BESLUITENLIJST VAN
DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 26 oktober 2021

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

Afwezig:

Raadslid:

Dorothée Cardon de Lichtbuer

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 28 september goed.

Publicatiedatum: 03/11/2021
Overzicht punten

Verwerkersovereenkomsten en delegatie

 

Besluit

 

Artikel 1:

Bekrachtigt volgende verwerkersovereenkomsten:

 

15/05/2018 Protime    Verlofplanning

15/10/2018 Remmicom   Diverse applicatie onderhoud hard- en software

25/03/2019 Simac    Servermigratie en ondersteuning

23/09/2019 Vandenbroele   Eloket aanleveren attesten, akten en uittreksels

4/09/2019 Orbit    GIS kaarten dienstverlening

12/02/2019 Remmicom   Diverse applicatie onderhoud hard- en software

22/04/2020 Belgian Fuel Card  Tankkaarten bedrijfswagens

13/08/2020 LCP    Website gemeente

16/06/2020 Haviland   Preventie en welzijn op het werk

21/02/2021 BDWM    Centraal aanmeldsysteem GBS de Klimboom

12/03/2021 Poolstok   Selectieprocedures/psychotechnische proeven

sollicitanten

29/03/2021 City Parking   Concessie openbaar domein/parkeerbeleid

18/06/2021 IT-Punt    Ondersteuning IT beheerder

13/08/2021 AZG    Bestrijding van Covid-19 pandemie via

casemanagement

11/10/2021 Indiville   Onderzoek digitale maturiteit bestuur bij burgers

 

 

Artikel 2:

Delegeert met onmiddellijke ingang de bevoegdheid om verwerkersovereenkomsten goed te keuren in de zin van artikel 28, derde lid van de GDPR, aan het college van burgemeester en schepenen.

Publicatiedatum: 03/11/2021
Overzicht punten

Financiën-Tussenkomst in financiële verplichtingen

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om vanaf de jaarafsluiting van boekjaar 2021 de tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW te berekenen op basis van het (negatief) budgettair resultaat van het boekjaar van het OCMW.

Publicatiedatum: 03/11/2021
Overzicht punten

Toelagen 2021 - Familiehulp

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om het bedrag van 142,76 euro aan Familiehulp VZW uit te betalen voor de prestaties van gezins- en bejaardenhulp in de gemeente gedurende het eerste semester van 2021.

Publicatiedatum: 03/11/2021
Overzicht punten

Reglement vrijetijdspas

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad stelt het gemeentelijk reglement vrijetijdspas als volgt vast:

 

 

Reglement vrijetijdspas

 

 

Artikel 1- Doelstelling:

Gemeentebestuur en OCMW Kraainem willen de actieve participatie van burgers in een maatschappelijk kwetsbare situatie aan het vrijetijdsaanbod binnen de gemeente bevorderen. De gemeente wil meer mensen laten deelnemen aan dit vrijetijdsaanbod door (financiële) drempels weg te nemen. Hiervoor geeft de gemeente een vrijetijdspas uit.

 

Artikel 2 – Definitie:

Een vrijetijdspas is een kortingssysteem waarbij de mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties over een gratis pas beschikken en op basis daarvan korting krijgen op inkomgelden, cursussen, diensten en activiteiten die georganiseerd worden door de gemeente of lokale verengingen in de gemeente die deze korting aanbieden.

 

Artikel 3 - Doelgroep:

De doelgroep bestaat uit mensen in armoede, met name:

- Inwoners van Kraainem in schuldbemiddeling (attest te verkrijgen van het OCMW),

- Inwoners van Kraainem in collectieve schuldenregeling (bewijs beslissing rechtbank),

- Inwoners van Kraainem die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van het

ziekenfonds (te herkennen aan vignetje mutualiteit of via attest mutualiteit of via ID-kaartlezer),

- Kinderen met domicilie niet-Kraainem van gescheiden ouders waarvan de ouder recht heeft

op een vrijetijdspas,

- Niet-inwoners van Kraainem maar wél gekend in het OCMW van Kraainem (vb studenten:

zowel studenten met domicilie nog in Kraainem als de studenten die ondertussen domicilie elders hebben maar wel nog onder bevoegdheidsregel van OCMW vallen,

- Niet-inwoners van Kraainem (gekend bij een ander OCMW, maar als student ingeschreven

in de gemeente),

- Personen die niet voldoen aan bovenstaande criteria, maar voor wie, na een

 rechtenonderzoek door het OCMW, het aangewezen lijkt een vrijetijdspas toe te kennen.

 

Artikel 4 - Voorwaarden:

Het recht op een vrijetijdspas moet gestaafd worden met één van de volgende documenten dat niet ouder is dan 6 maanden:

- Een attest van het OCMW

- Een attest van een schuldbemiddelaar

- Een bewijs van de beslissing van de rechtbank

- Een attest van de mutualiteit

 

Artikel 5 - Voordelen:

De vrijetijdspas geeft recht op een korting van 50% op de deelnameprijzen of inkomkaarten op het vrijetijdsaanbod van het lokaal bestuur.

 

De vrijetijdspas geeft tevens recht op een korting van 50% op het lidgeld, deelnameprijzen of inkomkaarten van deelnemende verenigingen met een maximale korting van 100 euro per persoon per vereniging per jaar.

 

De korting is niet geldig voor:

- Eetfestijnen

 

Artikel 6 - Indienen van de aanvraag:

De aanvragen voor een vrijetijdspas gebeuren bij team vrije tijd op een daartoe bestemd aanvraagformulier.
  

Artikel 7 - Behandeling van de aanvraag:

Team vrije tijd controleert de volledigheid van de aanvraag en levert hierna de vrijetijdspassen voor alle gezinsleden af.

 

De vrijetijdspas is geldig vanaf uitgifte tot en met 31 december van het betrokken jaar.

De vrijetijdspas dient jaarlijks opnieuw aangevraagd te worden.

 

Artikel 8 - Financiële modaliteiten:

Bij deelname aan het vrijetijdsaanbod zal de korting onmiddellijk bij inschrijving verrekend worden door de gemeentelijke diensten of de partners die meewerken aan het vrijetijdsaanbod.

 

De kortingen van de vrijetijdspas worden geprefinancierd door de betreffende verenigingen en/of instellingen. Per kwartaal kunnen zij een terugvordering van deze kosten binnenbrengen bij team vrije tijd bij voorkeur elektronisch of via post: Arthur Dezangrélaan 17 via een daartoe bestemd formulier. De gemeente betaalt de bedragen uiterlijk na twee maanden uit aan de vereniging/instelling.

 

Artikel 9 - Controle:

De gemeente behoudt zich het recht om de gegeven informatie en bewijsstukken te verifiëren van zowel de aanvrager van de vrijetijdspas als de deelnemende verenigingen die de korting toekennen.

 

Artikel 10 - Maatregelen bij het verschaffen van onjuiste gegevens of misbruik:

Het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens door de begunstigden leiden tot het inleveren van de vrijetijdspas voor de geldigheidsperiode.

 

Het verstrekken van foutieve gegevens door deelnemende verenigingen voor de terugbetaling van de kortingen leiden tot stopzetting van de samenwerking.

 

Artikel 11 - Inwerkingtreding:

Dit reglement treedt in voege vanaf 1 november 2021.

Publicatiedatum: 03/11/2021
Overzicht punten

Bulletin der schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 03/11/2021
Overzicht punten

Behandeling mondelinge vragen vorige zitting

Publicatiedatum: 03/11/2021
Overzicht punten

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 03/11/2021