BESLUITENLIJST VAN
DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 28 juni 2022

 

 

Aanwezig:

Voorzitter:  Luc Timmermans

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Raadsleden:  Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge, Bruno Schroeven, Carine Pin

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Raadslid:  Pierre Simon

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen 31 mei 2022

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 31 mei 2022 goed.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Financieel verslag 2021

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis van de financiële rapportering voor boekjaar 2021.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Vaststelling jaarrekening 2021

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2021 vast.

 

Artikel 2:

Deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid worden bezorgd.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Aanpassing meerjarenplan 2022-1 - vaststelling

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn, goed.

 

Artikel 2:

De aanpassing van het meerjarenplan 2022-1, inzonderheid het deel met betrekking tot de gemeente, wordt door de gemeenteraad vastgesteld.

 

Artikel 3:

Deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid gezonden worden.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Organisatiebeheersing - Rapportering 2021

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Functiebeschrijving adjunct-algemeen directeur

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist de functiebeschrijving van adjunct-algemeen directeur, zoals vervat in bijlage en deel uitmakend van deze beslissing, goed te keuren.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Psychosociale risicoanalyse - RAPSY - resultaten

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Psychosociale risicoanalyse - RAPSY - actieplan

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Aanpassing subsidiereglement voor verenigingen

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist om het reglement voor de erkenning en de subsidiëring van verenigingen van 21 december 2021 op te heffen.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist om het volgende reglement voor de erkenning en de subsidiëring van verenigingen goed te keuren:

 

Definities en toepassingsgebied

Art. 1 Dit reglement verstaat onder:

         vereniging: elke groep natuurlijke personen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, waarvan het gemeenschappelijke doel erin bestaat een niet winstgevende activiteit te organiseren.

         jeugdvereniging: vereniging met als hoofddoel het organiseren van activiteiten ten behoeve van de jeugd.

         sportvereniging: vereniging met als hoofddoel het organiseren van recreatieve of competitieve sportactiviteiten ten behoeve van haar leden of het ter beschikking stellen van sportaccommodatie aan haar leden.

         socio-culturele vereniging: vereniging met als hoofddoel het organiseren van activiteiten in de sociale of culturele sfeer.

         leden: de natuurlijke personen die, al dan niet door betaling van een lidgeld, deel uitmaken van de vereniging, voor zover de vereniging de aansluiting kan bewijzen en die regelmatig deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. Louter steunende leden worden in dit reglement niet in aanmerking genomen.

 

Art. 2 Dit reglement is niet van toepassing op verenigingen waarvan het doel erin bestaat, hetzij in hoofdzaak, hetzij zijdelings, politieke activiteiten in te richten, te ondersteunen of te promoten.

 

Art. 3 Dit reglement sluit de toekenning van bijzondere subsidies niet uit.

 

DEEL I – De erkenning

 

Art. 4 Behoudens uitzonderingen, kan een vereniging enkel worden gesubsidieerd, wanneer zij erkend wordt door de gemeente.

 

Art. 5 De vereniging die wenst erkend te worden dient een gemotiveerd verzoek te richten aan het college van burgemeester en schepenen, gebruik makende van het formulier als bijlage 1 gevoegd bij dit reglement. Het verzoek wordt ondertekend door de perso(o)n(en) die gemachtigd zijn de vereniging te verbinden en bevat minstens volgende gegevens:

 

         de naam en het adres van de zetel van de vereniging;

         de rechtsvorm van de vereniging;

         het doel van de vereniging met een beknopte samenvatting van haar activiteiten en in voorkomend geval bewijsstukken die haar (toekomstige) activiteiten bevestigen;

         de naam en het adres van de persoon of personen die krachtens haar statuten of feitelijk, bij gebreke aan statuten, de vereniging leiden en de naam en het adres van de persoon of personen die de vereniging kunnen verbinden;

         de naam, het adres, emailadres en telefoonnummer van de contactpersoon voor de gemeente;

         de naam en het adres van de kredietinstelling waarbij de vereniging een financiële rekening heeft en het nummer van die rekening;

         het aantal leden; dewelke gestaafd dient te worden aan de hand van een ledenlijst (en/of een verzekeringslijst) die opgevraagd kan worden door het college van burgemeester van schepenen;

         de raad waartoe de vereniging wenst toe te treden. De vereniging kan ervoor kiezen om lid te worden van verschillende raden maar kan slechts langs één weg een werkingssubsidie ontvangen, conform artikel 17. De keuze om toe te treden tot een raad is echter geen verplichting;

         de jaarrekening van het afgelopen boekjaar indien van toepassing.

 

Art. 6 Om erkend te kunnen worden dient de vereniging te voldoen aan volgende voorwaarden:

 

         een voldoende band vertonen met de gemeente door haar activiteiten hoofdzakelijk te organiseren op grondgebied van de gemeente of hoofdzakelijk gericht op de bevolking van Kraainem;

         minstens twintig leden tellen of een verantwoording geven waarom de vereniging, door de aard van haar activiteiten, onmogelijk dit vereiste aantal leden kan tellen;

         de vereniging dient open te staan voor inschrijvingen van ten minste alle inwoners van Kraainem;

         jaarlijks minstens drie activiteiten organiseren, met uitzondering van de verenigingen waarvan het doel erin bestaat om minstens een jaarlijks evenement te organiseren;

         Activiteit: een gebeuren dat zich voornamelijk beperkt tot of voornamelijk gericht is op ingeschreven leden;

         Evenement: een gebeuren dat zich richt op de algemene bevolking of een doelgroep van de bevolking. Deelnemers dienen bij deelname aan een evenement geen band te hebben met de organiserende vereniging(en) in kwestie.

         het niet organiseren van de jaarlijkse activiteit wegens overmacht, heeft geen invloed op de bekomen erkenning

         de verenging respecteert de non-discriminatieclausule (Deel VI).

 

Art. 7 De aanvraag om erkend te worden, wordt onderzocht door het college van burgemeester en schepenen, die de ze toetst aan de voorwaarden vermeld in artikel 6.

Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing binnen de twee maanden na de ontvangst van de aanvraag.

Het college van burgemeester en schepenen kan bij het nemen van een beslissing advies vragen aan de adviesraden.

Het college van burgemeester en schepenen kan de aanvraag weigeren of inwilligen.

De weigering dient uitdrukkelijk gemotiveerd te worden.

Bij het inwilligen van het verzoek tot erkenning, bepaalt het college van burgemeester en schepenen, voor de toepassing van Deel II, of de vereniging wordt beschouwd als jeugdvereniging, sportvereniging of socioculturele vereniging.

 

Art. 8 De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt onverwijld meegedeeld aan de aanvrager.

De beslissing vermeldt de motieven van een eventuele weigering.

De aanvrager kan alsnog zijn aanvraag vervolledigen en zijn opmerkingen laten gelden.

Indien de aanvraag om erkend te worden voor een tweede keer geweigerd wordt, kan de vereniging voor een periode van één jaar na de laatste weigering geen aanvraag meer indienen.

 

Art. 9 De erkende vereniging die ophoudt te bestaan of die niet meer voldoet aan de voorwaarden om erkend te worden, verliest onmiddellijk en automatisch haar erkenning en kan geen aanspraak meer maken op eventueel vastgelegde nominatieve subsidies.

 

Art. 10 De erkenning geldt tot ze wordt herroepen.

 

DEEL II – De subsidiëring

Hoofdstuk I – Subsidiëring van erkende verenigingen via de Jeugdraden, Sportraden en Culturele raden

 

Art. 11 Volgende raden worden erkend door de gemeente en belast met de verdeling van de subsidies:

         De Nederlandstalige en de Franstalige Jeugdraden

         De Nederlandstalige en de Franstalige Sportraden

         De Nederlandstalige en de Franstalige Culturele raden

Deze erkende raden worden in de zin van dit reglement beschouwd als erkende verenigingen.

 

Art. 12 De erkende raden krijgen jaarlijks enerzijds een eigen werkingssubsidie en anderzijds een globaal bedrag, bestemd om als werkingssubsidie te worden verdeeld onder hun leden.

 

Art. 13 Erkende verenigingen kunnen naargelang de aard van hun activiteit lid worden van een erkende raad.

Jeugdverenigingen sluiten aan bij de jeugdraden.

Sportverenigingen sluiten aan bij de sportraden.

Socio-culturele verenigingen sluiten aan bij de culturele raden.

Bij twijfel beslist het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig artikel 8.

 

Art. 14 De erkende raden dienen een subsidiereglement en een huishoudelijk reglement aan te nemen met minstens een regeling over:

         de doelstellingen van de raad;

         de wijze waarop erkende verenigingen lid kunnen worden van de raad, of het lidmaatschap kunnen verliezen;

         de wijze waarop de werkingssubsidies verdeeld worden;

         de bewijsstukken die, door de erkende vereniging, aangeleverd dienen te worden om de verkregen subsidie te verantwoorden.

 

Art. 15 De erkende raden doen een voorstel voor de verdeling onder hun leden van het globaal bedrag vermeld in artikel 13, op basis van het subsidiereglement vermeld in artikel 15.

De raden zijn vrij om in hun subsidiereglement de verdeelsleutels te hanteren welke het best te verenigen zijn met de eigenheid van hun gemeenschap.

 

Art. 16 Erkende verenigingen kunnen slechts een werkingssubsidie ontvangen van één raad.

Erkende verenigingen die reeds een rechtstreekse nominatieve subsidie ontvangen kunnen geen beroep doen op een werkingssubsidie van een raad. Deze verenigingen kunnen evenwel deel uitmaken van een raad.

 

Art. 17 De gemeenteraad keurt het subsidiereglement en het huishoudelijk reglement vermeld in artikel 15 goed, alsook de eventuele wijzigingen ervan.

 

Art. 18 Het subsidiereglement en het huishoudelijk reglement van de raden worden gepubliceerd op de website van de gemeente.

 

Art. 19 De gemeenteraad beslist jaarlijks voor elke raad over het bedrag van de eigen werkingssubsidie vermeld in artikel 13. Dit bedrag wordt nominatief ingeschreven in het meerjarenplan.

Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal erkende verenigingen die de raad vertegenwoordigt en het totaal aantal aangesloten leden van deze verenigingen.

 

Art. 20 De gemeenteraad beslist jaarlijks voor elke raad over het globaal te verdelen bedrag voor de aangesloten verenigingen, zoals vermeld wordt dit globaal bedrag nominatief ingeschreven in het meerjarenplan.

Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal erkende verenigingen die de raad vertegenwoordigt en het totaal aantal aangesloten leden van deze verenigingen.

 

Hoofdstuk II – Subsidiëring van erkende verenigingen, die niet aangesloten bij een jeugdraad, sportraad of culturele raad, door de gemeenteraad

 

Art. 21 Dit hoofdstuk is van toepassing op erkende verenigingen die niet aangesloten zijn bij een raad overeenkomstig Hoofdstuk I.

 

Art. 22 De aanvraag tot subsidiëring moet jaarlijks vóór 1 oktober ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, gebruik makende van het formulier als bijlage 2 gevoegd bij dit reglement.

Bij de aanvraag dient een werkingsverslag gevoegd te worden over de voorbije jaaractiviteiten. Dit werkingsverslag dient een bewijsstuk van de diverse activiteiten te bevatten, zoals uitnodigingen en/of programma’s, affiches, toegangskaarten, persartikels, gemaakte investeringen enz.

Naast de aanvraag tot subsidiëring dient een jaarprogramma met de opgave van de activiteiten voor het komende werkjaar vóór 1 december bezorgd te worden aan het college van burgemeester en schepenen.

De subsidies worden jaarlijks toegekend op basis van de gegevens van het voorbije kalenderjaar.

 

Art. 23 Het bedrag van de subsidie wordt vastgesteld, indien mogelijk, rekening houdende met de bedragen die gangbaar zijn binnen de raden vermeld in Hoofdstuk I voor gelijkaardige activiteiten en gelijkwaardige verenigingen en wordt nominatief door de gemeenteraad ingeschreven in het meerjarenplan.

Indien er geen gelijkwaardige verenigingen zijn beslist het college van burgemeester en schepenen, op basis van de aanvraag en de verantwoording door de vereniging, over de hoogte van de subsidie.Hoofdstuk III – Subsidiëring van evenementen, feesten, plechtigheden en jumelage

 

Art. 24 De gemeenteraad stelt jaarlijks een bedrag vast ten voordele van elke erkende vereniging die evenementen, feesten of plechtigheden organiseert in de gemeente of voor verenigingen die dergelijke activiteiten organiseren in het kader van jumelage, met uitzondering van representatiekosten. De bedragen worden per vereniging als nominatieve subsidies ingeschreven in het meerjarenplan.

 

Hoofdstuk IV – Bijzondere subsidiëring voor jeugd- en sportkampen

 

Art. 25 De erkende jeugdverenigingen die een jaarlijks kamp inrichten kunnen vanwege het gemeentebestuur een forfaitaire toelage krijgen om het vervoer van materiaal naar het kamp te dekken. Deze som wordt uitbetaald na het kamp op voorlegging van een aanvraag van de groepsverantwoordelijke, binnen de drie maanden na het einde van het kamp, en sluit verder alle logistieke steun vanwege de gemeente aan de organisatie van het kamp uit. Het bedrag van deze forfaitaire toelage, berekend op basis van een bedrag per lid woonachtig in de gemeente, wordt door de gemeenteraad vastgelegd.

 

Art. 26 De erkende sportverenigingen die een jaarlijks sportkamp inrichten kunnen vanwege het gemeentebestuur een forfaitaire toelage krijgen om een deel van het vervoer, de verblijfskosten en de kosten voor monitoren te dekken. Deze som wordt uitbetaald na het kamp op voorlegging van een aanvraag van het bestuur, binnen de drie maanden na het einde van het kamp, en sluit verder alle logistieke steun vanwege de gemeente aan de organisatie van het kamp uit. Het bedrag van deze forfaitaire toelage, berekend op basis van een bedrag per lid woonachtig in de gemeente, wordt door de gemeenteraad vastgelegd.

 

DEEL III – De uitbetalingsprocedure

 

Art. 27 De raden dienen jaarlijks een voorstel in te dienen voor de verdeling van de werkingssubsidie onder hun leden.

 

Art. 28 De gemeenteraad kent de subsidies formeel toe op basis van het voorstel van verdeling van de raden.

 

Art. 29 De uitbetaling gebeurt via de gewone gemeentelijke uitgavenprocedure.

 

Art. 30 De gemeenteraad kent de subsidies toe op basis van het voorstel vermeld in artikel 27.

 

Art. 31 Het college van burgemeester en schepenen beveelt de uitbetaling van de nominatieve subsidies op basis van de bedragen ingeschreven in het meerjarenplan.

 

Art. 32 De nominatieve subsidies voor het lopende jaar worden uitbetaald in januari van het lopende jaar.

 

Art. 33 Niet-nominatieve subsidies voor het lopende jaar worden uitbetaald in oktober-november van het lopende jaar.

 

DEEL IV – De controle op de toekenning en de aanwending van de toelagen

 

Art. 34 Elke vereniging die geniet van een subsidie moet deze gebruiken voor het doel waarvoor hij is toegekend en moet er het gebruik van rechtvaardigen.

Gesubsidieerde verenigingen en hun bestuurders onthouden zich van de activiteiten vermeld in artikel 2. Vastgestelde inbreuken kunnen aanleiding geven tot toepassing van de sancties voorzien in Deel V.

 

Art. 35 De controle hierop wordt uitgeoefend door de gemeente.

Te dien einde heeft de gemeente steeds het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende subsidie m.b.t. de ingediende verantwoordingsstukken te controleren en/of bijkomende inlichtingen te vragen. De gevraagde info moet binnen een termijn van 10 kalenderdagen worden bezorgd.

 

Art. 36 Verenigingen worden vrijgesteld van de toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, overeenkomstig artikel 9 van deze wet.

 

DEEL V – De sancties

 

Art. 37 De subsidie moet steeds gebruikt worden voor het doel waarvoor ze is toegekend en het gebruik ervan dient gerechtvaardigd te zijn. Zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.

 

Art. 38 Bij een vermoeden van fraude of valse verklaringen in hoofde van de aanvrager, kan de gemeente beslissen om de toekenning van de subsidie te schorsen en het verleende subsidiebedrag terug te vorderen.

Bij bewijs van fraude of valse verklaringen wordt de erkenning van de vereniging herroepen.

 

Art. 39 Het niet verstrekken van informatie, het verstrekken van onjuiste informatie en/of het verhinderen van controle door het niet verstrekken van de nodige bewijsstukken, kan aanleiding geven tot:

het vervallen of terugvorderen van de toegekende subsidie;

het herroepen van de erkenning door de gemeente.

 

Art. 40 Indien de vereniging niet voldoet aan contractuele of financiële verplichtingen tegenover de gemeente, kan het subsidiebedrag worden verrekend.

 

Art. 41 Het opleggen van sancties behoort tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen kan, alvorens een beslissing over een sanctie te nemen, de vereniging waarschuwen.

Wanneer het college van burgemeester en schepenen beslist over te gaan tot het opleggen van een sanctie, wordt de vereniging minstens uitgenodigd om gehoord te worden.

 

Art. 42 Het college van burgemeester en schepenen zal bij het nemen van een beslissing tot (tijdelijke) uitsluiting of het herroepen van een erkenning altijd eerst een advies inwinnen bij de raad waarvan de vereniging in kwestie een werkingssubsidie ontvangt.

Indien de vereniging geen deel uitmaakt van een raad dan wordt advies gevraagd aan de sport-, jeugd- en cultuurraden van de betrokken taalgroep en in het voorkomend geval dat de vereniging niet tot een taalgroep behoort, aan dezelfde raden van beide taalgroepen.

 

DEEL VI – Non-discriminatieclausule

 

Art. 43 De vereniging verbindt er zich toe:

1° Geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst te dulden.

2° Toegankelijk te zijn voor iedereen.

3° Elk discriminerend gedrag gedurende de activiteit of binnen de vereniging te voorkomen en indien nodig te bestrijden en te bestraffen.

4° De wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen bevorderen en verdedigen na te leven.

5° Indien men beroep doet op derden onderhavige non-discriminatieclausule aan hen ter kennis te brengen en er voor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in het kader van het toepasselijke reglement.

 

Art. 44 Wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan gemeente Kraainem - rekening houdend met alle elementen - maatregelen nemen.

 

DEEL VII – Overgangs-, opheffings- en inwerkingtredingsbepalingen

 

Art. 45 De verenigingen die op 1 januari 2021 aangesloten zijn bij een raad zoals vermeld in DEEL II, Hoofdstuk I, worden beschouwd als erkende verenigingen in de zin van dit reglement.

 

Art. 46 De verenigingen die nominatief opgenomen zijn in het meerjarenplan 2020-2025, worden beschouwd als erkende verenigingen in de zin van dit reglement.

 

Art. 47 De in toepassing van de artikelen 45 en 46 erkende verenigingen die niet zouden voldoen aan de erkenningsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 6, krijgen de tijd tot en met 31 december 2023 om aan deze erkenningsvoorwaarden te voldoen.

 

Art. 48 Het artikel 1 §1 lid 4 omtrent hulp aan gezin, derde leeftijd en gehandicapten en het artikel 1 §2 lid 3 omtrent ontwikkelingssamenwerking en noodhulp van het reglement gemeentelijke subsidies vastgelegd door de gemeenteraad van 28 februari 2012 blijft van toepassing.

De overige bepalingen van het reglement gemeentelijke subsidies vastgesteld door de gemeenteraad op 28 februari 2012 worden opgeheven.

 

Art. 49 Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2022.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt volgende reglement  voor de erkenning en subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp:

 

Definities en toepassingsgebied

 

Art. 1 Dit reglement verstaat onder:

         vereniging: elke groep natuurlijke personen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, waarvan het gemeenschappelijke doel erin bestaat een niet winstgevende activiteit te organiseren.

         ontwikkelingssamenwerking: hulp voor projecten met als hoofddoel de levensstandaard te verhogen van mensen wonende in een land voorkomend op de OESO-DAC lijst van de Verenigde Naties met als hoofddoel de levensstandaard van mensen in landen die voorkomen op de OESO-DAC lijst te verhogen. Dit kan op verschillende gebieden zoals, maar niet beperkt tot, het onderwijs, de gezondheidszorg, landbouw, infrastructuur of economische ontwikkeling.

         humanitaire hulp: activiteit met als enig hoofddoel het lenigen van urgente noodhulp. Het gaat hierbij om hulp die geboden wordt na acute natuurrampen of gedurende langdurige crises zoals een hongersnood of vluchtelingencrisis als gevolg van bijvoorbeeld een oorlog en waarbij ook hier mensenlevens in gevaar zijn. Dergelijke activiteiten kunnen zowel in het binnen- als in het buitenland plaatsvinden.

 

DEEL I – De subsidiëring

Afdeling 1 – Ontwikkelingssamenwerking

Hoofdstuk I – Subsidiëring van verenigingen

 

Art. 2 Om beroep te kunnen doen op een subsidiëring in het kader van ontwikkelingssamenwerking, dient de vereniging die een aanvraag indient te behoren tot één van de volgende categorieën:

   ze voert activiteiten uit in het kader van de verzustering met Kraainem;

2° een beheerder of actieve vrijwilliger van de vereniging gedomicilieerd is of met een duidelijke band met Kraainem;

3° jongerenbewegingen van Kraainem voor een uitzonderlijk humanitair project.

 

Art. 3 De vereniging die wenst gesubsidieerd te worden in het kader van ontwikkelingssamenwerking dient een gemotiveerd verzoek te richten aan het college van burgemeester en schepenen, gebruik makende van het formulier als bijlage 1 gevoegd bij dit reglement. Het verzoek wordt ondertekend door de perso(o)n(en) die gemachtigd zijn de vereniging juridisch te verbinden en bevat minstens volgende gegevens:

 

         de naam en het adres van de zetel van de vereniging;

         de rechtsvorm van de vereniging;

         een beschrijving van de projecten waarvoor financiële steun gevraagd wordt en in voorkomend geval de bewijsstukken die haar  activiteiten/reden voor de  subsidieaanvraag bevestigen (verslagen, jaarrekeningen);

         de naam en het adres van de persoon of personen die krachtens haar statuten of feitelijk, bij gebreke aan statuten, de vereniging leiden en de naam en het adres van de persoon of personen die de vereniging juridisch kunnen verbinden;

         de naam, het adres, emailadres en telefoonnummer van de contactpersoon voor de gemeente;

         de naam en het adres van de kredietinstelling waarbij de vereniging een financiële rekening heeft en het nummer van die rekening;

         het bedrag van de subsidiëring dat gevraagd wordt.

 

Art. 4 De vereniging respecteert de non-discriminatieclausule, opgenomen in Deel IV van dit reglement.

 

Hoofdstuk II – Subsidiëring van studenten

 

Art. 5 Een student aan de universiteit of de hogeschool, die op het tijdstip van zijn aanvraag in Kraainem gedomicilieerd is of ten laste is van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Kraainem, kan een subsidie aanvragen voor een deelname aan een reis in het kader van ontwikkelingssamenwerking.Het maximumbedrag voor deze subsidies is 350 euro.

 

Art. 6 De student die een subsidie aanvraagt staaft zijn studentenstatuut aan de hand van een inschrijvingsbewijs van de onderwijsinstelling en een bewijs van hoofdverblijfplaats.

 

Art. 7 De student die gesubsidieerd wenst te worden dient een gemotiveerd verzoek te richten aan het college van burgemeester en schepenen. Dit document omvat ten minste een beschrijving van de projecten waarvoor financiële steun gevraagd wordt. Dit document omvat ten minste een beschrijving van het project.

 

Hoofdstuk III – De aanvraag

 

Art. 8 De aanvraag (met bijlagen) wordt ingediend voor 15 september van het lopende boekjaar en is opgesteld in het Nederlands of Frans voor bewoners van Kraainem, en in het Nederlands voor verenigingen of personen van buiten Kraainem.

 

Studenten dienen hun aanvraag in te dienen te laatste op 1 december van het lopende schooljaar.

 

Art. 9 De aanvraag tot subsidiëring wordt onderzocht door het college van burgemeester en schepenen.

 

De ingediende stukken omvatten:

         Een omschrijving van het te subsidiëren project (maximaal 2 A4-pagina’s);

         In voorkomend geval een jaarverslag waarin de activiteiten van het afgelopen jaar worden opgenomen, en waarin, indien van toepassing, ook wordt aangegeven waarvoor de subsidie van het voorgaande jaar werd gebruikt (maximaal 4 A4-pagina’s).

 

Aanvragen en stukken die overeenkomstig artikel 8 in het Frans kunnen worden ingediend, worden voor agendering op de gemeenteraad op kosten van het lokaal bestuur vertaald.

 

Het college van burgemeester en schepenen maakt binnen de twee maanden na ontvangst van de aanvraag en op basis van de ingediende stukken een ontwerp van gemeenteraadsbesluit houdende de toekenning van de betrokken subsidies.

 

Art. 10 Het ontwerpraadsbesluit opgesteld door het college van burgemeester en schepenen wordt ter beslissing aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Art. 11 De gemeenteraad kan de aanvraag weigeren of inwilligen.

De weigering dient uitdrukkelijk gemotiveerd te worden.

 

Art. 12 De beslissing van de gemeenteraad wordt onverwijld meegedeeld aan de aanvrager.

De beslissing vermeldt de motieven van een eventuele weigering.

De aanvrager kan alsnog zijn aanvraag vervolledigen en zijn opmerkingen laten gelden. Indien hij dit wenst kan hij vragen om gehoord worden.

 

Art. 13 Indien de aanvraag tot subsidiëring een tweede keer geweigerd wordt, dan kan de vereniging of de natuurlijke persoon voor een periode van één jaar na de laatste weigering geen aanvraag meer indienen.

 

Art. 14 Het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad behouden zich het recht om bijkomende informatie te vragen indien zij dit nodig achten.

 

Afdeling 2 – Humanitaire hulp

 

Art. 15 De vereniging of natuurlijke persoon (gevestigd op het grondgebied van de gemeente Kraainem) die een subsidie wenst te ontvangen in het kader van een project rond humanitaire hulp dient een gemotiveerd verzoek te richten aan het college van burgemeester en schepenen, gebruik makende van het formulier als bijlage 2 gevoegd bij dit reglement. In voorkomend geval, wordt het verzoek ondertekend door de perso(o)n(en) die gemachtigd zijn de vereniging juridisch te verbinden en bevat minstens volgende gegevens:

 

         de naam en het adres van de zetel van de vereniging;

         de rechtsvorm van de vereniging;

         een beschrijving van de acute situatie waarvoor een financiële bijdrage wordt gevraagd en de bestemming van de gelden;

         de naam en het adres van de persoon of personen die krachtens haar statuten of feitelijk, bij gebreke aan statuten, de vereniging leiden en de naam en het adres van de persoon of personen die de vereniging kunnen verbinden;

         de naam, het adres, emailadres en telefoonnummer van de contactpersoon voor de gemeente;

         de naam en het adres van de kredietinstelling waarbij de vereniging een financiële rekening heeft en het nummer van die rekening.

         het bedrag van de subsidiëring dat gevraagd wordt.

 

Art. 16 De vereniging respecteert de non-discriminatieclausule, opgenomen in Deel IV van dit reglement.

 

Art. 17 De aanvraag tot subsidiëring wordt onderzocht door het college van burgemeester en schepenen.

 

De ingediende stukken omvatten:

         Een omschrijving van het te subsidiëren project (maximaal 2 A4-pagina’s);

         In voorkomend geval een jaarverslag waarin de activiteiten van het afgelopen jaar worden opgenomen, en waarin, indien van toepassing, ook wordt aangegeven waarvoor de subsidie van het voorgaande jaar werd gebruikt (maximaal 4 A4-pagina’s).

 

Aanvragen en stukken die overeenkomstig artikel 8 in het Frans kunnen worden ingediend, worden voor agendering op de gemeenteraad op kosten van het lokaal bestuur vertaald.

 

Het college van burgemeester en schepenen maakt binnen de twee maanden na ontvangst van de aanvraag en op basis van de ingediende stukken een ontwerp van gemeenteraadsbesluit houdende de toekenning van de betrokken subsidies.

 

Art. 18 Het ontwerpraadsbesluit opgesteld door het college van burgemeester en schepenen wordt ter beslissing aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Art. 19 De gemeenteraad kan de aanvraag weigeren of inwilligen.

De weigering dient uitdrukkelijk gemotiveerd te worden.

 

Art. 20 De beslissing van de gemeenteraad wordt onverwijld meegedeeld aan de aanvrager.

De beslissing vermeldt de motieven van een eventuele weigering.

De aanvrager kan alsnog zijn aanvraag vervolledigen en zijn opmerkingen laten gelden. Indien hij dit wenst kan hij vragen om gehoord worden.

 

Art. 21 Indien de aanvraag tot subsidiëring een tweede keer geweigerd wordt dan, kan de vereniging of de natuurlijke persoon voor een periode van één jaar na de laatste weigering geen aanvraag meer indienen.

 

Art. 22 Het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad behouden zich het recht om bijkomende informatie te vragen indien zij dit nodig achten.

 

Art. 23 In afwijking van de artikelen 15 tot 22, kan in hoogdringende gevallen en noodsituaties en/of bij het uitblijven van aanvragen, het college op eigen initiatief beslissen om een subsidiebedrag toe te kennen in het kader van humanitaire hulp.

 

Deze beslissing dient te worden bekrachtigd op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad.

 

Afdeling 3 – Financiering

 

Art. 24 De gemeenteraad voorziet in het meerjarenplan een jaarlijks subsidiebedrag voor ontwikkelingssamenwerking en een jaarlijks subsidiebedrag voor humanitaire hulp.

 

Art. 25 De toekenning van subsidies is beperkt tot de beschikbare kredieten.

 

DEEL II – De uitbetalingsprocedure

 

Art. 26 Het college van burgemeester en schepenen beveelt de uitbetaling van de subsidies op basis van de beslissingen van de gemeenteraad.

 

Art. 27 De subsidies worden uitbetaald binnen de dertig kalenderdagen na de beslissing van de gemeenteraad.

 

 

DEEL III – De controle op de toekenning en de aanwending van de toelagen

 

Art. 28 De begunstigde die geniet van een subsidie moet deze gebruiken voor het doel waarvoor hij is toegekend en moet er het gebruik van rechtvaardigen.

 

Art. 29 De controle hierop wordt systematisch uitgeoefend door de gemeente.

Te dien einde heeft de gemeente steeds het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende subsidie m.b.t. de ingediende verantwoordingsstukken te controleren en/of bijkomende inlichtingen te vragen. De gevraagde info moet binnen een termijn van 10 kalenderdagen worden bezorgd.

 

Art. 30 Verenigingen worden vrijgesteld van de toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, overeenkomstig artikel 9 van deze wet.

 

DEEL IV – De sancties

 

Art. 31 De subsidie moet steeds gebruikt worden voor het doel waarvoor ze is toegekend en het gebruik ervan dient gerechtvaardigd te zijn. Zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.

 

Art. 32 In het geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van de aanvrager, kan de gemeente beslissen om de toekenning van de subsidie te schorsen en in de toekomst geen subsidies meer toe te staan aan de rechthebbende en het verleende subsidiebedrag terug te vorderen.

 

Art. 33 Het niet verstrekken van informatie, het verstrekken van onjuiste informatie en/of het verhinderen van controle, geeft aanleiding tot het vervallen en terugvorderen van de toegekende subsidie.

 

Art. 34 Bij het niet indienen van de nodige bewijsstukken kan de gemeente overgaan tot terugvordering van de toegekende subsidie.

 

 

DEEL V – Non-discriminatieclausule

 

Art. 35 De vereniging/student (indien toepasselijk) verbindt er zich toe:

 Geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst te dulden.

   Toegankelijk te zijn voor iedereen.

 Elk discriminerend gedrag gedurende de activiteit of binnen de vereniging te voorkomen en indien nodig te bestrijden en te bestraffen.

 De wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen bevorderen en verdedigen na te leven.

 Indien men beroep doet op derden onderhavige non-discriminatieclausule aan hen ter kennis te brengen en er voor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in het kader van het toepasselijke reglement.

 

Art. 36 Wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan de gemeente - rekening houdend met alle elementen - maatregelen nemen.

 

DEEL V – Publiciteit

 

Art. 37 Verenigingen en studenten die in het kader van ontwikkelingssamenwerking subsidies ontvangen van de gemeente Kraainem moeten steeds in hun publiciteit, via welk kanaal ook, de woorden vermelden “met de steun van de gemeente Kraainem”.

 

DEEL VI – Inwerkingtredingsbepalingen

 

Art. 38 Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2022.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Brabantse Kouters Oost - Werking 2021-2022

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist het gezamenlijke activiteitenverslag 2021 van de projectverenigingen Brabantse Kouters Oost goed te keuren, vervat als bijlage en deel uitmakend van deze beslissing.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist de jaarrekening 2021 van de projectvereniging Brabantse Kouters Oost goed te keuren, zoals vervat in bijlage en deel uitmakend van deze beslissing.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad beslist de gezamenlijke begroting van de projectverenigingen Brabantse Kouters Oost en West goed te keuren, vervat als bijlage en deel uitmakend van deze beslissing.

 

Artikel 4:

De gemeenteraad beslist de gezamenlijke planning van de projectverenigingen Brabantse Kouters Oost en West goed te keuren, vervat als bijlage en deel uitmakend van deze beslissing.

 

Artikel 5:

De gemeenteraad beslist kwijting te geven aan de bestuurders van de projectvereniging Brabantse Kouters Oost voor de bestuursdaden gesteld in het jaar 2021.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Logo Zenneland - Verslag

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Verslag commissie bestuur

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Verslag aanpak Oekraïnecrisis

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

HvhK - Goedkeuring 'missie/visie'-tekst

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de 'missie/visie'-tekst van het huis van het Kind Kraainem, vervat als bijlage en deel uitmakend van deze beslissing, goed.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

HvhK - Ontwerpstatuten en ontwerp HHR

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de statuten en het huishoudelijke reglement van het Huis van het Kind Kraainem, vervat als bijlage en deel uitmakend van deze beslissing, goed.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Elk zijn Huis - Verslag algemene vergadering

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Zefier - Verslag Jaarvergadering

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

VVOG - Algemene vergadering

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Oekraïnecrisis - Samenwerkingsovereenkomst

 

Besluit

 

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist de samenwerkingsovereenkomst met de Belgische Orde van Malta vzw in het kader van de uitbating van een collectieve opvangplaats voor de getroffenen van het militaire conflict in Oekraïne, vervat in bijlage en deel uitmakend van deze beslissing, goed te keuren.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Bulletin der schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Mondelinge vragen vorige zitting

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 01/07/2022