NOTULEN VAN
 

Gemeente Kraainem

Zitting van 28 juni 2022

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Raadslid:  Pierre Simon

 

 

Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 28 juni 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Raadslid:  Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Goedkeuring notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 31 mei 2022

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 31 MEI 2022

 

Feiten en context

         Zitting van de gemeenteraad van 31 mei 2022.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 277 & 278.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 31 mei 2022 goed.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 28 juni 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Raadslid:  Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

2. Financieel verslag 2021

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

2. FINANCIEEL VERSLAG 2021

 

Feiten en context

         De financieel directeur staat in volle onafhankelijkheid in voor:

                      De voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn met budgettaire en financiële impact;

                      Het debiteurenbeheer, in het bijzonder de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en het verlenen van kwijting.

         De financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid over de volgende aangelegenheden aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan het college van burgemeester en schepenen, en aan het vast bureau:

                      De vervulling van voornoemde opdrachten;

                      De thesaurietoestand, liquiditeitsprognose, beheerscontrole en evolutie van de budgetten;

                      De financiële risico's (opgenomen in de jaarrekening).

         Als bijlage bij de jaarrekening werd een financiële rapportering opgesteld bij boekjaar 2021. Dit rapport bevat per 31/12/2021:

                      Rapportering over de budgetuitvoering

                      Rapportering over het voorafgaand visum

                      Rapportering over het debiteurenbeheer

                      Rapportering over de thesaurietoestand

 

Juridische gronden

         Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 177

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis van de financiële rapportering voor boekjaar 2021.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 28 juni 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Raadslid:  Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

3. Vaststelling jaarrekening 2021

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

3. VASTSTELLING JAARREKENING 2021

 

Feiten en context

  Nadat de rekeningen van de boekhouding in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris van al de bezittingen, rechten, vorderingen, schulden en verplichtingen, van welke aard ook, van de gemeente en het OCMW, worden ze samengevat opgenomen in het ontwerp van jaarrekening.

  De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.

  De jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

  Het boekjaar 2021 wordt afgesloten met een balanstotaal van 65.780.367 EUR, een exploitatiesaldo van 2.301.687 EUR, een investeringssaldo van - 2.822.728 EUR, een budgettair resultaat van het boekjaar van - 1.525.707 EUR, een beschikbaar budgettair resultaat van 12.846.977 EUR, en een autofinancieringsmarge van 1.297.021 EUR.

 

Juridische gronden

  Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 249, 260, 261 en 262.

  Besluit van de Vlaamse regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen van 30 maart 2018 (BBC 2020).

 

Adviezen

         Positief advies managementteam.

 

Financiële gevolgen

Zie de jaarrekening 2021 in bijlage.

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:

De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2021 vast.

 

Artikel 2:

Deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid worden bezorgd.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 28 juni 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Raadslid:  Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

4. Aanpassing meerjarenplan 2022-1 - goedkeuring gedeelte vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn en vaststelling van het geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

4. AANPASSING MEERJARENPLAN 2022-1 - GOEDKEURING GEDEELTE VASTGESTELD DOOR DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EN VASTSTELLING VAN HET GEÏNTEGREERD MEERJARENPLAN 2020-2025

 

Feiten en context

         Het meerjarenplan 2020-2025 dient aangepast te worden als gevolg van de gewijzigde behoeften van 2022, waaronder de stijgende inflatie, stijgende loonkosten en stijgende energieprijzen.

         Het gecumuleerde budgettaire resultaat van vorig boekjaar naar aanleiding van de afsluiting van de jaarrekening 2021, dient eveneens verwerkt te worden in de eerste aanpassing van het meerjarenplan in 2022.

         In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven.

         In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd.

         De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

         De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn het meerjarenplan, de aanpassingen van het meerjarenplan en de jaarrekening.

         De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vormen een geïntegreerd geheel.

         De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport.

         Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.

 

Juridische gronden

         Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid de artikelen 249, 251, 253, 254, 255 en 596;

         Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC);

         Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beleidscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC).

         Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 mei 2022 houdende aanpassing van het meerjarenplan 2022-1.

 

Adviezen

         Gunstig advies van het managementteam van 30 mei 2022;

 

Financiële gevolgen

Als bijlage de aanpassing meerjarenplan 2022-1.

 

Besluit

met 12 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Luc Timmermans, Carel Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen en Carine Pin), 10 onthoudingen (Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Bruno Vandersteen, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven)

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn, goed.

 

Artikel 2:

De aanpassing van het meerjarenplan 2022-1, inzonderheid het deel met betrekking tot de gemeente, wordt door de gemeenteraad vastgesteld.

 

Artikel 3:

Deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid gezonden worden.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 28 juni 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Raadslid:  Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

5. Organisatiebeheersing - Rapportering 2021

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

5. ORGANISATIEBEHEERSING - RAPPORTERING 2021

 

Feiten en context

         Elk bestuur dient jaarlijks en voor 30 juni aan beide raden te rapporteren over het organisatiebeheersingssysteem van het vorige jaar.

         Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de reeds behaalde realisaties als aan de nog te ondernemen acties. Op deze manier worden op een uitgebreide, doch overzichtelijke wijze de mandatarissen betrokken bij de organisatiebeheersing en de diverse vorderingen ervan.

         De rapportering gebeurt thematisch en aan de hand van de leidraad organisatiebeheersing van de Vlaamse Overheid.

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 219.

         Beslissing van de gemeenteraad van 14 juli 2020 houdende de vaststelling van het kader van organisatiebeheersing.

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de dienst organisatiebeheersing houdende het organisatiebeheersingssysteem voor het jaar 2021.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 28 juni 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Raadslid:  Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

6. P&O - Functiebeschrijving adjunct-algemeen directeur

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

6. P&O - FUNCTIEBESCHRIJVING ADJUNCT-ALGEMEEN DIRECTEUR

 

Feiten en context

         De functiebeschrijving van de adjunct-algemeen directeur dient vastgelegd te worden.

 

Juridische gronden

         Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 inzonderheid artikel 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

         De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, door de gemeenteraad goedgekeurd op 26 januari 2021 en latere wijzigingen:

         Artikel 28 waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de functiebeschrijving van de decretale graden dient vast te stellen.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist de functiebeschrijving van adjunct-algemeen directeur, zoals vervat in bijlage en deel uitmakend van deze beslissing, goed te keuren.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 28 juni 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Raadslid:  Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

7. Behandeling formeel collectief verzoek - psychosociale risicoanalyse - RAPSY - resultaten vragenlijst

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

7. BEHANDELING FORMEEL COLLECTIEF VERZOEK - PSYCHOSOCIALE RISICOANALYSE - RAPSY - RESULTATEN VRAGENLIJST

 

Feiten en context

         Op 23 februari  2021 besliste de gemeenteraad langs een bijkomend agendapunt ingediend door raadslid Dorothée Cardon de Lichtbuer, om een risicoanalyse psychosociale aspecten te laten uitvoeren door IDEWE.

         Hierna ontving het bestuur een schrijven van IDEWE houdende de (anonieme) melding van een welzijnsprobleem.

         Op 30 april 2021 ontving het bestuur nogmaals een schrijven van IDEWE houdende een collectief verzoek tot formele psychosociale interventie, dit naar aanleiding van een aantal (anonieme) klachten van medewerkers.

         De klachten verwezen onder meer naar een klimaat van angst, bedreiging, terreur, represailles ea. in hoofde van het management en de algemeen directeur.

         Een psychosociale risicoanalyse werd voorbereid voor het gemeente- en ocmw personeel.

         De resultaten werden uitvoerig toegelicht aan het management team, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en aan het comité voor preventie en bescherming op het werk.

         De resultaten werden toegelicht aan het personeel op 13 juni 2022.

         De resultaten langs gemeentezijde zijn opgenomen als bijlage bij het agendapunt, maar kort samengevat:

         79% respons, met een foutmarge van 6%;

         grote troeven (boven de Vlaamse gemiddelden):

         hoge tevredenheid;

         hoge blijfintentie;

         weinig rolconflicten;

         positieve arbeidsvoorwaarden;

         hoge steun leidinggevende;

         hoge mate van inspraak;

         duidelijke procedures;

         duidelijke strategie;

         duidelijke structuur;

         werkpunten:

         cyberpesten.

         Er werden een aantal filters ingesteld om de resultaten te verfijnen, de 'ontevredenheden' bevinden zich op niveau van:

         administratieve medewerkers;

         boven de 45 jaar;

         vrouwen;

         teams welzijn - vrije tijd - onthaal - burgerzaken.

         De resultaten langs OCMW-zijde zijn opgenomen als bijlage bij het agendapunt, maar kort samengevat:

         55% respons, met een foutmarge van 20%;

         11 op de 20 medewerkers payroll OCMW vulden de enquête aan;

         het gemiddelde van deze antwoorden kleurt voornamelijk oranje/rood (werkpunten) op vlak van psychosociaal welzijn.

         De grootste ontwelzijnsindicatoren zijn

         Emotionele uitputting;

         Burnoutrisico;

         Distantie;

         Blijfintentie;

         Cognitieve eisen;

         Werkdruk;

         Rolonduidelijkheid;

         structuur

         De grootste hulpbronnen daarentegen zijn:

         Sociale steun leidinggevende;

         Sociale steun collega’s;

         Procedures

 

 

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

         Codex over het welzijn op het werk

 

Interventie raadslid Carel Edwards

 

Raadslid Edwards beseft dat het niet evident is om dergelijk rapport samen te vatten en er een neerslag van te maken in begrijpbare taal. Hij apprecieert dan ook de inspanning.

Desalniettemin vindt hij dat de overeenkomst tussen het rapport zelf en de samenvatting totaal zoek is. De samenvatting is reducerend en komt over als een onsamenhangend geheel.

Hij vraagt om zijn interventie expliciet op te nemen in de notulen van de vergadering.

 

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis van de resultaten van de kwantitatieve risicoanalyse van het gemeente-en OCMW-personeel.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 28 juni 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Raadslid:  Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

8. Psychosociale risicoanalyse - RAPSY - actieplan

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

8. PSYCHOSOCIALE RISICOANALYSE - RAPSY - ACTIEPLAN

 

Feiten en context

         Een psychosociale risicoanalyse werd uitgevoerd bij het gemeente- en OCMW-personeel.

         De resultaten werden bekendgemaakt aan de bevoegde organen, het comité voor preventie en bescherming op het werk en aan het personeel.

         Een actieplan diende te worden uitgewerkt ten gevolge van de resultaten.  Dit werd opgemaakt door P&O en het managementteam en werd voorgelegd aan de stuurgroep.

         Het actieplan werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

 

Juridische gronden

         Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

         Codex over het welzijn op het werk

 

Argumentatie

         Na het kwantitatieve onderzoek wordt in het traject een kwalitatief onderzoek voorzien.  Dit heeft als doel om met bepaalde groepen aan de slag te gaan waaruit de resultaten blijkt dat een aantal zaken aangepakt dienen te worden.

         Uit de resultaten van het kwantitatief onderzoek zijn een aantal zaken naar voren gekomen waar we onmiddellijk mee aan de slag kunnen evenals een aantal zaken waarvoor we in gesprek dienen te gaan om extra informatie in te winnen om er nadien mee aan de slag te gaan.

         Het actieplan werd in die zin opgemaakt.  Mogelijks zullen er uit de gesprekken nieuwe acties naar voren komen.

         Het actieplan zal gecoördineerd worden door de externe consultant P&O.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Enig artikel

Neemt kennis van het opgestelde actieplan in het kader van de resultaten van de psychosociale risicoanalyse. 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 28 juni 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Raadslid:  Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

9. Aanpassing reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen van 21 december 2021

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

9. AANPASSING REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN VERENIGINGEN VAN 21 DECEMBER 2021

 

Feiten en context

         Het reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen werd op de gemeenteraad van 21 december goedgekeurd en trad op 1 januari 2022 in werking.

         Er werden enkele problemen opgemerkt waardoor sommige verenigingen moeilijkheden zouden ondervinden bij de toepassing van dit reglement:

         De muziekschool Jeugd en Vorming vormt op papier een afdeling waardoor de subsidiëring ervan via het huidige reglement onmogelijk wordt. Het voorstel is om het expliciete verbod op de subsidiëring van afdelingen te verwijderen (het huidige artikel 7). Het idee achter deze regel wordt in principe reeds opgelost door andere bepalingen in het reglement.

         Daarnaast worden ook enkele bepalingen toegevoegd of aangepast naar aanleiding van de gesprekken die de administratie over dit reglement heeft gehad met de verschillende raden:

         In het huidige artikel 8 wordt expliciet toegevoegd dat het college van burgemeester en schepenen het advies kan vragen aan de raden.

         In de titel van Hoofdstuk II wordt verduidelijkt dat het gaat om verengingen die niet aangesloten zijn bij een jeugd-, sport- of culturele raad.

         Het huidige artikel 24 wordt uitgebreid om jumelage activiteiten ook mogelijk te maken.

         Onder hoofdstuk IV wordt een artikel toegevoegd zodat sportverenigingen kunnen rekenen op ondersteuning bij hun jaarlijkse sportkampen.

         De commissie bestuur boog zich gedurende haar vergadering van 7 juni 2022 over de voorgestelde aanpassingen van dit document.

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 41 §2 23°.

         Advies van de commissie bestuur van 7 juni 2022 betreffende het agendapunt aanpassing reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen.

 

Adviezen

         De commissie bestuur van 7 juni 2022 adviseert de volgende aanpassingen: 

         In artikel 1 wordt de term afdeling verwijderd;

         In artikel 5 wordt in punt 3 de term eventuele vervangen door in voorkomend geval;

         Het artikel 7 wordt geschrapt;

         In het nieuwe artikel 7 wordt als derde paragraaf het volgende toegevoegd: “Het college van burgemeester en schepenen kan bij het nemen van een beslissing advies vragen aan de adviesraden;

         In de titel van Hoofdstuk II wordt verduidelijkt dat het gaat om verenigingen die niet aangesloten bij een jeugdraad, sportraad of culturele raad;

         In Hoofdstuk III wordt en jumelage toegevoegd;

         In het artikel 24 wordt of voor verenigingen die dergelijke activiteiten organiseren in het kader van jumelage, met uitzondering van representatiekosten toegevoegd. Dit om de subsidiëring van verenigingen die evenementen, feesten of plechtigheden organiseren in het kader van verzustering mogelijk te maken. Representatiekosten vallen niet onder deze categorie;

         De titel van Hoofdstuk IV wordt aangepast om sportkampen mogelijk te maken;

         Een nieuw artikel 26 wordt toegevoegd om de subsidiëring van sportkampen mogelijk te maken: “De erkende sportverenigingen die een jaarlijks sportkamp inrichten kunnen vanwege het gemeentebestuur een forfaitaire toelage krijgen om een deel van het vervoer, de verblijfskosten en de kosten voor monitoren te dekken. Deze som wordt uitbetaald na het kamp op voorlegging van een aanvraag van het bestuur, binnen de drie maanden na het einde van het kamp, en sluit verder alle logistieke steun vanwege de gemeente aan de organisatie van het kamp uit. Het bedrag van deze forfaitaire toelage, berekend op basis van een bedrag per lid woonachtig in de gemeente, wordt door de gemeenteraad vastgelegd.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist om het reglement voor de erkenning en de subsidiëring van verenigingen van 21 december 2021 op te heffen.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist om het volgende reglement voor de erkenning en de subsidiëring van verenigingen goed te keuren:

 

Definities en toepassingsgebied

Art. 1 Dit reglement verstaat onder:

         vereniging: elke groep natuurlijke personen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, waarvan het gemeenschappelijke doel erin bestaat een niet winstgevende activiteit te organiseren.

         jeugdvereniging: vereniging met als hoofddoel het organiseren van activiteiten ten behoeve van de jeugd.

         sportvereniging: vereniging met als hoofddoel het organiseren van recreatieve of competitieve sportactiviteiten ten behoeve van haar leden of het ter beschikking stellen van sportaccommodatie aan haar leden.

         socio-culturele vereniging: vereniging met als hoofddoel het organiseren van activiteiten in de sociale of culturele sfeer.

         leden: de natuurlijke personen die, al dan niet door betaling van een lidgeld, deel uitmaken van de vereniging, voor zover de vereniging de aansluiting kan bewijzen en die regelmatig deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. Louter steunende leden worden in dit reglement niet in aanmerking genomen.

 

Art. 2 Dit reglement is niet van toepassing op verenigingen waarvan het doel erin bestaat, hetzij in hoofdzaak, hetzij zijdelings, politieke activiteiten in te richten, te ondersteunen of te promoten.

 

Art. 3 Dit reglement sluit de toekenning van bijzondere subsidies niet uit.

 

DEEL I – De erkenning

 

Art. 4 Behoudens uitzonderingen, kan een vereniging enkel worden gesubsidieerd, wanneer zij erkend wordt door de gemeente.

 

Art. 5 De vereniging die wenst erkend te worden dient een gemotiveerd verzoek te richten aan het college van burgemeester en schepenen, gebruik makende van het formulier als bijlage 1 gevoegd bij dit reglement. Het verzoek wordt ondertekend door de perso(o)n(en) die gemachtigd zijn de vereniging te verbinden en bevat minstens volgende gegevens:

 

         de naam en het adres van de zetel van de vereniging;

         de rechtsvorm van de vereniging;

         het doel van de vereniging met een beknopte samenvatting van haar activiteiten en in voorkomend geval bewijsstukken die haar (toekomstige) activiteiten bevestigen;

         de naam en het adres van de persoon of personen die krachtens haar statuten of feitelijk, bij gebreke aan statuten, de vereniging leiden en de naam en het adres van de persoon of personen die de vereniging kunnen verbinden;

         de naam, het adres, emailadres en telefoonnummer van de contactpersoon voor de gemeente;

         de naam en het adres van de kredietinstelling waarbij de vereniging een financiële rekening heeft en het nummer van die rekening;

         het aantal leden; dewelke gestaafd dient te worden aan de hand van een ledenlijst (en/of een verzekeringslijst) die opgevraagd kan worden door het college van burgemeester van schepenen;

         de raad waartoe de vereniging wenst toe te treden. De vereniging kan ervoor kiezen om lid te worden van verschillende raden maar kan slechts langs één weg een werkingssubsidie ontvangen, conform artikel 17. De keuze om toe te treden tot een raad is echter geen verplichting;

         de jaarrekening van het afgelopen boekjaar indien van toepassing.

 

Art. 6 Om erkend te kunnen worden dient de vereniging te voldoen aan volgende voorwaarden:

 

         een voldoende band vertonen met de gemeente door haar activiteiten hoofdzakelijk te organiseren op grondgebied van de gemeente of hoofdzakelijk gericht op de bevolking van Kraainem;

         minstens twintig leden tellen of een verantwoording geven waarom de vereniging, door de aard van haar activiteiten, onmogelijk dit vereiste aantal leden kan tellen;

         de vereniging dient open te staan voor inschrijvingen van ten minste alle inwoners van Kraainem;

         jaarlijks minstens drie activiteiten organiseren, met uitzondering van de verenigingen waarvan het doel erin bestaat om minstens een jaarlijks evenement te organiseren;

         Activiteit: een gebeuren dat zich voornamelijk beperkt tot of voornamelijk gericht is op ingeschreven leden;

         Evenement: een gebeuren dat zich richt op de algemene bevolking of een doelgroep van de bevolking. Deelnemers dienen bij deelname aan een evenement geen band te hebben met de organiserende vereniging(en) in kwestie.

         het niet organiseren van de jaarlijkse activiteit wegens overmacht, heeft geen invloed op de bekomen erkenning

         de verenging respecteert de non-discriminatieclausule (Deel VI).

 

Art. 7 De aanvraag om erkend te worden, wordt onderzocht door het college van burgemeester en schepenen, die de ze toetst aan de voorwaarden vermeld in artikel 6.

Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing binnen de twee maanden na de ontvangst van de aanvraag.

Het college van burgemeester en schepenen kan bij het nemen van een beslissing advies vragen aan de adviesraden.

Het college van burgemeester en schepenen kan de aanvraag weigeren of inwilligen.

De weigering dient uitdrukkelijk gemotiveerd te worden.

Bij het inwilligen van het verzoek tot erkenning, bepaalt het college van burgemeester en schepenen, voor de toepassing van Deel II, of de vereniging wordt beschouwd als jeugdvereniging, sportvereniging of socioculturele vereniging.

 

Art. 8 De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt onverwijld meegedeeld aan de aanvrager.

De beslissing vermeldt de motieven van een eventuele weigering.

De aanvrager kan alsnog zijn aanvraag vervolledigen en zijn opmerkingen laten gelden.

Indien de aanvraag om erkend te worden voor een tweede keer geweigerd wordt, kan de vereniging voor een periode van één jaar na de laatste weigering geen aanvraag meer indienen.

 

Art. 9 De erkende vereniging die ophoudt te bestaan of die niet meer voldoet aan de voorwaarden om erkend te worden, verliest onmiddellijk en automatisch haar erkenning en kan geen aanspraak meer maken op eventueel vastgelegde nominatieve subsidies.

 

Art. 10 De erkenning geldt tot ze wordt herroepen.

 

DEEL II – De subsidiëring

Hoofdstuk I – Subsidiëring van erkende verenigingen via de Jeugdraden, Sportraden en Culturele raden

 

Art. 11 Volgende raden worden erkend door de gemeente en belast met de verdeling van de subsidies:

         De Nederlandstalige en de Franstalige Jeugdraden

         De Nederlandstalige en de Franstalige Sportraden

         De Nederlandstalige en de Franstalige Culturele raden

Deze erkende raden worden in de zin van dit reglement beschouwd als erkende verenigingen.

 

Art. 12 De erkende raden krijgen jaarlijks enerzijds een eigen werkingssubsidie en anderzijds een globaal bedrag, bestemd om als werkingssubsidie te worden verdeeld onder hun leden.

 

Art. 13 Erkende verenigingen kunnen naargelang de aard van hun activiteit lid worden van een erkende raad.

Jeugdverenigingen sluiten aan bij de jeugdraden.

Sportverenigingen sluiten aan bij de sportraden.

Socio-culturele verenigingen sluiten aan bij de culturele raden.

Bij twijfel beslist het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig artikel 8.

 

Art. 14 De erkende raden dienen een subsidiereglement en een huishoudelijk reglement aan te nemen met minstens een regeling over:

         de doelstellingen van de raad;

         de wijze waarop erkende verenigingen lid kunnen worden van de raad, of het lidmaatschap kunnen verliezen;

         de wijze waarop de werkingssubsidies verdeeld worden;

         de bewijsstukken die, door de erkende vereniging, aangeleverd dienen te worden om de verkregen subsidie te verantwoorden.

 

Art. 15 De erkende raden doen een voorstel voor de verdeling onder hun leden van het globaal bedrag vermeld in artikel 13, op basis van het subsidiereglement vermeld in artikel 15.

De raden zijn vrij om in hun subsidiereglement de verdeelsleutels te hanteren welke het best te verenigen zijn met de eigenheid van hun gemeenschap.

 

Art. 16 Erkende verenigingen kunnen slechts een werkingssubsidie ontvangen van één raad.

Erkende verenigingen die reeds een rechtstreekse nominatieve subsidie ontvangen kunnen geen beroep doen op een werkingssubsidie van een raad. Deze verenigingen kunnen evenwel deel uitmaken van een raad.

 

Art. 17 De gemeenteraad keurt het subsidiereglement en het huishoudelijk reglement vermeld in artikel 15 goed, alsook de eventuele wijzigingen ervan.

 

Art. 18 Het subsidiereglement en het huishoudelijk reglement van de raden worden gepubliceerd op de website van de gemeente.

 

Art. 19 De gemeenteraad beslist jaarlijks voor elke raad over het bedrag van de eigen werkingssubsidie vermeld in artikel 13. Dit bedrag wordt nominatief ingeschreven in het meerjarenplan.

Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal erkende verenigingen die de raad vertegenwoordigt en het totaal aantal aangesloten leden van deze verenigingen.

 

Art. 20 De gemeenteraad beslist jaarlijks voor elke raad over het globaal te verdelen bedrag voor de aangesloten verenigingen, zoals vermeld wordt dit globaal bedrag nominatief ingeschreven in het meerjarenplan.

Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal erkende verenigingen die de raad vertegenwoordigt en het totaal aantal aangesloten leden van deze verenigingen.

 

Hoofdstuk II – Subsidiëring van erkende verenigingen, die niet aangesloten bij een jeugdraad, sportraad of culturele raad, door de gemeenteraad

 

Art. 21 Dit hoofdstuk is van toepassing op erkende verenigingen die niet aangesloten zijn bij een raad overeenkomstig Hoofdstuk I.

 

Art. 22 De aanvraag tot subsidiëring moet jaarlijks vóór 1 oktober ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, gebruik makende van het formulier als bijlage 2 gevoegd bij dit reglement.

Bij de aanvraag dient een werkingsverslag gevoegd te worden over de voorbije jaaractiviteiten. Dit werkingsverslag dient een bewijsstuk van de diverse activiteiten te bevatten, zoals uitnodigingen en/of programma’s, affiches, toegangskaarten, persartikels, gemaakte investeringen enz.

Naast de aanvraag tot subsidiëring dient een jaarprogramma met de opgave van de activiteiten voor het komende werkjaar vóór 1 december bezorgd te worden aan het college van burgemeester en schepenen.

De subsidies worden jaarlijks toegekend op basis van de gegevens van het voorbije kalenderjaar.

 

Art. 23 Het bedrag van de subsidie wordt vastgesteld, indien mogelijk, rekening houdende met de bedragen die gangbaar zijn binnen de raden vermeld in Hoofdstuk I voor gelijkaardige activiteiten en gelijkwaardige verenigingen en wordt nominatief door de gemeenteraad ingeschreven in het meerjarenplan.

Indien er geen gelijkwaardige verenigingen zijn beslist het college van burgemeester en schepenen, op basis van de aanvraag en de verantwoording door de vereniging, over de hoogte van de subsidie.Hoofdstuk III – Subsidiëring van evenementen, feesten, plechtigheden en jumelage

 

Art. 24 De gemeenteraad stelt jaarlijks een bedrag vast ten voordele van elke erkende vereniging die evenementen, feesten of plechtigheden organiseert in de gemeente of voor verenigingen die dergelijke activiteiten organiseren in het kader van jumelage, met uitzondering van representatiekosten. De bedragen worden per vereniging als nominatieve subsidies ingeschreven in het meerjarenplan.

 

Hoofdstuk IV – Bijzondere subsidiëring voor jeugd- en sportkampen

 

Art. 25 De erkende jeugdverenigingen die een jaarlijks kamp inrichten kunnen vanwege het gemeentebestuur een forfaitaire toelage krijgen om het vervoer van materiaal naar het kamp te dekken. Deze som wordt uitbetaald na het kamp op voorlegging van een aanvraag van de groepsverantwoordelijke, binnen de drie maanden na het einde van het kamp, en sluit verder alle logistieke steun vanwege de gemeente aan de organisatie van het kamp uit. Het bedrag van deze forfaitaire toelage, berekend op basis van een bedrag per lid woonachtig in de gemeente, wordt door de gemeenteraad vastgelegd.

 

Art. 26 De erkende sportverenigingen die een jaarlijks sportkamp inrichten kunnen vanwege het gemeentebestuur een forfaitaire toelage krijgen om een deel van het vervoer, de verblijfskosten en de kosten voor monitoren te dekken. Deze som wordt uitbetaald na het kamp op voorlegging van een aanvraag van het bestuur, binnen de drie maanden na het einde van het kamp, en sluit verder alle logistieke steun vanwege de gemeente aan de organisatie van het kamp uit. Het bedrag van deze forfaitaire toelage, berekend op basis van een bedrag per lid woonachtig in de gemeente, wordt door de gemeenteraad vastgelegd.

 

DEEL III – De uitbetalingsprocedure

 

Art. 27 De raden dienen jaarlijks een voorstel in te dienen voor de verdeling van de werkingssubsidie onder hun leden.

 

Art. 28 De gemeenteraad kent de subsidies formeel toe op basis van het voorstel van verdeling van de raden.

 

Art. 29 De uitbetaling gebeurt via de gewone gemeentelijke uitgavenprocedure.

 

Art. 30 De gemeenteraad kent de subsidies toe op basis van het voorstel vermeld in artikel 27.

 

Art. 31 Het college van burgemeester en schepenen beveelt de uitbetaling van de nominatieve subsidies op basis van de bedragen ingeschreven in het meerjarenplan.

 

Art. 32 De nominatieve subsidies voor het lopende jaar worden uitbetaald in januari van het lopende jaar.

 

Art. 33 Niet-nominatieve subsidies voor het lopende jaar worden uitbetaald in oktober-november van het lopende jaar.

 

DEEL IV – De controle op de toekenning en de aanwending van de toelagen

 

Art. 34 Elke vereniging die geniet van een subsidie moet deze gebruiken voor het doel waarvoor hij is toegekend en moet er het gebruik van rechtvaardigen.

Gesubsidieerde verenigingen en hun bestuurders onthouden zich van de activiteiten vermeld in artikel 2. Vastgestelde inbreuken kunnen aanleiding geven tot toepassing van de sancties voorzien in Deel V.

 

Art. 35 De controle hierop wordt uitgeoefend door de gemeente.

Te dien einde heeft de gemeente steeds het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende subsidie m.b.t. de ingediende verantwoordingsstukken te controleren en/of bijkomende inlichtingen te vragen. De gevraagde info moet binnen een termijn van 10 kalenderdagen worden bezorgd.

 

Art. 36 Verenigingen worden vrijgesteld van de toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, overeenkomstig artikel 9 van deze wet.

 

DEEL V – De sancties

 

Art. 37 De subsidie moet steeds gebruikt worden voor het doel waarvoor ze is toegekend en het gebruik ervan dient gerechtvaardigd te zijn. Zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.

 

Art. 38 Bij een vermoeden van fraude of valse verklaringen in hoofde van de aanvrager, kan de gemeente beslissen om de toekenning van de subsidie te schorsen en het verleende subsidiebedrag terug te vorderen.

Bij bewijs van fraude of valse verklaringen wordt de erkenning van de vereniging herroepen.

 

Art. 39 Het niet verstrekken van informatie, het verstrekken van onjuiste informatie en/of het verhinderen van controle door het niet verstrekken van de nodige bewijsstukken, kan aanleiding geven tot:

het vervallen of terugvorderen van de toegekende subsidie;

het herroepen van de erkenning door de gemeente.

 

Art. 40 Indien de vereniging niet voldoet aan contractuele of financiële verplichtingen tegenover de gemeente, kan het subsidiebedrag worden verrekend.

 

Art. 41 Het opleggen van sancties behoort tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen kan, alvorens een beslissing over een sanctie te nemen, de vereniging waarschuwen.

Wanneer het college van burgemeester en schepenen beslist over te gaan tot het opleggen van een sanctie, wordt de vereniging minstens uitgenodigd om gehoord te worden.

 

Art. 42 Het college van burgemeester en schepenen zal bij het nemen van een beslissing tot (tijdelijke) uitsluiting of het herroepen van een erkenning altijd eerst een advies inwinnen bij de raad waarvan de vereniging in kwestie een werkingssubsidie ontvangt.

Indien de vereniging geen deel uitmaakt van een raad dan wordt advies gevraagd aan de sport-, jeugd- en cultuurraden van de betrokken taalgroep en in het voorkomend geval dat de vereniging niet tot een taalgroep behoort, aan dezelfde raden van beide taalgroepen.

 

DEEL VI – Non-discriminatieclausule

 

Art. 43 De vereniging verbindt er zich toe:

1° Geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst te dulden.

2° Toegankelijk te zijn voor iedereen.

3° Elk discriminerend gedrag gedurende de activiteit of binnen de vereniging te voorkomen en indien nodig te bestrijden en te bestraffen.

4° De wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen bevorderen en verdedigen na te leven.

5° Indien men beroep doet op derden onderhavige non-discriminatieclausule aan hen ter kennis te brengen en er voor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in het kader van het toepasselijke reglement.

 

Art. 44 Wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan gemeente Kraainem - rekening houdend met alle elementen - maatregelen nemen.

 

DEEL VII – Overgangs-, opheffings- en inwerkingtredingsbepalingen

 

Art. 45 De verenigingen die op 1 januari 2021 aangesloten zijn bij een raad zoals vermeld in DEEL II, Hoofdstuk I, worden beschouwd als erkende verenigingen in de zin van dit reglement.

 

Art. 46 De verenigingen die nominatief opgenomen zijn in het meerjarenplan 2020-2025, worden beschouwd als erkende verenigingen in de zin van dit reglement.

 

Art. 47 De in toepassing van de artikelen 45 en 46 erkende verenigingen die niet zouden voldoen aan de erkenningsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 6, krijgen de tijd tot en met 31 december 2023 om aan deze erkenningsvoorwaarden te voldoen.

 

Art. 48 Het artikel 1 §1 lid 4 omtrent hulp aan gezin, derde leeftijd en gehandicapten en het artikel 1 §2 lid 3 omtrent ontwikkelingssamenwerking en noodhulp van het reglement gemeentelijke subsidies vastgelegd door de gemeenteraad van 28 februari 2012 blijft van toepassing.

De overige bepalingen van het reglement gemeentelijke subsidies vastgesteld door de gemeenteraad op 28 februari 2012 worden opgeheven.

 

Art. 49 Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2022.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 30/09/2022
Overzicht punten

Gemeente Kraainem

 

Zitting van 28 juni 2022

Van 19:00 uur tot 21:00 uur

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Raadslid:  Pierre Simon

 

OPENBARE ZITTING

 

10. Reglement voor subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

10. REGLEMENT VOOR SUBSIDIËRING VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN HUMANITAIRE HULP

 

Feiten en context

         Dit reglement handelt over de erkenning en de subsidiëring van ontwikkelings- samenwerking en humanitaire hulp. Daarnaast regelt het ook de uitbetalings-  procedure en de controle- en sanctiemogelijkheden.

 

Juridische gronden

         Het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 40 §3.

        Advies van de commissie bestuur van 7 juni 2022 betreffende het agendapunt reglement voor de erkenning en subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

Enig artikel: