BESLUITENLIJST VAN
DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 28 september 2021

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

 

 

Overzicht punten

Eedaflegging - financieel directeur

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging van de heer Dimitri Das als financieel directeur en stelt van deze formaliteit een afzonderlijk proces-verbaal op.

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Goedkeuring notulen

 

Besluit

 

Enig artikel:

Keurt de notulen van de vergadering van 20 juli 2021 goed.

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Opvolgingsrapportering 1° semester 2021 meerjarenp

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Vlaamse belastingsdienst -Vast Comité

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Bekrachtiging burgemeesterbesluit - Mondmasker

 

Besluit

 

Enig artikel:

Bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 7 september 2021 houdende de mondmaskerplicht in openbare gebouwen tot en met 31 oktober 2021.

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Bekrachtiging burgemeesterbesluit huwelijken

 

Besluit

 

Enig artikel:

Bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 16 september 2021, houdende de beperking van aantal personen (50) bij huwelijken tot en met 31 oktober 2021.

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

COVID-19 - Addendum samenwerkingsovereenkomst AZG

 

Besluit

 

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid met het oog op het ontvangen van subsidies voor de contact- en bronopsporing, te verlengen.

 

Artikel 2

De gemeenteraad beslist om de gekozen optie 1 verder te zetten en bijgevolg de verlenging tot en met 15 oktober 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Verslag Commissie vrije tijd

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Milieu – VLM – landinrichtingsproject – Overdracht

 

Besluit

 

Artikel 1:

Onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden wordt overgegaan tot de aankoop van het onroerend goed:

         Een weg met aanhorigheden op en met grond, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie A nummer 256F met een oppervlakte volgens kadaster van 13a 17ca.

         Een boomgaard hoog met aanhorigheden op en met grond, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie A nummer 276G met een oppervlakte volgens kadaster van 1ha 60a 97ca.

         Een bouwland met aanhorigheden op en met grond, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie A nummer 284C met een oppervlakte volgens kadaster van 79a 50ca.

 

Artikel 2:

De aankoop gebeurt onderhands tegen de totale prijs van honderdtweeëntwintigduizend zevenhonderdvijfennegentig euro tweeënzestig cent (122.795,62 euro)

 

Artikel 3:

De aankoop gebeurt onder de volgende algemene verkoopsvoorwaarden:

1)     Het bestuur verkrijgt de volle eigendom van het aangekochte onroerend goed bij het verlijden van de authentieke akte (eventueel na betaling van de aankoopprijs en de kosten). Vanaf dan zijn ook het risico en de burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden voor rekening van het bestuur.

2)     Het goed wordt overgedragen in de staat en de gelegenheid waarin het zich thans bevindt:

         Zonder waarborg van maat of oppervlakte, al is het verschil één twintigste of meer

         Met alle zichtbare en verborgen gebreken

         Met alle heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden, ook al zijn zij niet bekend

         Zonder waarborg wat betreft de hoedanigheid en/of gebreken van d grond en de ondergrond.

3)     Indien het onroerend goed mocht getroffen zijn of worden door enig besluit van de overheid inzake gehele of gedeeltelijke onteigening, urbanisatievereisten of enig ander overheidsbesluit of reglement, moet het bestuur zich houden aan alle voorschriften ervan zonder verhaal tegen de overdrager wegens verlies van grond, weigering van bouwvergunning of om welke ander reden ook.

4)     Het bestuur moet alle belastingen , zoals de onroerende voorheffing en alle taksen, met inbegrip van eventuele verhaalbelasting dragen en betalen vanaf de datum van ingenottreding.

5)     Het onroerend goed is vrij van gebruik of pacht/huur.

 

Artikel 4:

De in artikel 2 vermelde verkoopprijs wordt betaald bij het verlijden van de authentieke akte door de Vlaamse commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties.

 

Artikel 5:

Bij niet-naleving van de in dit besluit vastgestelde voorwaarden is de verkoop van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 6:

De ontwerp-akte in bijlage, opgemaakt door de Afdeling Vastgoedtransacties, Koning Albert II-laan 35 bus 62 te 1030 Brussel, hiertoe gelast door de Vlaamse Landmaatschappij nv, goed te keuren. De Vlaamse commissaris bij de Afdeling Vastgoedtransacties zal tevens instaan voor het opmaken en verkrijgen van alle nog noodzakelijke documenten (o.a. OVAM bodemattesten, hypothecair getuigschrift, aanbieden voorkooprecht(en).....)

 

Artikel 7:

Het bestuur verklaart het in artikel 1 vermelde onroerende goed aan te kopen voor openbaar nut, in het bijzonder voor de uitvoering en realisatie van het landinrichtingsproject “Plateau van Moorsel”, inrichtingsplan Kleine Maalbeek en Vuilbeek

 

Artikel 8:

De overdrager ontslaat de hypotheekbewaarder ervan ambtshalve inschrijving te nemen.

 

Artikel 9:

Het bestuur zal de aankoop van het onroerend financieren via het investeringsproject “VLM landinrichtingsproject” op budgetsleutel GE/22200000/020000 - zoals nominatief vastgesteld in het  meerjarenplan 2020-2025

 

Artikel 10:

De voorzitter van de gemeenteraad zal samen met de algemeen directeur, de gemeente vertegenwoordigen bij het verlijden van de authentieke akte.

 

Artikel 11:

Het college van burgemeester en schepenen is belast met de verdere uitvoering van dit besluit.

 

Artikel 12:

Een afschrift van dit besluit te zenden aan de Vlaamse Landmaatschappij nv. (VLM) Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel , aan mevrouw Hilke Elsen, Commissaris Vlaamse overheid, afdeling Vastgoedtransacties, Koning Albert II-laan 35 bus 62 te 1030 Brussel.

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Lokaal Energie- en Klimaatpact

 

Besluit

 

Enig artikel:

Beslist om in te tekenen in het lokaal Energie- en Klimaatpact.

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Motie - Hervorming jaarkalender

 

Besluit

 

Artikel 1

De gemeenteraad van Kraainem vraagt aan Minister Désir om dit plan te herzien in samenspraak met het Vlaams gewest, om de coherentie van de twee systemen te behouden.

De gemeenteraad vraagt aan de regering van de Federatie Wallonië-Brussel om de invoering van deze maatregelen op te schorten totdat bovenstaand overleg heeft plaatsgevonden.

De gemeenteraad vraagt aan de Brusselse regering om een negatief advies te geven zolang dit overleg niet heeft plaatsgevonden.

De gemeenteraad vraagt aan Minister Ben Weyts om aan een geharmoniseerde jaarkalender te werken, samen met de ministers van de twee andere gemeenschappen.

 

Artikel 2

De gemeenteraad vraagt aan de administratie deze motie zonder uitstel aan volgende instanties te sturen : Minister Caroline Desir, Regering van de Federatie Wallonië-Brussel, Regering van het Brusselse Gewest, Minister Ben Weyts.

 

Artikel 3

De gemeenteraad vraagt aan de administratie om dit standpunt kenbaar te maken aan de gemeenteraden van de andere faciliteitengemeenten.

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Bulletin der schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Behandeling mondelinge vragen

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 05/10/2021