BESLUITENLIJST VAN
DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 31 mei 2022

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Verontschuldigd:

Raadslid:  Pierre Simon

 

 

Overzicht punten

Elk zijn Huis - Algemene vergadering

 

Besluit

 

Enig artikel:

Dit punt werd niet behandeld.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Goedkeuring notulen 26 april 2022

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 26 april 2022 goed mits aanpassing stemming van punt 3 " Aanpassing huishoudelijk reglement gemeenteraad - digitale en hybride vergaderingen:

         Stemming amendement:

          schepen d'Ursel stemde tegen

         Stemming besluit:

          raadslid Vandersteen stemde tegen

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Specifieke diplomavoorwaarden omgevingsambtenaar

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist dat er kan afgeweken worden van de diplomavoorwaarden volgens de bepalingen vermeld in de rechtspositieregeling van het gemeente- en ocmw personeel en in het omgevingsvergunningsbesluit voor de aanwerving van de functie architect/ omgevingsambtenaar A1a-A4a. 

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist dat om aangewezen te kunnen worden als architect/ omgevingsambtenaar A1a-A4a in Kraainem er voldaan moet zijn aan elk van de volgende voorwaarden:

         houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A of B

         beschikken over een relevante aantoonbare beroepservaring van minstens twee jaar

 

Artikel 3:

De gemeenteraad beslist dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vacantverklaring en het verdere verloop van de selectieprocedure inclusief de aanstelling.   Specifiek voor de omgevingsambtenaar dient de gemeenteraad nadien betrokkene nog eens aan te wijzen als omgevingsambtenaar.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Groepsverzekering - 2de pensioenpijler - Prolocus

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist om vanaf 1 januari 2022 toe te treden tot OFP Prolocus en in te stemmen met de beheersovereenkomst en het financieringsplan via de toetredingsakte; het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement aangevuld met volgende keuzes:

         basispercentage van 3%

         oprichting MIPS (Multi Inrichters Pensioenstelsel) tussen gemeente en OCMW van Kraainem.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad neemt kennis van de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) en de statuten.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad beslist een verzoek te richten tot OFP Prolocus als aanvaarding als lid van de algemene vergadering.

 

Artikel 4:

De gemeenteraad neemt kennis dat de door het financieringsplan verschuldigde bedragen en de kosten voor het functioneren van OFP Prolocus geïnd zullen worden door de RSZ in naam en voor rekening van OFP Prolocus.

 

Artikel 5:

De gemeenteraad beslist om de heer Bertrand Waucquez met 12 ja-stemmen en 10 neen-stemmen af te vaardigen als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP Prolocus.  De heer André Ivanszky met 12 ja-stemmen en 10 neen-stemmen wordt aangeduid als vervanger van voorgaande indien deze niet aanwezig kan zijn.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Kerkfabriek Sint-Dominicus - Budgetwijziging 2022

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2022 van de kerkfabriek Sint-Dominicus, zoals voorgelegd in bijlage, goed.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Commissie Financiën - Verslag 15 maart 2022

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Commissie vrije tijd - Verslag van 29 maart 2022

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

De Kleine Eigenaar - Algemene vergadering

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt akte van de statutaire algemene vergadering van De Kleine Eigenaar die plaatsvond op vrijdag 1 april 2022 om 18.30 uur,  in de maatschappelijke zetel, Ophaalbrugstraat 1 bus 2 te 1200 Brussel.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad neemt akte dat mevrouw Nathalie Woitrin deze vergadering niet heeft bijgewoond.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad neemt kennis van agendapunten die behandeld werden tijdens de vergadering van 1 april 2022:

1)     Jaarverslagen van de raad van bestuur en de commissaris-revisor;

2)     Analyse en goedkeuring van de jaarrekeningen op 31.12.2021;

3)     Bestemming van het resultaat;

4)     Kwijting verlenen aan de bestuurders voor hun beheer van het boekjaar 2021, alsook aan de commissaris-revisor.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Krediet voor Sociale Woningen - Vergadering

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

De Lijn - Algemene vergadering

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging van de  algemene vergadering van De Lijn op 31 mei 2022 om 14 uur.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist om het mandaat te herhalen van de heer Pierre Simon als gemeentelijke vertegenwoordiger, zoals reeds bepaald bij beslissing van de gemeenteraad van 8 mei 2019.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing die de heer Pierre Simon heeft genomen, namens de gemeente, met name de kennisname en goedkeuring van volgende agendapunten:

1)     Verwelkoming en inleiding

2)     Mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen-revisoren

a)     beleidsverslag

b)     commentaar bij de jaarrekening

c)      mededeling van het verslag van het college van commissarissen-revisoren

d)     kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening

3)     Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen-revisoren

4)     Goedkeuring jaarrekening 2021

5)     Kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van bestuur en het college van commissarissen-revisoren voor het boekjaar 2021

6)     Aanstelling van de commissarissen-revisore - verlenging van de opdracht voor de boekjaren 2022,2023 en 2024

7)     Varia - rondvraag

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Ethias - Algemene vergadering

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging van 9 juni 2022 voor de algemene vergadering van EthiasCo cvba.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tvan EthiasCo cvba van 9 juni 2022:

1)     Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021

2)     Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2021 en bestemming van het resultaat

3)     Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat

4)     Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht

5)     Statutaire benoemingen.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad beslist om mevrouw Carine Pin, wonende Alfons Lenaertsstraat 167 te 1950 Kraainemen aan te duiden als gemeentelijke vertegenwoordiger voor het bijwonen van de algemene vergadering van EthiasCo cvba.

 

Artikel 4:

De gemeenteraad beslist mevrouw Carine Pin op te dragen hun stem uit te brengen overeenkomstig artikel 2 van deze beslissing.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Interza- Jaarvergadering

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging voor de jaarvergadering op woensdag 29 juni 2022 om 19 uur, die plaatsvindt in zaal Nothengem, Sint-Lambertusstraat 1 te Nossegem.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de jaarvergadering van Interza van 29 juni 2022:

1)     Vaststelling van geldigheid tot vergaderen overeenkomstig artikel 22 van de statuten.

2)     Goedkeuring van de notulen van 16 december 2021

3)     Verslag van de raad van bestuur

4)     Verslag van de commissaris

5)     Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2021

6)     Bestemming van de resultaten

7)     Kwijting aan de bestuurders en de revisor

8)     Varia

 

Artikel 3:

De gemeenteraad beslist om de mandaten te herhalen van de heren Christaan Marichal, Bruno Vandersteen en Olivier Joris, als gemeentelijke vertegenwoordigers, zoals reeds bepaald bij gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 en hen op te dragen hun stem uit te brengen overeenkomstig artikel 2 van deze beslissing.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Iverlek - Algemene vergadering

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging voor de algemene vergadering van 17 juni 2022 van de opdrachthoudende vereniging Iverlek.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 17 juni 2022:

1)     Kennisgeving verslagen van Iverlek van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2021

2)     Goedkeuring van de jaarrekening van Iverlek afgesloten op 31 december 2021 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)

3)     Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV

4)     Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2021

5)     Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten

6)     Statutaire benoemingen.

7)     Statutaire mededelingen

 

Artikel 3:

De gemeenteraad beslist om het mandaat te bevestigen van de heer André Ivanszky als gemeentelijke vertegenwoordiger om de vergadering bij te wonen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek, zoals reeds bepaald bij beslissing van de gemeenteraad van 25 mei 2021.

 

Artikel 4:

De gemeenteraad beslist om de vertegenwoordiger, de heer André Ivanszky te mandateren om de agendapunten vermeld in artikel 2 op de algemene vergadering van 17 juni 2022 van de opdrachthoudende vereniging Iverlek goed te keuren.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Patrimonium - De Klimboom

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om het ontwerpdossier voor de definitieve subsidieaanvraag gericht aan Agion, m.b.t. het project nieuwbouw en renovatie GBS De Klimboom te Kraainem, goed te keuren.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Bulletin der schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Behandeling mondelinge vragen vorige zitting

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 01/07/2022