BESLUITENLIJST VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Kraainem

Zitting van 14 mei 2024

 

 

Aanwezig:

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Algemeen directeur:  Sophie Mary

Verontschuldigd:

Schepenen:  Marie-France Constant, Véronique Caprasse

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen vergadering 7 mei 2024

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist de notulen van de vergadering van 7 mei 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

OMV/2024/016 - Sijsjeslaan

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een voorwaardelijke omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag ingediend door de heer Pierre-Emmanuel Holvoet wonende Sijsjeslaan 55 te 1950 Kraainem voor het uitbreiden van een bestaande woning en het vellen van een boom gelegen Sijsjeslaan 55 te 1950 Kraainem, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie A nr. 314G20 met projectnummer OMV_2024009395.

voorwaarden:

         De diameter van de nieuwe hemelwateraansluiting dient standaard 160 mm te bedragen. Uitzonderingen worden enkel toegelaten indien hiervoor een hydraulische nota wordt aangeleverd.

         Er dient een septische put geplaatst te worden waarop al het afvalwater dient aangesloten te worden. Indien er later werken plaatsvinden aan het intern rioleringsstelsel kan er dan correct worden aangesloten.

         Er dient voldaan te worden aan de voorwaarden gesteld in het advies van de dienst milieu afgeleverd op 24 april 2024:

         De coniferen kunnen worden verwijderd onder de voorwaarde dat deze worden vervangen door:

         één nieuwe klimaatbestendige hoogstammige boom in plantmaat min. 14/16 te kiezen uit de categorielijst 2.

         twee nieuwe klimaatbestendige hoogstammige bomen in plantmaat min. 14/16 te kiezen uit de categorielijst 3.

         De locatie van de bomen kan vrij worden gekozen in de tuin rekening houdende met de wettelijk voorgeschreven plantafstand van twee meter tot elke perceelgrens.

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

OMV/2024/025 - Bosdallaan

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een voorwaardelijke omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag ingediend door mevrouw Fabienne Eckert wonende Koningin Astridlaan 423A te 1950 Kraainem voor het vellen van negen bomen in de achtertuin van de woning gelegen Bosdallaan 42 te 1950 Kraainem, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nr. 46H3 met projectnummer OMV_2024029112.

 

Voorwaarden:

         de voorwaarden gesteld in het advies van de interne groendienst dienen stipt te worden nageleefd:

        De negen Picea’s kunnen worden verwijderd onder de voorwaarde dat deze worden vervangen door:

        één nieuwe klimaatbestendige hoogstammige boom in plantmaat min. 14/16 te kiezen uit de categorielijst 1

        één nieuwe klimaatbestendige hoogstammige boom in plantmaat min. 14/16 te kiezen uit de categorielijst 3

        30 m2 inheemse heesters (bvb. Corylus avellana, Ilex aquifolium, Prunus padus, Cornus mas, Cornus sanquinea, Euonymus europaeus, Ligustrum vulgare, Rosa arvensis, Rosa canina, Viburnum opulus, ….) of bloesem-en bessenheg (menging van Gelderse roos, Rode kornoelje, Sporkehout, Hazelaar, Liguster, Gewone vlier)

        Voor het vormen van een mooi bosje, is een plantdichtheid van 1 plant per 2 m² voldoende.

        De locatie van de bomen kan vrij worden gekozen in de tuin rekening houdende met de wettelijk voorgeschreven plantafstand van 2 meter tot elke perceelgrens.

        De locatie voor het aanplanten van inheemse heesters moet worden gekozen rond het gebied van de te vellen bo(o)m(en).

         De voorwaarden gesteld in het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij dienen stipt te worden nageleefd:

         De tuin mag niet opgehoogd worden

         De buitendienst van de VMM – kern Beheer en Investeringen Waterlopen dient minstens 10 dagen vóór de aanvang van de werken schriftelijk op de hoogte gebracht te worden van de begindatum en de vermoedelijke einddatum van de werken

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

OMV/2024/036 - Oppemlaan

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een omgevingsvergunning met voorwaarden te verlenen voor de aanvraag ingediend door mevrouw Gabrielle Fastres wonende Oppemlaan 36 te 1950 Kraainem voor de regularisatie van verschillende verbouwingen (o.a. dakkapel en zolderkamer), zonder wijziging van het aantal woongelegenheden voor het goed gelegen Oppemlaan 36 te 1950 Kraainem, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie B nr. 127R met projectnummer OMV_2024040410. De bouwheer is ertoe gehouden om volgende voorwaarden stipt na te leven:

        De indeling van de woning wordt als volgt vergund: gemeenschappelijke ruimtes (kelder, garage, inkomhal, fietsenberging) op straatniveau, een eerste appartement op niveau + 1 en tweede (duplex)appartement op niveau +2 en +3 (dakverdieping). De dakverdieping dient te allen tijde onderdeel uit te blijven maken van het onderliggende appartement en kan dan ook niet worden gebruikt, noch worden verhuurd als afzonderlijke woongelegenheid (studio).

        De voorziene verkleining van het terras op niveau +3 (cfr. plannen nieuwe toestand) moet worden gerealiseerd binnen de 6 maanden na het bekomen van voorliggende vergunning (cfr. datum van vergunning). De bouwheer dient hiervoor de bewijzen (minstens foto's van voor, tijdens en na verbouwing) aan te leveren via zijn/haar dossier op het omgevingsloket.

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Recht van voorkoop

 

Besluit

met 2 ja-stemmen (Bertrand Waucquez en Johan Forton), 2 onthoudingen (Elisabeth d'Ursel en Anne-Charlotte Sala)

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het aanbiedingsdossier.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist zijn recht van voorkoop niet te laten gelden voor het volgend dossier: 178349

 

Artikel 3:

De aanbieder zal van deze beslissing via het e-voorkooploket op de hoogte gebracht worden.

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Terugbetaling waarborg OMV

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel tot

terugbetaling van de waarborgsom -waarborg 2021/35 - van 1 juni 2021.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist de waarborgsom ten bedrage van

700 euro volledig terug te betalen aan de opdrachtgever.

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Burgerzaken- Begraafplaatsen - ontgravingen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opdracht “Burgerzaken- Begraafplaatsen - aanstellen van een leverancier voor het uitvoeren van individuele ontgravingen” wordt gegund aan de firma Buytaert bvba, Moortelstraat 25 te 9150 Kruibeke tegen het nagerekende offertebedrag van 10 000,00 euro (incl. 21% btw) voor de duur van vier jaar of 2 500 euro ( incl. 21% btw) per jaar.  Start op 1 juni 2024 en neemt een einde op 31 december 2027.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat opdracht gefinancierd wordt met het krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 op GE/61340999/099200 en de voor de volgende jaren.

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Verdeling dotatie PZ WOKRA

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Betalingsbevelen

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Evenementaanvraag - 100 jaar KNA

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de vereniging KNA voor de organisatie van het evenement "100 jaar KNA" op zaterdag 28 september 2024 in de Agora en op de parking van de Agora en de gemeentelijke sporthal op basis van de ontvangen evenementaanvraag op Eaglebe, vervat als bijlage bij deze beslissing en er integraal deel van uitmakend.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de mobiliteitsambtenaar een tijdelijk politiereglement op te stellen voor het evenement.

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Vrijstelling retributie - Agora - The Masquerade

 

Het punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Subsidie - Aanvraag bijkomende subsidie - Scouts

 

Besluit

met 2 ja-stemmen (Bertrand Waucquez en Johan Forton), 2 nee-stemmen (Elisabeth d'Ursel en Anne-Charlotte Sala)

 

De gemeenteraad beslist het voorstel te verwerpen.

 

 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist volgend voorstel te verwerpen met 2 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Johan Forton) en 2 neen-stemmen (Elisabeth de Foestraets, Anne-Charlotte Sala) en bij gebrek aan consensus voor te leggen aan de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad.

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanvraag van de VZW Les Unités scoute et guide de St Dominique voor een subsidie van 8 350 euro voor de bouw van een afvalhok.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord om een subsidie van 8 350 euro toe te kennen aan de vereniging voor de bouw van een afvalhok.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het budget toe te voegen aan het voorliggende ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2024/1.

Dit kan op de budgetsleutel GE/64930000/0750 (toegestane werkingssubsidies aan verenigingen/jeugdsector- en verenigingsondersteuning) voor het boekjaar 2025.

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Openbare Werken- Heraanleg Kapellelaan

 

Besluit

met 2 ja-stemmen (Bertrand Waucquez en Johan Forton), 2 onthoudingen (Elisabeth d'Ursel en Anne-Charlotte Sala)

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 6 van VIABUILD NV, Gansbroekstraat 70 te 2870 Puurs Sint- Amands, voor de opdracht “Heraanleg Kapellelaan (Boudewijnplein tot aan de Speelpleinlaan- Honnekinberg en deels schoolomgeving)” voor een bedrag van 63 340,60 euro (incl. 21% btw).

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht te financieren met het krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 op GE/22400000/020000-IPPRIOR123 (actieplan 1-2) (actie 1-2-3). De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Aanvullend reglement

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het volgend aanvullend reglement - parkeerplaatsen elektrische laadpalen in de Patronaatstraat (parking sporthal) - goed te keuren.

 

Aanvullend reglement:

Op de parking van de sporthal van Kraainem (Patronaatstraat) wordt, ter hoogte van de elektrische laadpalen, het volgende verkeersbord voorzien:

- Verkeersbord E9a elektrisch laden - Parkeerplaats voorbehouden voor elektrisch opladen.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het aanvullend reglement ter kennisname over te maken aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Mobiliteit   - Aanvullend reglement

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het aanvullend reglement - een mindervalide parkeerplaats in de Begijnhofstraat (ter hoogte van nummer 32) - goed te keuren.

 

Aanvullend reglement:

         In de Begijnhofstraat, ter hoogte van huisnummer 28, wordt een parkeerplaats voor mindervaliden voorzien.

         De parkeerplaats wordt aangeduid door wegmarkering en de verkeersborden E9a met onderbord (type VIId).

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om dit reglement ter kennisgeving

voor te leggen aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Vastlegging dagorde gemeenteraad  28 mei 2024

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende agendapunten aan de voorzitter van de gemeenteraad door te geven ter agendering op de volgende gemeenteraad, op dinsdag 28 mei 2024:

Openbare vergadering:

1. Goedkeuring notulen van de vergadering van 30 april 2024

2. Overeenkomst realisatie sociaal woonaanbod voor de periode 2023-2025

3. De Lijn- Algemene vergadering - 28 mei 2024

4. De Watergroep - Algemene vergadering 14 juni 2024

5.  Creat CV - Algemene vergadering - 18 juni 2024

6. Haviland Intercommunale  IgSV - Buitengewone algemene vergadering - 19 juni 2024

7. Interza - Jaarvergadering - 19 juni 2024

8. Depot - Aankoop vrachtwagen container/kipsysteem met grijparm - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

9. Openbare Werken - Seringenstraat - Dading Covid

10. Bruiloften - Juni - Half augustus 2024

11. Iverlek - Presentatie infosessie

12.  Subsidie - Aanvraag bijkomende subsidie - Scouts - Afvalhok

13.  Verslag algemene vergadering Toerisme Vlaams-Brabant

14. Bulletin der schriftelijke vragen

15. Mondelinge vragen vorige zitting van 30 april 2024

16. Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 22/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.