BESLUITENLIJST VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Kraainem

Zitting van 7 juni 2022

 

 

Aanwezig:

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen 31 mei 2022

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist de notulen van de vergadering van 31 mei 2022 goed te keuren.

Publicatiedatum: 14/06/2022
Overzicht punten

Switch van CRAB naar adressenregister

Publicatiedatum: 14/06/2022
Overzicht punten

MOMV/2022/074

Publicatiedatum: 14/06/2022
Overzicht punten

OMV/2022/014

 

Het punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Publicatiedatum: 14/06/2022
Overzicht punten

OMV/2022/025

 

Besluit

 

 

Enig Artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een halfopen eengezinswoning met projectnummer OMV_2022019415, te weigeren.

Publicatiedatum: 14/06/2022
Overzicht punten

OMV/2022/029

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag voor het verbouwen van een halfopen bebouwing met projectnummer OMV_2021145936 (intern nummer OMV/2022/029) onder de volgende voorwaarden:

         De gevels worden na het isoleren afgewerkt met een witte bepleistering of rode steenstrips en de dakuitbouwen met een witte of lichtgrijze beplating.

         Het advies van de watergroep/riopact dient nageleefd te worden.

Publicatiedatum: 14/06/2022
Overzicht punten

Vergunningenregister - vermoeden van vergunning

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor het dossier 2022/1 de verhardingen en de twee garageboxen, op te nemen in het vergunningenregister als "vergund geacht" en opgericht vóór 22 april 1962.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor het dossier 2022/1 de aangebouwde overdekte terrasconstructie achter de villa, op te nemen in het vergunningenregister als "vergund geacht" en opgericht tussen 22 april 1962 en de eerste inwerkingtreding van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse op 30 april 1977.

Publicatiedatum: 14/06/2022
Overzicht punten

Milieu - Verwijderen boom

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een kapvergunning af te leveren voor het kappen van 2 Thuya's, 1 Ginko en 2 berken, staande in de Patrijzenlaan 19.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende voorwaarden op te leggen:

        De bomen moeten vervangen worden door

        1 nieuwe  klimaatbestendige hoogstammige boom (cat. 1)

        2 nieuwe  klimaatbestendige hoogstammige bomen (cat. 2)

         Er dient ten laatste te worden heraangeplant gedurende het eerstvolgende plantseizoen volgend op de kapping.

         De locatie in de tuin van de nieuwe aanplantingen kan vrij worden gekozen, rekening houdende met de wettelijk voorgeschreven plantafstand van 2 meter tot elke perceelgrens.

         Het kappen van bomen worden afgeraden gedurende het broedseizoen, dat loopt van 19 maart tot 19 augustus, zodoende dat de fauna en flora niet onnodig wordt verstoord. In het kader van de hoogdringendheid en potentieel veiligheidsrisico wordt de toelating gegeven om te kappen gedurende het broedseizoen, dat loopt van 19 maart tot 19 augustus.

Publicatiedatum: 14/06/2022
Overzicht punten

Belastingen - Kohier - Drukwerk - 04/2022

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier "belasting op de verspreiding van niet geadresseerd drukwerk" voor de maand 04/2022 vast en uitvoerbaar voor een totaal bedrag van

€ 15.856,24.

Publicatiedatum: 14/06/2022
Overzicht punten

Financiën - goedkeuring betalingsbevel

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsbevelen met nummers

2022/75 MAN, 2022/76 KFI en 2022/77  goed en stelt deze betaalbaar, mits verbetering  p.10 en 11; er staat twee keer dezelfde factuur (Baert/Diabolo) voor een bedrag van 34K.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de financieel directeur om te rapporteren over dit voorval, het is namelijk de derde keer dat twee dezelfde facturen gemandateerd worden.

Publicatiedatum: 14/06/2022
Overzicht punten

Klacht ABB - beslissing Thaigo Muay Thai Gym

Publicatiedatum: 14/06/2022
Overzicht punten

Brief Vlaamse Kickboks Muaythai Organisatie

Publicatiedatum: 14/06/2022
Overzicht punten

Antwoord klacht aanpassing HHR Gemeenteraad

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende brief als antwoord te verzenden op de vraag van het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent de klacht over de goedkeuring van de aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad:

 

Geachte,

 

Bij deze ons antwoord op de klacht die u ontving in verband met de aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

 

De administratie maakte een voorstel op voor aanpassingen op de huishoudelijk reglementen van de bestuursorganen, conform artikel 20 van het decreet over het lokaal bestuur en artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering over de voorwaarden voor digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen van 10 september 2021. In dit voorstel werden de voorwaarden beschreven om een hybride en digitale vergadering te organiseren.

 

In de aanloop naar de gemeenteraad van 26 april 2022 diende de fractie PK-KU hierop enkele amendementen in, waaronder een amendement dat stipuleert dat een gemeenteraadslid individueel een verzoek kan indienen bij de voorzitter om, wegens ziekte, digitaal deel te nemen aan een fysieke vergadering. De desbetreffende vergadering zou dus een hybride vorm krijgen. De administratie formuleerde op dit specifieke amendement een bedenking, namelijk dat het onwerkbaar zou zijn voor de administratie om op zeer korte termijn een hybride vergadering te voorzien indien zij hier niet op voorhand van verwittigd wordt. De meerderheid paste hierop het amendement in kwestie aan door te stipuleren dat een gemeenteraadslid dat hybride wenst te vergaderen de administratie hiervan minstens 24 uur op voorhand op de hoogte dient te brengen.

 

De aanpassing ven het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad werd, samen met deze amendementen, goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 april. Gedurende deze gemeenteraad deed de fractie MR-Défi-ind. volgende interventie:

“Eerst en vooral begrijpen we de dringendheid van dat punt. Het is nu één of twee maanden dat we moesten in presentieel vergaderen zoals in alle andere gemeenten.

We weten niet of iedereen daarvan op de hoogte is maar er was deze namiddag een provincie raad in presentieel.

Daar wordt het punt "hybride vergadering" uitgesteld door alle partijen omdat het nog niet rijp genoeg was onder andere voor wat betref het punt "bijzonderlijk omstandigheden.

We leggen hier de nadruk op het feit dat er mag hier geen interpretatie zijn zoals we het nu kunnen lezen in het voorgestelde reglement.

Het Agentschap binnenlands bestuur geeft een aantal voorbeelden die als uitzonderlijke omstandigheden in het huishoudelijk reglement kunnen worden opgenomen.

Hierna een aantal voorbeelden van uitzonderlijke omstandigheden die kunnen toelaten om hybride/digitaal te vergaderen:

         In geval van een algemeen gezondheids- en of veiligheidscrisis (bijv. pandemieën, terreurdreiging, ...);

         Door een onvoorziene gebeurtenis waardoor de raad (wij spreken hier niet van een raadslid) niet kan bijeenkomen op de voorziene locatie (bijv. extreme weersomstandigheden, overstroming, betoging, raadszaal die onverwacht fysiek niet toegankelijk is, ...);

         Als een dringende noodzakelijke/spoedeisende beslissing van de raad nodig is die niet kan wachten tot agendering op de eerstvolgende voorziene/geplande raad of vergadering.

De ziekte van een gemeenteraadslid is geen uitzonderlijke omstandigheid om niet fysiek te vergaderen. Het is niet aan een raadslid de Voorzitter van de Raad te beïnvloeden om hybride te vergaderen.

En we spreken hier niet van de kosten die verbonden zijn aan de organisatie van een hybride vergadering onder ander voor de stemming.

We stellen dus voor :

         Van dat punt uit te stellen

         Van hieromtrent zo vlug mogelijk een commissie bestuur bijeen te roepen (er zijn nog andere punten die moeten uitgeklaard zijn zoals de manier hoe dat we gaan stemmen en andere technische aspecten)

         En in afwachting van de conclusies van de commissie in presentieel te vergaderen.”

 

De fractie MR-Défi-ind. informeerde nadien bij het Agentschap Binnenlands Bestuur en ontving als antwoord dat de ziekte van een raadslid niet gezien kan worden als “uitzonderlijke omstandigheden”. Twee raadsleden van MR-Défi-ind. dienden hierop klacht in bij de gouverneur.

 

Met de meeste hoogachting,

Publicatiedatum: 14/06/2022
Overzicht punten

Overheidsopdracht -  Voedingswaren

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist het bestek met nr. SECR_ Aankoop voedingswaren en de raming voor de opdracht “Aankoop en levering van voedingswaren”, goed te keuren . De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 16.500 euro (incl. btw).

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat gemeente Kraainem wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van OCMW Kraainem bij de gunning van de opdracht op te treden.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
- Solucious NV, Edingensesteenweg 196 te 1500 Halle;
- Carrefour Begiium NV, Olympiadenlaan 20 te 1140 Evere;
- Delhaize De Leeuw Comm.VA, Brusselsesteenweg 347 te 1730 Asse.

Publicatiedatum: 14/06/2022
Overzicht punten

Zwemlessen - Gemeentescholen 2022-2023

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om principieel akkoord te gaan dat de zwemlessen georganiseerd door de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool De Klimboom en de Franstalige gemeentelijke basisschool Diabolo in Castle Club te Wezembeek-Oppem blijven doorgaan en om de nodige budgetten te voorzien voor het volledige schooljaar 2022-2023:

         September 2022 - december 2022:

         14.800,50  euro

                                 Januari 2023 - juni 2023

         34.534,50 euro

Publicatiedatum: 14/06/2022
Overzicht punten

Kennisname verslag M-team 30/05

Publicatiedatum: 14/06/2022
Overzicht punten

Jaarverslag ADA - jumelage

Publicatiedatum: 14/06/2022
Overzicht punten

Erkenning van vereniging

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvraag tot erkenning van Serre- Atelier in te willigen.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat Serre-Atelier wordt beschouwd als culturele vereniging.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen maakt de aanvrager attent op het feit dat de naam van de vereniging 'Serre-Atelier' geenszins betekent dat de serre Jourdain ter beschikking zou worden gesteld.

Publicatiedatum: 14/06/2022
Overzicht punten

Sport - Kraainem Tennis Club

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist een afwijking op het huishoudelijk reglement gemeentelijke sportinfrastructuur Kraainem toe te kennen aan Kraainem Tennis Club voor het gebruik van de gemeentelijke tennisvelden voor de organisatie van het Criterium Allan Sport van 11 tot en met 19 juni 2022 in die zin dat enkel de effectief gebruikte velden en gespeelde uren worden aangerekend.

 

Een uitzonderlijk tarief van 2,50 euro/uur/veld zal worden toegepast (50% van de reglementaire tarieven).

Publicatiedatum: 14/06/2022
Overzicht punten

Varia - Kampioenstitel Handball Club Kraainem

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een receptie te organiseren op 23 juni 2022 van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Agora voor het

         clubbestuur;

         technische staf;

         spelers van het winnende team van Handball Club Kraainem;

         de gemeente- en OCMW--raadsleden

ter gelegenheid van hun kampioenstitel in de 2de nationale divisie in het seizoen 2021-2022.

Publicatiedatum: 14/06/2022
Overzicht punten

HvhK - Ontwerpstatuten en ontwerp HHR

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om principieel akkoord te gaan met het ontwerp van statuten en het ontwerp van huishoudelijk reglement van het huis van het Kind Kraainem, vervat als bijlage en deel uitmakend van deze beslissing, en beide documenten te agenderen voor goedkeuring tijdens de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 14/06/2022
Overzicht punten

HvhK - Goedkeuring samenwerking FONS

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om principieel akkoord te gaan dat het Huis van het Kind Kraainem een samenwerking aangaat met het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG) - afdeling FONS en dat er elke 1ste woensdag van de maand een zitdag zal gehouden worden door FONS in een lokaal van de Agora teneinde de burgers te helpen met alles wat betrekking heeft met de diensten van Groeipakket.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om principieel akkoord te gaan met de voorgestelde samenwerkingsovereenkomst tussen het Huis van het Kind Kraainem en de vijf uitbetalingsactoren van het Groeipakket, zijnde het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG) - afdeling FONS, Infino Vlaanderen vzw, Kidslife vzw, My Family vzw en Parentia Vlaanderen vzw.

Publicatiedatum: 14/06/2022
Overzicht punten

Patrimonium - Verkoop van onroerend goed

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om over te gaan tot de verkoop van  de Nissan Cabstar (bj 2008) en de Mercedes Sprinter (bj 1998) aan Michielsen John, Leuvensesteenweg 596 b2 uit 2812 Muizen, tegen het het nagerekende bedrag van 6 000 euro incl. 21% btw.

Het bedrag wordt gestort op het rekeningnummer van de gemeente Kraainem " BE80 0910 0016 0077 " en na betaling kan het voertuig afgehaald worden op het gemeentelijk depot.

Publicatiedatum: 14/06/2022
Overzicht punten

Openbare Werken - Verledding

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de offerte van Fluvius, m.b.t. het vervangen van 4 verlichtingspalen (steun Metagalva) + verlichtingstoestel Philips, goed te keuren. De verledding zal gebeuren ter hoogte van het gemeentehuis/ woonzorgcentrum Atrium.

 

Artikel 2 :

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht te gunnen aan de firma Fluvius aan de prijs van € 6 152,27 inclusief 21% BTW en dit te financieren met het krediet voorzien in het meerjarenplan op GE/22800000/067000/2-1/ 2-1-2/IPRIOR 2012.

Publicatiedatum: 14/06/2022
Overzicht punten

Openbare Werken - Verledding

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om 52 openbare verlichtingspalen en 74 armaturen te vervangen in de Amedée Brackestraat, Jozef Van Hovestraat, Begijnhofstraat, Denayerstraaat, Louis Niemegeersstraat en de Annecylaan De armaturen van de opgenoemde straten zullen vervangen worden door hetzelfde toestel als OV paal 73 in de Amedée Brackestraat. Volgens de offerte van Fluvius :

         plaatsen en leveren van 44 conische OV palen van 6,3m in Akzo900 (antraciet grijs);

         plaatsen van 66 Signify Micro LUMA LED armaturen 3500 lumen (29W) warm witlicht (3000K) in Akzo900 (antraciet grijs);

         plaatsen en leveren van 8 conische OV palen van 8m in AKZO900 (antraciet grijs);

         plaatsen van 8 Signify Micro LUMA LED armaturen 4500 lumen (40W) warm witlicht (3000K) in AKZO900 (antraciet grijs);

         op 2 Ov palen zal er een dubbel armatuur komen door een T stuk;

         slopen van oude palen + armaturen.

 

Artikel 2 :

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht te gunnen aan de firma Fluvius aan de prijs van 85.178,43 euro inclusief 21% b.t.w. en dit te financieren met het krediet voorzien in het meerjarenplan op GE/22800000/067000 (actieplan 2-1)( actie 2-1-2) IPRIOR 2012.

Publicatiedatum: 14/06/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Aanvullend reglement

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het aanvullend reglement van 9 juni 2020, met betrekking tot een parkeerplaats voorbehouden voor mindervaliden t.h.v. de Serringenstraat 25, aan te passen.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het bord E9a met onderbord (type VIIb) en de bijhorende markering, ter hoogte van huisnummer 25 in de Seringenstraat, te verwijderen.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om dit reglement ter kennis over te maken aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

Publicatiedatum: 14/06/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zaterdag 9 juli 2022 van 09 uur tot 23.30 uur, de Lijsterbessenbomenlaan, tussen Karel Verhaegenlaan en Oudstrijderslaan , verkeersvrij te maken evenals parking Cammeland.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zaterdag 9 juli 2022 van 09 uur tot 23.30 uur een parkeerverbod te voorzien in de Lijsterbessenbomenlaan, tussen Karel Verhaegenlaan en de Oudstrijderslaan, evenals op de parking van de Lijsterbessenbomenlaan en de parking Cammeland.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zaterdag 9 juli 2022 van 09 uur tot 23.30 uur een omleiding te voorzien:

         via Oudstijderslaan (R), Sint-Antoniuslaan (L), Kapelleplaats (R), Bosstraat (L), A. Fortonlaan  voor het verkeer komende van de Oudstrijderslaan en Arthur Dezangrélaan.

         via Karel Verhaegenlaan (L), Emiel Bricoutlaan (R) voor het verkeer komende uit de Armand Fortonlaan.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze maatregelen aan te duiden bij middel van de borden C3, E3 met onderbord Xa, Xb, Xc.

Publicatiedatum: 14/06/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 11 september 2022 op de volledige Vredeplaats, zowel aan pare als onpare kant, een stilstaan- en parkeerverbod toe te passen.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 11 september 2022 de toegang tot de Vredeplaats, ter hoogte van de Arthur Dezangrélaan, af te sluiten door middel van nadar hekken, dit wordt aangegeven door het bord C3.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze wijzigingen aan te duiden met de verbodsborden E1, C3, F41 en bijhorende pijlen.

Publicatiedatum: 14/06/2022