NOTULEN VAN
 

Gemeente Kraainem

Zitting van 30 augustus 2022

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Raadsleden:  Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli

Schepen Elisabeth d'Ursel vervoegt de vergadering vanaf punt 8.

 

 

 

Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 30 augustus 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Schepen:  Elisabeth d'Ursel

Raadsleden:  Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Goedkeuring notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 28 juni 2022

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 JUNI 2022

 

Feiten en context

         Zitting van de gemeenteraad van 28 juni 2022.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 277 en 278.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 28 juni 2022 goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 30 augustus 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Schepen:  Elisabeth d'Ursel

Raadsleden:  Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli

 

OPENBARE ZITTING

 

2. Aanpassing meerjarenplan 2022-2

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

2. AANPASSING MEERJARENPLAN 2022-2

 

Feiten en context

         Na de opmaak van de eerste aanpassing van het meerjarenplan in 2022 die door de raden van juni 2022 werden goedgekeurd, dringt een bijkomende wijziging zich op.

         De bijkomende wijziging dient plaats te vinden om de gunning van de werken voor het ontmoetingscentrum Hoeve Van Deuren te kunnen doen, waarvoor het initieel geraamde budget ontoereikend blijkt.

         In deze uitzonderlijke bijkomende aanpassing van het meerjarenplan vinden twee wijzigingen plaats waarop we bij het voorleggen van de aanpassing in juni geen zicht hadden. Het gaat om:

         Verhoging van de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting volgens de laatste ramingen;

         Verhoging van de investeringsuitgaven inzake het ontmoetingscentrum volgens de ontvangen offertes.

         In de voorliggende bijkomende aanpassing van het meerjarenplan werden de niet gebudgetteerde functies uit het organogram (cfr AMJP juni) nog steeds niet opgenomen. Ter info werd wel de simulatietool toegevoegd waarin alle niet-gebudgetteerde functies werden opgenomen.

         Aangezien het slechts om de twee bovenstaande wijzigingen gaat, staat het Agentschap Binnenlands Bestuur (Toezicht) toe om een afwijkende aanpassing van het meerjarenplan voor te leggen. In deze aanpassing van het meerjarenplan is het toelichtend materiaal ongewijzigd ten opzichte van de laatst goedgekeurde aanpassing in juni 2022. Bijgevolg zullen enkel de schema's worden weergegeven. De bijlagen en toelichtingen uit de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2022 gelden nog steeds.

 

Juridische gronden

         Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid de artikelen 249, 251, 253, 254, 255 en 596;

         Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC);

         Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC).

 

Adviezen

         Gunstig advies van het managementteam van 15 juli 2022.

 

Financiële gevolgen

Zie bijlagen

 

Besluit

met 15 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton, Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Luc Timmermans, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Bruno Schroeven en Carine Pin), 5 onthoudingen (Véronique Caprasse, Bruno Vandersteen, Pierre Simon, Alain Van Herck en Isabelle Fouarge)Motivatie onthouding Véronique Caprasse: Groep Défi-MR-Indépendants steunt het project ‘Hoeve van Deuren’ voor 200%, maar kan het meerjarenplan in zijn geheel nog altijd niet goedkeuren. Dit werd niet gedaan in juni en kan dus ook niet gedaan worden in augustus. De nieuwe versie houdt rekening met een verhoging van de inkomsten, gebaseerd op de brie die we ontvangen hebben in juni, maar houdt geen rekening met de verhoging van de salarissen, de energiekosten, de kosten verbonden aan WOKRA, de brandweer en andere exploitatiekosten. Het is spijtig dat deze opportuniteit niet werd gebruikt om die aan te passen.

Motivatie onthouding Bruno Vandersteen: Groep Défi-MR-Indépendants steunt het project ‘Hoeve van Deuren’ voor 200%, maar kan het meerjarenplan in zijn geheel nog altijd niet goedkeuren. Dit werd niet gedaan in juni en kan dus ook niet gedaan worden in augustus. De nieuwe versie houdt rekening met een verhoging van de inkomsten, gebaseerd op de brie die we ontvangen hebben in juni, maar houdt geen rekening met de verhoging van de salarissen, de energiekosten, de kosten verbonden aan WOKRA, de brandweer en andere exploitatiekosten. Het is spijtig dat deze opportuniteit niet werd gebruikt om die aan te passen.

Motivatie onthouding Pierre Simon: Groep Défi-MR-Indépendants steunt het project ‘Hoeve van Deuren’ voor 200%, maar kan het meerjarenplan in zijn geheel nog altijd niet goedkeuren. Dit werd niet gedaan in juni en kan dus ook niet gedaan worden in augustus. De nieuwe versie houdt rekening met een verhoging van de inkomsten, gebaseerd op de brie die we ontvangen hebben in juni, maar houdt geen rekening met de verhoging van de salarissen, de energiekosten, de kosten verbonden aan WOKRA, de brandweer en andere exploitatiekosten. Het is spijtig dat deze opportuniteit niet werd gebruikt om die aan te passen.

Motivatie onthouding Alain Van Herck: Groep Défi-MR-Indépendants steunt het project ‘Hoeve van Deuren’ voor 200%, maar kan het meerjarenplan in zijn geheel nog altijd niet goedkeuren. Dit werd niet gedaan in juni en kan dus ook niet gedaan worden in augustus. De nieuwe versie houdt rekening met een verhoging van de inkomsten, gebaseerd op de brie die we ontvangen hebben in juni, maar houdt geen rekening met de verhoging van de salarissen, de energiekosten, de kosten verbonden aan WOKRA, de brandweer en andere exploitatiekosten. Het is spijtig dat deze opportuniteit niet werd gebruikt om die aan te passen.

Motivatie onthouding Isabelle Fouarge: Groep Défi-MR-Indépendants steunt het project ‘Hoeve van Deuren’ voor 200%, maar kan het meerjarenplan in zijn geheel nog altijd niet goedkeuren. Dit werd niet gedaan in juni en kan dus ook niet gedaan worden in augustus. De nieuwe versie houdt rekening met een verhoging van de inkomsten, gebaseerd op de brie die we ontvangen hebben in juni, maar houdt geen rekening met de verhoging van de salarissen, de energiekosten, de kosten verbonden aan WOKRA, de brandweer en andere exploitatiekosten. Het is spijtig dat deze opportuniteit niet werd gebruikt om die aan te passen.

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn, goed.

 

Artikel 2:

De aanpassing van het meerjarenplan 2022-2, inzonderheid het deel met betrekking tot de gemeente, wordt door de gemeenteraad vastgesteld.

 

Artikel 3:

Deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid gezonden worden.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 30 augustus 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Schepen:  Elisabeth d'Ursel

Raadsleden:  Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli

 

OPENBARE ZITTING

 

3. Commissie Financiën - Verslag 21 juni 2022

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

3. COMMISSIE FINANCIËN - VERSLAG 21 JUNI 2022

 

Feiten en context

         Op 21 juni 2022 heeft de commissie algemene financiering een vergadering gehouden met als agendapunten:

       Kennisname jaarrekening 2021

       Aanpassing meerjarenplan 2022-1

 

Juridische gronden

         Gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2019, huishoudelijk reglement - gemeenteraad, overeenkomstig artikel 41, waarbij het verslag van de voorgaande commissievergadering ter kennisname wordt voorgelegd.

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de commissie algemene financiering van 21 juni 2022.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 30 augustus 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Schepen:  Elisabeth d'Ursel

Raadsleden:  Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli

 

OPENBARE ZITTING

 

4. Kennisname - Agentschap Binnenlands Bestuur - Vernietiging van de beslissing van 26 april 2022 houdende de wijziging van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

4. KENNISNAME - AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING VAN 26 APRIL 2022 HOUDENDE DE WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

 

Feiten en context

         De administratie ontving van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) op 11 mei 2022 een klacht over de goedkeuring van de aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad op de gemeenteraad van 26 april 2022.

         De indieners van de klacht, twee gemeenteraadsleden, zijn van oordeel dat de ziekte van een raadslid geen uitzonderlijke reden is om een hybride vergadering te organiseren.

         Het college van burgemeester en schepenen besliste op 7 juni om een antwoord te sturen naar het ABB met een chronologische beschrijving van de feiten.

         De gouverneur besliste om de volgende redenen om het besluit van de gemeenteraad van 26 april 2022 houdende goedkeuring van de wijziging van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad te vernietigen:

      De uitzonderlijke omstandigheden worden niet correct ingevuld. De drie uitzonderlijke omstandigheden die opgenomen werden in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, om digitaal te vergaderen, zijn niet in overeenstemming met de bedoeling van de decreetgever.

      Het loutere feit dat een meerderheid van de raadsleden aangeeft niet aanwezig te zijn, maar wel beschikbaar is, zet de deur open voor alleen maar digitale vergaderingen. Dit is niet de intentie van de decreetgever. Fysieke vergaderingen zijn namelijk nog steeds het uitgangspunt.

      Een uitzonderlijke situatie die zich voordoet is veel te ruim gedefinieerd, en geeft geen concrete invulling aan het begrip 'uitzonderlijke omstandigheden'. Het besluit van de gemeenteraad maakt niet duidelijk wat een dergelijke situatie is. Er is teveel interpretatieruimte, wat leidt tot rechtsonzekerheid.

      De niet-beschikbaarheid van een raadslid kan zeer ruim ingevuld worden waardoor raadsleden die op vakantie zijn of nog aan het werken zijn digitaal zouden kunnen deelnemen aan een hybride vergadering. Dit zou van hybride vergaderingen de regel kunnen maken in plaats van de uitzondering.

      Het is niet mogelijk om te voorzien dat als een raadslid zich bevindt in één van de verhinderingsgronden van artikel 12 van het decreet over het lokaal bestuur, hij of zij kan digitaal kan deelnemen. Dit zijn geen uitzonderlijke omstandigheden zoals de decreetgever ze bedoelde.

 

Juridische gronden

         Het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 332 §1.

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van 15 juli 2022 van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, Jan Spooren, om het besluit van de gemeenteraad van 26 april 2022 houdende goedkeuring van de wijziging van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad te vernietigen.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 30 augustus 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Schepen:  Elisabeth d'Ursel

Raadsleden:  Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli

 

OPENBARE ZITTING

 

5. Woonmaatschappij Oost-Brabant-West - Advies gemeenteraad

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

5. WOONMAATSCHAPPIJ OOST-BRABANT-WEST - ADVIES GEMEENTERAAD

 

Feiten en context

         In de brief dd. 28/7/2022, die wij ontvingen van de sociale huisvestingsmaatschappijen Elk zijn Huis cvba en cvba Volkswoningbouw Herent, wordt gevraagd om tegen uiterlijk vrijdag 23 september 2022. een advies uit te brengen over het traject dat zij willen doorlopen om tegen uiterlijk 30 juni 2023 deel uit te maken van de woonmaatschappij die in het werkingsgebied, waar onze gemeente deel van uitmaakt, zal worden gevormd.

         In het traject naar het vormen van een eengemaakte woonmaatschappij voor het werkingsgebied tegen 1 januari 2023, kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen, die er pas tegen 30 juni 2023 zullen in slagen om aan alle voorwaarden tot erkenning als woonmaatschappij te voldoen, ofwel door zich zelf om te vormen tot woonmaatschappij, ofwel door een herstructurering (fusie, splitsing...) door te voeren met een andere woonmaatschappij of met een sociale huisvestingsmaatschappij, die kan aantonen dat die zich kan omvormen tot woonmaatschappij, een verlenging van de hun erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij tot 30 juni 2023 bekomen. Daartoe moet zij een aanvraag indienen bij het agentschap Wonen-Vlaanderen. Daarbij moet de aanvragende sociale huisvestingsmaatschappij aantonen dat ze zich uiterlijk op 30 juni 2023 zal kunnen omvormen tot woonmaatschappij, mede ondersteund door een stappenplan en een advies van de lokale besturen uit het werkingsgebied (art 223, §2, 2de lid van het BVR van 17/12/2022 tot wijziging van verschillende besluiten over wonen).

         Voormelde brief licht toe dat het bestuur er voor kan kiezen om

          eenmalig advies te verstrekken houdende de tijdelijke verlenging van de sociale huisvestingsmaatschappij;

          bij elke aanvraag tot verlenging, advies uit te brengen.

         Gezien de context van deze adviesvragen, wordt het voorstel gedaan aan de gemeenteraad om eenmalig advies uit te brengen en bijgevolg het optionele artikel 3 te integreren in het voorliggende besluit.

 

Juridische gronden

         Artikel 40 e.v. van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

         Het decreet van 9 juli 2021 houdende wijzigingen van diverse decreten met betrekking tot wonen, waarbij een regelgevend kader met betrekking tot de woonmaatschappijen wordt gecreëerd.

         Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot wijziging van verschillende besluiten over wonen.

         De Vlaamse Codex Wonen van 2021 (VCW)

         Het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (BVCW)

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt kennis van de aanvraag tot verlenging van de erkenning van de sociale

huisvestingsmaatschappijen Elk zijn Huis cvba met zetel te Tervuren en cvba Volkswoningbouw met zetel te Herent tot en met 30 juni 2023.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad geeft als advies aan de Vlaamse Regering dat het bij voormelde aanvraag

gevoegde stappenplan naar de woonmaatschappij voldoet aan de doelstellingen van de gemeente.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad stelt in het kader van de procedure vermeld in artikel 4.98 §1 tweede lid, 2°, punt k van het BVCW van 2021 vast dat de aldus te vormen woonmaatschappij zal zorgen voor voldoende lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering.]1

 

Artikel 4:

Deze beslissing wordt aan de aanvrager bezorgd.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 30 augustus 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Schepen:  Elisabeth d'Ursel

Raadsleden:  Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli

 

OPENBARE ZITTING

 

6. De Klimboom - Arbeids- en schoolreglement 2022

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

6. DE KLIMBOOM - ARBEIDS- EN SCHOOLREGLEMENT 2022

 

Feiten en context

         Het nieuwe arbeidsreglement en het schoolreglement van de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool De Klimboom werden ter goedkeuring opgestuurd naar de verschillende vakbondsorganisaties.

         Het VSOA-Onderwijs formuleerde enkele opmerkingen bij het arbeidsreglement.

         De opmerkingen werden besproken met de jurist van het OVSG; de conclusie was dat enkel de opmerkingen omtrent artikel 100bis van het arbeidsreglement verplicht overgenomen dienden te worden.

         De opmerking in kwestie betreft de schrapping van volgende paragraaf, die indruist tegen de regelgeving zoals vastgelegd in het decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991:

                      §3. Is het personeelslid aangesteld in meerdere scholen van het schoolbestuur en krijgt het personeelslid tijdens eenzelfde schooljaar verschillende beoordelingen, dan gaat de negatieve beoordeling voor op de andere beoordeling(en). Is er geen negatieve beoordeling, dan gaat de beoordeling met werkpunten voor op de positieve beoordeling.

 

Juridische gronden

         Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991, inzonderheid artikelen 17 tot en met 25, artikel 100 quaterdecies en artikel 100 quinquiesdecies.

         Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 artikelen 27, 28, 33, 37, 54 en 172 quiquies bepaalt de structuur van het basisonderwijs alsook de toelatingsvoorwaarden, de rechten en plichten van de leerlingen en de ouders, na wijzigingen.

         Decreet van 18 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.

         Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 40.

         Ministeriële omzendbrief van 21 december 1998 betreffende het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.

         Ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende de informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement.

         Ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende de kostenbeheersing in het basisonderwijs.

         Ministeriële omzendbrief van 21 juni 2017 betreffende de samenstelling ondersteuningsnetwerken in het basis en secundair onderwijs.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om het arbeidsreglement 2022 en het nieuwe schoolreglement 2022 van de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool De Klimboom, E. Bricoutlaan 61 te 1950 Kraainem, vervat als bijlage en integraal deel uitmakend van deze beslissing, goed te keuren.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 30 augustus 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Schepen:  Elisabeth d'Ursel

Raadsleden:  Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli

 

OPENBARE ZITTING

 

7. Diabolo - Arbeidsreglement en schoolreglement 2022

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

7. DIABOLO - ARBEIDSREGLEMENT EN SCHOOLREGLEMENT 2022

 

Feiten en context

         Het nieuwe arbeidsreglement en het schoolreglement van de Franstalige gemeentelijke basisschool Diabolo werden ter goedkeuring opgestuurd naar de verschillende vakbondsorganisaties.

         Het VSOA-Onderwijs formuleerde enkele opmerkingen bij het arbeidsreglement.

         De opmerkingen werden besproken met de jurist van het OVSG; de conclusie was dat enkel de opmerkingen omtrent artikel 81 van het arbeidsreglement verplicht overgenomen dienden te worden.

         De opmerking in kwestie betreft de schrapping van volgende paragraaf, die indruist tegen de regelgeving zoals vastgelegd in het decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991:

                      §3. Is het personeelslid aangesteld in meerdere scholen van het schoolbestuur en krijgt het personeelslid tijdens eenzelfde schooljaar verschillende beoordelingen, dan gaat de negatieve beoordeling voor op de andere beoordeling(en). Is er geen negatieve beoordeling, dan gaat de beoordeling met werkpunten voor op de positieve beoordeling.

 

Juridische gronden

         Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991, inzonderheid artikelen 17 tot en met 25, artikel 100 quaterdecies en artikel 100 quinquiesdecies.

         Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 artikelen 27, 28, 33, 37, 54 en 172 quiquies bepaalt de structuur van het basisonderwijs alsook de toelatingsvoorwaarden, de rechten en plichten van de leerlingen en de ouders, na wijzigingen.

         Decreet van 18 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.

         Decreet over het  lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 40.

         Ministeriële omzendbrief van 21 december 1998 betreffende het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.

         Ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende de informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement.

         Ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende de kostenbeheersing in het basisonderwijs.

         Ministeriële omzendbrief van 21 juni 2017 betreffende de samenstelling ondersteuningsnetwerken in het basis en secundair onderwijs.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om het arbeidsreglement 2022 en het schoolreglement 2022 van de Franstalige gemeentelijke basisschool Diabolo, Hebron 17 te 1950 Kraainem, vervat als bijlage en integraal deel uitmakend van deze beslissing, goed te keuren.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 30 augustus 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Raadsleden:  Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli

 

OPENBARE ZITTING

 

8. Opheffing reglement - Gemeentelijke Sportinfrastructuur Kraainem

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

8. OPHEFFING REGLEMENT - GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR KRAAINEM

 

Feiten en context

         Het huidige huishoudelijk reglement gemeentelijke sportinfrastructuur Kraainem bestaat uit "deel A. Huishoudelijk reglement gemeentelijke sporthal" en "deel B. Huishoudelijk reglement gemeentelijke tennisterreinen".

         Het reglement dient opgesplitst te worden in een reglement gemeentelijke sporthal Kraainem en een reglement gemeentelijke tennisvelden Kraainem zodat het voor de doelgroep gemakkelijker te raadplegen is.

         Hierbij wordt aan de gemeenteraad gevraagd om dit reglement op te heffen.

 

Juridische gronden

         Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 §3 en 41 tweede lid 23° .

         Het huishoudelijk reglement gemeentelijke sportinfrastructuur Kraainem, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 juni 2016.

         De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 juli 2022 houdende reglement gemeentelijke sporthal en reglement gemeentelijke tennisvelden - aanpassing.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om het huishoudelijk reglement gemeentelijke sportinfrastructuur, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 juni 2016, op te heffen en twee reglementen op te stellen voor:

         gemeentelijke sporthal Kraainem

         gemeentelijke tennisvelden Kraainem

 

 

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 30 augustus 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Raadsleden:  Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli

 

OPENBARE ZITTING

 

9. Reglement gemeentelijke sporthal Kraainem

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

9. REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL KRAAINEM

 

Feiten en context

         Het huidige huishoudelijk reglement gemeentelijke sportinfrastructuur Kraainem werd opgeheven door de gemeenteraad tijdens de zitting van 30 augustus 2022.

         Een nieuw reglement in het kader van de verhuur van de gemeentelijke sporthal wordt opgesteld.

         In het ontwerpreglement gemeentelijke sporthal Kraainem, bijgevoegd als bijlage, werden de definities en bewoordingen verwerkt overeenkomstig het reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 21 december 2021.

 

Juridische gronden

         Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 §3 en 41 tweede lid 23° .

         Het huishoudelijk reglement gemeentelijke sportinfrastructuur Kraainem, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 juni 2016.

         De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 juli 2022 houdende het principieel akkoord om het reglement gemeentelijke sporthal/reglement gemeentelijke tennisvelden op te splitsen.

         De beslissing van de gemeenteraad van 30 augustus 2022 houdende Opheffing reglement - gemeentelijke sportinfrastructuur Kraainem.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om het huishoudelijk reglement gemeentelijke sporthal Kraainem goed te keuren:

 

REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL KRAAINEM

 

Artikel 1

De sporthal is geopend van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 23 uur, op zaterdag van 9 uur tot 22 uur en op zondag van 9 uur tot 21 uur.

 

De sporthal heeft een aantal vaste sluitingsdagen (bvb. officiële feestdagen). Deze worden sowieso opgenomen in de bezettingskalender die eind mei wordt vastgelegd voor het daarop volgende seizoen (juli tot en met juni).

 

Eventuele extra sluitingsdagen en uren kunnen worden vastgelegd door het college van Burgemeester en Schepenen weliswaar na overleg met clubs die gebonden zijn aan een competitiekalender zodat in een passende vervanging kan voorzien worden.

 

Artikel 2

De toelating tot het gebruik van de sporthal wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen.

 

De zalen worden ter beschikking gesteld aan sportclubs, verenigingen en particulieren. De zalen worden enkel verhuurd voor het uitoefenen van sportactiviteiten en/of (mits goedkeuring van het college) de organisatie van een jaarlijks sportfeest.

 

Sportclubs die een sportactiviteit wensen te organiseren op officiële feestdagen en vastgestelde sluitingsdagen dienen minimum 6 weken vooraf een aanvraagformulier in te dienen bij team vrije tijd, met uitzondering van officiële wedstrijden (zoals beker, play-offs). De aanvragen worden goedgekeurd of afgewezen door het college van burgemeester en schepenen. Enkel clubs die op jaarbasis de sporthal gebruiken, kunnen een aanvraag indienen.

 

Artikel 3

Reservaties van de za(a)l(en) dienen tijdig en correct te gebeuren via de opgelegde procedure, aan de hand van de gebruikelijke formulieren en vergezeld van de gevraagde rechtvaardigende stukken.

 

Bij het toekennen van de za(a)l(en) gelden de volgende voorrangsregels:

1. Erkende* Kraainemse verenigingen én aangesloten bij één van de Kraainemse Sportraden (*conform de voorwaarden van het reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen van 21 december 2021).

 

Hier geven volgende elementen nog extra voorrang:

 clubs die sinds meerdere jaren aangesloten zijn

 clubs met jeugdwerking

 clubs met een correcte financiële historiek (betalingen waarborg & gebruik infrastructuur)

 

Indien clubs aan een gelijk aantal voorwaarden voldoen, is de anciënniteit doorslaggevend (op basis van de stichtingsstatuten).

 

2. Erkende clubs of verenigingen niet aangesloten bij één van de Kraainemse Sportraden en die al verschillende jaren gebruik maken van de infrastructuur.

 

3. Clubs of verenigingen die al verschillende jaren gebruik maken van de infrastructuur.

 

4. Clubs, verenigingen of particulieren die sporadisch wensen gebruik te maken van een sportzaal.

 

Sportclubs en verenigingen die gebruik maken van de sportzalen kunnen desgewenst en op aanvraag ook gebruik maken van de vergaderzaal van de sporthal.

 

Artikel 4

De minimum huurtijd van de gehele sportzaal is één uur, plaatsen en opbergen van toestellen en materiaal inbegrepen.

 

De gebruikers moeten zich stipt houden aan de toegewezen za(a)l(en) en de vastgelegde tijdsduur. Het behoort tot hun plicht en verantwoordelijkheid om de sportzalen niet te betreden vóór het overeengekomen uur en niet te verlaten op een later uur dan overeengekomen.

 

In elk geval dient de activiteit – inclusief het opbergen van toestellen en materiaal – tijdig beëindigd te worden zodat de volgende gebruiker stipt op tijd van start kan gaan.

 

Artikel 5

a. Huurprijzen

 

 

Erkende Kraainemse verenigingen

jaarabonnement 

 (juli - juni)

 

Andere gebruikers

jaarabonnement

(juli - juni)

 

éénmalige huur

 

GROTE ZAAL

 

9 euro/ uur

 

Halve zaal:

4,5 euro/uur

 

31 euro/uur

 

Halve zaal:

15,50 euro/uur 

 40 euro/uur

 

Waarborg

 

1x 175 euro

 

 

KLEINE ZAAL (DOJO)

4 euro/uur

 

11 euro/uur

20 euro/uur

 

Waarborg

1x 125 euro

 

 

VERGADERZAAL

3 euro/uur

3 euro/uur

18 euro/uur

 

 

   

De prijzen zijn inclusief het gebruik van de kleedkamers en douches.

 

 

b. Waarborg: de waarborg dient betaald te worden vanaf de aanvangsdatum van het gebruik van één van de lokalen van de sporthal. De betaalde waarborgsom zal indien nodig worden aangewend als (mogelijk gedeeltelijke) vergoeding van feitelijk vastgestelde beschadigingen.

Een club of vereniging die niet langer gebruik wenst te maken van de gemeentelijke sportinfrastructuur krijgt de betaalde waarborgsom terugbetaald op schriftelijk verzoek, mits voldaan te hebben aan de betaling van de huurbedragen en zonder vastgestelde beschadigingen.

 

c. Facturatie: het gebruik van de zalen wordt maandelijks gefactureerd.

 

d. Voordelen: erkende Kraainemse clubs kunnen voor hun jaarlijkse algemene vergadering éénmaal kosteloos gebruik maken van de vergaderzaal; voor de Kraainemse Sportraden is het gebruik van de vergaderzaal sowieso kosteloos.

 

e. Achterstallige betalingen: conform het gemeentelijk reglement “Retributie op de invordering van fiscale en niet fiscale ontvangsten – vaststelling van de retributies voor de periode 1 september 2020 tot 31 december 2025” goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 augustus 2020 is volgende procedure van toepassing :

 tijdens voormelde periode heft de gemeente een retributie “ter recuperatie voor het verzenden van aanmaningen en dwangbevelen/schriften aan diegenen die verschuldigde bedragen zoals facturen, retributies, GAS boetes en fiscale vorderingen niet betalen tegen de vervaldatum” ten bedrage van : 25 euro portkosten voor een aanmaning verzonden per aangetekend schrijven niet fiscale vorderingen en 15 euro portkosten voor een dwangbevel/schrift.

 

Artikel 6

Het afgelasten van gereserveerde uren dient twee weken op voorhand aangevraagd te worden, zo niet worden deze uren integraal aangerekend (behoudens in geval van onbetwistbare overmacht).

 

Artikel 7

De sportzalen zijn toegankelijk voor de sportbeoefenaars, de trainers en de officials. Zeker de sporters en bij voorkeur ook de trainers en officials dragen aangepast sportschoeisel dat geen sporen nalaat op de vloer.

 

Ook toeschouwers / supporters hebben toegang tot de sportzaal, weliswaar beperkt tot de ruimte die hiervoor is voorzien (tribunes).

 

De hal, het sanitair en de cafetaria van de sporthal zijn vrij toegankelijk voor iedereen. Het is wel ten strengste verboden om in de gangen en het sanitair te sporten en/of te spelen.

 

Artikel 8

De clubs dienen gebruik te maken van de hen toegewezen kleedkamers / douches. Deze lokalen zijn enkel toegankelijk voor de sporters, de trainers en de officials.

 

De clubs krijgen een sleutel overhandigd door de verantwoordelijke van dienst. Tijdens de activiteit dient de kleedkamer te worden afgesloten. Na afloop van de activiteit wordt de sleutel terugbezorgd aan de verantwoordelijke van dienst, of - indien deze niet aanwezig is - in de brievenbus gestoken die zich naast de inkomdeur van de sporthal bevindt.

 

Artikel 9

Volgende zaken zijn strikt verboden in de sportzalen en kleedkamers:

- Roken (is sowieso verboden in het ganse complex);

- Alcoholische dranken;

- Voedsel (koeken, chocolade, enz…).

 

Glazen flessen, drankglazen en blik verpakkingen zijn ten strengste verboden in de sportzalen. Enkel plastiek flessen zijn toegelaten.

Het gebruik van gel, lijmen en/of andere klevende substanties is in principe niet toegelaten. Bij verplicht gebruik van dergelijke substanties door de Federatie wordt dit aanvaard, weliswaar enkel en alleen bij de officiële competitiewedstrijden (dus niet bij trainingssessies en jeugdwedstrijden!). Bovendien dient gebruik te worden gemaakt van de minst vervuilende substanties en dient de zaal binnen de duur van de aan de betrokken club toegekende huurperiode correct te worden gereinigd.

 

Artikel 10

Iedere gebruiker is verantwoordelijk voor het opstellen en voor het opbergen van de gebruikte toestellen en materialen.

 

Materialen die tot de uitrusting van de sporthal behoren mogen enkel worden gebruikt mits voorafgaandelijke toelating van de gemeente.

 

Voor materialen die toebehoren aan de clubs is de toestemming van het college van Burgemeester en Schepenen vereist om deze op te bergen in de daartoe voorziene opbergruimte. Het gebruik van deze materialen kan enkel mits uitdrukkelijke toelating van de eigenaars.

 

Bij het einde van de activiteit en binnen de toegekende huurperiode dienen alle toestellen en materialen (tafels, stoelen, banken, tribunes) door de gebruikers op de daarvoor aangewezen plaatsen te worden teruggezet. Onregelmatigheden die ter zake worden vastgesteld bij ingebruikname van de infrastructuur dienen te worden gemeld bij de verantwoordelijke van dienst.

 

Artikel 11

De huurder/gebruiker is verantwoordelijk voor materiële schade toegebracht tijdens het gebruik van de infrastructuur zowel door spelers, officials als toeschouwers. De schade dient op het ogenblik van de feiten te worden vastgesteld door de verantwoordelijke van dienst.

 

Beschadigingen die worden vastgesteld bij ingebruikname van de lokalen dienen onmiddellijk gemeld te worden bij de verantwoordelijke van dienst.

 

Bij vaststelling van defecten dient de verantwoordelijke van dienst onmiddellijk te worden geïnformeerd.

 

Vaststellingen buiten de permanentie dienen ten laatste de dag erna via e-mail of telefonisch gemeld worden.

 

Artikel 12

Het behoort o.a. tot de taken van de verantwoordelijken om te allen tijde toezicht uit te oefenen tijdens de activiteiten, er over te waken dat alle regels strikt worden nageleefd, en waar noodzakelijk tussen te komen.

 

 

De verantwoordelijken hebben te allen tijde het recht om gebruikers/particulieren uit het complex te verwijderen of te laten verwijderen door tussenkomst van de politie, indien onbetamelijk en/of onzedig gedrag wordt vastgesteld.

 

Bij beslissing van het college van Burgemeester en Schepenen kan aan betrokken gebruikers/particulieren een toegangsverbod voor een bepaalde periode worden opgelegd.

 

Artikel 13

Bij het niet naleven van het reglement kan het college van Burgemeester en Schepenen overgaan tot volgende sancties t.o.v. de overtreder(s):

- Ontzeggen van toegang tot de infrastructuur;

- Een volgend(e) ter beschikkingstelling/gebruik van de infrastructuur weigeren (al dan niet voor een lange periode);

- Gedeeltelijke of gehele inhouding van de betaalde waarborg.

 

Artikel 14

Alle afwijkingen op het reglement dienen schriftelijk te worden aangevraagd via het team vrije tijd. De aanvragen worden goedgekeurd of afgewezen door het college van burgemeester en schepenen na advies te hebben ingewonnen bij de sportraden.

 

Artikel 15

Dit reglement treedt in werking op 1 september 2022.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 30 augustus 2022

Van 19:00 uur tot 22:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Raadsleden:  Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli

 

OPENBARE ZITTING

 

10. Reglement gemeentelijke tennisvelden Kraainem

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

10. REGLEMENT GEMEENTELIJKE TENNISVELDEN KRAAINEM

 

Feiten en context

         Het huishoudelijk reglement sportinfrastructuur werd opgeheven door de gemeenteraad tijdens de zitting van 30 augustus 2022.

         Team vrije tijd wenst een nieuw reglement in het kader van de verhuur van de gemeentelijke tennisvelden op te stellen.

         In het ontwerpreglement gemeentelijke tennisvelden Kraainem, bijgevoegd als bijlage, werden de definities en bewoordingen verwerkt overeenkomstig het reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 21 december 2021.

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 40 § 3 en 41, 2°.

         De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 juli 2022 houdende reglement gemeentelijke sporthal en reglement gemeentelijke tennisvelden - aanpassing

         De beslissing van de gemeenteraad van 30 augustus 2022 houdende Opheffing reglement - gemeentelijke sportinfrastructuur Kraainem.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om het reglement gemeentelijke tennisvelden Kraainem goed te keuren:

 

REGLEMENT GEMEENTELIJKE TENNISVELDEN KRAAINEM

 

Artikel 1

De tennisterreinen zijn het hele jaar (al dan niet overdekt) dagelijks toegankelijk van maandag tot en met zaterdag van 9 uur tot 22 uur en op zondag van 9 uur tot 21 uur, met uitzondering van bepaalde data en uren vastgelegd door het college van burgemeester en schepenen en waarvan de gebruikers duidelijk en tijdig worden geïnformeerd.

 

Artikel 2

Groepen en/of clubs die de tennisterreinen wensen te gebruiken dienen dit schriftelijk of telefonisch te melden bij de gemeentelijke sportverantwoordelijke. De toekenning van de gevraagde uren gebeurt schriftelijk (per post of per e-mail).

 

Clubs die een sportactiviteit wensen te organiseren op officiële feestdagen en vastgestelde sluitingsdagen dienen minimum 6 weken vooraf een aanvraagformulier in te dienen bij team vrije tijd. De aanvragen worden goedgekeurd of afgewezen door het college van burgemeester en schepenen.

 

Ook particulieren kunnen bij de gemeentelijke sportverantwoordelijke tennisterreinen reserveren en toegewezen krijgen.

 

Artikel 3

Bij het toekennen van het/de terrein(en) gelden de volgende voorrangsregels :

 

1.  Erkende* Kraainemse verenigingen én aangesloten bij één van de Kraainemse     Sportraden (*conform de voorwaarden van het reglement voor de erkenning en   subsidiëring van verenigingen van 21 december 2021).

Hier geven volgende elementen nog extra voorrang :

         Clubs die sinds meerdere jaren aangesloten zijn 

         Clubs met jeugdwerking

         Clubs met een correcte financiële historiek (betalingen reservaties terreinen)

 

Indien clubs aan een gelijk aantal voorwaarden voldoen, is de anciënniteit doorslaggevend (op basis van de stichtingsstatuten).

 

Gebruiksovereenkomsten afgesloten door de gemeente Kraainem met organisaties, verenigingen of particulieren vormen na het akkoord van het college van burgemeester en schepenen een uitzondering op deze voorrangsregels.

 

2.        Erkende clubs of verenigingen niet aangesloten bij één van de Kraainemse Sportraden en die al verschillende jaren gebruik maken van de tennisterreinen.

 

3.         Clubs of verenigingen die al verschillende jaren gebruik maken van de tennisterreinen.

 

4.         Clubs, verenigingen of particulieren die sporadisch wensen gebruik te maken van een terrein.

 

Artikel 4

Tarieven:

a. Particulieren:

 

 

Tarief per uur/veld

 

 

HOOGSEIZOEN (open lucht )

 

Ticket vóór 17 uur

8 euro

Ticket na 17 uur + weekend

11 euro

 

10-urenkaart vóór 17 uur

70 euro

 

LAAGSEIZOEN (onder luchtgedragen ballon)

 

Ticket vóór 17 uur

12 euro

 

Ticket na 17 uur + weekend

16 euro

 

10-urenkaart vóór 17 uur

110 euro

10-urenkaart na 17.00  + week-end 

150 euro

 

WINTERABONNEMENT – MINIMUM 20 WEKEN (onder luchtgedragen ballon)

 

Vóór 17 uur  

11 euro

 

Na 17 uur + weekend

15 euro

 

 

Avond- en weekendspelers dienen hun veld op voorhand te betalen aan het onthaal van de sporthal uiterlijk in de week voorafgaand aan de reservatie. Indien dit niet lukt, moeten zij hun veld betalen net vóór aanvang van hun speeltijd.

 

Voor het bekomen van een winterabonnement is de aanvrager verplicht om minimum voor 20 weken te reserveren. Deze reservatie wordt per factuur aangerekend die vóór de vermelde vervaldatum te vereffenen is.

 

In geval van onbetwistbare overmacht kunnen twee gereserveerde data overgedragen worden weliswaar tijdens het lopende tennisseizoen.

 

b. Tennisclubs De Kamme & KTC

         Laagseizoen : 8 euro per uur

         Hoogseizoen : 6 euro per uur

 

c. Tornooien georganiseerd door De Kamme en Kraainem Tennis Club

         Hoogseizoen: 5 euro/uur/veld

         Laagseizoen: 6 euro/uur/veld

         Opties nemen op velden wordt beschouwd als reservering en zullen bijgevolg aangerekend worden.

 

d. Tennisschool KTA/BATD

         Hoogseizoen: 8 euro/uur/veld

         Laagseizoen: 10 euro/uur/veld