, Sint-Lambertusstraat 1 te Nossegem.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 41,20° en 432:

         Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 waarbij de raadsleden Christiaan Marichal, Bruno Vandersteen en Olivier Joris aangesteld werden als gemeentelijke vertegenwoordigers.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging voor de jaarvergadering op woensdag 29 juni 2022 om 19 uur, die plaatsvindt in zaal Nothengem, Sint-Lambertusstraat 1 te Nossegem.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de jaarvergadering van Interza van 29 juni 2022:

1)     Vaststelling van geldigheid tot vergaderen overeenkomstig artikel 22 van de statuten.

2)     Goedkeuring van de notulen van 16 december 2021

3)     Verslag van de raad van bestuur

4)     Verslag van de commissaris

5)     Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2021

6)     Bestemming van de resultaten

7)     Kwijting aan de bestuurders en de revisor

8)     Varia

 

Artikel 3:

De gemeenteraad beslist om de mandaten te herhalen van de heren Christaan Marichal, Bruno Vandersteen en Olivier Joris, als gemeentelijke vertegenwoordigers, zoals reeds bepaald bij gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 en hen op te dragen hun stem uit te brengen overeenkomstig artikel 2 van deze beslissing.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 31 mei 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadslid:  Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

14. Iverlek - Algemene vergadering - 17 juni 2022

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

14. IVERLEK - ALGEMENE VERGADERING - 17 JUNI 2022

 

Feiten en context

         De algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek heeft plaats op vrijdag 17 juni 2022 om 18 uur in Quartier Papier, Fabrieksstraat 55/59 te 1930 Zaventem.

         De heer André  Ivanszky woont de vergadering bij.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 41, 20°, en 432.

         Gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2020, waarbij raadslid Bruno Schroeven aangesteld werd als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

         Gemeenteraadsbeslissing van 25 mei 2021, waarbij raadslid André Ivanszky aangesteld werd als gemeentelijke vertegenwoordiger.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging voor de algemene vergadering van 17 juni 2022 van de opdrachthoudende vereniging Iverlek.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 17 juni 2022:

1)     Kennisgeving verslagen van Iverlek van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2021

2)     Goedkeuring van de jaarrekening van Iverlek afgesloten op 31 december 2021 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)

3)     Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV

4)     Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2021

5)     Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten

6)     Statutaire benoemingen.

7)     Statutaire mededelingen

 

Artikel 3:

De gemeenteraad beslist om het mandaat te bevestigen van de heer André Ivanszky als gemeentelijke vertegenwoordiger om de vergadering bij te wonen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek, zoals reeds bepaald bij beslissing van de gemeenteraad van 25 mei 2021.

 

Artikel 4:

De gemeenteraad beslist om de vertegenwoordiger, de heer André Ivanszky te mandateren om de agendapunten vermeld in artikel 2 op de algemene vergadering van 17 juni 2022 van de opdrachthoudende vereniging Iverlek goed te keuren.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 31 mei 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadslid:  Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

15. Patrimonium - De Klimboom - Agion subsidiedossier De Klimboom - Bevestiging definitieve aanvraag

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

15. PATRIMONIUM - DE KLIMBOOM - AGION SUBSIDIEDOSSIER DE KLIMBOOM - BEVESTIGING DEFINITIEVE AANVRAAG

 

Feiten en context

         In het meerjarenplan 2020-2025 werd het project '' nieuwbouw en renovatie van de GBS De Klimboom'' voorzien.

         De gemeente heeft een subsidiedossier ingediend bij OVSG en Agion.

         De voorwaarde tot verkrijgen van de subsidies is dat het indienen van een volledig uitvoeringsbestek voor 1 juli 2022 bij Agion moet gebeuren.

         Het ontwerp werd opgesteld in samenspraak met de schoolraad (vertegenwoordigd door Mevr Siska Hallemeesch), de schooldirectie (vertegenwoordigd door Mevr Heidi Mondelaers), leden van het schepencollege (schepen Johan Forton & schepen Marie-France Constant), architectenbureau DBV en ingenieur Erik Schrevers.

         Op 16 maart 2022 vond er een infovergadering met de omwonenden plaats.

         De omgevingsvergunning werd ingediend en het openbaar onderzoek werd opgestart op 18 maart 2022.

         Het aanbestedingsklaar dossier werd op 2 mei 2022 ter inzage ingediend bij OVSG en Agion.

         De volledige kostenraming bedraagt 6 783 801,56 euro (excl. btw) waarvan momenteel 3 700 000 euro als subsidietoelage.

 

Juridische gronden

         Schoolpactwetgeving van 29 mei 1959 met betrekking tot infrastructuurwerken in het Gesubsidieerd Onderwijs.

         Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

         Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

         Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" van 7 mei 2004.

         Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.

         Decreet lokaal bestuur, inzonderheid art. 41.

         Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 1, 1° a (limiet van 85.000,00 euro excl. btw niet overschreden).

         Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 houdende vaststelling van de regels die de behoefte aan nieuwbouw of uitbreiding bepalen en van de fysische en financiële normen voor de schoolgebouwen, internaten en centra voor leerlingenbegeleiding.

         Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van een aantal aangelegenheden ter uitvoering van het decreet van 7 december 2007 betreffende energieprestaties in scholen.

         Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.

         Decreet tot omvorming van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" naar een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" van 16 november 2012.

         Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 3.

         Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

         Collegebeslissing van 20 december 2013 waarbij beslist werd een subsidieaanvraag voor de uitbreiding en de verbouwing van de GBS Kraainem op basis van 8 kleuterklassen (max. 176 kleuters) en 12 klassen van de lagere school (max. 264 leerlingen) in te dienen.

         Collegebeslissing van 14 oktober 2014 waarbij voor de uitbreiding en de verbouwing van de GBS Kraainem een stuurgroep werd opgericht (samengesteld uit de Schepenen van Onderwijs en Patrimonium, de Gemeentesecretaris en de Projectcoördinator) en dat de Voorzitter van de Schoolraad (vertegenwoordiging van ouders en kinderen) en de Schooldirectie (vertegenwoordiger onderwijzend personeel, externe experten, administratief personeel en onderhoudspersoneel) adviserend zouden optreden

         Gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2015 met betrekking tot het maximum aantal leerlingen in de GBS Kraainem vanaf 1 september 2015.

         Collegebeslissing van 22 september 2015 waarbij de projectdefinitie werd goedgekeurd en waarbij de lastvoorwaarden en de gunningswijze van de haalbaarheidsstudie principieel werden goedgekeurd.

         Collegebeslissing van 22 september 2015 waarbij een principieel akkoord om de administratieve procedure voor de overheidsopdracht "Haalbaarheidsstudie uitbreiding GBS Kraainem" op te starten is goedgekeurd.

         Collegebeslissing van 31 juli 2019 waarbij het college van burgemeester en schepenen beslist om de subsidieaanvraag voor GBS De Klimboom te herbevestigen aan AGION.

         Collegebeslissing van 9 maart 2021 waarbij het college van burgemeester en schepenen  een princiepsakkoord geeft voor het aanstellen van onafhankelijke projectbegeleiding en advies voor de nieuwbouw/renovatie van GBS De Klimboom.

         Collegebeslissing houdende de wijziging van de collegebeslissing van 7 september 2021 met betrekking tot de gunning.

         Collegebeslissing van 10 mei 2022 houdende de goedkeuring van het subsidiedossier.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om het ontwerpdossier voor de definitieve subsidieaanvraag gericht aan Agion, m.b.t. het project nieuwbouw en renovatie GBS De Klimboom te Kraainem, goed te keuren.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 31 mei 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadslid:  Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

16. Bulletin der schriftelijke vragen

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

16. BULLETIN DER SCHRIFTELIJKE VRAGEN

 

Feiten en context

         De beantwoorde schriftelijke vragen worden opgenomen in het bulletin tijdens de eerste volgende vergadering.

         Tot op heden werden er geen schriftelijke vragen ontvangen.

 

Juridische gronden

         Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd op de vergadering van de gemeenteraad van 29 september 2020, inzonderheid artikel 11, 2de alinea.

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis dat er geen schriftelijke vragen ontvangen werden.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 31 mei 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadslid:  Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

17. Behandeling mondelinge vragen vorige zitting

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

17. BEHANDELING MONDELINGE VRAGEN VORIGE ZITTING

 

Feiten en context

         Als de burgemeester of de bevoegde schepenen niet in de mogelijkheid zijn om onmiddellijk te antwoorden op de gestelde mondelinge vragen tijdens de vergadering worden deze op de volgende vergadering beantwoord.

 

Juridische gronden

         Huishoudelijk reglement gemeenteraad goedgekeurd op de vergadering van de gemeenteraad van 29 september 2020, inzonderheid artikel 11, 3de alinea.

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis dat de mondelinge vragen van de vorige vergadering van de gemeenteraad behandeld werden, behoudens deze van raadslid Van Herck inzake de premies voor elektrische fietsen. Het antwoord wordt eerstdaags schriftelijk overgemaakt.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 31 mei 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadslid:  Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

18. Mondelinge vragen

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

18. MONDELINGE VRAGEN

 

De gemeenteraad behandelt volgende mondelinge vragen:

 

         Raadslid Joris - vraag viering Handball Club Kraainem

         In het kader van het kampioenschap 2de divisie en het promoveren naar het nationale niveau van HCK, vraagt raadslid Joris om een evenement te willen organiseren ter deze gelegenheid. Hij vraagt het college van burgemeester en schepenen om op 23 juni een receptie te organiseren op het gemeentehuis.

 

         Schepen Sala antwoordt dat zij de nodige contacten zal nemen en dit op het college van burgemeester en schepenen zal agenderen.

 

         Raadslid Van Herck - Proximus - klachten voetpaden en gratis installatie Proximus

         Waarom werd beslist om Kraainem als testgemeente te beschouwen?

         Wat is er in het lastenboek bepaald op vlak van opkuis van de werven?

         Welke zijn de acties genomen door de gemeente ter controle van de kwaliteit van de werken?

         Welke zijn de acties voorzien om de bestaande schade voetpaden/rioleringen te behandelen?

 

         Schepen Forton antwoordt dat alle werven door de diensten worden gecontroleerd, zo goed mogelijk. Voor wat betreft de andere vragen zullen de diensten een antwoord formuleren.

         De burgemeester voegt toe dat Kraainem geen testgemeente is voor dit project maar wel gebruik heeft gemaakt van de gelegenheid om de voetpaden zo goed mogelijk te herstellen. Moest er afval of beton in de riolering gevonden worden, wordt hier uiteraard op gereageerd. Dit is een uitzondering en geen regel, zulke problemen dienen doorgegeven te worden. Als er aandachtspunten zijn, graag doorgeven ten einde dit met de aannemer te kunnen opnemen.

 

        Raadslid Crucifix - Le Petit Monico - klachten geluidsoverlast

         Raadslid Crucifix vraagt wat er gedaan kan worden aan de geluidsoverlast in de buurt.

 

         De burgemeester antwoordt dat er inderdaad soms een moeilijke situatie is in de buurt. Soms gaat het te ver. Er was een vergadering gepland met de eigenaar van Le Petit Monico, deze is niet kunnen doorgaan en zal opnieuw worden vastgelegd. Indien er geen verbetering is, zullen er extra maatregelen genomen moeten worden.

 

        Raadslid Devleeschouwer - stand van zaken tweetaligheid Fluvius

         Raadslid Devleeschouwer vraagt of er vooruitgang is.

 

         De voorzitter merkt op dat deze vraag reeds gesteld werd en niet opnieuw behandeld mag worden.

         De burgemeester antwoordt dat er afgesproken werd met de andere randgemeenten dat één van de zes burgemeesters Fluvius zou contacteren inzake de bezorgdheden en nadien een vergadering georganiseerd zou worden onder de burgemeesters. Deze vergadering ging vandaag door met de burgemeesters van Wemmel en Kraainem evenals drie topambtenaren van Fluvius. Fluvius zal zelf initiatieven nemen om dergelijke discussies in de toekomst te vermijden. Ze zullen zelf hun website vertalen, vanaf september 2022. Ondertussen voorzien ze een Google Translate-functie. Voor de rest zullen ze de taalwetgeving toepassen en zijn ze vragende partij om de situatie op te lossen.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2022