NOTULEN VAN
 

Gemeente Kraainem

Zitting van 26 oktober 2021

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

Afwezig:

Raadslid:

Dorothée Cardon de Lichtbuer

 

 

 

Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 26 oktober 2021

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

Aanwezig:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

Afwezig:

Raadslid:

Dorothée Cardon de Lichtbuer

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Goedkeuring notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 28 september 2021

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 SEPTEMBER 2021

 

Feiten en context

         Zitting van de gemeenteraad van 28 september 2021.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 277 & 278.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 28 september goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 26 oktober 2021

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

Aanwezig:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

Afwezig:

Raadslid:

Dorothée Cardon de Lichtbuer

 

 

OPENBARE ZITTING

 

2. Bekrachtiging verwerkersovereenkomsten en delegatie bevoegdheid verwerkersovereenkomsten

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

2. BEKRACHTIGING VERWERKERSOVEREENKOMSTEN EN DELEGATIE BEVOEGDHEID VERWERKERSOVEREENKOMSTEN

 

Feiten en context

         De algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) bepaalt dat de verwerking van persoonsgegevens door een verwerker wordt geregeld in een overeenkomst of andere rechtshandeling krachtens het Unierecht of het lidstatelijke recht die de verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke bindt, en waarin het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden omschreven.

         Het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad de volheid van bevoegdheid heeft. De gemeenteraad kan bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen.

         Door de onduidelijkheid over het bevoegde orgaan voor de goedkeuring van verwerkersovereenkomsten, werden deze overeenkomsten soms wél, soms niet voorgelegd ter goedkeuring van de gemeenteraad.

         De gemeenteraad is evenwel bevoegd zolang hij deze goedkeuringsbevoegdheid niet heeft gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen.

         Het is derhalve aangewezen om aan de gemeenteraad te vragen de bestaande verwerkersovereenkomsten die niet aan zijn goedkeuring werden onderworpen te bekrachtigen.

         Het is eveneens aangewezen om de goedkeuring van dergelijke overeenkomsten te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen. Het uitvoerend orgaan van de gemeente heeft door de wekelijkse frequentie van de vergaderingen, de mogelijkheid om snel dergelijke overeenkomsten te valideren.

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid de artikelen 40§1 en 41§1.

         Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), inzonderheid artikel 28, derde lid.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:

Bekrachtigt volgende verwerkersovereenkomsten:

 

15/05/2018 Protime    Verlofplanning

15/10/2018 Remmicom   Diverse applicatie onderhoud hard- en software

25/03/2019 Simac    Servermigratie en ondersteuning

23/09/2019 Vandenbroele   Eloket aanleveren attesten, akten en uittreksels

4/09/2019 Orbit    GIS kaarten dienstverlening

12/02/2019 Remmicom   Diverse applicatie onderhoud hard- en software

22/04/2020 Belgian Fuel Card  Tankkaarten bedrijfswagens

13/08/2020 LCP    Website gemeente

16/06/2020 Haviland   Preventie en welzijn op het werk

21/02/2021 BDWM    Centraal aanmeldsysteem GBS de Klimboom

12/03/2021 Poolstok   Selectieprocedures/psychotechnische proeven

sollicitanten

29/03/2021 City Parking   Concessie openbaar domein/parkeerbeleid

18/06/2021 IT-Punt    Ondersteuning IT beheerder

13/08/2021 AZG    Bestrijding van Covid-19 pandemie via

casemanagement

11/10/2021 Indiville   Onderzoek digitale maturiteit bestuur bij burgers

 

 

Artikel 2:

Delegeert met onmiddellijke ingang de bevoegdheid om verwerkersovereenkomsten goed te keuren in de zin van artikel 28, derde lid van de GDPR, aan het college van burgemeester en schepenen.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 26 oktober 2021

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

Aanwezig:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

Afwezig:

Raadslid:

Dorothée Cardon de Lichtbuer

 

 

OPENBARE ZITTING

 

3. Financiën-Tussenkomst van de gemeente in de financiële verplichtingen van het OCMW

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

3. FINANCIËN-TUSSENKOMST VAN DE GEMEENTE IN DE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN VAN HET OCMW

 

Feiten en context

         Vanaf het meerjarenplan 2020-2025 maken de gemeente en haar OCMW geconsolideerde beleidsrapporten.

         In die context heeft het geen zin om nog een gemeentelijke bijdrage aan het OCMW te berekenen en te tonen in de beleidsrapporten.

         Beide besturen moeten het eens zijn over de te bereiken doelstellingen en de financiële haalbaarheid van hun gezamenlijke beleid. 

         De gemeente dient ervoor te zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen. De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bepalen in onderlinge consensus het bedrag van de tussenkomst.

         De regelgeving bevat geen definitie van het begrip ‘financiële verplichtingen’ en legt geen berekeningswijze of model op.

         Om te vermijden dat de raden elk jaar opnieuw het bedrag van de tussenkomst moeten bepalen, kunnen ze ook een “principe” van tussenkomst (bijvoorbeeld: het budgettair resultaat van het boekjaar, het verschil tussen opbrengsten en kosten,…) vaststellen.

         Geldtransfers tussen gemeente en OCMW staan op zich niet rechtstreeks in relatie tot de bovenvermelde gemeentelijke verplichting en behoren tot het thesauriebeheer, en zodoende tot de bevoegdheid van de financieel directeur.

         De tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW dient niet te worden gebudgetteerd.

         De boeking van de tussenkomst gebeurt bij de resultaatsverwerking op AR 6941 (gemeente) en AR 7941 (OCMW).

         De gemeentelijke tussenkomst die ervoor zorgt dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen, is alleen zichtbaar in de mutatiestaat van het netto-actief (T5, toelichting bij de balans) in de jaarrekening. De rubriek over het gecumuleerd overschot of tekort in dat schema toont onder meer het overschot of het tekort van het boekjaar per budgettaire entiteit (d.w.z. afzonderlijk voor gemeente en OCMW) en de geboekte tussenkomst van de gemeente voor het OCMW.

 

Juridische gronden

         Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 274, dat stelt dat de gemeente ervoor zorgt dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen.

         Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus, meer bepaald artikel 1, paragraaf 5 dat bepaalt dat de gemeente en haar OCMW voor BBC samen 1 bestuur of rapporteringsentiteit vormen. Ze maken geïntegreerde beleidsrapporten (art. 249, §1, 2e lid DLB).

         Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus, meer bepaald artikel 1, paragrafen 17 en 22 die stellen dat transacties tussen de gemeente en haar OCMW geen ontvangsten en uitgaven zijn.

         Het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus, meer bepaald artikel 7 dat bepaalt dat de gemeente en haar OCMW wel alle onderlinge transacties moeten inschrijven op de algemene rekeningen voor de budgettaire verrichtingen.

         De gemeente en haar OCMW mogen de algemene rekeningen ‘6490/9 - toegestane werkingssubsidies’ niet gebruiken voor onderlinge transacties (voetnoot 26 bij het genormaliseerd stelsel van de algemene rekeningen en voetnoot 2 bij het stelsel van de algemene rekeningen voor de budgettaire verrichtingen).

 

Argumentatie

         De gemeente en haar OCMW komen overeen om de tussenkomst te bepalen a.d.h.v. de budgettaire ontvangsten en uitgaven (lees: budgettair resultaat van het boekjaar) van het OCMW. Indien de ontvangsten lager zijn dan de uitgaven, zal de gemeente het verschil aanvullen.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om vanaf de jaarafsluiting van boekjaar 2021 de tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW te berekenen op basis van het (negatief) budgettair resultaat van het boekjaar van het OCMW.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 26 oktober 2021

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

Aanwezig:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

Afwezig:

Raadslid:

Dorothée Cardon de Lichtbuer

 

 

OPENBARE ZITTING

 

4. Toelagen 2021 - Familiehulp - Toelagen voor prestaties 1ste semester 2021

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

4. TOELAGEN 2021 - FAMILIEHULP - TOELAGEN VOOR PRESTATIES 1STE SEMESTER 2021

 

Feiten en context

         Familiehulp VZW, een organisatie die hulp aanbiedt aan gezinnen en bejaarden in Kraainem, vraagt in haar schrijven van 26 juli 2021 een toelage voor geleverde prestaties in het eerste semester van 2021.

         Toelagen voor deze organisatie zijn jaarlijks voorzien in het budget.

 

Juridische gronden

         wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

         Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

         algemeen subsidiereglement van de gemeente Kraainem, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 februari 2012.

 

Argumentatie

         Rekening houdende met de GDPR wetgeving kan team vrije tijd de detail berekening niet toevoegen als bijlage omdat zij de persoonlijke gegevens omvat van de hulpbehoevende gezinnen en bejaarden.

 

Financiële gevolgen

 

budgetsleutel

gegunde uitgave

inkomst

 

AR 64930000 / BI 090900

 

 

142,76 euro

 

nvt

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om het bedrag van 142,76 euro aan Familiehulp VZW uit te betalen voor de prestaties van gezins- en bejaardenhulp in de gemeente gedurende het eerste semester van 2021.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 26 oktober 2021

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

Aanwezig:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

Afwezig:

Raadslid:

Dorothée Cardon de Lichtbuer

 

 

OPENBARE ZITTING

 

5. Reglement vrijetijdspas

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

5. REGLEMENT VRIJETIJDSPAS

 

Feiten en context

         Recht op vrije tijd is een sociaal grondrecht.

         Ook voor mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties is het belangrijk dat zij aan vrije tijd kunnen doen, onder meer omdat het een manier is om aansluiting te vinden bij de samenleving, (nieuwe) vaardigheden te ontwikkelen en ander mensen te ontmoeten.

         Kraainem wil elke burger de kans geven om in de vrije tijd iets leuks te doen.

         In het meerjarenplan 2020-2025 werd de invoering van een vrijetijdspas opgenomen, met daaraan een budget van 10 000 euro per jaar gekoppeld.

         In samenwerking met het OCMW verleent het gemeentebestuur door middel van de vrijetijdspas een tussenkomst in het lidgeld van de sportclub, jeugd-of culturele verenigingen, of in het deelnamegeld voor culturele, sport-en jeugdinitiatieven, georganiseerd door Kraainemse verenigingen of het gemeentebestuur.

 

Juridische gronden

         Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 § 3: het vaststellen van gemeentelijke reglementen.

         Collegebeslissing van 13 april 2021 - Vrijetijdpas - Principieel akkoord invoering.

 

Financiële gevolgen

geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad stelt het gemeentelijk reglement vrijetijdspas als volgt vast:

 

 

Reglement vrijetijdspas

 

 

Artikel 1- Doelstelling:

Gemeentebestuur en OCMW Kraainem willen de actieve participatie van burgers in een maatschappelijk kwetsbare situatie aan het vrijetijdsaanbod binnen de gemeente bevorderen. De gemeente wil meer mensen laten deelnemen aan dit vrijetijdsaanbod door (financiële) drempels weg te nemen. Hiervoor geeft de gemeente een vrijetijdspas uit.

 

Artikel 2 – Definitie:

Een vrijetijdspas is een kortingssysteem waarbij de mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties over een gratis pas beschikken en op basis daarvan korting krijgen op inkomgelden, cursussen, diensten en activiteiten die georganiseerd worden door de gemeente of lokale verengingen in de gemeente die deze korting aanbieden.

 

Artikel 3 - Doelgroep:

De doelgroep bestaat uit mensen in armoede, met name:

- Inwoners van Kraainem in schuldbemiddeling (attest te verkrijgen van het OCMW),

- Inwoners van Kraainem in collectieve schuldenregeling (bewijs beslissing rechtbank),

- Inwoners van Kraainem die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van het

ziekenfonds (te herkennen aan vignetje mutualiteit of via attest mutualiteit of via ID-kaartlezer),

- Kinderen met domicilie niet-Kraainem van gescheiden ouders waarvan de ouder recht heeft

op een vrijetijdspas,

- Niet-inwoners van Kraainem maar wél gekend in het OCMW van Kraainem (vb studenten:

zowel studenten met domicilie nog in Kraainem als de studenten die ondertussen domicilie elders hebben maar wel nog onder bevoegdheidsregel van OCMW vallen,

- Niet-inwoners van Kraainem (gekend bij een ander OCMW, maar als student ingeschreven

in de gemeente),

- Personen die niet voldoen aan bovenstaande criteria, maar voor wie, na een

 rechtenonderzoek door het OCMW, het aangewezen lijkt een vrijetijdspas toe te kennen.

 

Artikel 4 - Voorwaarden:

Het recht op een vrijetijdspas moet gestaafd worden met één van de volgende documenten dat niet ouder is dan 6 maanden:

- Een attest van het OCMW

- Een attest van een schuldbemiddelaar

- Een bewijs van de beslissing van de rechtbank

- Een attest van de mutualiteit

 

Artikel 5 - Voordelen:

De vrijetijdspas geeft recht op een korting van 50% op de deelnameprijzen of inkomkaarten op het vrijetijdsaanbod van het lokaal bestuur.

 

De vrijetijdspas geeft tevens recht op een korting van 50% op het lidgeld, deelnameprijzen of inkomkaarten van deelnemende verenigingen met een maximale korting van 100 euro per persoon per vereniging per jaar.

 

De korting is niet geldig voor:

- Eetfestijnen

 

Artikel 6 - Indienen van de aanvraag:

De aanvragen voor een vrijetijdspas gebeuren bij team vrije tijd op een daartoe bestemd aanvraagformulier.
  

Artikel 7 - Behandeling van de aanvraag:

Team vrije tijd controleert de volledigheid van de aanvraag en levert hierna de vrijetijdspassen voor alle gezinsleden af.

 

De vrijetijdspas is geldig vanaf uitgifte tot en met 31 december van het betrokken jaar.

De vrijetijdspas dient jaarlijks opnieuw aangevraagd te worden.

 

Artikel 8 - Financiële modaliteiten:

Bij deelname aan het vrijetijdsaanbod zal de korting onmiddellijk bij inschrijving verrekend worden door de gemeentelijke diensten of de partners die meewerken aan het vrijetijdsaanbod.

 

De kortingen van de vrijetijdspas worden geprefinancierd door de betreffende verenigingen en/of instellingen. Per kwartaal kunnen zij een terugvordering van deze kosten binnenbrengen bij team vrije tijd bij voorkeur elektronisch of via post: Arthur Dezangrélaan 17 via een daartoe bestemd formulier. De gemeente betaalt de bedragen uiterlijk na twee maanden uit aan de vereniging/instelling.

 

Artikel 9 - Controle:

De gemeente behoudt zich het recht om de gegeven informatie en bewijsstukken te verifiëren van zowel de aanvrager van de vrijetijdspas als de deelnemende verenigingen die de korting toekennen.

 

Artikel 10 - Maatregelen bij het verschaffen van onjuiste gegevens of misbruik:

Het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens door de begunstigden leiden tot het inleveren van de vrijetijdspas voor de geldigheidsperiode.

 

Het verstrekken van foutieve gegevens door deelnemende verenigingen voor de terugbetaling van de kortingen leiden tot stopzetting van de samenwerking.

 

Artikel 11 - Inwerkingtreding:

Dit reglement treedt in voege vanaf 1 november 2021.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 26 oktober 2021

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

Aanwezig:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

Afwezig:

Raadslid:

Dorothée Cardon de Lichtbuer

 

 

OPENBARE ZITTING

 

6. Bulletin der schriftelijke vragen

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

6. BULLETIN DER SCHRIFTELIJKE VRAGEN

 

Feiten en context

         De beantwoorde schriftelijke vragen worden opgenomen in het bulletin tijdens de eerste volgende vergadering.

         Tot op heden werden er geen schriftelijke vragen ontvangen

 

Juridische gronden

         Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd op de vergadering van de gemeenteraad van 29 september 2020, inzonderheid artikel 11, 2de alinea.

 

Besluit

 

Enig artikel:

Neemt kennis dat er geen schriftelijke vragen ontvangen werden.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 26 oktober 2021

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

Aanwezig:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

Afwezig:

Raadslid:

Dorothée Cardon de Lichtbuer

 

 

OPENBARE ZITTING

 

7. Behandeling mondelinge vragen vorige zitting

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

7. BEHANDELING MONDELINGE VRAGEN VORIGE ZITTING

 

Feiten en context

         Als de burgemeester of de bevoegde schepenen niet in de mogelijkheid zijn om onmiddellijk te antwoorden op de gestelde mondelinge vragen tijdens de vergadering worden deze op de volgende vergadering beantwoord.

         Alle mondelinge vragen werden door de burgemeester en bevoegde schepen beantwoord op de vorige vergadering.

 

Juridische gronden

         Huishoudelijk reglement gemeenteraad goedgekeurd op de vergadering van de gemeenteraad van 29 september 2020, inzonderheid artikel 11, 3de alinea.

 

Besluit

 

Enig artikel:

Neemt kennis dat alle mondelinge vragen van de vergadering van de vorige gemeenteraad werden beantwoord.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 26 oktober 2021

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

Aanwezig:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

Afwezig:

Raadslid:

Dorothée Cardon de Lichtbuer

 

 

OPENBARE ZITTING

 

8. Mondelinge vragen

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

8. MONDELINGE VRAGEN

 

Mondelinge vragen:

 

1)     Raadslid Simon - dossier glasvezelnetwerk

Raadslid Simon vindt de organisatie van de werven schandalig. De omwonenden moeten minimum een week op voorhand geïnformeerd worden, in de realiteit krijgt men soms een flyer slechts de dag voordien. Het college was reeds maanden op de hoogte van deze werken, werd er een coördinatievergadering georganiseerd tussen de verscihllende netwerkbeheerders en de technische diensten? Zijn er plannen om te weten waar het glasvezelnetwerk precies komt?

Was er een plaatsbeschrijving voor aanvang der werken? Wie voert het werftoezicht uit?

Is er een gezamenlijke overeenkomst met Proximus om te voetpaden te herstellen? Op basis van welk kader worden herstellingen al dan niet uitgevoerd?

Schepen Forton antwoordt dat Proximus weet dat er een week op voorhand gecommuniceerd wordt aan de inwoners. Er wordt regelmatig gerapporteerd aan het college van burgemeester en schepenen.

Voor wat betreft nieuwe voetpaden (vb. Tulpenwijk, daar is de glasvezel geïnstalleerd geweest.

Er zijn momenteel 5 à 6 aannemers tegelijk bezig, de werken gaan zeer snel vooruit.

Voor wat betreft de totale renovatie van de voetpaden is er een budgetherziening gepland. DIt is momenteel in bespreking met het college.

Bij elke lus gaat de ingenieur met de werfleider bekijken welke voetpaden al dan niet aangepakt worden. Het is wel de bedoeling om in oorspronkelijke staat te herstellen en wanneer de staat te slecht is, worden de voetpaden grondiger aangepakt.

Hier dient inderdaad een visie op langere termijn ontwikkeld worden.

De burgemeester voegt toe dat het ideaal zou zijn om te coördineren met de andere nutsmaatschappijen, in de praktijk is dit niet evident. Waar mogelijk wordt de verfraaiing van het voetpad gevraagd.

 

2)     Raadslid Vandersteen - waarom is de tennisballon nog niet geplaatst

Raadslid Vandersteen vraagt of er een technisch probleem is?

Schepen Sala antwoordt dat de levering van de motor twee weken na de levering van de nieuwe tennisballon gepland was. De huidige motor is niet geschikt voor de nieuwe tennisballon. De nieuwe motor is voorzien op 8 november.

 

3)     Raadslid Vandersteen - wat is de situatie van de schuilplaatsen aan het voetbalveld?

Raadslid Vandersteen vraagt wat de stand van zaken is, het is binnenkort winter.

Schepen Forton antwoordt dat de diensten dit opnemen, men wacht op een offerte om de kleine cabines te vervangen.

 

4)     Raadslid Edwards - organogram

Raadslid Edwards vraagt welke posten bezet zijn en welke niet in het organogram en dit om een zicht te hebben op de reële capaciteit van de diensten.

De burgemeester antwoordt dat hier een antwoord op geformuleerd zal worden en er binnen een maand een update van het organogram gegeven zal kunnen worden.

 

5)     Raadslid Van Herck - Riolering Astridlaan tussen Wezembeeklaan & Groenstraat

Is er iets voorzien van werken voor de riolering van dit stuk op de Astridlaan?

Schepen Forton zegt dat er inspectie is geweest op de Wezembeeklaan door Aquafin, hij zal zich informeren of dit ook voor de Astridlaan is gebeurd.

 

6)     Raadslid Marichal - aanleg fietspad B. d'Huartlaan

Raadslid Marichal vraagt of er reeds een beslissing is genomen in dit dossier, welke de kostprijs van het project is en wanneer de werken zullen uitgevoerd worden.

Schepen Forton antwoordt dat er een asfaltering van de d'Huartlaan voorzien is, rondpunten inbegrepen evenals het stuk Astridlaan. Er wordt een rode suggestiestrook aangelegd links van de geparkeerde auto's. Dit is op deze manier in de planning. Naar budget toe, dit zal in het meerjarenplan duidelijk opgenomen worden.

 

7)     Raadslid Joris - probleem motor ballon

Raadslid Joris zegt dat er twee motors zijn en vraagt of deze niet gebruikt kan worden.

Schepen Sala antwoordt negatief en zegt dat men dient te wachten op de levering van de nieuwe motor, over meer technische informatie beschikt ze niet.

 

Raadslid Joris - d'Huartlaan

Raadslid Joris vraagt, voor wat betreft de verbinding Astridlaan/d'Huartlaan, of ook hier de toplaag wordt vernieuwd.

Schepen Forton antwoordt positief. Raadslid Joris vraagt of de rode piketten vervangen zullen worden, schepen Forton antwoordt dat deze locatie globaal aangepakt zal worden.

 

Raadslid Timmermans - carnaval Kraainem

Raadslid Timmermans vraagt of men een brief kan sturen naar de organisatoren en de mensen eventueel ontvangen ten einde deze te bedanken voor hun inzet van 45 jaar voor het socio-cultureel leven in Kraainem.

Schepen Constant antwoordt dat een mooi artikel in het volgende infoblad een voorstel zou kunnen zijn, naast een brief.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 24/12/2021