BESLUITENLIJST VAN
DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 23 november 2021

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin

Adjunct algemeen directeur:

Jean-Christophe Clérin

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Raadslid:

Pierre Simon

 

 

Raadslid Dorothée Cardon de Lichtbuer verlaat de vergadering vanaf punt 3.

 

Raadslid Carine Pin vervoegt de vergadering vanaf punt 4.

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen

 

Besluit

 

Enig artikel:

Keurt de notulen van de vergadering van 26 oktober 2021 goed, mits volgende aanpassing:

 

         In de laatste mondelinge vraag van de vergadering - Raadslid Timmermans - carnaval Kraainem, worden de woorden "naar het college" vervangen door de woorden "naar de organisatoren".

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Kennisname ontslag raadslid - Cardon de Lichtbuer

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Onderzoek & goedkeuring geloofsbrieven

 

Besluit

 

Enig artikel:

Na onderzoek keurt de gemeenteraad de geloofsbrieven van het opvolgend raadslid, mevrouw Pin Carine, goed.

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Eedaflegging raadslid

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Vaststelling rangorde gemeenteraadsleden

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Politieraad - Installatie opvolger

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Commissie bestuur-omgeving/patrimonium-vervanging

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Commissie Omgeving/Patrimonium - Voorzitter

 

Besluit

 

Enig artikel:

Beslist om raadslid xxx aan te duiden als voorzitter van de commissie Patrimonium/Omgeving.

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Haviland Intercommunale - Algemene vergadering

 

Besluit

 

Artikel 1:

Neemt kennis voor de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale IgSv op woensdag 8 december 2021 om 18 uur ONLINE via Teams met de mogelijkheid om ook fysiek aanwezig te zijn.

 

Artikel 2:

Beslist om zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 8 december 2021:

1)   Notulen van de algemene vergadering van 16 juni 2021 goedkeuring;

2)   De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2022 (art. 34) goedkeuring;

3)   Varia.

 

Artikel 3:

Ingevolge de uitslag van de geheime stemming blijkt dat mevrouw Carine Pin 22 ja-stemmen heeft bekomen en derhalve aangesteld is als affectieve vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen van Intercommunale Haviland lgSv.

 

Artikel 4:

Beslist om mandaat te geven aan mevrouw Carine Pin en haar op te dragen haar stem uit te brengen overeenkomstig artikel 2 van deze beslissing.

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Iverlek - Buitengewone algemene vergadering

 

Besluit

 

Artikel 1:

Neemt kennis van de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2021 van de opdrachthoudende vereniging Iverlek.

 

Artikel 2:

Beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 10 december 2021:

1)     Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2022 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2022.

2)     Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WW.

3)     (Neven)activiteiten - Aanvaarding wijziging deelnemerschap.

4)     Statutaire benoemingen.

5)     Statutaire mededelingen

 

Artikel 3:

Beslist om het mandaat te bevestigen van de heer André Ivanszky als gemeentelijke vertegenwoordiger om de vergadering bij te wonen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek (fysiek of digitaal) op datum of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden , zoals reeds bepaald bij beslissing van de gemeenteraad van 25 mei 2021.

 

Artikel 4:

Beslist om de vertegenwoordiger, de heer Andr Ivanszky te mandateren om de agendapunten vermeld in artikel 2 op de buitengewone vergadering van 10 december 2021 van de opdrachthoudende vereniging Iverlek goed te keuren.

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Interza- Jaarvergadering

 

Besluit

 

Artikel 1:

Neemt kennis van de uitnodiging voor de jaarvergadering op woensdag 15 december 2021 om 19 uur, die plaatsvindt in het ontmoetingscentrum Hoeve Nothengem, Sint-Lambertusstraat 1 te 1930 Zaventem

 

Artikel 2:

Beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de jaarvergadering van Interza van 15 december 2021:

1)     Vaststelling van geldigheid tot vergaderen overeenkomstig artikel 22 van de statuten.

2)     Goedkeuring van de notulen van 16 juni 2021

3)     Begroting 2022– verdeling van de werkingsmiddelen: toelichting – goedkeuring

 

Artikel 3:

Beslist om de mandaten te herhalen van de heren Christaan Marichal, Bruno Vandersteen en Olivier Joris, als gemeentelijke vertegenwoordigers, zoals reeds bepaald bij gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 en hen op te dragen hun stem uit te brengen overeenkomstig artikel 2 van deze beslissing.

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Verslag Commissie vrije tijd 19 oktober 2021

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Subsidies - Scouts Saint-Dominique 106

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 1 863 euro voor werkingstoelagen en

toelagen voor vervoer naar kampen voor scoutsjaar 2020-2021 aan 106ème Unité Scoute Saint-Dominique op rekeningnummer BE88 3100 9412 4341.

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Subsidies - Scouts Saint-Pancrace 39 en 88

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 1 134 euro voor werkingstoelagen en

toelagen voor vervoer naar kamp voor scoutsjaar 2020-2021 aan Unité scoute 39ème Saint-Pancrace op rekeningnummer BE94 0689 0735 6114.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van  1 377 euro voor werkingstoelagen en

toelagen voor vervoer naar kamp voor scoutsjaar 2020-2021 Unité guide 88ème Saint-Pancrace op rekeningnummer BE83 0689 0735 6215.

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Subsidies - Chiro BAM

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 621 euro voor werkingstoelagen en

toelagen voor vervoer naar kamp aan chiro BAM voor chirojaar 2020-2021 op rekeningnummer BE49 8601 0842 5871.

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Subsidies - Speelpleinen Kadee

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 718 euro werkingstoelagen aan Speelpleinen Kadee op rekeningnummer BE98 1030 3174 0993.

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Subsidies - Speelpleinen Diabolo

 

Besluit

 

Enig Artikel:

De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 3 660 euro voor werkingstoelagen aan Speelpleinen Diabolo op rekeningnummer BE27 0682 1410 3073.

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Agora - Aanpassing huishoudelijk reglement

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist om volgende wijzigingen aan te brengen in het huishoudelijk reglement van de Agora:

 

         In artikel 1 dient het 4de punt te worden geschrapt.

         In artuikel 1 dient het  5de punt het woord ‘erkende’ toegevoegd te worden. Het punt dient te worden aangevuld met:

         'is een verenging die erkend is op basis van het reglement voor de erkenning en subsidiëring van verengingen van 1 januari 2022.'

          In artikel 2 dienen ook hier de begrippen ‘aangesloten Kraainemse verenigingen’ te worden vervangen door ‘erkende Kraainemse verenigingen’.

         Toevoeging van contactgegevens van het technisch personeel van de wachtdienst in een bijlage.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist dat deze aanpassingen in werking treden op 1 januari 2022.

 

Artikel 3:

Een gecoördineerde versie van het huishoudelijk reglement wordt bij deze beslissing gevoegd en maakt er integraal deel van uit.

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Agora - Aanpassingen retributiereglement

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist om volgende wijzigingen aan te brengen in het huishoudelijk reglement van de Agora:

 

          In artikel 3 § 1 bij Tarief A dient het eerste punt vervangen te worden door ‘Verengingen die erkend zijn op basis van het reglement voor de erkenning en subsidiëring van verengingen van 1 januari 2022.'

          In artikel 3 dient de omschrijving Tarief B geschrapt te worden.

          In artikel 3 onder Tarief C dient ‘en niet erkende verenigingen’ toegevoegd te worden en tarief C gewijzigd te worden in tarief B.

          Tarief D wordt gewijzigd naar 'Tarief C'.

          In artikel 3 § 1 dienen alle kolommen met Tarief B te worden geschrapt.

          In artikel 3 § 3 Indexatie dient in de eerste alinea 2021 vervangen te worden door 2022.

          In artikel 3 § 3 dient de formule als volgt aangepast te worden

oorspronkelijk bedrag retributie * index juli jaar X

Bedrag retributie jaar X ………………………………………………………………………………………..                                                                                    index (referentie) september 2021

 

          In artikel 4 dient de paragraaf ‘overgangsbepaling: voor het kalenderjaar 2021 geldt dit maximaal 1 keer voor 25 aaneensluitende dagen’ geschrapt te worden.

          In artikel 9 dient § 1 geschrapt te worden.

         Overige aanpassingen:

          In artikel 3 § 1 tabel 3 dient de kleine projector geschrapt te worden (is niet aanwezig).

          In artikel 3 § 1 tabel 3 dient een opsplitsing van de huur keukenservies (€35) en vaatwerk (€15) te komen.

          In artikel 3 § 1 tabel 3 dient tafellinnen geschrapt te worden.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist dat deze aanpassingen in werking treden op 1 januari 2022.

 

Artikel 3:

Een gecoördineerde versie van het huishoudelijk reglement wordt bij deze beslissing gevoegd en maakt er integraal deel van uit.

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Haviland Wijk-werken - Verslag 23 september 2021

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Bulletin der schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Behandeling mondelinge vragen vorige zitting

Publicatiedatum: 24/12/2021
Overzicht punten

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 24/12/2021