NOTULEN VAN
 

Gemeente Kraainem

Zitting van 29 november 2022

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

 

 

Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 29 november 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Goedkeuring notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 25 oktober 2022

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 OKTOBER 2022

 

Feiten en context

         Zitting van de gemeenteraad van 25 oktober 2022.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 277 en 278.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met 21 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton, Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Luc Timmermans, Carel Edwards, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven en Carine Pin), 2 onthoudingen (Françoise Devleeschouwer en Pierre Simon)

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 25 oktober 2022 goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 29 november 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

 

OPENBARE ZITTING

 

2. Dagelijks Bestuur - Wijziging begrip

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

2. DAGELIJKS BESTUUR - WIJZIGING BEGRIP

 

Feiten en context

         Wat verstaan dient te worden onder het begrip "dagelijks bestuur" werd door de gemeenteraad vastgesteld op 23 april 2019.

         "Dagelijks bestuur" handelt over het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten.

         De gemeente- en OCMW-raad zijn bevoegd voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, tenzij de opdracht past binnen het begrip "dagelijks bestuur", waarvoor respectievelijk het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau bevoegd zijn.

         Om tot een soepele en efficiënte dagdagelijkse werking te komen, is aangewezen het begrip "dagelijks bestuur" te actualiseren. Teneinde niet alle opdrachten van werken, leveringen en diensten te moeten voorleggen aan de raden, is het wenselijk om de grenzen betreffende het exploitatie- en investeringsbudget betreffende overheidsopdrachten te herbekijken.

         Het begrip "dagelijks bestuur" wordt iedere legislatuur bepaald.

         Het managementteam stelt voor om alle investeringsuitgaven, gerelateerd aan prioritaire acties nominatief toe te vertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen. Over deze acties wordt individueel gerapporteerd in ieder beleidsrapport (jaarrekening en aanpassing meerjarenplan) en in de opvolgingsrapportering.

         In het verleden maakten nominatieve opdrachten van rechtswege deel uit van het dagelijks bestuur (gemeentedecreet). In het kader van het decreet lokaal bestuur dienen de opdrachten echter expliciet nominatief toevertrouwd te worden aan het college van burgemeester en schepenen.

         Aanvullend stelt de administratie voor om de grensbedragen voor andere investeringsuitgaven (niet gerelateerd aan prioritaire acties) te verhogen van 30.000 EUR naar 140.000 EUR. Het bedrag van 140.000 EUR wordt gebaseerd op de grensbedragen toegepast in de wetgeving overheidsopdrachten, welke ook gekend zijn door de verschillende diensten binnen het bestuur. Investeringen die worden gedaan tussen 30.000 EUR en 140.000 EUR betreffen o.a. de aankoop van wagens, zitgrasmaaiers en de verledding van de sporthal.

         Het decreet lokaal bestuur voorziet dat het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau op eigen initiatief kunnen instaan voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de overheidsopdrachten in gevallen van dwingende en onvoorziene omstandigheden, ook al hebben de raden daartoe geen delegatie gegeven. Dat dient bijgevolg niet te worden voorzien in de definitie van "dagelijks bestuur".

         Voornoemde voorstellen tot wijziging werden verworpen door de gemeenteraad van 25 oktober 2022. Het college van burgemeester en schepenen besliste op 8 november om de wijziging van het begrip 'dagelijks bestuur' opnieuw voor te leggen aan de gemeenteraad van november 2022.

 

Juridische gronden

         De wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten;

         Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:

      artikel 41, 2de lid, 8° houdende de bevoegdheid van de gemeenteraad om vast te stellen wat onder het begrip 'dagelijks bestuur' moet worden verstaan;

      artikel 41, 2de lid, 10° a) houdende de bevoegdheid van de gemeenteraad voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en voorwaarden van overheidsopdrachten tenzij de opdracht past binnen het begrip 'dagelijks bestuur' waarvoor het college van burgemeester en schepenen bevoegd is;

      artikel 41, 2de lid, 10° b) houdende de bevoegdheid van de gemeenteraad voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en voorwaarden van overheidsopdrachten tenzij de gemeenteraad de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van voor die opdracht nominatief aan het college van burgemeester en schepenen heeft toevertrouwd;

      artikel 56, §3, 5° houdende de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen om de plaatsingsprocedure en voorwaarden van overheidsopdrachten vast te stellen voor opdrachten die passen binnen het begrip 'dagelijks bestuur';

      artikel 56, §3, 6° houdende de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen om de plaatsingsprocedure en voorwaarden van overheidsopdrachten vast te stellen voor opdrachten die hen nominatief door de gemeenteraad werden toevertrouwd;

         Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;

         Besluit van de gemeenteraad van 23 april 2019 houdende de vaststelling van het begrip 'dagelijks bestuur'.

         Besluit van de gemeenteraad van 25 oktober 2022 houdende dagelijks bestuur - wijziging begrip,  waarbij het punt werd verworpen.

         Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 november 2022 houdende dagelijks bestuur - wijziging begrip,  om dit voor te leggen aan de gemeenteraad

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met 12 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Luc Timmermans, Carel Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen en Carine Pin), 10 nee-stemmen (Elisabeth d'Ursel, Anne-Charlotte Sala, Bruno Vandersteen, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven), 1 onthouding (Véronique Caprasse)

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om volgende wijzigingen uit te voeren aan het begrip "dagelijks bestuur", zoals bepaald in de gemeenteraad van 23 april 2019:

         Wijziging:

      'Alle exploitatie-uitgaven binnen de perken van de daartoe in het meerjarenplan ingeschreven kredieten die onderworpen zijn aan de wetgeving op de overheidsopdrachten' vervangen door 'Alle exploitatie-uitgaven binnen de perken van de daartoe in het meerjarenplan ingeschreven kredieten';

      'Alle investeringsuitgaven van maximaal 30.000 EUR excl. BTW' vervangen door 'Alle investeringsuitgaven, niet gerelateerd aan prioritaire acties van maximaal 140.000 EUR excl. BTW';

         Toevoeging:

      Alle investeringsuitgaven gerelateerd aan prioritaire acties geformuleerd in het meerjarenplan 2020-2025.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 29 november 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

 

OPENBARE ZITTING

 

3. Wijziging arbeidsreglement - aanpassing uurroosters

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

3. WIJZIGING ARBEIDSREGLEMENT - AANPASSING UURROOSTERS

 

Feiten en context

         Een volledig nieuw arbeidsreglement werd geschreven en trad in werking op 1 januari 2020.

         In het arbeidsreglement werd een deel van de stamtijden afgeschaft. Er werd toen gekozen om in stappen te werken om met de nieuwe vrijheid om te leren gaan. Voor de ene medewerker was dit al wat moeilijker dan voor de andere.

         Nu is het tijd om de volgende stap te zetten en alle stamtijden af te schaffen zodat bepaalde neveneffecten ook weggewerkt worden, zijnde de concentratie van de afwezigheden op bepaalde namiddagen evenals het idee doen verdwijnen dat stamtijden samenhangen met openingsuren. Dit alles vanuit het perspectief meer vrijheid, vertrouwen, aandacht voor meer welzijn en productiviteit te creëren.

         Langs de kant van de technische medewerkers is er geen enkel probleem met de huidige regeling en kan deze behouden blijven.

         Verder dienen er enkele updates uitgevoerd te worden.

         Het managementteam gaf gunstig advies op de ontwerpwijzigingen.

         Voorliggende ontwerpwijzigingen werden voorgelegd in het kader van het vakbondoverleg en gunstig geadviseerd.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 meer bepaald artikel 458 en 538/1

         Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en haar uitvoeringsbesluiten.

         Beslissing van de gemeenteraad  van 17 december 2019 houdende de goedkeuring arbeidsreglement gemeentepersoneel

         Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2019 houdende goedkeuring arbeidsreglement OCMW-personeel

         Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 oktober 2022 betreffende het voorstel tot wijziging van het arbeidsreglement.

 

Adviezen

         Het advies van het managementteam van 9 september 2022 betreffende het voorstel tot wijziging van het arbeidsreglement.

         Het protocol van het vakbondsoverleg van 27 oktober 2022 betreffende het voorstel tot wijziging van het arbeidsreglement.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist om de bijlagen 2, 4, 5 en 16 van het arbeidsreglement te wijzigen als volgt:

 

         Bijlage 2 - Beleid gebruik van dienstvoertuigen/bedrijfsvoertuigen meer bepaald artikel 3 - Doelgroep

 

De gemeente stelt de dienstvoertuigen kosteloos ter beschikking aan alle medewerkers.

 

Bedrijfsvoertuigen worden toegewezen aan de algemeen directeur en de financieel directeur.

 

wordt vervangen door

 

De gemeente stelt de dienstvoertuigen kosteloos ter beschikking aan alle medewerkers.

 

Bedrijfsvoertuigen worden toegewezen aan de algemeen directeur, de adjunct-algemeen directeur en de financieel directeur.

 

         Bijlage 4 - Nuttige inlichtingen

 

Namens de vakorganisaties

ACV-Openbare diensten

De gewestelijk secretaris Vlaams-Brabant

Interne vakbondsafgevaardigden:

         Brigitte De Coster – 02 719 20 40

         Sylvie Gerin – 02 719 20 80

         Christel Van de Riet – 02 731 83 33

         Erik Van Aerde – 02 719 20 40

         Anne Dehertog -  02 719 20 40

 

wordt vervangen door

 

Namens de vakorganisaties

ACV-Openbare diensten

De gewestelijk secretaris Vlaams-Brabant

Interne vakbondsafgevaardigden:

         Brigitte De Coster – 02 719 20 40

         Christel Van de Riet – 02 731 83 33

         Anne Dehertog - 02 719 20 40

 

 

         Bijlage 5 - Uurroosters (De stamtijden werden verwijderd.)

 

wordt vervangen door:

 

De werkuren zijn als volgt vastgesteld:

 

         Rooster 1 – Glijdend uurrooster administratief medewerkers zonder loketfunctie (incl. de administratief medewerkers van het team zorg).

 

Dagen

Glijtijd

Totaal uren

Maandag

06u-20u

7u36

Dinsdag

06u-20u

7u36

Woensdag

06u-20u

7u36

Donderdag

06u-20u

7u36

Vrijdag

06u-20u

7u36

Zaterdag

 

/

Zondag

 

/

Totaal: 38 uren.

 

De continuïteit van de dienst en de dienstverlening primeert ten allen tijde. Het is de verantwoordelijkheid van individuele medewerkers om samen met de teamleden en de teamcoördinator te zorgen voor de continuïteit van de dienstverlening door onderling (werk-)afspraken te maken over o.a. aanwezigheid, permanentie en prestaties.

 

Het vrij uurrooster is een gunst en geen recht. De algemeen directeur kan op advies van de teamcoördinator of op eigen initiatief ook steeds het vrij uurrooster inperken bij misbruik of wanneer blijkt dat de continuïteit van de dienstverlening in het gedrang komt.

 

         Rooster 2 –Glijdend uurrooster administratief medewerkers met loketfunctie

 

Dagen

Glijtijd

Totaal uren

Maandag

06u-20u

7u36

Dinsdag

06u-20u

7u36

Woensdag

06u-20u

7u36

Donderdag

06u-20u

7u36

Vrijdag

06u-20u

7u36

Zaterdag

 /

/

Zondag

/

/

Totaal: 38 uren.

 

Er wordt 1 uur dienstvrijstelling toegekend voor geleverde prestaties op dinsdag tijdens de loketuren tussen 18 uur en 20 uur.  Het totaal aantal te presteren uren bedraagt dan 37 uur per week voor een voltijdse tewerkstelling.

 

De continuïteit van de dienst en de dienstverlening primeert ten allen tijde. Het is de verantwoordelijkheid van individuele medewerkers om samen met de teamleden en de teamcoördinator te zorgen voor de continuïteit van de dienstverlening door onderling (werk-)afspraken te maken over o.a. aanwezigheid, permanentie en prestaties.

 

Het vrij uurrooster is een gunst en geen recht. De algemeen directeur kan op advies van de teamcoördinator of op eigen initiatief ook steeds het vrij uurrooster inperken bij misbruik of wanneer blijkt dat de continuïteit van de dienstverlening in het gedrang komt.

 

         Rooster 4g wordt Rooster 4 h

 

         Toevoeging rooster 4g - Vast uurrooster poetsmedewerkers gemeente (scholen)

 

Dagen

Uren

Uren

Totaal uren

Maandag

07u00 tot 13u30

14u00 tot 15u30

8u00

Dinsdag

07u00 tot 13u30

14u00 tot 15u30

8u00

Woensdag

07u00 tot 13u30

14u00 tot 15u30

8u00

Donderdag

07u00 tot 13u30

14u00 tot 15u30

8u00

Vrijdag

07u00 tot 13u00

/

6u00

Zaterdag

/

 

 

Zondag

/

 

 

 

Totaal: 38 uren

 

         Toevoeging rooster 6c - Cyclisch uurrooster technische medewerkers sporthal

 

Week 1

Dagen

Uren

Uren

Totaal uren

Maandag

15u00 tot 19u00

19u30 tot 23u30

8u00

Dinsdag

15u00 tot 19u00

19u30 tot 23u00

7u30

Woensdag

10u00 tot 14u00

14u30 tot 18u00

7u30

Donderdag

/

/

/

Vrijdag

/

/

/

Zaterdag

15u30 tot 19u00

19u30 tot 23u30 

7u30

Zondag

13u30 tot 18u00

18u30 tot 21u30 

7u30

 

Week 2

 

Dagen

Uren

Uren

Totaal uren

Maandag

15u00 tot 19u00

19u30 tot 23u30

8u00

Dinsdag

15u00 tot 19u00

19u30 tot 23u00

7u30

Woensdag

15u00 tot 19u00 of

15u30 tot 19u00

19u30 tot 23u00 of

19u30 tot 23u30

7u30

Donderdag

15u30 tot 19u00

19u30 tot 23u30

7u30

Vrijdag

15u30 tot 19u00

19u30 tot 23u30

7u30

Zaterdag

/

/

/

Zondag

/

/

/

 

Totaal: 38 uren

 

         Toevoeging rooster 7a - Vast uurrooster poetsmedewerkers (thuiszorg)

 

Dagen

Uren

Uren

Totaal uren

Maandag

8u00 tot 12u00

12u00 tot 16u00

8u00

Dinsdag

8u00 tot 12u00

12u30 tot 16u30

8u00

Woensdag

8u00 tot 12u00

12u30 tot 15u30

7u00

Donderdag

8u00 tot 12u00

12u30 tot 16u30

8u00

Vrijdag

8u00 tot 12u00

12u30 tot 15u30

7u00

Zaterdag

/

/

/

Zondag

/

/

/

 

Totaal: 38 uren

 

Op maandag gaat de wekelijkse werkvergadering door met de poetsmedewerkers. Dit wordt georganiseerd tijdens het middaguur en wordt als werktijd beschouwd.

 

         Toevoeging rooster 7b - Vast uurrooster poetsmedewerkers (thuiszorg)

 

Dagen

Uren

Uren

Totaal uren

Maandag

7u45 tot 11u45

12u00 tot 16u00

8u00

Dinsdag

7u45 tot 11u45

12u15 tot 16u15

8u00

Woensdag

7u45 tot 11u45

12u15 tot 16u15

8u00

Donderdag

7u45 tot 11u45

12u15 tot 15u15

7u00

Vrijdag

7u45 tot 11u45

12u15 tot 15u15

7u00

Zaterdag

/

/

/

Zondag

/

/

/

 

Totaal: 38 uren

 

Op maandag gaat de wekelijkse werkvergadering door met de poetsmedewerkers. Dit wordt georganiseerd tijdens het middaguur en wordt als werktijd beschouwd.

 

         Toevoeging rooster 8 - Vast uurrooster verzorgenden (thuiszorg)

 

Dagen

Uren

Uren

Totaal uren

Maandag

8u00 tot 12u00

13u00 tot 16u30

7u30

Dinsdag

8u00 tot 12u00

13u00 tot 16u30

7u30

Woensdag

8u00 tot 12u00

13u00 tot 16u30

7u30

Donderdag

8u00 tot 12u30

13u00 tot 16u30

8u00

Vrijdag

8u00 tot 12u00

13u00 tot 16u30

7u30

Zaterdag

8u00 tot 12u00 of

9u00 tot 13u00

 

/

Zondag

/

/

/

 

Totaal: 38 uren

 

Op donderdag gaat de wekelijkse werkvergadering door met de verzorgenden.  Dit wordt georganiseerd tijdens het middaguur en wordt als werktijd beschouwd.

arbeidsreglemeVolgens een beurtrol en als de planning dit vereist wordt er gewerkt op zaterdagvoormiddag.  Deze uren worden de week nadien gerecupereerd.

 

         Bijlage 16 - Eerste Hulp bij Ongevallen (EHBO)

 

Een aantal telefoonnummers van EHBO-verantwoordelijken werden gewijzigd door onder andere de introductie van Microsoft Teams.

 

Artikel 2:

Beslist 1 december 2022 vast te leggen als datum van inwerkingtreding van het aangepaste arbeidsreglement.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 29 november 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

 

OPENBARE ZITTING

 

4. Wijziging rechtspositieregeling

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

4. WIJZIGING RECHTSPOSITIEREGELING

 

Feiten en context

         De Vlaamse Overheid werkt reeds geruime tijd aan een update – modernisering van de RPR. Deze zou in het najaar afgerond zijn, maar dit wordt ook reeds geruime tijd aangekondigd.

         De mogelijkheid tot fietsmobiliteit is ondertussen wel reeds uitvoerbaar. Het voorstel is om dit artikel reeds toe te voegen aan de RPR ten einde de fietsmobiliteit zo spoedig mogelijk te maken.

         Het dossier werd geagendeerd op het vakbondsoverleg van 27 oktober 2022.

         Het managementteam gaf positief advies over de invoering van fietsmobiliteit in de rechtspositieregeling.

         Omwille van een geplande wijziging van het arbeidsreglement kunnen best nog enkele andere kleine aanpassingen doorgevoerd worden in de rechtspositieregeling.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 meer bepaald artikel 458 en 538/1

         Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en haar uitvoeringsbesluiten.

         Beslissing betreffende de wijziging van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, door de gemeenteraad aangenomen op 29 juni 2021.

         Beslissing betreffende de wijziging van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel, door de raad voor maatschappelijk welzijn aangenomen op 24 juni 2021.

         Beslissing van 4 oktober 2022 van het college van burgemeester en schepenen betreffende het voorstel tot wijziging van de rechtspositieregeling.

 

Adviezen

         Het advies van het managementteam van 9 september 2022 betreffende het voorstel tot wijziging van het arbeidsreglement.

         Het protocol van het vakbondsoverleg van 27 oktober 2022 betreffende het voorstel tot wijziging van de rechtspositieregeling.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist om volgende artikels toe te voegen aan de rechtspositieregeling:

 

         Artikel 187bis.

 

De eindejaarstoelage kan op vraag van het personeelslid geheel of gedeeltelijk worden omgezet in een theoretisch budget waarmee het personeelslid voordelen ter bevordering van fietsmobiliteit kan kiezen, die gelijkwaardig zijn aan die van een eindejaarstoelage in geld zoals omschreven in het BVR en het BVR RPR O. In voorkomend geval is er geen of gedeeltelijk geen recht meer op de eindejaarstoelage.

 

Het theoretisch budget waarvan sprake is niet opeisbaar. De voordelen die het personeelslid vrij kiest binnen de grenzen van dit theoretisch budget, worden wel opeisbaar van zodra ze opgenomen worden in een individueel akkoord tussen het personeelslid en het bestuur. Bij gebrek aan een individueel akkoord, blijft het recht op de eindejaarstoelage onverkort van toepassing.

 

Het personeelslid moet zijn keuze om de eindejaarstoelage geheel of gedeeltelijk om te zetten maken op een moment dat er nog geen verworven rechten op die eindejaarstoelage bestaan. Wanneer het personeelslid kiest voor een gedeeltelijke omzetting van de eindejaarstoelage, vermindert hiermee het bruto bedrag van de eindejaarstoelage. Indien het theoretisch budget meer was dan nodig voor de gekozen voordelen, wordt het saldo aan het personeelslid overgemaakt na afhouding van de noodzakelijke bijdragen en uiterlijk op het tijdstip zoals bepaald in paragraaf 1. In voorkomend geval worden die teruggestorte gelden beschouwd als een gewone premie in geld.

 

De concrete modaliteiten over fietsmobiliteit worden uitgewerkt in de fietspolicy.

 

         Artikel 227.

 

§4. Het personeelslid kan vakantiedagen, die per kalenderjaar boven het minimum van 28 (als het recht op minimum 30 vakantiedagen is vastgesteld) dagen uitstijgen, omzetten naar een theoretisch budget welke aangewend kan worden ter bevordering van fietsmobiliteit. In voorkomend geval is er geen of gedeeltelijk geen recht meer op de bijkomende vakantiedagen.

 

De in het eerste lid vermelde vakantiedagen kunnen worden omgezet in een theoretisch budget waarmee het personeelslid andere voordelen ter bevordering van fietsmobiliteit kan kiezen, die gelijkwaardig zijn aan die van een vakantiedag zoals omschreven in het BVR en het BVR RPR O.

 

Het personeelslid moet zijn keuze maken om een of meerdere bijkomende vakantiedagen om te zetten ten laatste op de laatste werkdag van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de voordelen ter bevordering van fietsmobiliteit worden aangevraagd.

Het theoretisch budget waarvan sprake in voorgaande lid is niet opeisbaar. De voordelen die het personeelslid vrij kiest aan de hand van dit theoretisch budget, worden wel opeisbaar van zodra ze opgenomen worden in een individueel akkoord tussen het personeelslid en zijn bestuur. Bij gebrek aan een individueel akkoord, blijft het recht op de vakantiedagen onverkort van toepassing.

 

De concrete modaliteiten over fietsmobiliteit worden uitgewerkt in de fietsmobiliteitspolicy.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist om volgende artikels van de rechtspositieregeling te wijzigen:

 

         Artikel 301.

 

§1. Voor prestaties op weekdagen bovenop de uurregeling die niet als overuren beschouwd worden in de zin van deze rechtspositieregeling, heeft het personeelslid recht op dienstvrijstelling:

 

- van 75% van de gepresteerde uren bovenop de normale compensatie voor prestaties tussen 22u00 en 6u00;

- van 100% van de gepresteerde uren bovenop de normale compensatie voor prestaties tussen 20u00 en 22u00 of tussen 6u00 en 7u30.

 

§2. Voor prestaties op weekdagen bovenop de uurregeling die niet als overuren beschouwd worden in de zin van deze rechtspositieregeling, heeft het personeelslid met verplichte stamtijden recht op dienstvrijstelling:

 

- van 50% van de gepresteerde uren bovenop de normale compensatie voor prestaties tot 20u00;

 

§3. Toezichters krijgen per dag prestatie 5 minuten extra dienstvrijstelling toegekend.  Deze worden toegevoegd aan het op te nemen verlof.

 

wordt vervangen door:

 

§1. Voor prestaties op weekdagen bovenop de uurregeling die niet als overuren beschouwd worden in de zin van deze rechtspositieregeling, heeft het personeelslid recht op dienstvrijstelling:

 

- van 75% van de gepresteerde uren bovenop de normale compensatie voor prestaties tussen 22u00 en 6u00;

- van 100% van de gepresteerde uren bovenop de normale compensatie voor prestaties tussen 20u00 en 22u00.

 

§2. Toezichters krijgen per dag prestatie 5 minuten extra dienstvrijstelling toegekend.  Deze  worden toegevoegd aan het op te nemen verlof.

 

Artikel 3:

Beslist om 1 december 2022 als datum van inwerkingtreding vast te leggen vermits dit noodzakelijk is voor de goede uitvoerbaarheid van de artikels rond fietsmobiliteit.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 29 november 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

 

OPENBARE ZITTING

 

5. Fietslease - Fietspolicy

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

5. FIETSLEASE - FIETSPOLICY

 

Feiten en context

         Naar aanleiding van het voornemen van het bestuur om de rechtspositieregeling te wijzigen ten einde fietslease mogelijk te maken voor de werknemers, werd er een fietspolicy uitgewerkt en voorgelegd aan het managementteam.

         Algehele principes werden besproken op het vakbondsoverleg van 27 oktober 2022.

         Een ontwerpfietspolicy werd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen op datum van 8 november 2022 en aan het vast bureau op datum van 10 november 2022.

         Deze werd per mail ter goedkeuring voorgelegd aan de vakbondsafgevaardigden.

         De gemeenteraad dient de fietspolicy goed te keuren.

 

Juridische gronden

         Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur,

         Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en haar uitvoeringsbesluiten.

         De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, door de gemeenteraad aangenomen op 29 juni 2021 en latere wijzigingen.

         De rechtspositieregeling van het OCMW-personeel, door de raad voor maatschappelijk welzijn aangenomen op 24 juni 2021 en latere wijzigingen.

         Het arbeidsreglement van eht gemeentepersoneel, door de gemeenteraad aangenomen op 17 december 2019 en latere wijzigingen

         Het arbeidsreglement van het OCMW-personeel, door de raad voor maatschappelijk welzijn aangenomen op 17 december 2019 en latere wijzigingen.

         Het protocol van het vakbondsoverleg van 27 oktober 21022 betreffende de fietspolicy.

         De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 november 2022 betreffende vaststelling fietspolicy.

         De beslissing van het vast bureau van 10 november 2022 betreffende de vaststelling fietspolicy.

 

Adviezen

         Het advies van het managementteam van 27 oktober 2022 betreffende de vaststelling van de fietspolicy

         ACOD stemt in met de invoering van fietslease met een aantal bevindingen betreffende kosten bij ontslag werknemer (zie gekoppelde bijlage).  ACOD vraagt een heel goede communicatie te voeren naar alle personeelsleden zodat ze weten waartoe ze zich verbinden.

         VSOA heeft een aantal algemene opmerkingen doorgegeven, niet specifiek gericht op de door ons opgemaakt en doorgestuurde policy. 

         ACV gaat akkoord met de fietspolicy en geeft een aantal algemene bedenkingen mee betreffende ongelijkheid van het voordeel, respecteren contract bij ontslag of ziekte en het inzetten van verlof) (zie bijlage).  Hun grootste bekommernis is vooral dat het personeel vooraf heel goed geïnformeerd dient te worden.

 

Argumentatie

         Team P&O heeft een zo duidelijk en volledig mogelijke policy opgesteld om de werknemers zo goed mogelijk te informeren.

         Een infosessie en testdag werd georganiseerd in de raadzaal, een opname van de presentatie wordt nadien ter beschikking gesteld van de medewerkers.

         Een tool van Cipal Schaubroeck wordt ter beschikking gesteld zodat de medewerkers de financiële impact kunnen berekenen.  De fietspolicy wordt aan deze toepassing gekoppeld en is hier dus raadpleegbaar.

         De medewerkers kunnen terecht bij de fietsleasemaatschappij Joule voor vragen om een doordachte keuze te kunnen maken (mail, telefonisch, chat, infosessie en testdag).

         Er wordt bijgevolg dus zeker voldaan aan de goede informering van de medewerkers.

         De algehele principes in verband met de fietspolicy werden besproken tijdens het vakbondsoverleg van 27 oktober 2022.  Een aantal suggesties werden hierin nog verwerkt.

         Het overgrote deel van de opmerkingen van VSOA zijn irrelevant vermits deze reeds opgenomen werden in de policy.  Dit zijn dus algemene opmerkingen en niet specifiek opgesteld op basis van de opgemaakte fietspolicy.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

Beslist de fietspolicy, als bijlage bijgevoegd en deel uitmakend van deze beslissing, goed te keuren.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 29 november 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

 

OPENBARE ZITTING

 

6. Interza - Jaarvergadering -14 december 2022

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

6. INTERZA - JAARVERGADERING -14 DECEMBER 2022

 

Feiten en context

         Interza nodigt het lokaal bestuur Kraainem uit voor de jaarvergadering, die plaatsvindt op woensdag 14 december 2022 om 19 uur,  in de zaal de Maalderij, Walenhof 17 te Sterrebeek.

         De gemeenteraad dient de agenda, vastgelegd door de raad van bestuur van Interza, goed te keuren en mandaat te geven aan de vertegenwoordigers om dienovereenkomstig te stemmen tijdens de jaarvergadering:

1)    Vaststellen van geldigheid tot vergaderingen overeenkomstig artikel 22 van de statuten

2)    Goedkeuring van de notulen van 28 september 2022

3)    Goedkeuring van het budget 2023 en van de vennotenbijdrage

4)    Aktename vervanging raadgevend bestuurder

5)    Varia

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 41,20° en 432:

         Beslissing van de gemeenteraad van 26 februari 2019 waarbij de raadsleden Christiaan Marichal, Bruno Vandersteen en Olivier Joris aangesteld werden als gemeentelijke vertegenwoordigers van Interza.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt kennis voor de uitnodiging van de jaarvergadering van Interza op woensdag 14 december 2022 om 19 uur in de zaal de Maalderij, Walenhof 17 te Sterrebeek.

 

Artikel 2:

De heren Christiaan Marichal, Bruno Vandersteen en Olivier Joris, aangeduid als vertegenwoordigers  van de gemeente Kraainem in vergadering van de gemeenteraad op 26 februari 2019, krijgen het mandaat om namens het lokaal bestuur Kraainem, de in artikel 3 vermelde agendapunten goed te keuren.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad beslist om zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de jaarvergadering van 14 december 2022:

1)     Vaststelling van geldigheid tot vergaderen overeenkomstig artikel 22 van de statuten.

2)     Goedkeuring van de notulen van 28 september 2022

3)     Goedkeuring van het budget 2023 en van de vennotenbijdrage

4)     Aktename vervanging raadgevend bestuurder

5)     Varia

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 29 november 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

 

OPENBARE ZITTING

 

7. Buitengewone algemene vergadering Haviland Intercommunale IgSv -14 december 2022

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

7. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING HAVILAND INTERCOMMUNALE IGSV -14 DECEMBER 2022

 

Feiten en context

         Haviland lntercommunale IgSv nodigt het lokaal bestuur Kraainem uit op de buitengewone algemene vergadering, die plaatsvindt op woensdag 14 december 2022 om 18.00 uur, in de kantoren van Haviland - Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik.

         De gemeenteraad dient de agenda, vastgelegd door de raad van bestuur van Haviland Intercommunale IgSv, goed te keuren en mandaat te geven aan de vertegenwoordiger om dienovereenkomstig te stemmen tijdens de buitengewone algemene vergadering:

I. Notulen van de algemene vergadering van 22 juni 2022: goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd op 4 juli 2022 aan de deelnemers bezorgd.)

II. De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2023 (art. 34)

III. Vervanging lid raad van bestuur (art. 19): goedkeuring

IV. Varia.

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid de artikelen 41,20° en 432.

         Beslissing van de gemeenteraad van 23 november 2021 waarbij mevrouw Carine Pin aangesteld werd als gemeentelijke vertegenwoordiger van Haviland Intercommunale IgSv.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt kennis voor de uitnodiging van de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale IgSv op woensdag 14 december 2022 om 18 uur in de kantoren van Haviland - Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik.

 

 

Artikel 2:

Mevrouw Carine Pin, aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Kraainem in vergadering van de gemeenteraad op 23 november 2021, krijgt het mandaat om namens het lokaal bestuur Kraainem, de in artikel 3 vermelde agendapunten goed te keuren.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad beslist om zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2022:

I. Notulen van de Algemene Vergadering van 22 juni 2022: goedkeuring (een exemplaar van          deze notulen werd op 4 juli 2022 aan de deelnemers bezorgd.)

II. De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2023 (art. 34)

III. Vervanging lid raad van bestuur (art. 19): goedkeuring

IV. Varia.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 29 november 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

 

OPENBARE ZITTING

 

8. Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddiensten (IOED) in de Brabantse Kouters - Erkenningsaanvraag

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

8. INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDE ERFGOEDDIENSTEN (IOED) IN DE BRABANTSE KOUTERS - ERKENNINGSAANVRAAG

 

Feiten en context

         Gezien de meerwaarde van een intergemeentelijke samenwerking rond bouwkundig erfgoed, landschappelijk erfgoed en archeologie en de complementariteit met de werking van Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw (RLBK) heeft RLBK in 2019 het initiatief genomen om samen met gemeenten in de Brabantse Kouters de oprichting van Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddiensten (IOED’s) voor te bereiden.

         Het voorstel tot oprichten van projectverenigingen ter bevordering van de intergemeentelijke samenwerking rond onroerend erfgoed in de Brabantse Kouters en toetreden van de gemeente tot de projectvereniging ‘Brabantse Kouters Oost’ als juridische structuur werd goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 19 november 2019. Tijdens dezelfde zitting werd ook de opmaak van een aanvraagdossier voor erkenning als Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) bij de Vlaamse Overheid goedgekeurd.

         De beide projectverenigingen ‘Brabantse Kouters Oost’ (gemeenten Kraainem, Machelen, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst en de stad Vilvoorde) en ‘Brabantse Kouters West’ (gemeenten Asse, Grimbergen, Meise, Merchtem en Wemmel) sloten een samenwerkingsovereenkomst af met Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw (RLBK) voor de uitvoering van de erfgoedwerking door RLBK.

         Een erkenning als IOED (en bijhorende Vlaamse financiering) werd tijdens de eerste aanvraagronde in 2020 nog niet verleend door de Vlaamse Overheid, maar op de vergadering van 16 november 2020 beslisten de raden van bestuur van beide projectverenigingen om:

          Een beperkte erfgoedwerking uit te bouwen in verhouding tot de financiële input vanuit de aangesloten gemeenten

          Nauw samen te werken tussen de projectverenigingen ‘Brabantse Kouters West’ en ‘Brabantse Kouters Oost’ (gezamenlijke inhoudelijke werking, begroting, vergaderingen). De intergemeentelijke samenwerking is immers ook gebaseerd op gelijkaardige statuten (op naam en werkingsgebied na) en een gedeeld personeelskader.

          Daarbij volgende inhoudelijke speerpunten voor 2021-2022-2023 naar voor te schuiven:

          Herinventarisatie en valorisatie van bouwkundige erfgoed op de Vlaamse Inventaris

          De opmaak van een nieuw aanvraagdossier voor de erkenning als IOED in 2022

          Ondersteuning gemeenten i.k.v. funerair erfgoed

          Onderzoeken mogelijkheden tot samenwerken bij publiekswerking (bv. Open Monumentendag)

          RLBK de opdracht te geven een deeltijdse medewerker aan te werven om deze werking op te starten. Deze medewerker kwam in dienst va RLBK op 24/05/2021.

         Deze agendering en voorstel voor beslissing van de gemeenteraad omvat (1) de juridisch-organisatorische aspecten verbonden aan de nieuwe erkenningsaanvraag als Intergemeentelijke onroerend Erfgoeddienst (IOED) en (2) de inhoudelijke en financiële hoofdlijnen van de intergemeentelijke samenwerking in de projectvereniging voor de periode 2024-2026.

(1) Op basis van de argumentatie van de minister bevoegd voor Erfgoed Matthias Diependaele i.k.v. de eerste erkenningsaanvraag in 2020, maakt een nieuwe erkenningsaanvraag maar kans indien één globaal aanvraagdossier ingediend kan worden voor alle gemeenten van de projectverenigingen ‘Brabantse Kouters West’ (Asse, Grimbergen, Meise, Merchtem, Wemmel) en ‘Brabantse Kouters Oost’ (Kraainem, Machelen, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst). Hij verwijst hierbij naar een voldoende schaalgrootte en een homogeen erfgoedpakket als vereisten. Conform het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 kunnen twee projectverenigingen niet zomaar samengevoegd worden. Daarom ligt het voorstel voor om de projectvereniging ‘Brabantse Kouters West’ (5 gemeenten) te ontbinden als intergemeentelijke samenwerking en deze gemeenten te laten aansluiten bij de projectvereniging ‘Brabantse Kouters Oost’. Om de lading te dekken van het uitgebreide werkingsgebied wordt tevens voorgesteld om gelijktijdig de naam van de projectvereniging ‘Brabantse Kouters Oost’ te wijzigen naar ‘Erfgoed Brabantse Kouters’. Gezien de 12 betrokken gemeenten o.b.v. dezelfde verdeelsleutel financieel bijgedragen hebben tot de resp. projectverenigingen en zich al geëngageerd hebben om dit voor de rest van de beleidsperiode te doen, wordt ook voorgesteld om de tegoeden van de projectvereniging ‘Brabantse Kouters West’ na ontbinden van de projectvereniging in te brengen bij de projectvereniging ‘Erfgoed Brabantse Kouters’.

(2) Om verder inhoudelijk uitvoering te geven aan de bovenvermelde taak ‘opmaak van een nieuw aanvraagdossier voor de erkenning als IOED’ werd een ontwerp opgemaakt voor een beleidsplan voor de periode 2024-2026. Dit gebeurde o.b.v. de voorgaande erkenningsaanvraag en input vanuit het werkveld via drie zgn. Erfgoedcafé’s rond bouwkunde, archeologie en landschap in 2022. Het ontwerp beleidsplan werd ook voorgelegd en goedgekeurd op een gezamenlijke vergadering van de raden van bestuur van de projectverenigingen ‘Brabantse Kouters Oost’ en ‘Brabantse Kouters West’ van 14/09/2022. Ook de begroting voor de periode 2024-2026 is hierin opgenomen waarbij naast de gemeentelijke bijdragen ook Vlaamse subsidies voorzien zijn voor een personeelskader met een expertise op het vlak van bouwkundig erfgoed, archeologie en landschappelijk erfgoed.

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 41, tweede lid, °4 en artikel 401-412.

         Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, in het bijzonder Hoofdstuk 3 Instanties en actoren van het onroerend erfgoedbeleid, afd. 3 Erkenning als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst.

         Beslissing van de gemeenteraad van 19 november 2019 houdende de opstart van de intergemeentelijke onroerend erfgoeddiensten in de Brabantse Kouters (IOED).

         Beslissing van de gemeenteraad van 19 november 2019 houdende de toetreding Regionaal Landschap Brabantse Kouters Oost (RLBK)

 

Argumentatie

         Door de gemeenten van projectvereniging Brabantse Kouters Oost en Brabantse Kouters West te verenigen in één projectvereniging met de nieuwe naam Erfgoed Brabantse Kouters worden de kansen op goedkeuring van een nieuwe erkenningsaanvraag als IOED door de Vlaamse Overheid vergroot. Een goedgekeurde IOED zal bijdragen tot de realisatie van het gemeentelijk erfgoedbeleid, meer specifiek de inventarisatie, het behoud, de restauratie, het beheer en de ontsluiting van het bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed.

 

Financiële gevolgen

         Dit besluit houdt geen bijkomend financieel engagement in van de gemeente.

         De meerjarige financiële verbintenis vanuit de gemeente zoals beschreven in artikel 20 van de statuten werd reeds goedgekeurd op de vergadering van de gemeenteraad van 19/11/2019

         De gemeentebesturen cofinancieren de projectvereniging via een jaarlijkse subsidie die bestaat uit een vast basisbedrag van 2.500 euro en een variabele bijdrage op basis van het aantal inwoners. Elk gemeentebestuur betaalt voor de variabele bijdrage 0.11 euro per inwoner. Het bevolkingscijfer wordt vastgesteld aan de hand van de jongste gepubliceerde officiële statistieken van de overheid. Het volledige subsidiebedrag wordt jaarlijks aangepast volgens de gezondheidsindex met als referentie de  index op het moment van oprichting van de projectvereniging. De bijdragen worden jaarlijks aangepast op basis van de bevolkingscijfers volgens Statbel en geïndexeerd volgens de gezondheidsindex. De referentie voor indexering is de oprichtingsdatum van de IOED (gepland op 18 december 2019).

         Indien de projectvereniging erkend wordt als Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) dan kan zij Vlaamse subsidies ontvangen in de jaren 2024-2026 volgens een vast en variabel bedrag zoals weergegeven in de begroting die opgenomen is in het ontwerp beleidsplan 2024-2026.

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist de naam van de projectvereniging ‘Brabantse Kouters Oost’ te wijzigen naar ‘Erfgoed Brabantse Kouters’ en dit aldus in de statuten op te nemen.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de toetreding van de gemeenten Asse, Grimbergen, Meise, Merchtem en Wemmel tot deze projectvereniging ‘Erfgoed Brabantse Kouters’ indien zij dit vragen en aldus in de statuten van de projectvereniging ‘Erfgoed Brabantse Kouters’ het werkingsgebied uit te breiden tot het grondgebied van 12 gemeenten (Asse, Grimbergen, Kraainem, Machelen, Meise, Merchtem, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst).

 

Artikel 3:

De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met de inbreng van de activa van de projectvereniging ‘Brabantse Kouters West’ bij deze van de projectvereniging ‘Erfgoed Brabantse Kouters’.

 

Artikel 4:

De gemeenteraad beslist het ontwerpbeleidsplan 2024-2026 goed te keuren en akkoord te gaan met de erkenningsaanvraag voor een ‘Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) zoals die ten laatste op 15/01/2023 vanuit de projectvereniging ‘Erfgoed Brabantse Kouters’ zal ingediend worden bij de Vlaamse Overheid.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 29 november 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

 

OPENBARE ZITTING

 

9. Patrimonium - Leveren van juridisch advies en begeleiding bij de opmaak van PPS project- site Vredegerecht - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

9. PATRIMONIUM - LEVEREN VAN JURIDISCH ADVIES EN BEGELEIDING BIJ DE OPMAAK VAN PPS PROJECT- SITE VREDEGERECHT - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, GUNNINGSWIJZE EN UIT TE NODIGEN FIRMA'S

 

Feiten en context

 • In het kader van de opdracht “ Leveren van juridisch advies en begeleiding bij de opmaak van PPS project- site Vredegerecht” werd een bestek met nummer 2022/Leveren van juridisch advies bij de opmaak opgesteld door de dienst ruimtelijke ontwikkeling.
 • De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 31.000 euro (incl. 21% btw).
 • Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Juridische gronden

 • wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
 • wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.
 • wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 89, § 1, 2°.
 • bestuursdecreet van 7 december 2018.
 • decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 • decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, § 3, 6°, waarbij de gemeenteraad delegatie van bevoegdheden kan verlenen aan het college van burgemeester en schepenen inzake vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als de opdracht nominatief door de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen is toevertrouwd.
 • koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
 • koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
 • collegebeslissing met betrekking tot de goedkeuring van de lastvoorwaarden van 4 oktober 2022.

 

Argumentatie

         Actie uit het meerjarenplan 2020-2025.

 

Financiële gevolgen

 

 

Budgetsleutel

 

geraamde uitgave

 

GE/21400000/019000-IPPRIOR3210 (actieplan 3-2) (actie 3-2-10).

 

€ 31.000

 

Besluit

met 12 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Luc Timmermans, Carel Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen en Carine Pin), 11 onthoudingen (Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Bruno Vandersteen, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven)

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist om het bestek met nummer 2022/ Leveren van juridisch advies en begeleiding bij de opmaak van PPS project -site Vredegerecht”, goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist om bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad beslist om volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
- GD+A advocaten, Antwerpsesteenweg 16-18 te 2800 Mechelen;
- Uniqum, Beneluxpark 15 te 8500 Kortrijk;
- Wim Rasschaert advocatenkantoor, Desire De Wolfstraat 18 te 9300 Aalst.

 

Artikel 4:

De gemeenteraad beslist om de opdracht te financieren met het krediet voorzien in het meerjarenplan op 2020-2025 op GE/21400000/019000-IPPRIOR3210 (actieplan 3-2) (actie 3-2-10).

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 29 november 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

 

OPENBARE ZITTING

 

10. Openbare Werken - Heraanleg A. Brackestraat - Begijnhofstraat - Niemegeersstraat - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

10. OPENBARE WERKEN - HERAANLEG A. BRACKESTRAAT - BEGIJNHOFSTRAAT - NIEMEGEERSSTRAAT - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE

 

Feiten en context

 • In het kader van de opdracht “Heraanleg A. Brackestraat, Begijnhofstraat en  Niemegeersstraat” werd een bestek met nummer 2022/ Heraanleg Brackestraat,  Begijnhofstraat en Niemegeersstraat opgesteld.
 • In de Amedée Brackestraat en de Begijnhofstraat zullen de voetpaden vernieuwd worden en zal er een nieuwe toplaag asfalt aangebracht worden, in de Niemegeersstraat worden enkel de voetpaden vernieuwd.
 • De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 702.350 euro (incl. 21% btw).
 • Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 

Juridische gronden

 • wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
 • wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.
 • wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 2° (het geraamde bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van 750.000 euro niet).
 • bestuursdecreet van 7 december 2018.
 • decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 • decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, § 3, 6°, waarbij de gemeenteraad delegatie van bevoegdheden kan verlenen aan het college van burgemeester en schepenen inzake vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als de opdracht nominatief door de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen is toevertrouwd.
 • koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
 • koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
 • collegebeslissing van 11 oktober 2022, met betrekking tot de goedkeuring van de lastvoorwaarden.

 

Advies