BESLUITENLIJST VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Kraainem

Zitting van 4 juni 2024

 

 

Aanwezig:

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Algemeen directeur:  Sophie Mary

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen 28 mei 2024

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist de notulen van de vergadering van 28 mei 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Klimaat – Klimaatactieplan – Europese Commissie

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

OMV/2024/030 - Begoniaslaan

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een omgevingsvergunning met voorwaarden te verlenen voor de aanvraag ingediend door Carole Baronheid en Christian Mallet, wonende te Begoniaslaan 20 te 1950 Kraainem, voor het verbouwen en uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning gelegen te Begoniaslaan 20 te 1950 Kraainem, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie A nr. 349H2 met projectnummer OMV_2024022258. De bouwheer is ertoe gehouden de volgende voorwaarden stipt na te leven:

         De bouwheer is ertoe gehouden om de gemeenschappelijke gevel, in het bijzonder de nieuwe ter hoogte van de uitbreiding, op een kwalitatieve manier te behouden. De wachtgevel dient aldus wind- en waterdicht te zijn en wordt voorzien van een tijdelijke gevelafwerking (bv. leien).

         Wanneer bij de werkzaamheden aan de bestaande gebouwstructuren asbesthoudende materialen worden opgemerkt of aanwezig zijn, zijn de bouwheer en zijn aannemer(s) ertoe gehouden om volgende voorwaarden stipt na te leven:

         Het afval afkomstig van de bouwwerken moet worden afgevoerd conform het materialendecreet van 23 december 2011 en het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaamse reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA).

         Bij het verwijderen van materialen die asbest bevatten dienen de van toepassing zijnde voorschriften van VLAREM inzake het beschermen van werknemers en het vermijden van stofhinder stipt nageleefd te worden.

         De voorwaarden zoals gesteld in het advies van de Watergroep van 24 mei 2024 moeten stipt worden nageleefd.

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

OMV/2024/042 - Tulpenstraat

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een omgevingsvergunning met voorwaarden te verlenen voor de aanvraag ingediend door mevrouw Ilona Spaens, wonende te Winston Churchilllaan 165/G te 1180 Ukkel, voor een functiewijziging op het gelijkvloers van tandartspraktijk naar woongelegenheid in het goed gelegen te Tulpenstraat 29 te 1950 Kraainem, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie B nr. 95S33 met projectnummer OMV_2024015898. De bouwheer is ertoe gehouden om volgende voorwaarden stipt na te leven:

         De bouwheer dient bij de uitvoering van dit project erop toe te zien dat aan alle wettelijke normen en vormen van modern wooncomfort wordt voldaan, inclusief geluidsisolatie. Bovendien kan deze vergunning geen uitsluitsel geven over het gebruik van de gemeenschappelijke tuin of verbouwingen, waarvoor toestemming van de mede-eigenaars is vereist en bekomen moet worden alvorens tot de werken over te gaan.

        De entiteit kan enkel worden gebruikt als één woongelegenheid (hoofdfunctie en enige functie: wonen). Een bijkomende complementaire functie (bv. kantoor, vrij beroep, …) kan hier niet worden voorzien.

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

OMV/2024/018 - Jules Adantstraat

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een omgevingsvergunning met voorwaarden te verlenen voor de aanvraag ingediend door mevrouw Stéphanie Brillon, wonende te Jules Adantstraat 53 te 1950 Kraainem, voor de aanleg van bijkomende parkeerplaatsen in de voortuin bij de woning gelegen te Jules Adantstraat 53 te 1950 Kraainem, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie B nr. 64N6 met projectnummer OMV_2024023838. De bouwheer is ertoe gehouden om volgende voorwaarden na te leven:

        De voorwaarden gesteld in het advies van de VMM van 25 april 2024 moeten stipt worden nageleefd.

         De verharding van de extra parking dient verplicht aangelegd te worden met grindgazon of een groen verhardingsalternatief (bv. grasdallen, klinkers met overmaatse voeg die ingezaaid kan worden, tweesporenverharding, ...). De aanleg met enkel grind is niet toegestaan. Daarnaast moet de aanleg waterdoorlatend gebeuren, ook wat betreft de onderlaag/fundering (cfr. advies VMM).

         Bij de aanleg van parking is de bouwheer ertoe gehouden om volgende voorwaarden na te leven èn uit te voeren:

         de ontsluiting mag enkel gebeuren rechtstreeks via de Jules Adantstraat;

         op de perceelsgrens langsheen de Korenbloemstraat moet over de volledige lengte van de parking verplicht een afsluiting door middel van een haag of groenstructuur worden voorzien. Deze mag maximaal een hoogte hebben van 1 meter en moet verplicht op deze maximale hoogte worden onderhouden.

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

OMV/2024/038 - Koningin Astridlaan

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een omgevingsvergunning met voorwaarde te verlenen voor de aanvraag ingediend door mevrouw Caroline Kinet en de heer Michel Descornet, met als contactadres Rue de Loyers 38 te 5101 Namen, voor een regularisatie van structurele binnenwerken, raamopeningen in de achtergevel en een dakkapel bij de woning gelegen te Koningin Astridlaan 48 te 1950 Kraainem, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie A nr. 353X2 met projectnummer OMV_2024038656. De bouwheer is ertoe gehouden om volgende voorwaarde stipt na te leven en uit te voeren:

         De linker zijtuinstrook dient vanaf de rooilijn tot aan de achtergevel hersteld te worden naar de vergunde toestand. Dit impliceert het verwijderen van de verharding en de inrichting van deze zone als volwaardige groene (onverharde) tuinzone. Dit herstel dient gerealiseerd te worden binnen een termijn van 6 maanden na het bekomen van deze omgevingsvergunning (cfr. datum van vergunning).

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

M/OMV/2024/71 - Glycienenlaan

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door mevrouw Paule Decleire en de heer Remy Paquay, wonende te Glycienenlaan 40 te 1950 Kraainem, voor het regulariseren van een binnentrap in de bestaande woning gelegen te Glycienenlaan 40 te 1950 Kraainem, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie B nr. 74Z2 met projectnummer OMV_2024051424. De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, zijn vervat als bijlage en maken integraal deel uit van deze beslissing.

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Milieu - Verwijderen boom

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de onrechtmatige bomenkap op Damhertenlaan 11 gecompenseerd moet worden en stelt de volgende voorwaarden:

         De onrechtmatige gekapte bomen moeten vervangen worden door:

         6 nieuwe klimaatbestendige hoogstammige bomen in plantmaat min. 14/16 uit de categorielijst 2;

         2 nieuwe klimaatbestendige hoogstammige bomen in plantmaat min. 14/16 uit de categorielijst 3.

         De locatie moet worden gekozen buiten de toekomstige bouwzone, rekening houdende met de wettelijk voorgeschreven plantafstand van 2 meter tot elke perceelgrens.

         De nog resterende bomen op het perceel moeten dringend een VTA-onderzoek krijgen door een deskundige boomverzorger.

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Recht van voorkoop

 

Besluit

met 3 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant en Johan Forton), 3 onthoudingen (Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse en Anne-Charlotte Sala)

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanbiedingsdossiers met betrekking tot het e-voorkooploket.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist zijn recht van voorkoop niet te laten gelden voor de volgende dossiers: 179398, 179447, 179730 en 179731.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanbieders van deze beslissing via het e-voorkooploket op de hoogte te brengen.

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Begraafplaats - Concessies

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig Artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de verlenging van de concessies KGEMOUD 24/-/28 en KGEMOUD 24/-/29 goed te keuren tot 13 mei 2037.

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Begraafplaats - Concessies

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig Artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de verlenging van de concessie KGEM Q.B/-/115 goed te keuren tot 1 oktober 2044.

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Betalingsbevelen

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Oninbare vorderingen

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Belastingen - Kohier - Drukwerk - 04/2024

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier "belasting op de verspreiding van niet geadresseerd drukwerk" voor de maand 04/2024 en de gecorrigeerde kohieren voor de maand 01/2024 en 03/2024 vast en uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 11 091,22 euro.

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Gemeente Kraainem/Sit Media - AJ 2021 (22/2348/A)

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Ontmoetingscentrum OCMW - Participatie naamgeving

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de selectie van 7 namen voor het nieuwe ontmoetingscentrum van het OCMW:

         Harmonie;

         Carpe Diem;

         De/Le Happy;

         Welcome center;

         Octopus;

         Sweet Home;

         Concordia.

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Evenementaanvraag - Flanders Classics

 

Het punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Vrijstelling retributie Agora - ALMA theatre group

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de foyer, de polyvalente zaal, de bar, de herbruikbare bekers, het podium, de tribune, de projector en de geluids- en lichtinstallaties in de Agora voor één dag (5 februari 2025) gratis ter beschikking te stellen voor de vereniging ALMA theatre group. De overige dagen (6 februari 2025 tot en met 9 februari 2025) worden dezelfde infrastructuur en aanhorigheden ter beschikking gesteld aan de vereniging op voorwaarde dat zij de huurkosten van 6 140 euro, de waarborg van 900 euro, en de poetskosten van 80 euro betalen.

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Reglement kasteel Jourdain - Aanpassing

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel tot volgende aanpassingen in het reglement van de verhuur van het kasteel Jourdain:

 

DEEL III - Algemene huurvoorwaarden

 

Art. 1 Onderwerp: de eerste alinea wordt vervangen door het volgende:

 

Het huurcontract is geldig voor alle lokalen omvattende: de keuken, de toiletten, de zalen Van Gogh en Renoir op het gelijkvloers, de zalen Breughel, Van Dyck en Rubens op de eerste verdieping van het kasteel Jourdain en de serre-oranjerie.

 

De zaal Van Dyck is enkel beschikbaar voor tentoonstellingen of stille en rustige activiteiten.

 

De serre-oranjerie mag niet gebruikt worden voor dansavonden of andere activiteiten die niet compatibel zijn met de ruimte. Het college van burgemeester en schepenen heeft de bevoegdheid om activiteiten die de integriteit van de infrastructuur in het gedrang brengen, te weigeren.

 

De binnenkoer en het grasperk naast de serre-oranjerie worden ter beschikking gesteld voor buitenactiviteiten. Voor toelichting betreffende de grootte en de ligging van de beschikbare zalen wordt verwezen naar het liggingsplan in bijlage I.

 

Bijlage 2 -Huurprijzen

 

Toevoeging aan TARIEF KOFFIETAFELS:

 

Zaal

Inwoners van Kraainem

Niet-inwoners van Kraainem

Serre-oranjerie

€ 325,00

€ 485,00

Vaatwerk serre-oranjerie

€ 40,00

€ 60,00

 

 

Toevoeging aan TARIEF VOOR LESSEN/PRESENTATIES/SESSIES/SEMINARIES

 

Zaal

Inwoners van Kraainem

Niet-inwoners van Kraainem

Serre-oranjerie

€ 85,00 per uur

€ 125,00 per uur

Vaatwerk serre-oranjerie

€ 40,00 per dag

€ 60,00 per dag

 

 

Toevoeging aan TARIEF VERHURING

 

Zaal

Inwoners van Kraainem

Niet-inwoners van Kraainem

Serre-oranjerie

€ 650,00

€ 975,00

Vaatwerk serre-oranjerie

€ 80,00

€ 120,00

Volledige kasteel inclusief serre-oranjerie

€ 1 535,00

€ 2000,00

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanpassingen in het reglement van het kasteel Jourdain te agenderen op de eerstvolgende gemeenteraad.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in de periode tot de goedkeuring van dit reglement door de gemeenteraad, aanvraag per aanvraag te behandelen.

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Erkenning van vereniging - Team Sport Educ

 

Het punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Facility - Ongediertebestrijding en preventie

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht “Raamovereenkomst/ Aanstellen van een dienstverlener voor ongediertebestrijding en preventie” toe te wijzen aan de firma Rats Booster Service Sharma Invest tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte. De prijs per interventie inclusief het materiaal bedraagt 600 euro incl. 21% btw.

De inschrijver garandeert een interventietermijn van maximum 48 uur voor dringende interventies. De totale looptijd van deze raamovereenkomst is 36 maanden, de voorziene begindatum van de diensten vangt aan op 3 juli 2024 en de voorziene einddatum van de diensten is 2 juli 2027.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht te financieren met het krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 op GE/61030010/039000 en in het budget van de volgende jaren.

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Patrimonium - Nieuw dienstencentrum

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 5 van Vandewalle nv voor de opdracht “Nieuw dienstencentrum met woongelegenheden”  Perceel 2 : Technieken” voor een bedrag van 224 597,45 euro incl. btw (deels 12% en deels 21%), de opdracht wordt gefinancierd met het krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025, op GE 22100000/095100-IPPRIOR713 (actieplan 7-1) (actie 7-1-3). De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Omgeving - Wegmarkeringen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat goedkeuring wordt verleend aan de offerte van Nijs Wegsignalisatie, tegen het nagerekende bedrag van 15 436,65 euro incl. 21% btw.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opdracht gefinancierd wordt met het krediet voorzien in het meerjarenplan op GE/61030510/020000.

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Openbare Werken - Rioleringswerken

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om akkoord te gaan met de gunning van de opdracht "Rioleringswerken Molenstraat - Steenweg op Zaventem” door Aquafin, in opdracht van Riopact, aan Regra Infra, Ambachtsstraat 32 te 2390 Malle. Het aandeel voor de gemeente Kraainem omvat 77 853,17 euro incl. 21% btw. De gemeente Kraainem geeft de machtiging aan Aquafin om een overeenkomst af te sluiten met bouwbedrijf DSV.

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Voertuigen op het voetpad

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in de Bosstraat tussen de huisnummers 2 en 12 straatpalen in de vorm van Amsterdammers op het voetpad te plaatsen, mits de obstakelvrije doorgang voor voetgangers gevrijwaard blijft.

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het tijdelijk politiereglement - Parkeren Sint-Pancratiuslaan 17-21 - goed te keuren.

 

Tijdelijk politiereglement:

         In de Sint-Pancratiuslaan, van de huisnummers 17 tot 21, wordt op de parkeerstrook het parkeren voor motorfietsen, personenwagens, auto's voor dubbelgebruik en minibussen (indien ingeschreven als particuliere wagen) voorzien.

         De parkeerstrook wordt gemarkeerd met het verkeersbord E9b en een onderbord Xa (een opwaartse en neerwaartse pijl) aan het begin en einde van de parkeerstrook.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het tijdelijk politiereglement te evalueren 6 maanden na goedkeuring van het tijdelijk politiereglement.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om dit reglement ter kennisgeving voor te leggen aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het tijdelijk politiereglement - Parkeren toegelaten ter hoogte van de Koningin Astridlaan 180 - goed te keuren.

 

Tijdelijk politiereglement:

         In de Koningin Astridlaan, ter hoogte van huisnummer 180, wordt over een strook van 15 meter op de bestaande parkeerstrook het parkeren voor alle voertuigen toegelaten.

         De parkeerstrook wordt gemarkeerd met het verkeersbord E9a (parkeren toegestaan) en een onderbord Xa (een opwaartse en neerwaartse pijl) aan het begin en einde van de parkeerstrook.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het tijdelijk politiereglement te evalueren 6 maanden na goedkeuring van het tijdelijk politiereglement.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om dit reglement ter kennisgeving voor te leggen aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Aanvullend Reglement

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester beslist om het aanvullend reglement - B22 verkeersbord aan verkeerslichten geregelde kruispunten - goed te keuren:

 

Aanvullend reglement:

         Op de volgende kruispunten wordt het verkeersbord B22 (fietsers en speedpedelecs mogen rechtsaf slaan, wanneer het verkeerslicht op rood of oranje/geel staat, op voorwaarde dat zij hierbij voorrang verlenen aan de andere weggebruikers die zich verplaatsen op de openbare weg of op de rijbaan) voorzien:

         Hebronlaan - Koningin Astridlaan (x4);

         Arthur Dezangrélaan - Koningin Astridlaan (x3);

         Potaardestraat - Koningin Astridlaan (x4);

         Wezembeeklaan - Koningin Astridlaan (x4).

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het aanvullend reglement ter kennisname over te maken aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Signalisatievergunning

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een signalisatievergunning toe te kennen ten gunste van de firma Verbraeken Infra NV, Haverheidelaan 10 te 9140 Temse, van 7 juni 2024 tot en met 19 juni 2024, ter hoogte van het kruispunt Kraainemlaan-Grensstraat.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze wijzigingen te signaleren door middel van de verkeersborden C35, C43"50 km/u", B21? A31, A7b, F47, C46, D1.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de borden te plaatsen conform het bijgevoegde plan.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de aannemer om de omwonenden tijdig en in het Nederlands en het Frans op de hoogte te brengen van de voorziene werken.

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Signalisatievergunning

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een signalisatievergunning toe te kennen ten gunste van de firma Cas-Vos, Europapark-Oost 15 te 9100 Sint-Niklaas, van 5 augustus tot en met 16 augustus ter hoogte van Hebronlaan en Honnekinberg.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze wijzigingen te signaleren door middel van de verkeersborden A31, 17, C19, D1, E3 met bijhorende pijlen, F41 "voetgangers oversteken/ piétons traverser" en F47.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de borden te plaatsen conform het plan, als bijlage gevoegd bij deze beslissing en er integraal deel van uitmakend.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de aannemer om de omwonenden tijdig en in het Nederlands en het Frans op de hoogte te brengen van de voorziene werken.

Publicatiedatum: 14/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.