BESLUITENLIJST VAN
DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 20 juli 2021

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Raadslid:

Christiaan Marichal

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen

 

Besluit

 

Enig artikel:

Keurt de notulen van de vergadering van 29 juni 2021 goed, mits volgende aanpassingen:

 

De volledige tekst van agendapunt 24 wordt vervangen door volgende tekst, de laatste versie die goedgekeurd werd door de gemeenteraad:

 

Feiten en context

 

Op 18/05/2018 heeft de Vlaamse regering de startnota over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan  “Ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (RO) – deel Noord” goedgekeurd. Onder andere omvat dit plan het knippen van de Woluwelaan (R22) en het verwijderen van zijn aansluiting aan de Ring. De inrit op de E40 vanaf de Oudstrijderslaan zou ook verwijderd worden.

Op 28/05/2019 heeft de Gemeenteraad eenparig een ongunstig advies gegeven tegen het knippen van de Woluwelaan ten noorden van de Leuvensesteenweg

De gemeenteraden van Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe hebben ook een ongunstig advies gegeven.

De Sint-Lucas Klinieken verzetten zich categorisch tegen dit voostel.

Uit recente informatie (info-sessie, folders, enz.) blijkt dat de Werkvennootschap haar standpunt behoudt en wilt de rechtstreekse verbinding van de Woluwelaan met de Ring verwijderen en door een alternatieve route langs de autosnelweg E40, en de wegwisselaar van Sint-Stevens-Woluwe vervangen.

Een openbaar onderzoek loopt tot 23 juli 2021.

 

Argumentatie

 

Bij het knippen van de Woluwelaan zal het verkeer naar het Noorden van de Regio moeilijker worden en een sterke stijging van het verkeer op de verschillende assen van Kraainem is te vrezen. Dagelijks rijden meer dan 2.600 voertuigen langs de Ring Noord en de Woluwelaan richting de Klinieken en de Faculteit van de UCL.

De voorgestelde aanpassing , namelijk het aanleggen van een nieuwe verbinding tussen de Woluwelaan en de autosnelweg E40 met een bocht van 180 graden , zal gevaarlijk worden.

Er bestaan alternatieve aanpassingen aan het verwijderen van de verbinding van de Woluwelaan met de Ring die de veiligheid op de middenstroken van de Ring en de afstand tussen de verschillende knooppunten van de Ring garanderen.

 

Financiële gevolgen

 

Geen financieel gevolg

 

Besluit

1.- De Gemeenteraad herhaalt zijn beslissing van 28/05/2019 en bevestigt zijn categorische oppositie tegen het knippen van de Woluwelaan ten Noorden van de Leuvense Steenweg

2.- De Gemeenteraad verzet zich tegen de aanleg van een nieuwe wegwisselaar met verkeerslichten op de Woluwelaan ten zuiden van het viaduct.

3.- De Gemeenteraad verzoekt om andere alternatieven te bestuderen om een efficiënte verbinding tussen de Woluwelaan en de Ring Noord en de E40 te garanderen.

2.- De Gemeenteraad belast het College van Burgemeester en Schepenen om het standpunt van de gemeente op ondubbelzinnige wijze te verdedigen en deze beslissing onmiddellijk mee te delen aan de Vlaamse Minister van Openbare werken, het departement Omgeving Afdeling gebiedsontwikkeling, de Werkvenootschap, de gemeenten Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, Zaventem, Wezembeek-Oppem en Tervuren.

 

In agendapunt 25 - mondelinge vragen, punt 1 Organisatie garage sales - raadslid N. Woitrin, wordt volgende passage toegevoegd:

 

(...)

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Kerkfabriek Sint-Pancratius - budget 2022

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Commissie Financiën - Verslag

Publicatiedatum: 05/10/2021
Punt bijlagen/links Goedgekeurd verslag 22062021.pdf Download
Overzicht punten

Kennisname opzegging groepsverzekering

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Vlaamse belastingsdienst - Motie

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Agora - Huishoudelijk reglement

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om het huishoudelijk reglement van de Agora, dat integraal deel uitmaakt van deze beslissing, goed te keuren mits volgende wijzigingen:

         In artikel 1 wordt het vijfde punt vervangen door volgende bepaling:

          Een Kraainemse vereniging: is een vereniging die gesubsidieerd wordt door de gemeente Kraainem. en/of die actief is in Kraainem

         In artikel 4 wordt het punt 4 vervangen door volgende bepaling:

          4. Na het gebruik dient het lokaal afgesloten te worden. De sleutel moet worden teruggebracht naar de toezichthouder of het team vrije tijd. De sleutel mag niet doorgegeven worden aan de volgende gebruiker. Indien de toezichthouder niet aanwezig is, kan de gebruiker de sleutel achterlaten in de sleutelbox.

          a. Elke gebruiker dient een verantwoordelijke aan te stellen voor het gebruik van de sleutel.

         In artikel 4 wordt het punt 17 vervangen door volgende bepaling:

          17. De gebruiker mag enkel de keukenapparatuur gebruiken indien hij beschikt over de benodigde kennis. Indien dit niet het geval is dient de gebruiker zich te informeren bij de toezichthouder of de gebruiksaanwijzing te raadplegen.

         Artikel 5 wordt vervangen door volgende bepaling:

          Artikel 5 - Niet toegelaten activiteiten

          Volgende activiteiten zijn niet toegelaten in de lokalen en zalen van de Agora:

         Activiteiten met feest- en dansdoeleinden:

          Feesten, fuiven en dansavonden;

          Verjaardagen, huwelijken en jubileums.

         Overige activiteiten:

          Erediensten en ceremonieën;

          Activiteiten die niet vermeld staan op de aanvraag. Wanneer het lokaal gebruikt wordt voor iets anders dan afgesproken, mag de gebruiker geen lokalen of zalen meer gebruiken gedurende 2 jaar;

          Activiteiten die in strijd zijn met de wet;

          Publieke partijpolitieke / fracties activiteiten; activiteit van het Bestuur zijn toegelaten (gemeenteraad, …)

          Dierenshows;

          De toezichthouder en het team vrije tijd kunnen op de dag zelf een activiteit stopzetten in volgende gevallen:

          Als de vergunning van het college van burgemeester en schepenen niet nagevolgd wordt;

          Als er gevaar is voor de veiligheid en/of de openbare orde;

          Bij overmacht;

          Als de belangen van de gemeente Kraainem voorrang hebben.

Het lokaal bestuur Kraainem is niet aansprakelijk voor de schade die geleden wordt naar aanleiding van het weigeren of het intrekken van de toelating. Er kan geen schadevergoeding gevraagd of aangerekend worden.

         Het vierde lid van artikel 12 wordt vervangen door volgende bepaling:

          Wanneer de toezichthouder vaststelt dat aan deze verplichtingen geen of onvoldoende gevolg wordt gegeven, zal de gebruiker hiervan op de hoogte worden gebracht door het team vrije tijd. Volgende consequenties zijn hieraan verbonden:

          1 maal niet (goed) gepoetst (lichte vorm): waarschuwing;

          2 maal niet (goed) gepoetst (lichte vorm): de gebruiker krijgt een boete van €50;

          3 maal niet (goed) gepoetst (lichte vorm): de gebruiker krijgt een boete van €75 en wordt op de zwarte lijst geplaatst. Hij zal het desbetreffende jaar geen gebruik meer mogen maken van de Agora.

         Na artikel 12 worden de artikelen hernummerd tot 16.

         Hernummerd artikel 16 wordt vervangen door volgende bepaling:

         Artikel 16 – Plaatsbeschrijving

Voor het huren van zalen, lokalen en materiaal wordt een plaatsbeschrijving opgemaakt. Voor eenmalige activiteiten wordt deze beschrijving vooraf opgemaakt in overleg met de gebruiker en dient deze achteraf ondertekend te worden door de gebruiker en een vertegenwoordiger van de gemeente Kraainem. Voor terugkerende activiteiten zal er niet na elk gebruik een aftekening gevraagd worden, wel volgen er tussentijdse controles in samenspraak met de gebruiker.

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Agora - Retributiereglement

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om het retributiereglement van de Agora, dat integraal deel uitmaakt van deze beslissing, goed te keuren mits volgende wijzigingen:

          Artikel 3 § 1, laatste lid wordt vervangen door volgende bepaling:

Bij het organiseren van een evenement is het verplicht om de professionele opkuis achteraf door te laten gaan door de externe poetsfirma, aangeduid door de gemeente. De factuur (prijzen inclusief btw) hiervan wordt na de organisatie van het evenement naar de gebruiker opgestuurd. De gebruiker dient zich te houden aan de betalingsvoorwaarden- en termijn van deze poetsfirma.

          Artikel 3 § 2, eerste punt wordt vervangen door volgende bepaling:

          Bovenstaande prijzen zijn inclusief btw (met uitzondering van de kosten van de poetsfirma);

          Artikel 8 § 2, eerste en tweede lid worden vervangen door volgende bepalingen:

Volgende waarborgen worden bij verhuur van aparte zalen en lokalen aangerekend:

          Leslokaal: €50 per lokaal

          Foyer: €100

          Keuken + bar: €300

          Toneelzaal: €500

Volgende waarborg wordt bij verhuur van de volledige gelijkvloers aangerekend: €900

          Artikel 9 wordt vervangen door volgende bepaling:

Artikel 9 – Overgangsbepaling en inwerkingtreding

          §1. Voor het kalenderjaar 2021 genieten alle Kraainemse verenigingen van promotietarieven.

De vereniging Théâtre de Parenthèses kan genieten van een globale huurprijs van €2000 voor de huur van de gelijkvloers voor 25 opeenvolgende dagen in 2021 (exclusief poetskosten).

De andere Kraainemse verenigingen kunnen genieten van een korting van 50% op de totaalprijs (exclusief poetskosten).

          §2. Onderhavig reglement treedt onmiddellijk in werking.

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Mobiliteit - Werken aan de Ring

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gemeenteraad bevestigt zijn beslissing van 28/05/2019 en zijn categorische oppositie tegen het knippen van de Woluwelaan ten Noorden van de Leuvensesteenweg.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad verzet zich tegen de aanleg van een nieuwe wegwisselaar met verkeerslichten op de Woluwelaan ten zuiden van het viaduct.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad verzoekt om andere alternatieven te bestuderen om een efficiënte verbinding tussen de Woluwelaan en de Ring Noord en de E40 te garanderen.

 

Artikel 4:

De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen om het standpunt van de gemeente op ondubbelzinnige wijze te verdedigen en deze beslissing vòòr het einde van het openbaar onderzoek mee te delen aan de Vlaamse Minister van Openbare werken, het departement Omgeving - Afdeling gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en Projecten (Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel), de Werkvenootschap, de gemeenten Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, Zaventem, Wezembeek-Oppem en Tervuren.

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Hulp aan slachtoffers - Overstromingen

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist de kredieten voorzien voor de garden-party van 21/07/2021 te herschikken ten behoeve van de hulp aan de slachtoffers van de overstromingen

 

Artikel 2:

De leden van de raad zien af van hun presentiegeld voor de vergadering van heden en vragen om het bedrag te storten voor de slachtoffers van de overstroming.

 

Artikel 3:

De leden van het College zien af van een bedrag van hun wedde voor de maand juli gelijk aan het brutobedrag van het presentiegeld van de raadsleden.

 

Artikel 4:

De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen de nodige administratieve bepalingen te treffen om deze beslissingen uiterlijk op 31 juli 2021 uit te voeren.

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Bulletin der schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 05/10/2021