BESLUITENLIJST VAN
DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 30 augustus 2022

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Raadsleden:  Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli

Schepen Elisabeth d'Ursel vervoegt de vergadering vanaf punt 8.

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen 28  juni 2022

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 28 juni 2022 goed.

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Aanpassing meerjarenplan 2022-2

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn, goed.

 

Artikel 2:

De aanpassing van het meerjarenplan 2022-2, inzonderheid het deel met betrekking tot de gemeente, wordt door de gemeenteraad vastgesteld.

 

Artikel 3:

Deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid gezonden worden.

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Commissie Financiën - Verslag 21 juni 2022

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Kennisname - ABB Vernietiging HHR

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Woonmaatschappij Oost-Brabant-West

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt kennis van de aanvraag tot verlenging van de erkenning van de sociale

huisvestingsmaatschappijen Elk zijn Huis cvba met zetel te Tervuren en cvba Volkswoningbouw met zetel te Herent tot en met 30 juni 2023.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad geeft als advies aan de Vlaamse Regering dat het bij voormelde aanvraag

gevoegde stappenplan naar de woonmaatschappij voldoet aan de doelstellingen van de gemeente.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad stelt in het kader van de procedure vermeld in artikel 4.98 §1 tweede lid, 2°, punt k van het BVCW van 2021 vast dat de aldus te vormen woonmaatschappij zal zorgen voor voldoende lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering.]1

 

Artikel 4:

Deze beslissing wordt aan de aanvrager bezorgd.

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

De Klimboom - Arbeids- en schoolreglement 2022

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om het arbeidsreglement 2022 en het nieuwe schoolreglement 2022 van de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool De Klimboom, E. Bricoutlaan 61 te 1950 Kraainem, vervat als bijlage en integraal deel uitmakend van deze beslissing, goed te keuren.

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Diabolo - Arbeids- en schoolreglement 2022

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om het arbeidsreglement 2022 en het schoolreglement 2022 van de Franstalige gemeentelijke basisschool Diabolo, Hebron 17 te 1950 Kraainem, vervat als bijlage en integraal deel uitmakend van deze beslissing, goed te keuren.

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Opheffing reglement - Sportinfrastructuur

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om het huishoudelijk reglement gemeentelijke sportinfrastructuur, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 juni 2016, op te heffen en twee reglementen op te stellen voor:

         gemeentelijke sporthal Kraainem

         gemeentelijke tennisvelden Kraainem

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Reglement gemeentelijke sporthal Kraainem

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om het huishoudelijk reglement gemeentelijke sporthal Kraainem goed te keuren:

 

REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL KRAAINEM

 

Artikel 1

De sporthal is geopend van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 23 uur, op zaterdag van 9 uur tot 22 uur en op zondag van 9 uur tot 21 uur.

 

De sporthal heeft een aantal vaste sluitingsdagen (bvb. officiële feestdagen). Deze worden sowieso opgenomen in de bezettingskalender die eind mei wordt vastgelegd voor het daarop volgende seizoen (juli tot en met juni).

 

Eventuele extra sluitingsdagen en uren kunnen worden vastgelegd door het college van Burgemeester en Schepenen weliswaar na overleg met clubs die gebonden zijn aan een competitiekalender zodat in een passende vervanging kan voorzien worden.

 

Artikel 2

De toelating tot het gebruik van de sporthal wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen.

 

De zalen worden ter beschikking gesteld aan sportclubs, verenigingen en particulieren. De zalen worden enkel verhuurd voor het uitoefenen van sportactiviteiten en/of (mits goedkeuring van het college) de organisatie van een jaarlijks sportfeest.

 

Sportclubs die een sportactiviteit wensen te organiseren op officiële feestdagen en vastgestelde sluitingsdagen dienen minimum 6 weken vooraf een aanvraagformulier in te dienen bij team vrije tijd, met uitzondering van officiële wedstrijden (zoals beker, play-offs). De aanvragen worden goedgekeurd of afgewezen door het college van burgemeester en schepenen. Enkel clubs die op jaarbasis de sporthal gebruiken, kunnen een aanvraag indienen.

 

Artikel 3

Reservaties van de za(a)l(en) dienen tijdig en correct te gebeuren via de opgelegde procedure, aan de hand van de gebruikelijke formulieren en vergezeld van de gevraagde rechtvaardigende stukken.

 

Bij het toekennen van de za(a)l(en) gelden de volgende voorrangsregels:

1. Erkende* Kraainemse verenigingen én aangesloten bij één van de Kraainemse Sportraden (*conform de voorwaarden van het reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen van 21 december 2021).

 

Hier geven volgende elementen nog extra voorrang:

 clubs die sinds meerdere jaren aangesloten zijn

 clubs met jeugdwerking

 clubs met een correcte financiële historiek (betalingen waarborg & gebruik infrastructuur)

 

Indien clubs aan een gelijk aantal voorwaarden voldoen, is de anciënniteit doorslaggevend (op basis van de stichtingsstatuten).

 

2. Erkende clubs of verenigingen niet aangesloten bij één van de Kraainemse Sportraden en die al verschillende jaren gebruik maken van de infrastructuur.

 

3. Clubs of verenigingen die al verschillende jaren gebruik maken van de infrastructuur.

 

4. Clubs, verenigingen of particulieren die sporadisch wensen gebruik te maken van een sportzaal.

 

Sportclubs en verenigingen die gebruik maken van de sportzalen kunnen desgewenst en op aanvraag ook gebruik maken van de vergaderzaal van de sporthal.

 

Artikel 4

De minimum huurtijd van de gehele sportzaal is één uur, plaatsen en opbergen van toestellen en materiaal inbegrepen.

 

De gebruikers moeten zich stipt houden aan de toegewezen za(a)l(en) en de vastgelegde tijdsduur. Het behoort tot hun plicht en verantwoordelijkheid om de sportzalen niet te betreden vóór het overeengekomen uur en niet te verlaten op een later uur dan overeengekomen.

 

In elk geval dient de activiteit – inclusief het opbergen van toestellen en materiaal – tijdig beëindigd te worden zodat de volgende gebruiker stipt op tijd van start kan gaan.

 

Artikel 5

a. Huurprijzen

 

 

Erkende Kraainemse verenigingen

jaarabonnement 

 (juli - juni)

 

Andere gebruikers

jaarabonnement

(juli - juni)

 

éénmalige huur

 

GROTE ZAAL

 

9 euro/ uur

 

Halve zaal:

4,5 euro/uur

 

31 euro/uur

 

Halve zaal:

15,50 euro/uur 

 40 euro/uur

 

Waarborg

 

1x 175 euro

 

 

KLEINE ZAAL (DOJO)

4 euro/uur

 

11 euro/uur

20 euro/uur

 

Waarborg

1x 125 euro

 

 

VERGADERZAAL

3 euro/uur

3 euro/uur

18 euro/uur

 

 

   

De prijzen zijn inclusief het gebruik van de kleedkamers en douches.

 

 

b. Waarborg: de waarborg dient betaald te worden vanaf de aanvangsdatum van het gebruik van één van de lokalen van de sporthal. De betaalde waarborgsom zal indien nodig worden aangewend als (mogelijk gedeeltelijke) vergoeding van feitelijk vastgestelde beschadigingen.

Een club of vereniging die niet langer gebruik wenst te maken van de gemeentelijke sportinfrastructuur krijgt de betaalde waarborgsom terugbetaald op schriftelijk verzoek, mits voldaan te hebben aan de betaling van de huurbedragen en zonder vastgestelde beschadigingen.

 

c. Facturatie: het gebruik van de zalen wordt maandelijks gefactureerd.

 

d. Voordelen: erkende Kraainemse clubs kunnen voor hun jaarlijkse algemene vergadering éénmaal kosteloos gebruik maken van de vergaderzaal; voor de Kraainemse Sportraden is het gebruik van de vergaderzaal sowieso kosteloos.

 

e. Achterstallige betalingen: conform het gemeentelijk reglement “Retributie op de invordering van fiscale en niet fiscale ontvangsten – vaststelling van de retributies voor de periode 1 september 2020 tot 31 december 2025” goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 augustus 2020 is volgende procedure van toepassing :

 tijdens voormelde periode heft de gemeente een retributie “ter recuperatie voor het verzenden van aanmaningen en dwangbevelen/schriften aan diegenen die verschuldigde bedragen zoals facturen, retributies, GAS boetes en fiscale vorderingen niet betalen tegen de vervaldatum” ten bedrage van : 25 euro portkosten voor een aanmaning verzonden per aangetekend schrijven niet fiscale vorderingen en 15 euro portkosten voor een dwangbevel/schrift.

 

Artikel 6

Het afgelasten van gereserveerde uren dient twee weken op voorhand aangevraagd te worden, zo niet worden deze uren integraal aangerekend (behoudens in geval van onbetwistbare overmacht).

 

Artikel 7

De sportzalen zijn toegankelijk voor de sportbeoefenaars, de trainers en de officials. Zeker de sporters en bij voorkeur ook de trainers en officials dragen aangepast sportschoeisel dat geen sporen nalaat op de vloer.

 

Ook toeschouwers / supporters hebben toegang tot de sportzaal, weliswaar beperkt tot de ruimte die hiervoor is voorzien (tribunes).

 

De hal, het sanitair en de cafetaria van de sporthal zijn vrij toegankelijk voor iedereen. Het is wel ten strengste verboden om in de gangen en het sanitair te sporten en/of te spelen.

 

Artikel 8

De clubs dienen gebruik te maken van de hen toegewezen kleedkamers / douches. Deze lokalen zijn enkel toegankelijk voor de sporters, de trainers en de officials.

 

De clubs krijgen een sleutel overhandigd door de verantwoordelijke van dienst. Tijdens de activiteit dient de kleedkamer te worden afgesloten. Na afloop van de activiteit wordt de sleutel terugbezorgd aan de verantwoordelijke van dienst, of - indien deze niet aanwezig is - in de brievenbus gestoken die zich naast de inkomdeur van de sporthal bevindt.

 

Artikel 9

Volgende zaken zijn strikt verboden in de sportzalen en kleedkamers:

- Roken (is sowieso verboden in het ganse complex);

- Alcoholische dranken;

- Voedsel (koeken, chocolade, enz…).

 

Glazen flessen, drankglazen en blik verpakkingen zijn ten strengste verboden in de sportzalen. Enkel plastiek flessen zijn toegelaten.

Het gebruik van gel, lijmen en/of andere klevende substanties is in principe niet toegelaten. Bij verplicht gebruik van dergelijke substanties door de Federatie wordt dit aanvaard, weliswaar enkel en alleen bij de officiële competitiewedstrijden (dus niet bij trainingssessies en jeugdwedstrijden!). Bovendien dient gebruik te worden gemaakt van de minst vervuilende substanties en dient de zaal binnen de duur van de aan de betrokken club toegekende huurperiode correct te worden gereinigd.

 

Artikel 10

Iedere gebruiker is verantwoordelijk voor het opstellen en voor het opbergen van de gebruikte toestellen en materialen.

 

Materialen die tot de uitrusting van de sporthal behoren mogen enkel worden gebruikt mits voorafgaandelijke toelating van de gemeente.

 

Voor materialen die toebehoren aan de clubs is de toestemming van het college van Burgemeester en Schepenen vereist om deze op te bergen in de daartoe voorziene opbergruimte. Het gebruik van deze materialen kan enkel mits uitdrukkelijke toelating van de eigenaars.

 

Bij het einde van de activiteit en binnen de toegekende huurperiode dienen alle toestellen en materialen (tafels, stoelen, banken, tribunes) door de gebruikers op de daarvoor aangewezen plaatsen te worden teruggezet. Onregelmatigheden die ter zake worden vastgesteld bij ingebruikname van de infrastructuur dienen te worden gemeld bij de verantwoordelijke van dienst.

 

Artikel 11

De huurder/gebruiker is verantwoordelijk voor materiële schade toegebracht tijdens het gebruik van de infrastructuur zowel door spelers, officials als toeschouwers. De schade dient op het ogenblik van de feiten te worden vastgesteld door de verantwoordelijke van dienst.

 

Beschadigingen die worden vastgesteld bij ingebruikname van de lokalen dienen onmiddellijk gemeld te worden bij de verantwoordelijke van dienst.

 

Bij vaststelling van defecten dient de verantwoordelijke van dienst onmiddellijk te worden geïnformeerd.

 

Vaststellingen buiten de permanentie dienen ten laatste de dag erna via e-mail of telefonisch gemeld worden.

 

Artikel 12

Het behoort o.a. tot de taken van de verantwoordelijken om te allen tijde toezicht uit te oefenen tijdens de activiteiten, er over te waken dat alle regels strikt worden nageleefd, en waar noodzakelijk tussen te komen.

 

 

De verantwoordelijken hebben te allen tijde het recht om gebruikers/particulieren uit het complex te verwijderen of te laten verwijderen door tussenkomst van de politie, indien onbetamelijk en/of onzedig gedrag wordt vastgesteld.

 

Bij beslissing van het college van Burgemeester en Schepenen kan aan betrokken gebruikers/particulieren een toegangsverbod voor een bepaalde periode worden opgelegd.

 

Artikel 13

Bij het niet naleven van het reglement kan het college van Burgemeester en Schepenen overgaan tot volgende sancties t.o.v. de overtreder(s):

- Ontzeggen van toegang tot de infrastructuur;

- Een volgend(e) ter beschikkingstelling/gebruik van de infrastructuur weigeren (al dan niet voor een lange periode);

- Gedeeltelijke of gehele inhouding van de betaalde waarborg.

 

Artikel 14

Alle afwijkingen op het reglement dienen schriftelijk te worden aangevraagd via het team vrije tijd. De aanvragen worden goedgekeurd of afgewezen door het college van burgemeester en schepenen na advies te hebben ingewonnen bij de sportraden.

 

Artikel 15

Dit reglement treedt in werking op 1 september 2022.

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Reglement gemeentelijke tennisvelden Kraainem

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om het reglement gemeentelijke tennisvelden Kraainem goed te keuren:

 

REGLEMENT GEMEENTELIJKE TENNISVELDEN KRAAINEM

 

Artikel 1

De tennisterreinen zijn het hele jaar (al dan niet overdekt) dagelijks toegankelijk van maandag tot en met zaterdag van 9 uur tot 22 uur en op zondag van 9 uur tot 21 uur, met uitzondering van bepaalde data en uren vastgelegd door het college van burgemeester en schepenen en waarvan de gebruikers duidelijk en tijdig worden geïnformeerd.

 

Artikel 2

Groepen en/of clubs die de tennisterreinen wensen te gebruiken dienen dit schriftelijk of telefonisch te melden bij de gemeentelijke sportverantwoordelijke. De toekenning van de gevraagde uren gebeurt schriftelijk (per post of per e-mail).

 

Clubs die een sportactiviteit wensen te organiseren op officiële feestdagen en vastgestelde sluitingsdagen dienen minimum 6 weken vooraf een aanvraagformulier in te dienen bij team vrije tijd. De aanvragen worden goedgekeurd of afgewezen door het college van burgemeester en schepenen.

 

Ook particulieren kunnen bij de gemeentelijke sportverantwoordelijke tennisterreinen reserveren en toegewezen krijgen.

 

Artikel 3

Bij het toekennen van het/de terrein(en) gelden de volgende voorrangsregels :

 

1.  Erkende* Kraainemse verenigingen én aangesloten bij één van de Kraainemse     Sportraden (*conform de voorwaarden van het reglement voor de erkenning en   subsidiëring van verenigingen van 21 december 2021).

Hier geven volgende elementen nog extra voorrang :

         Clubs die sinds meerdere jaren aangesloten zijn 

         Clubs met jeugdwerking

         Clubs met een correcte financiële historiek (betalingen reservaties terreinen)

 

Indien clubs aan een gelijk aantal voorwaarden voldoen, is de anciënniteit doorslaggevend (op basis van de stichtingsstatuten).

 

Gebruiksovereenkomsten afgesloten door de gemeente Kraainem met organisaties, verenigingen of particulieren vormen na het akkoord van het college van burgemeester en schepenen een uitzondering op deze voorrangsregels.

 

2.        Erkende clubs of verenigingen niet aangesloten bij één van de Kraainemse Sportraden en die al verschillende jaren gebruik maken van de tennisterreinen.

 

3.         Clubs of verenigingen die al verschillende jaren gebruik maken van de tennisterreinen.

 

4.         Clubs, verenigingen of particulieren die sporadisch wensen gebruik te maken van een terrein.

 

Artikel 4

Tarieven:

a. Particulieren:

 

 

Tarief per uur/veld

 

 

HOOGSEIZOEN (open lucht )

 

Ticket vóór 17 uur

8 euro

Ticket na 17 uur + weekend

11 euro

 

10-urenkaart vóór 17 uur

70 euro

 

LAAGSEIZOEN (onder luchtgedragen ballon)

 

Ticket vóór 17 uur

12 euro

 

Ticket na 17 uur + weekend

16 euro

 

10-urenkaart vóór 17 uur

110 euro

10-urenkaart na 17.00  + week-end 

150 euro

 

WINTERABONNEMENT – MINIMUM 20 WEKEN (onder luchtgedragen ballon)

 

Vóór 17 uur  

11 euro

 

Na 17 uur + weekend

15 euro

 

 

Avond- en weekendspelers dienen hun veld op voorhand te betalen aan het onthaal van de sporthal uiterlijk in de week voorafgaand aan de reservatie. Indien dit niet lukt, moeten zij hun veld betalen net vóór aanvang van hun speeltijd.

 

Voor het bekomen van een winterabonnement is de aanvrager verplicht om minimum voor 20 weken te reserveren. Deze reservatie wordt per factuur aangerekend die vóór de vermelde vervaldatum te vereffenen is.

 

In geval van onbetwistbare overmacht kunnen twee gereserveerde data overgedragen worden weliswaar tijdens het lopende tennisseizoen.

 

b. Tennisclubs De Kamme & KTC

         Laagseizoen : 8 euro per uur

         Hoogseizoen : 6 euro per uur

 

c. Tornooien georganiseerd door De Kamme en Kraainem Tennis Club

         Hoogseizoen: 5 euro/uur/veld

         Laagseizoen: 6 euro/uur/veld

         Opties nemen op velden wordt beschouwd als reservering en zullen bijgevolg aangerekend worden.

 

d. Tennisschool KTA/BATD

         Hoogseizoen: 8 euro/uur/veld

         Laagseizoen: 10 euro/uur/veld

         Stages tijdens schoolvakanties: het college van burgemeester en schepenen bepaalt jaarlijks de prijzen.

 

Achterstallige betalingen:

Conform het gemeentelijk reglement “Retributie op de invordering van fiscale en niet fiscale ontvangsten – vaststelling van de retributies voor de periode 1 september 2020 tot 31 december 2025” goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 augustus 2020 is volgende procedure van toepassing : tijdens voormelde periode heft de gemeente een retributie “ter recuperatie voor het verzenden van aanmaningen en dwangbevelen/schriften aan diegenen die verschuldigde bedragen zoals facturen, retributies, GAS boetes en fiscale vorderingen niet betalen tegen de vervaldatum” ten bedrage van : 25euto portkosten v oor een aanmaning verzonden per aangetekend schrijven niet fiscale vorderingen en 15euro portkosten voor een dwangbevel/schrift.

 

Artikel 5

De gebruikers moeten zich strikt houden aan het/de toegewezen terrein(en) en de tijdsduur. Het/de terrein(en) mag/mogen niet betreden worden vóór het vastgelegde uur, en de activiteit moet beëindigd worden op het vastgelegde uur (inclusief het correct slepen van het/de gebruikte terrein(en)) zodat de volgende gebruiker stipt van start kan gaan.

 

Enkel sporters, trainers en officials hebben toegang tot de terreinen en tot de toegewezen kleedkamers (in de sporthal). Het dragen van aangepast schoeisel is verplicht.

 

Artikel 6

Bij het niet naleven van het reglement kan het college van Burgemeester en Schepenen overgaan tot volgende sancties t.o.v. de overtreder(s) :

         Ontzeggen van toegang tot de terreinen

         Een volgend(e) ter beschikkingstelling/gebruik van de terreinen weigeren (al dan niet voor een lange periode)

 

Artikel 7

Alle afwijkingen op het reglement dienen schriftelijk te worden aangevraagd via team vrije tijd. De aanvragen worden goedgekeurd of afgewezen door het college van burgemeester en schepenen na advies te hebben ingewonnen bij de sportraden.

 

Artikel 8

Dit reglement treedt in werking op 1 september 2022.

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Kasteel Jourdain - Aanpassing reglement

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist om onderstaande wijzigingen aan te brengen in het reglement van het kasteel Jourdain dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 februari 2016 en waarvan de eerste wijzigingen werden goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 juni 2016 en de volgende wijzigingen werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2019:

         Praktische inlichtingen - telefoonnummer 02 719 20 60 wordt gewijzigd naar 02 719 20 40

         Artikel 2 bis wordt toegevoegd:

Sleutelmanagement

De huurder en de afgevaardigde van de gemeente maken een overeenkomst

betreffende de data, uren en locatie waarop de sleutel van het kasteel opgehaald en

afgeleverd kan worden. Deze afspraken dienen strikt nageleefd te worden met behulpvan een sleutelfiche.

Indien de huurder de sleutel van het kasteel kwijt raakt of niet terug brengt, zal de

gemeente Kraainem hiervoor een som van 50 euro aanrekenen.

         Artikel  5.1: tweede zin wordt vervangen door: 'Bij ingebruikname dienen schade of gebreken onmiddellijk gemeld te worden aan de afgevaardigde en naar vrijetijd@kraainem.be met eventueel foto’s.'

         Artikel 6.4 wordt toegevoegd:

De huurder is verantwoordelijk voor het wegnemen van het eigen materiaal en het terugzetten op de juiste plek van het materiaal van de gemeente binnen de uren van de verhuur. De juiste plek in kwestie wordt overeen gekomen met de afgevaardigde van het gemeentebestuur.

         Artikel 7: toevoeging van volgende tekst:

          Indien tijdens de huurperiode belangrijke beschadigingen door de afgevaardigde van het gemeentebestuur worden vastgesteld of door de kuisploeg;

          Indien de lokalen niet worden gebruikt zoals in het contract werd voorzien;

          Indien de lokalen gebruikt worden door een andere huurder dan vermeld op het contract;

          Indien de lokalen gehuurd worden op andere momenten dan vermeld in het contract.

         Artikel 7 tweede lid: toevoeging van volgende tekst tussen de woorden 'gemeentebestuur' en 'de': zowel voor als na het plaatsvinden van de activiteit

         Artikel 8.1: toevoeging tussen '50 % van het huurgeld + volledige waarborg,' en 'voor de voorziene datum': indien minder dan een maand, maar meer dan 15 dagen

         Artikel 8.1 tweede lid: schrapping van (overlijden, hospitalisatie) in de laatste alinea van het eerste lid

         Artikel 8.2: toevoeging: Geen enkele schadevergoeding kan door de huurder worden geëist.

         Artikel 9: werd volledig herschreven en vervangen door:

De reservering dient minstens 30 werkdagen vóór het evenement/feest aangevraagd te worden.

Voorlopige reservering gebeurt door het aanvraagformulier (bijlage V) (vermeld op de gemeentelijke website of aan te vragen via vrijetijd@kraainem.be) volledig ingevuld aan de gemeente terug te sturen en de vermelding te maken dat er een optie op reservatie gewenst wordt. Na ontvangst hiervan, zal het gemeentebestuur de door u voorgestelde datum voorlopig reserveren en de huurder (indien de gegevens correct verwerkt konden worden) een contract toe sturen dat binnen de 2 weken ondertekend dient te worden teruggestuurd. Na deze 2 weken vervalt het contract en de reservering in optie automatisch. Het gemeentebestuur heeft geen verplichting de potentiële huurder hiervoor een herinnering te sturen. De reservering is definitief van zodra het gemeentebestuur huidig ondertekend contract ontvangen heeft, de factuur betaald is en de waarborg gestort is. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht om reservaties te annuleren indien de betreffende waarborg niet binnen de 2 weken na het opsturen van het contract werd gestort. Het gemeentebestuur heeft geen verplichting de potentiële huurder hiervoor een herinnering te sturen.

         Artikel 11: toevoeging tussen 'huurder' en 'na' in de eerste alinea: 'na het plaatsvinden van de activiteit en'

         Artikel 11 tweede alinea: toevoeging op het einde van de tweede alinea: 'Deze kosten zullen afgehouden worden van de waarborg of indien het de waarborg overstijgt, achteraf gefactureerd worden.'

         Artikel 12: eerste alinea werd volledig herschreven en vervangen door: 'De huurprijs dient binnen de periode die vermeld staat op de factuur betaald te worden.'

         Artikel 12 derde alinea eerste bulletpoint werd volledig herschreven en vervangen door: 'Erkende Kraainemse verenigingen voor de organisatie van culturele activiteiten (Verenigingen die erkend zijn op basis van het reglement voor de erkenning en subsidiëring van verengingen van 21 december 2021.);'

         Artikel 13: schrapping van: 'er confetti gestrooid werd tijdens het evenement of' en toevoeging van volgende zinnen 'Ook het terras en de binnenkoer dienen in goede staat en zonder vuil achtergelaten worden.  Indien dit niet het geval is, zullen ook hier extra poetskosten voor worden aangerekend. Deze regel is niet van toepassing in het geval van overmacht, bijvoorbeeld door een windvlaag.'

         Artikel 13: toevoeging van een laatste alinea: 'Indien lokalen geblokkeerd worden, wordt er enkel op de laatste dag van de huurperiode de reiniging verzekerd door de externe firma. Prijzen van de reiniging kunnen teruggevonden worden in bijlage III.'

         Artikel 14: toevoeging van volgende zin: 'Het vaatwerk wordt apart aangerekend. De prijzen kunnen teruggevonden worden in bijlage I.'

         Artikel 17: toevoeging van de woorden "en dergelijke" tussen" springkastelen moeten"

         Artikel 17: toevoeging van de woorden " tijdens het aanvragen van de optie na "tussen huuraanvraag, opdat de coördinatie"

         Artikel 17: schrapping van volgende woorden:  die op dezelfde datum zouden kunnen plaatshebben.

         Artikel 18: toevoeging tussen de woorden 'vermelding,' en 'Dit': 'tijdens het aanvragen van de optie. '

         Artikel 19: werd volledig herschreven en vervangen door:

De maximumcapaciteit van de zalen van het kasteel wordt bepaald door het brandweerverslag, opgemaakt door de bevoegde deskundige. De afgevaardigde van de gemeente kan de aanvraag tot reservatie afwijzen indien het aantal verwachte bezoekers hoger ligt dan de maximumcapaciteit van de zalen.

         Artikel 20: toevoeging op het einde: '. Het is verplicht een traiteur in te huren indien er catering voorzien wordt in het kasteel tijdens de huurperiode.'

         Artikel 21: toevoeging op het einde: 'aan het begin van de straat. Er morgen geen wagens de binnenkoer blokkeren.'

         Artikel 22: toevoeging op het einde: ' aan het begin van de straat. Er morgen geen wagens de binnenkoer blokkeren.'

         Bijlage 2: herschrijving van de achtste lijn in de eerste tabel:

Tarief voor weekenden (08.00 uur tot 18.00 uur)

(geen extra kost voor vaatwerk) + €30 op de zaalprijs en keuken (inwoners Kraainem) + €50 op de zaalprijs en keuken (niet-inwoners Kraainem)

         Bijlage 2: herschrijving van de zevende en elfde lijn in de derde tabel:

Zaal Van Dyck  €330,00 (inwoners Kraainem) €396,00 (niet-inwoners Kraaienem)

Blokkade (tarief per dag, per reservatie) €100,00  €100,00

         Bijlage 2: toevoeging onder de laatste tabel:

De zaal Van Dyck kan enkel verhuurd worden mits er een akkoord bereikt wordt met de inwonende conciërge. Aanvragen hiervoor dienen opgestuurd te worden naar vrijetijd@kraainem.be zoals de algemene aanvragen tot reservatie.

 

Definitie  blokkade: de ruimte wordt geblokkeerd door de huurder en wordt niet of slechts in beperkte mate gebruikt. Andere huurders kunnen op dat moment de ruimte niet huren.

 

Indien de huurder meerdere zalen tegelijkertijd huurt worden de zalen die in gebruik zijn aangerekend aan bovenstaande zaaltarieven. Indien er daarnaast 1 of meerdere zalen in blokkade zijn wordt er voor deze zaal/zalen een blokkadetarief aangerekend.

 

Meer info en beschikbaarheden te verkrijgen bij het team vrije tijd via vrijetijd@kraainem.be of telefonisch via 02/719 20 40

         Bijlage 4: de tweede alinea werd volledig herschreven en vervangen door:

Aan de erkende Kraainemse verenigingen (Verenigingen die erkend zijn op basis van het reglement voor de erkenning en subsidiëring van verengingen van 21 december 2021.) wordt een vermindering van 50% toegestaan voor de organisatie van culturele activiteiten (exclusief de poetskosten).

         Bijlage 4: toevoeging aan de vierde alinea: 'Poetskosten worden achteraf apart gefactureerd. Bij het vastleggen van de reservatie dient ook een waarborg betaald te worden.'

         Bijlage 4: toevoeging aan de vijfde alinea: '(exclusief de poetskosten). '

         Bijlage 4: toevoeging zesde alinea: De verantwoordelijke leggen de nodige bewijsstukken voor aan het gemeentebestuur op grond waarvan zij recht hebben op toepassing van het gunsttarief.

 

Artikel 2:

Een gecoördineerde versie van het reglement wordt bij deze beslissing gevoegd en maakt er integraal deel van uit.

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Agora - Aanpassing retributiereglement

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist om volgende wijzigingen door te voeren in het retributiereglement van de Agora:

         Artikel 3 – Tarief § 1, 8ste alinea:

          "Onderstaande tabel wordt toegepast voor de verhuur van (technisch) materiaal. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen repetitief of niet repetitief gebruik. Het tarief wordt uitgedrukt in euro en geldt voor de volledige tijdspanne. De huurprijzen van de grote projector en het licht en geluid omvatten het gebruik van dit materiaal alsook technisch toezicht."

          De woorden "voor de volledige tijdspanne" wordt vervangen door "per dag".

 

Artikel 2:

Een gecoördineerde versie van het reglement wordt bij deze beslissing gevoegd en maakt er integraal deel van uit.

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Reglement - Verhuur lokalen van de scholen

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist om volgende aanpassingen in het reglement verhuur lokalen van de scholen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 november 2019, als volgt te wijzigen:

         artikel 2, §1, eerste bulletpoint: de organisaties en verenigingen die op de lijst van de brochure Kraainem Cultuur & Sport opgenomen worden, wordt vervangen door "erkende verenigingen (verenigingen die erkend zijn op basis van het reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen van 21 december 2021)".

         artikel 3 refter, keuken, turnzaal, § 1, 2de alinea: voor de organisaties en verenigingen wordt vervangen door " voor de erkende verenigingen".

         artikel 10, §1: "De Kraainemse " wordt het woordje erkende toegevoegd voor " Kraainemse".

         Artikel 11 wordt geschrapt en vervangen door "Dit reglement treedt in werking vanaf 1 september 2022".

        

Artikel 2:

Een gecoördineerde versie van het reglement huur materiaal of toestellen wordt bij deze beslissing gevoegd en maakt er integraal deel van uit.

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Reglement - Huur materiaal of toestellen

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist om volgende aanpassingen aan het reglement huur materiaal en toestellen, goedgekeurd door de gemeenteraad van en gewijzigd bij de gemeenteraad van  23 april 2019:

         In artikel 1 wordt bij het voorlaatste bulletpoint de zin "mits betaling van een waarborg van 2 euro" vervangen door: "Waarborg van 500 euro/1000 bekers, herleidbaar naar het aantal gevraagde bekers

         In artikel 1 wordt een bulletpoint toegevoegd en de bewoording 'sonometer: gratis - waarborg: 250 euro

         In artikel 2, eerste alinea wordt het woord "erkende" ingevoegd tussen de woorden "gemeentelijke" en "verenigingen" met daaropvolgend (verenigingen die erkend zijn op basis van het reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen van 21 december 2021) en in alinea 2 wordt de zin "Dit formulier dient opgestuurd te worden naar de dienst vrije tijd via vrijetijd@kraainem.be"

         In artikel 3: toevoeging: (wordt niet aangerekend voor erkende Kraainemse verenigingen)

         In artikel 4: toevoeging: De waarborg wordt betaald uiterlijk op de dag van de afhaling of tenzij anders afgesproken met de afgevaardigde van de gemeente

         Artikel 5 wordt vervangen als volgt: Dit reglement treedt in werking vanaf 1 september 2022.

 

Artikel 2:

Een gecoördineerde versie van het reglement huur materiaal of toestellen wordt bij deze beslissing gevoegd en maakt er integraal deel van uit.

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Omgeving - GRS

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 april 2022, houdende de vraag aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, om de passages in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kraainem met betrekking tot de ontwikkeling van het Pikdorenveld te schrappen, vervat als bijlage en deel uitmakend van deze beslissing.

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

De Watergroep - Nieuwsbrief juni 2022

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Interza - Verslag tweede semester

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Bulletin der schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Mondelinge vragen vorige zitting

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 30/09/2022