NOTULEN VAN
 

Gemeente Kraainem

Zitting van 28 september 2021

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

 

 

Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 28 september 2021

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

Aanwezig:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Eedaflegging - financieel directeur

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1. EEDAFLEGGING - FINANCIEEL DIRECTEUR

 

Feiten en context

         De gemeenteraad besliste in zitting van 29 juni 2021 om de heer Dimitri Das aan te stellen als financieel directeur.

         De heer Dimitri Das moet de wettelijk voorgeschreven eed afleggen.

         Betrokkene wordt bijgevolg uitgenodigd door de voorzitter van de gemeenteraad om de eed af te leggen.

 

Juridische gronden

         Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

          Artikel 163 betreffende de eedaflegging van de algemeen directeur, de adjunct-algemeen directeur en de financieel directeur.

         De beslissing van de gemeenteraad van 29 juni 2021 betreffende de aanwerving van de heer Dimitri Das in de decretale functie van financieel directeur.

 

Argumentatie

         De heer Dimitri Das legt volgende eed af in handen van de voorzitter: "IK ZWEER DE VERPLICHTING VAN MIJN AMBT TROUW NA TE KOMEN".

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging van de heer Dimitri Das als financieel directeur en stelt van deze formaliteit een afzonderlijk proces-verbaal op.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 28 september 2021

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

Aanwezig:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

 

OPENBARE ZITTING

 

2. Goedkeuring notulen van 20 juli 2021

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

2. GOEDKEURING NOTULEN VAN 20 JULI 2021

 

Feiten en context

         Zitting van de gemeenteraad van 20 juli 2021.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 277 & 278.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

Keurt de notulen van de vergadering van 20 juli 2021 goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 28 september 2021

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

Aanwezig:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

 

OPENBARE ZITTING

 

3. Opvolgingsrapportering 1° semester 2021 meerjarenplan

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

3. OPVOLGINGSRAPPORTERING 1° SEMESTER 2021 MEERJARENPLAN

 

Feiten en context

         Volgens artikel 263 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepalen de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, wanneer hen een

opvolgingsrapportering, met een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan wordt voorgelegd.

         Er wordt minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar voorgelegd.

         Volgens artikel 29 van het BVR van 30 maart 2018 bevat deze rapportering minstens de

volgende elementen:

1. een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;

2. een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het

lopende jaar;

3. in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;

4. in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's.

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt kennis van de opvolgingsrapportering over het 1° semester van het boekjaar 2021 betreffende het meerjarenplan 2020-2025.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 28 september 2021

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

Aanwezig:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

 

OPENBARE ZITTING

 

4. Advies Lallemand Legros & Joyn in kader van het gebruik van de talen in bestuurszaken - Vlaamse Belastingsdienst en Vast Comité

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

4. ADVIES LALLEMAND LEGROS & JOYN IN KADER VAN HET GEBRUIK VAN DE TALEN IN BESTUURSZAKEN - VLAAMSE BELASTINGSDIENST EN VAST COMITÉ

 

Feiten en context

         In vergadering van de gemeenteraad van 30 maart 2021 heeft de gemeenteraad beslist om een motie in te dienen in kader van de correcte interpretatie van de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken door de diensten van de Vlaamse Overheid.

         Op 17 juni 2021 werd er een schrijven ontvangen van de Vlaamse Belasingsdienst dat bevestigt dat inwoners uit randgemeenten, na ontvangst van het Nederlandstalige aanslagbiljet, op eenvoudig verzoek een Franstalige versie kunnen bekomen. Er wordt evenwel geen vermelding meer gemaakt van "Texte en français sur demande écrite. Mentionnez 'article de rôle s.v.p" ingevolge een beslissing van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, waarbij wordt geoordeeld dat een Franstalige melding op een Nederlandstalig aanslagbiljet, de taalwetgeving schendt, aangezien betrekkingen met particulieren slecht in één taal kunnen worden gevoerd.

         In vergadering van 13 juli 2021 besliste het college Meester Sohier om advies te vragen in dit dossier.

         Op 9 september 2021 bezorgde Meester Sohier het lokaal bestuur van Kraainem het volgende advies:

          Er valt weinig aan te merken op het deel dat werd geoordeeld door de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.

          Het probleem is in deze dat een Franstalige inwoner de facto geen registratie kan bekomen van zijn taalkeuze bij de Vlaamse administratie, hetgeen dus los staat van de beslissing van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht over het taalgebruik in het kader van betrekkingen met particulieren.

          Er kan op algemene wijze gemeld worden aan de inwoners dat zij op verzoek een Franstalige versie van hun aanslagbiljet kunnen bekomen.

          Eveneens zou de Vlaamse Belastingsdienst aangeschreven kunnen worden om haar erop te wijzen dat ze het nodige zou moeten doen om over te gaan tot registratie van de taalkeuze, een ontwerpbrief kan hiervoor opgesteld worden door het advocatenkantoor, indien gewenst.

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56.

         Beslissing van de gemeenteraad van 30 maart 2021 in kader van het indienen van  een motie van de correcte interpretatie van de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken door de diensten van de Vlaamse Overheid.

         Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 juli 2021 om advies te vragen aan Meester Sohier in kader van het gebruik van de talen van bestuurszaken aan de Vlaamse Overheid.

 

Besluit

Enig artikel

Neemt kennis van de brief van 9 september 2021 van Meester Sohier in kader van het gevraagde advies over het gebruik van de talen in de bestuurzaken door de diensten van de Vlaamse Overheid.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 28 september 2021

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

Aanwezig:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

 

OPENBARE ZITTING

 

5. Bekrachtiging burgemeesterbesluit van 7 september 2021- Mondmaskerplicht openbare gebouwen

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

5. BEKRACHTIGING BURGEMEESTERBESLUIT VAN 7 SEPTEMBER 2021- MONDMASKERPLICHT OPENBARE GEBOUWEN

 

Feiten en context

         Vanaf 1 september zijn er verschillende coronamaatregelen weggevallen, maar enkele blijven nog van kracht om de overdracht van het virus via sociaal contact te beperken.

         Eén van deze merkwaardige versoepelingsmaatregelen betreft de mondmaskerplicht die wegvalt in de publiek toegankelijke ruimtes van openbare besturen.

         Nochtans is de situatie van de gemeente niet echt rooskleurig.

         Kraainem is één van de gemeenten in de rand rond Brussel waar de vaccinatiegraad beduidend lager ligt dan in de rest van Vlaanderen. De geografische ligging van de gemeente naast Brussel en de invloed ervan op de evolutie van de pandemie kan niet worden onderschat.

         Om deze reden is het aangewezen om de mondmaskerplicht in de gemeente te handhaven voor alle publiek toegankelijke ruimtes van alle gebouwen van de gemeente en van het OCMW, minstens tot en met 31 oktober 2021. Tijdens de effectieve uitoefening van een sportactiviteit wordt deze verplichting uiteraard niet opgelegd.

         De burgemeester kan voormelde maatregel bij gemotiveerd besluit opleggen, op voorwaarde dat het besluit ter bekrachtiging wordt voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad, op voorwaarde dat het besluit wordt bekrachtigd door de gemeenteraad. Indien de gemeenteraad het besluit niet bekrachtigt, vervalt deze onmiddellijk.

         De burgemeester heeft dergelijk besluit genomen op 7 september 2021.

         Dit besluit dient thans bekrachtigd te worden door de gemeenteraad.

 

Juridische gronden

         Nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 134 § 1 en 135

         Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 63

         Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te beperken, gewijzigd bij ministeriële besluiten van 1 november 2020, 28 november 2020, 11 december 2020, 20 december 2020, 24 december 2020, 12 januari 2021, 14 januari 2021, 26 januari 2021, 29 januari 2021, 6 februari 2021, 6 maart 2021, 20 maart 2021, 26 maart 2021, 24 april 2021, 27 april 2021, 7 mei 2021, 4 juni 2021, 23 juni 2021, 27 juli 2021 en 25 augustus 2021.

         Besluit van de burgemeester van 7 september 2021 houdende de mondmaskerplicht in openbare gebouwen tot en met 31 oktober 2021.

 

Adviezen

         Gunstig advies van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 7 september 2021.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met 12 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Luc Timmermans, Carel Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin en Anja Vermeulen), 11 onthoudingen (Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Bruno Vandersteen, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven)

Enig artikel:

Bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 7 september 2021 houdende de mondmaskerplicht in openbare gebouwen tot en met 31 oktober 2021.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 28 september 2021

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

Aanwezig:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

 

OPENBARE ZITTING

 

6. Bekrachtiging burgemeesterbesluit van 16 september 2021 - Huwelijken - Beperking aantal personen

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

6. BEKRACHTIGING BURGEMEESTERBESLUIT VAN 16 SEPTEMBER 2021 - HUWELIJKEN - BEPERKING AANTAL PERSONEN

 

Feiten en context

         Vanaf 1 september zijn er verschillende coronamaatregelen weggevallen, maar enkele blijven nog van kracht om de overdracht van het virus via sociaal contact te beperken.

         Eén van de versoepelende maatregelen betreft het met een onbeperkt aantal mensen kunnen deelnemen aan burgerlijke huwelijken.

         Nochtans is de situatie van de gemeente niet echt rooskleurig.

         Kraainem is één van de gemeenten in de rand rond Brussel waar de vaccinatiegraad beduidend lager ligt dan in de rest van Vlaanderen. De geografische ligging van de gemeente naast Brussel en de invloed ervan op de evolutie van de pandemie kan niet worden onderschat.

         Het onbeperkt toelaten van genodigden op burgerlijke huwelijken in de gemeentelijke trouwzaal is, vanuit het oogpunt van ventilatie, voor de volksgezondheid en de beperking van de verspreiding van het coronavirus, totaal onverantwoord.

         De zaal heeft op dat vlak een beperkte capaciteit die moet gerespecteerd worden.

         De verspreiding van het coronavirus gebeurt in deze fase van de pandemie, hoofdzakelijk via niet gevaccineerde personen en in het bijzonder via de jongste leeftijdsgroepen.

         Het is daarom aangewezen tot minstens 31 oktober 2021, het aantal deelnemers voor burgerlijke huwelijken in de gemeentelijke trouwzaal, ongeacht de leeftijd, te beperken tot 50 personen, ambtenaar van de burgerlijke stand en administratief personeel van de gemeente niet meegeteld.

         De burgemeester kan voormelde maatregel bij gemotiveerd besluit opleggen, op voorwaarde dat het besluit ter bekrachtiging wordt voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad, op voorwaarde dat het besluit wordt bekrachtigd door de gemeenteraad. Indien de gemeenteraad het besluit niet bekrachtigt, vervalt deze onmiddellijk.

         De burgemeester heeft dergelijk besluit genomen op 16 september 2021.

         Dit besluit dient thans bekrachtigd te worden door de gemeenteraad.

 

Juridische gronden

         Nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 134 § 1 en 135

         Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 63

         Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te beperken, gewijzigd bij ministeriële besluiten van 1 november 2020, 28 november 2020, 11 december 2020, 20 december 2020, 24 december 2020, 12 januari 2021, 14 januari 2021, 26 januari 2021, 29 januari 2021, 6 februari 2021, 6 maart 2021, 20 maart 2021, 26 maart 2021, 24 april 2021, 27 april 2021, 7 mei 2021, 4 juni 2021, 23 juni 2021, 27 juli 2021 en 25 augustus 2021

         Besluit van de burgemeester van 16 september 2021 houdende de beperking van aantal personen (50) bij huwelijken tot en met 31 oktober 2021.

 

Adviezen

         Bevestiging van Noodplanning Vlaams-Brabant van 3 september 2021 dat de beperking van het aantal personen in een gemeentezaal een beslissing is die de lokale overheid zelf mag nemen.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met 12 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Luc Timmermans, Carel Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin en Anja Vermeulen), 11 nee-stemmen (Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Bruno Vandersteen, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven)

Enig artikel:

Bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 16 september 2021, houdende de beperking van aantal personen (50) bij huwelijken tot en met 31 oktober 2021.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 28 september 2021

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

Aanwezig:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

 

OPENBARE ZITTING

 

8. COVID-19 - Addendum samenwerkingsovereenkomst AZG

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

8. COVID-19 - ADDENDUM SAMENWERKINGSOVEREENKOMST AZG

 

Feiten en context

         Op 26 maart 2021 ontving het lokaal bestuur via het digitaal loket een schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreft de principiële goedkeuring van de Vlaamse Regering (d.d. 19/03/2021) om de reeds gekende overeenkomst voor de contact- en bronopsporing te kunnen verderzetten met dezelfde financiering, die dus ongewijzigd blijft.  Besturen kunnen 3 keuzes maken. Ofwel dezelfde gekozen optie behouden, ofwel overstappen van optie 2 naar optie 1, ofwel de samenwerking niet verlengingen.

         De reeds lopende samenwerkingsovereenkomst van brontracing liep tot en met 31 maart 2021, dit werd op de gemeenteraad van 27 april 2021 verlengd tot en met 30 juni 2021. Optie 1 werd door het lokaal bestuur gekozen. Een bijkomende verlenging kwam voor op de gemeenteraad van 25 mei 2021, met een verlengingsperiode tot en met 31 augustus 2021.

         De actuele vraag voor het al dan niet verlengen van dit brononderzoek is opnieuw aan de orde, dit keer tot en met 15 oktober 2021. Het lokaal bestuur ontving hierover een schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

         Het brononderzoek gebeurt zowel door gemeente- en OCMW-personeel

 

Juridische gronden

         Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 135.

         Decreet lokaal bestuur, artikel inzonderheid artikel 40.

         Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.

         Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 december 2020 houdende de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst Eerstelijnszone Druivenstreek.

         Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 26 januari 2021 houdende de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst Agentschap Zorg en Gezondheid.

         Beslissing van de gemeenteraad van 23 februari 2021 houdende de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst Agenstschap Zorg- en Gezondheid.

         Beslissing van de gemeenteraad van 27 april 2021 houdende de goedkeuring van het addendum van de samenwerkingsovereenkomst Agentschap Zorg en Gezondheid, om de brononderzoek te verlengen tot en met 30 juni 2021.

         Het wijzigingsbesluit van 7 mei 2021 van de Vlaamse Regering.

         Het wijzigingsbesluit van 16 juli 2021 van de Vlaamse Regering.

 

Argumentatie

         In de  fase van de COVID-19-crisis waarin we ons momenteel nog steeds in bevinden,  is de blijvende cruciale rol weggelegd voor contactonderzoek en bronopsporing.

         Bij gemeentelijke bronopsporing wordt gezocht van wie de besmette persoon zelf de besmetting heeft opgelopen. Bronopsporing heeft als voordeel dat heel gericht kan gezocht worden waar de besmettingen vandaan komen en de lokale besturen als beleidsmakers heel gericht maatregelen (preventie, sensibilisering, handhaving) kunnen nemen.  Bronopsporing heeft al meermaals zijn nut bewezen, onder andere door snel acties te ondernemen bij het opmerken van broeihaarden/clusters. 

         Wekelijks zitten verantwoordelijken van het gemeentelijk brononderzoek samen met de andere gemeenten van ELZ Druivenstreek in een intervisie-coronateam. Wekelijks is er ook een overleg met de noodplanambtenaren van ELZ Druivenstreek. In dit overleg kwam ter sprake dat, voor zover geweten, ook de omliggende gemeenten de periode van brontracing zullen verlengen omdat het nut ervan meermaals bewezen werd.

         Ter ondersteuning van de centrale contactopsporing heeft de Vlaamse Regering op 16 oktober 2020 de lokale besturen gemobiliseerd om complementair in te zetten op preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantaine-coaching en lokaal contactonderzoek.

         De contouren werden verder uitgewerkt in het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.

         Wat de aard van de engagementen betreft, kunnen lokale besturen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 om de duurtijd verder te zetten, kiezen tussen de volgende opties:

          optie 1:

          preventie, sensibilisering, bronopsporing en quarantaine coaching wordt gesubsidieerd.

          een forfaitaire financiering op basis van het aantal inwoners van de gemeente: 0,125 euro per inwoner en per maand

          optie 2:

          preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantaine coaching en contactonderzoek wordt.

          een forfaitaire financiering op basis van het aantal inwoners van de gemeente: 0,125 euro per inwoner en per maand

          een variabele subsidie van 40 euro per afgehandeld ticket van een nieuwe indexpatiënt en 20 euro per afgehandeld ticket van een nieuw hoogrisicocontact, met een maximum van 60 euro per afgehandeld ticket van een nieuwe indexpatiënt

         De gemeente wil, na overleg met alle betrokken diensten, complementair blijven inzetten op optie 1.

         De Vlaamse Regering gaf op vrijdag 16 juli 2021 haar definitieve goedkeuring aan een wijzigingsbesluit  voor de lokale preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantaine coaching en contactonderzoek.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid met het oog op het ontvangen van subsidies voor de contact- en bronopsporing, te verlengen.

 

Artikel 2

De gemeenteraad beslist om de gekozen optie 1 verder te zetten en bijgevolg de verlenging tot en met 15 oktober 2021 goed te keuren.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 28 september 2021

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

Aanwezig:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

 

OPENBARE ZITTING

 

9. Verslag Commissie vrije tijd

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

9. VERSLAG COMMISSIE VRIJE TIJD

 

Feiten en context

         Op 13 juli 2021 heeft de commissie vrije tijd een vergadering gehouden met als agendapunten:

          Agora - Huishoudelijk reglement

          Agora - Retributiereglement

 

Juridische gronden

         Gemeenteraadsbeslissing van 29 september 2020, huishoudelijk reglement - gemeenteraad, overeenkomstig artikel 41, waarbij het verslag van de voorgaande commissievergadering ter kennisname wordt voorgelegd.

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de vergadering van de commissie

vrije tijd van 13 juli 2021.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 28 september 2021

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

Aanwezig:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

 

OPENBARE ZITTING

 

10. Milieu – VLM – landinrichtingsproject Plateau van Moorsel – inrichtingsplan Kleine Maalbeek en Vuilbeek – Overdracht van onroerende goederen

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

10. MILIEU – VLM – LANDINRICHTINGSPROJECT PLATEAU VAN MOORSEL – INRICHTINGSPLAN KLEINE MAALBEEK EN VUILBEEK – OVERDRACHT VAN ONROERENDE GOEDEREN

 

Feiten en context

         In uitvoering van het landinrichtingsproject Plateau van Moorsel - inrichtingsplan Kleine Maalbeek en Vuilbeek werden percelen van het gewezen Dexia sportcomplex verworven en ingericht als wandelverbinding in combinatie met weides en boomgaard.

         Met een aangetekend schrijven van 23 februari 2021 deelde de Vlaamse Land Maatschappij mede dat de kadastrale percelen, Afdeling 1, Sectie A, Nummers 256/F, 276/G en 284/C aan de gemeente Kraainem kunnen worden overgedragen ten bedrage van 122.795,62 euro.

         De goederen worden overgedragen tegen de procentuele bijdrage van 50% zoals vastgelegd in het financieringsplan van het goedgekeurde inrichtingsplan.

         De afdeling Vastgoedtransacties, Koning Albert II-laan 35 bus 62 te 1030 Brussel, werd door de Vlaamse Landmaatschappij nv. er toe gelast de overdracht akte voor de onroerende goederen op te maken.

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur van 21 december 2017.

         Wet van 29 juli 1991 betreffende uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen

         Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

         Burgerlijk wetboek artikelen 1582 t.e.m. 1701.

         Gemeenteraadsbesluit van 20 september 2011 waarbij een gunstig advies werd verleend aan de het ontwerp inrichtingsplan Kleine Maalbeek en Vuilbeek.

 

Adviezen

         De waarnemend financieel directeur geeft een visum op 9 augustus 2021.

 

Financiële gevolgen

 

budgetsleutel

geraamde uitgave

GE/22200000/020000

€ 122 795,62

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:

Onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden wordt overgegaan tot de aankoop van het onroerend goed:

         Een weg met aanhorigheden op en met grond, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie A nummer 256F met een oppervlakte volgens kadaster van 13a 17ca.

         Een boomgaard hoog met aanhorigheden op en met grond, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie A nummer 276G met een oppervlakte volgens kadaster van 1ha 60a 97ca.

         Een bouwland met aanhorigheden op en met grond, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie A nummer 284C met een oppervlakte volgens kadaster van 79a 50ca.

 

Artikel 2:

De aankoop gebeurt onderhands tegen de totale prijs van honderdtweeëntwintigduizend zevenhonderdvijfennegentig euro tweeënzestig cent (122.795,62 euro)

 

Artikel 3:

De aankoop gebeurt onder de volgende algemene verkoopsvoorwaarden:

1)     Het bestuur verkrijgt de volle eigendom van het aangekochte onroerend goed bij het verlijden van de authentieke akte (eventueel na betaling van de aankoopprijs en de kosten). Vanaf dan zijn ook het risico en de burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden voor rekening van het bestuur.

2)     Het goed wordt overgedragen in de staat en de gelegenheid waarin het zich thans bevindt:

         Zonder waarborg van maat of oppervlakte, al is het verschil één twintigste of meer

         Met alle zichtbare en verborgen gebreken

         Met alle heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden, ook al zijn zij niet bekend

         Zonder waarborg wat betreft de hoedanigheid en/of gebreken van d grond en de ondergrond.

3)     Indien het onroerend goed mocht getroffen zijn of worden door enig besluit van de overheid inzake gehele of gedeeltelijke onteigening, urbanisatievereisten of enig ander overheidsbesluit of reglement, moet het bestuur zich houden aan alle voorschriften ervan zonder verhaal tegen de overdrager wegens verlies van grond, weigering van bouwvergunning of om welke ander reden ook.

4)     Het bestuur moet alle belastingen , zoals de onroerende voorheffing en alle taksen, met inbegrip van eventuele verhaalbelasting dragen en betalen vanaf de datum van ingenottreding.

5)     Het onroerend goed is vrij van gebruik of pacht/huur.

 

Artikel 4:

De in artikel 2 vermelde verkoopprijs wordt betaald bij het verlijden van de authentieke akte door de Vlaamse commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties.

 

Artikel 5:

Bij niet-naleving van de in dit besluit vastgestelde voorwaarden is de verkoop van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 6:

De ontwerp-akte in bijlage, opgemaakt door de Afdeling Vastgoedtransacties, Koning Albert II-laan 35 bus 62 te 1030 Brussel, hiertoe gelast door de Vlaamse Landmaatschappij nv, goed te keuren. De Vlaamse commissaris bij de Afdeling Vastgoedtransacties zal tevens instaan voor het opmaken en verkrijgen van alle nog noodzakelijke documenten (o.a. OVAM bodemattesten, hypothecair getuigschrift, aanbieden voorkooprecht(en).....)

 

Artikel 7:

Het bestuur verklaart het in artikel 1 vermelde onroerende goed aan te kopen voor openbaar nut, in het bijzonder voor de uitvoering en realisatie van het landinrichtingsproject “Plateau van Moorsel”, inrichtingsplan Kleine Maalbeek en Vuilbeek

 

Artikel 8:

De overdrager ontslaat de hypotheekbewaarder ervan ambtshalve inschrijving te nemen.

 

Artikel 9:

Het bestuur zal de aankoop van het onroerend financieren via het investeringsproject “VLM landinrichtingsproject” op budgetsleutel GE/22200000/020000 - zoals nominatief vastgesteld in het  meerjarenplan 2020-2025

 

Artikel 10:

De voorzitter van de gemeenteraad zal samen met de algemeen directeur, de gemeente vertegenwoordigen bij het verlijden van de authentieke akte.

 

Artikel 11:

Het college van burgemeester en schepenen is belast met de verdere uitvoering van dit besluit.

 

Artikel 12:

Een afschrift van dit besluit te zenden aan de Vlaamse Landmaatschappij nv. (VLM) Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel , aan mevrouw Hilke Elsen, Commissaris Vlaamse overheid, afdeling Vastgoedtransacties, Koning Albert II-laan 35 bus 62 te 1030 Brussel.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 28 september 2021

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

Aanwezig:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

 

OPENBARE ZITTING

 

11. Lokaal Energie- en Klimaatpact - Intekenen pact

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

11. LOKAAL ENERGIE- EN KLIMAATPACT - INTEKENEN PACT

 

Feiten en context

         De Vlaamse Regering nodigt het lokaal bestuur uit om het Lokaal Energie- en Klimaatpact te ondertekenen.

         Het pact wilt de Vlaamse Steden en Gemeenten ondersteunen in het behalen van concrete doelstellingen en bouwt voort op reeds ingeburgerde initiatieven zoals het Burgemeesterconvenant 2030.

         De focus ligt op vier werven:

          Energie

          Vergroening

          Mobiliteit

          Regenwater

         De Vlaamse Regering verdeelt 25 miljoen euro steun onder de lokale besturen die het pact ondertekenen.

         Dit bedrag wordt verdeeld over de steden en gemeenten die voor de einddatum van 29 oktober 2021 intekenen op het Lokaal Energie en Klimaatpact en zo aangeven hun klimaatbeleid extra kracht bij te willen zetten. Het lokaal bestuur krijgt trekkingsrechten op basis van de inwonersaantallen (4/5) en de criteria van het gemeentefonds (1/5)

         Bij het ondertekenen van het pact , kan er gebruik gemaakt worden van bijkomende middelen voor het aanplanten van bomen, het uitvoeren van renovaties of het aanleggen van fietspaden, ...

         Er wordt een platform voorzien waar steden en gemeenten makkelijk kunnen opvolgen hoe ver ze staan in het bereiken van hun doelstellingen.

 

Juridische gronden

         Beslissing van de Vlaamse Regering van 4 juni 2021 houdende de goedkeuring van het Lokaal Energie en Klimaatpact.

         Decreet over het lokaal bestuur van 21 december 2017, inzonderheid artikel 41.

         Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 september 2021 om in te tekenen in het Energie- en Klimaatplan.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

Beslist om in te tekenen in het lokaal Energie- en Klimaatpact.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 28 september 2021

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

Aanwezig:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

 

OPENBARE ZITTING

 

15. Motie - Hervorming jaarkalender in het Franstalig onderwijs

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

15. MOTIE - HERVORMING JAARKALENDER IN HET FRANSTALIG ONDERWIJS

 

Feiten en context

         De regering van de Federatie Wallonië-Brussel heeft op 12 mei jl. een oriëntatienota aangenomen die de basis legt voor een nieuwe jaarkalander voor scholen in het verplicht onderwijs (kleuter-, lager- en middelbaar niveau). De bedoeling is met het zogenaamde  ‘7+2’-model (zeven weken les, gevolgd door 2 weken vakantie) een beter evenwicht te creëren tussen leer- en vakantieperioden, en dat vanaf het nieuwe schooljaar 2022.

         Vanaf het schooljaar 2022-2023 zullen kinderen in het Franstalige onderwijs dus andere vakantiedata hebben dan in het Nederlandstalig of hoger Franstalig onderwijs

         Raadslid D. Cardon de Lichtbuer dient een amendement in en aanvaard wordt met unanimiteit:

          Toegevoegd:

          Door die motie willen wij aan de bevoegde ministers een duidelijk signaal geven. Wij weten dat wij niet alle organisatorische problemen hebben kunnen vermelden, en dat de inwoners van de faciliteitengemeenten zeker niet de enige zijn die onder deze maatregel zouden leiden: die heeft ook negatieve gevolgen voor ouders en kinderen van Brussel, van gans Vlaanderen en Wallonie, tot en met de Oost-kantons en ook voor hen die voor international scholen gekozen hebben (deze scholen hebben grootdeels van de jaarkalender van hun eigen land afgezien om zich aan te passen aan de Belgische schoolkalender).

          De bedoeling is natuurlijk niet een apart regime te vragen voor de faciliteitengemeenten, maar wel om de bevoegde ministers duidelijk te maken dat de drie Gemeenschappen aan elkaar gebonden zijn en dat zij alle stakeholders moeten raadplegen alvorens een gelijkaardige beslissing te nemen (ouders en scholen, ondernemingen, jeugdbewegingen, enz…). Het gaat om de harmonieuse samenleving in ons land en de toekomst van onze kinderen.

 

Argumentatie

         Dit initiatief lijkt echter weinig doordacht. De nodige concertatie heeft ook niet plaatsgevonden. Het nieuwe systeem zal dan ook noch door Vlaanderen, noch door de Duitstalige Gemeenschap worden gevolgd. Ook het hoger onderwijs van de Federatie Wallonië-Brussel volgt het plan niet.

         Dit schept een groot probleem voor talloze families in Kraainem, o.a.:

         Voor de vele ouders met kinderen in zowel het Franstalig als het Nederlandstalig of hoger onderwijs.

         Hoe gaan ze de familievakanties organiseren met dit nieuwe systeem? Gaan wij hierdoor een beperking zien van de vrijheid om scholen te kiezen? Om hieruit te geraken zullen ouders wel haast verplicht worden om al hun kinderen in hetzelfde systeem in te schrijven. Als gevolg daarvan zullen veel kinderen de verrijking mislopen van onderwijs in een taal die niet thuis wordt gesproken, terwijl anderen juist beter af zouden zijn op een school waar men hun moedertaal spreekt.

         Voor leraren in het middelbaar en hoger onderwijs.

         Voor leerkrachten die lesgeven op een school van een ander taalrégime dan de school van hun kinderen. Door dit plan wordt het nog moeilijker om leraren te vinden van een ander taalrégime, zoals bijvoorbeeld Nederlandstalige leraren voor het Franstalige onderwijs om Nederlandse les te geven, of les in het Nederlands van andere vakken in de (steeds talrijkere) scholen die deze “onderdompelingstechniek” aanbieden.

         Voor allerlei parascolaire activiteiten en jeugdbewegingen, waar kinderen (en ouders) van de twee taalgemeenschappen samenkomen en banden leggen. Een voorbeeld is de kinderopvang in onze gemeente. Die wordt georganiseerd in samenspraak met de twee scholen, Frans- en Nederlandstalig.  Ook hier zouden wij een ander systeem moeten invoeren en zou veel contact tussen de gemeenschappen verloren gaan.

         Als burgers van Kraainem zijn wij ervan overtuigd dat het delen van onze culturen een verrijking is, en dat het leren van de landstalen op school moet worden bevorderd.

         De vrije keuze van het taalrégime voor onze kinderen is daarom een prioriteit.

         Deze keuze komt nu in het gedrang door deze ondoordachte hervorming met haar organisatorische complexiteit die uiteindelijk tot een vorm van segregatie zal leiden.

         Wij zijn dan ook van mening dat dit voorstel contraproductief is; een verarming van het onderwijs en het sociaal-culturele leven die onverenigbaar is met de belangen van ons land, van onze gezinnen, en van alle mensen die op onze scholen lesgeven.

         Scholen die onderwijs aanbieden in de twee talen verdienen steun en aanmoediging. Een maatregel die het moeilijk maakt om hiervoor de nodige leerkrachten te vinden dient absoluut vermeden te worden.

         Door die motie willen wij aan de bevoegde ministers een duidelijk signaal geven. Wij weten dat wij niet alle organisatorische problemen hebben kunnen vermelden, en dat de inwoners van de faciliteitengemeenten zeker niet de enige zijn die onder deze maatregel zouden leiden: die heeft ook negatieve gevolgen voor ouders en kinderen van Brussel, van gans Vlaanderen en Wallonie, tot en met de Oost-kantons en ook voor hen die voor international scholen gekozen hebben (deze scholen hebben grootdeels van de jaarkalender van hun eigen land afgezien om zich aan te passen aan de Belgische schoolkalender).

         De bedoeling is natuurlijk niet een apart regime te vragen voor de faciliteitengemeenten, maar wel om de bevoegde ministers duidelijk te maken dat de drie Gemeenschappen aan elkaar gebonden zijn en dat zij alle stakeholders moeten raadplegen alvorens een gelijkaardige beslissing te nemen (ouders en scholen, ondernemingen, jeugdbewegingen, enz…). Het gaat om de harmonieuse samenleving in ons land en de toekomst van onze kinderen.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

 

 

Amendement - aanvaard met eenparigheid der stemmen

 

 

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1

De gemeenteraad van Kraainem vraagt aan Minister Désir om dit plan te herzien in samenspraak met het Vlaams gewest, om de coherentie van de twee systemen te behouden.

De gemeenteraad vraagt aan de regering van de Federatie Wallonië-Brussel om de invoering van deze maatregelen op te schorten totdat bovenstaand overleg heeft plaatsgevonden.

De gemeenteraad vraagt aan de Brusselse regering om een negatief advies te geven zolang dit overleg niet heeft plaatsgevonden.

De gemeenteraad vraagt aan Minister Ben Weyts om aan een geharmoniseerde jaarkalender te werken, samen met de ministers van de twee andere gemeenschappen.

 

Artikel 2

De gemeenteraad vraagt aan de administratie deze motie zonder uitstel aan volgende instanties te sturen : Minister Caroline Desir, Regering van de Federatie Wallonië-Brussel, Regering van het Brusselse Gewest, Minister Ben Weyts.

 

Artikel 3

De gemeenteraad vraagt aan de administratie om dit standpunt kenbaar te maken aan de gemeenteraden van de andere faciliteitengemeenten.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 28 september 2021

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

Aanwezig:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

 

OPENBARE ZITTING

 

12. Bulletin der schriftelijke vragen

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

12. BULLETIN DER SCHRIFTELIJKE VRAGEN

 

Feiten en context

         De beantwoorde schriftelijke vragen worden opgenomen in het bulletin tijdens de eerste volgende vergadering.

         Tot op heden werden er geen schriftelijke vragen ontvangen

 

Juridische gronden

         Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd op de vergadering van de gemeenteraad van 29 september 2020, inzonderheid artikel 11, 2de alinea.

 

Besluit

 

Enig artikel:

Neemt kennis dat er geen schriftelijke vragen ontvangen werden.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 28 september 2021

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

Aanwezig:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

 

OPENBARE ZITTING

 

13. Behandeling mondelinge vragen vorige zitting

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

13. BEHANDELING MONDELINGE VRAGEN VORIGE ZITTING

 

Feiten en context

         Als de burgemeester of de bevoegde schepenen niet in de mogelijkheid zijn om onmiddellijk te antwoorden op de gestelde mondelinge vragen tijdens de vergadering worden deze op de volgende vergadering beantwoord.

         Alle mondelinge vragen werden door de burgemeester en bevoegde schepen beantwoord op de vorige vergadering.

 

Juridische gronden

         Huishoudelijk reglement gemeenteraad goedgekeurd op de vergadering van de gemeenteraad van 29 september 2020, inzonderheid artikel 11, 3de alinea.

 

Besluit

 

Enig artikel:

Neemt kennis dat alle mondelinge vragen van de vergadering van de vorige gemeenteraad werden beantwoord.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2021
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 28 september 2021

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

Aanwezig:

Algemeen directeur:

Joëlle Eggermont

Voorzitter:

Luc Timmermans

Burgemeester:

Bertrand Waucquez

Schepenen:

Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton

Raadsleden:

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

 

 

OPENBARE ZITTING

 

14. Mondelinge vragen

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

14. MONDELINGE VRAGEN

 

1)     Raadslid Françoise Devleeschouwer - mobiliteitsplan Wezembeek-Oppem

Raadslid Devleeschouwser deel mee dat Wezembeek-Oppem een mobiliteitsbevraging heeft uitgevoerd bij haar burgers. Veel gemeenschappelijke straten met Kraainem zullen een eenrichtingsstraat worden of een snelheidsbeperking krijgen. Het gemeenteraadslid vraagt of dit al besproken is met de schepen van Kraainem en wat de gevolgen zullen zijn voor Kraainem.

De burgemeester antwoordt dat de gemeente op de hoogte is van het mobiliteitsplan van Wezembeek-Oppem. Er is interactie tussen beide gemeenten. Ook de gemeente Kraainem moet de oefening doen om na te gaan welke mobiliteitszones aangepast dienen te worden.

Gemeentraadslid Joris geeft aan dat hij de aandacht gelegd heeft op het bestaan van dit mobiliteitsplan en dat tot 8 oktober nog geantwoord kan worden.

 

2)     Raadslid Sarra Kekli-Crucifix - tramlijn

Raadslid Kekli-Crucifix heeft gehoord dat er enkele onteigeningen zullen plaatsvinden in de Meiklokjeslaan in het kader van een fietssnelweg. Het gemeenteraadslid wilt weten of de gemeente hiervan op de hoogte is.

De burgemeester geeft aan dat het om een studiefase gaat en dat er op dit moment absoluut geen sprake is van onteigeningen. Het is nog te voorbarig om hier meer over te zeggen, daar de Werkvenootschappen nog verschillende hypotheses aan het bekijken is.

Schepen Forton bekrachtigt dat het gaat om een studiefase en dat het niet zeker is dat het om een volwaardige fietssnelweg zou gaan. Het zou bijvoorbeeld smaller kunnen om onteigeningen te voorkomen.

Gemeenteraadslid Crucifix stelt voor om de commissie mobiliteit te gebruiken wanneer er meer info beschikbaar is.

Gemeenteraadslid Vandersteen wilt weten waar deze fietssnelweg gelegen zou zijn. Hier kan geen definitief antwoord op gegeven kan worden.

 

3)     Raadslid Alain Van Herck - Wezembeeklaan

Raadslid Van Herck wenst te weten tot wanneer de studie loopt en of er al resultaten zijn.

Schepen Forton geeft aan dat de testfase nog twee maanden loopt en dat er al een 40-tal klachten zijn binnengekomen. Deze worden doorgestuurd naar de AWV en nadien besproken. De schepen heeft de indruk dat er weinig draagvlak is om de berm af te sluiten. Het gaat om een tijdelijke oplossing.

 

4)     Raadslid Olivier Joris - project Witte Damenlaan

Raadslid Joris wilt weten of het college ermee akkoord gaat om een commissie mobiliteit te organiseren omtrent het Project Witte Damenlaan.

De burgemeester geeft aan dat het om een belangrijk project gaat in Sint-Pieters-Woluwe. Hierover is een infovergadering geweest waar dit project voorgesteld werd. Het is belangrijk dat Kraainem betrokken wordt bij de mobiliteitsstudie. De gemeente Kraainem moet dus betrokken worden bij dit project en dit kan zeker in een commissie mobiliteit besproken worden.

 

5)     Raadslid Alain Van Herck - stand van zaken onderzoek verkiesbaarheidsvoorwaarden

Raadslid Van Herck geeft aan dat er begin dit jaar aangekaart werd dat een raadslid tijdelijk niet in de gemeente woonde. Het raadslid wenst te weten of dit probleem geregulariseerd werd.

De voorzitter geeft aan dat er een datum gegeven werd die afgesproken werd met de aannemer maar dat dit nog kon veranderen gezien de voortgang van de werken. De voorzitter verwittigt dat het hier gaat om een privé aangelegenheid gaat en dat hij zich hier niet mee gaat moeien. Dit punt hoeft dan ook niet op dit forum behandelt te worden.

Raadslid de Foestraets vindt dit niet eerlijk en vraagt waar ze dit probleem dan wel kunnen bespreken.

 

6)     Raadslid Carel Edwards - infovergadering ANPR camera's

Raadslid Edwards heeft een vraag over het openbaar maken via sociale media van gevoelige informatie dat besproken werd gedurende een besloten infovergadering over ANPR camera's door een ander raadslid.

De burgemeester geeft aan dat het niet de bedoeling was van de vergadering om alles openbaar te maken. Het doel van de vergadering was om te zien of er steun is voor dit project. In de toekomst moet dit vermeden worden.

Raadslid Vandersteen geeft aan dat er geen sprake van geheim is omdat hij meer informatie reeds gevraagd had op de gemeenteraad. De burgemeester gaat niet akkoord met deze stelling.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2021