BESLUITENLIJST VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Kraainem

Zitting van 18 juni 2024

 

 

Aanwezig:

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Algemeen directeur:  Sophie Mary

Verontschuldigd:

Schepen:  Véronique Caprasse

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen 11 juni 2024

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist de notulen van de vergadering van 11 juni 2024 goed te keuren mits volgende aanpassingen aan punt 27. Vastlegging dagorde gemeenteraad 25 juni 2024:

- schrapping van het agendapunt Belastingreglement op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken - met ingang van 1 juli 2024

- schrapping van het agendapunt De Klimboom - Arbeids- en schoolreglement

- Punt Diabolo - Arbeids- en schoolreglement aanpassen als volgt: Diabolo - Arbeidsreglement

Publicatiedatum: 25/06/2024
Overzicht punten

Hebronlaan - Opmeting reliëf verkaveling

 

Besluit

met 4 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant en Anne-Charlotte Sala), 1 onthouding (Johan Forton)

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitgevoerde opmetingen door de landmeter en de analyse die werd gemaakt door de dienst omgeving inzake een vermoedelijke reliëfwijziging binnen de verkaveling V/2014/1 van 19 november 2014.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist voorlopig geen standpunt in te nemen wegens een onduidelijkheid en een gebrek aan meetpunten in het oorspronkelijk plan van opmeting om het "oorspronkelijk" maaiveld in de tuinzone te bepalen. De opmetingsplannen zullen aan de vier partijen worden bezorgd, zoals overeengekomen in de voorwaarden.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist de stand van zaken in dit dossier voor advies voor te leggen aan GD&A advocaten.

Publicatiedatum: 25/06/2024
Overzicht punten

Recht van voorkoop

 

Besluit

met 3 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant en Johan Forton), 2 onthoudingen (Elisabeth d'Ursel en Anne-Charlotte Sala)

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanbiedingsdossiers.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist zijn recht van voorkoop niet te laten gelden voor de volgende dossiers: 180220 en 180321.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanbieders van deze beslissing via het e-voorkooploket op de hoogte te brengen.

Publicatiedatum: 25/06/2024
Overzicht punten

OMV/2023/180 - Sint-Antoniuslaan

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een omgevingsvergunning met voorwaarden te verlenen voor de aanvraag ingediend door Gaby Aphram en Julie Van Daele ,met als contactadres Verdunstraat 546 te 1130 Brussel, voor het bouwen van een vrijstaande woning op het goed gelegen te Sint-Antoniuslaan 26 te 1950 Kraainem, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie A nr. 135L2 met projectnummer OMV_2023158755. De bouwheer is ertoe gehouden om volgende voorwaarden stipt na te leven:

        De (algemene) voorwaarden uit het advies van de Watergroep/Riopact van 10 juni 2024 moeten stipt worden nageleefd.

        De bouwheer is ertoe gehouden om de bovengrondse infiltratiezone (wadi) in te planten op minimaal 2 meter van alle perceelsgrenzen. De kanten van de wadi mogen niet steil aangelegd worden maar moeten flauw hellend zijn, zodat deze ook mee kunnen infiltreren. Rekening te houden bij uitvoering van het dossier dat de gronden t.h.v. de toekomstige wadi niet verdicht worden om de optimale werking ervan te bewaren.

        De buitenaanleg rondom om de woning dient volledig te gebeuren in overeenstemming met de vergunde plannen én rekening houdend met de opgelegde voorwaarden, in het bijzonder m.b.t. de verhardingen die worden voorzien (o.a. oprit en voorzorgsmaatregelen t.a.v. afstromend water).

        Het reliëf dient volledig uitgevoerd te worden zoals vergund in deze aanvraag. Hierop worden geen afwijkingen toegestaan zonder een nieuwe voorafgaandelijke omgevingsvergunning. Zonder meer gelden volgende bijzondere voorwaarden:

         Alle overtollige grond moet verplicht en volledig via een erkend grondwerker/aannemer worden afgevoerd (conform de geldende regelgeving). Deze grond mag in geen geval elders op het terrein worden gebruikt/uitgespreid.

         Langsheen de perceelsgrenzen worden over een afstand van 2 meter geen reliëfwijzigingen toegestaan.

Publicatiedatum: 25/06/2024
Overzicht punten

OMV/2024/021 - Steenweg op Mechelen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag ingediend door Kris Van Ballaer namens Kuwait Petrolium NV (Belgium) gevestigd te Brusselstraat 59/1 te 2018 Antwerpen voor de hernieuwing van een bestaande milieuvergunning voor het tankstation gelegen te Steenweg op Mechelen te 1950 Kraainem, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nrs. 74N10 en 74R5 met projectnummer OMV_2024024111. De exploitant is ertoe gehouden om volgende voorwaarden stipt na te leven:

        De algemene en sectorale milieuvoorwaarden, zoals opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, moeten stipt worden opgevolgd.

        Teneinde de geluiddemping van de akoestische wand te maximaliseren moet het gebruikte organisch materiaal (boomschors) binnen de dubbelwandige metalen rasterstructuur worden aangevuld, zodat opnieuw een sluitend geheel wordt gecreëerd zonder gaten. Deze actie dient te worden herhaald zodra het organisch materiaal niet meer voldoende aansluit en/of er bovenaan kan worden aangevuld. Nazicht moet jaarlijks worden uitgevoerd.

Publicatiedatum: 25/06/2024
Overzicht punten

OMV/2024/024 - Bommaertlaan

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag ingediend door mevrouw Norine Nayani, wonende te Oppemlaan 78 te 1970 Wezembeek-Oppem, voor de regularisatie van verschillende stedenbouwkundige handelingen die werden uitgevoerd aan en rondom de woning gelegen te Bommaertlaan 1 te 1950 Kraainem, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie B nr. 143W2 met projectnummer OMV_2024028894.

Publicatiedatum: 25/06/2024
Overzicht punten

Milieu - Verwijderen boom

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen kapvergunning af te leveren voor de den die naast de ceder staat in de Bloemegaarde 15. De conditie en de levensverwachting zijn goed en er werden geen gebreken, beschadigingen of ziektes waargenomen.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een kapvergunning af te leveren voor de ceder en de beschadigde den, in de Bloemengaarde 15.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

         De ceder en de den moeten vervangen worden door 1 nieuwe klimaatbestendige hoogstammige boom in plantmaat min. 14/16 uit de categorielijst 3.

         Het heraanplanten dient ten laatste te gebeuren gedurende het eerstvolgende plantseizoen volgend op de kapping.

         De locatie in de tuin van de nieuwe aanplantingen kan vrij worden gekozen, rekening houdende met de wettelijk voorgeschreven plantafstand tot elke perceelgrens (2 meter voor bomen).

         Het kappen van bomen wordt afgeraden gedurende het broedseizoen, dat loopt van 15 maart tot 15 augustus, zodoende dat de fauna en flora niet onnodig worden verstoord.

Publicatiedatum: 25/06/2024
Overzicht punten

Aanvraag begraving

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aankoop van een concessie voor 20 jaar - 2 personen en 1 gezelschapsdier, ingevolge de aanvraag van de Dhr. Vandenhouten Philippe, toe te staan.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist deze beslissing te laten bekrachtigen door de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 25/06/2024
Overzicht punten

Rustpensioen

Publicatiedatum: 25/06/2024
Overzicht punten

Afname raamovereenkomst coaching en mentoring

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om af te nemen van de raamovereenkomst opleidingen coaching en mentoring, en coachende vaardigheden (2022/HFB/OP/92608) afgesloten door het agentschap Facilitair Bedrijf, Havenlaan 88 te 1000 Brussel, en gegund aan Better Minds at Work, Schoebroekstraat 8 te 3583 Beringen en de ingediende offerte integraal deel uitmakend van deze beslissing goed te keuren voor de individuele coaching van de coördinator van het team maatschappelijke werking.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist de uitgave te financieren met het voorziene budget in het kader van welzijn op het werk, voor het voltallige personeel van de gemeente en het OCMW: GE/61310999/011200/5-2/5-2-1 Aanstelling van een externe partner i.f.v. welzijn.

Publicatiedatum: 25/06/2024
Overzicht punten

Ambtshalve opvraging dossier oproepingsbrieven

Publicatiedatum: 25/06/2024
Overzicht punten

Vrije Tijd - Hulp tijdens evenementen

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist het bestek met nummer 2024/067 en de raming voor de opdracht “Aanstellen van dienstverlener voor externe hulp tijdens evenementen”, vervat als bijlage en integraal deel uitmakend van deze beslissing, goed te keuren.De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor het geraamde bedrag van 41 333.33 euro inclusief btw.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

         Mise en Place, Parijsstraat 76 te 3000 Leuven;

         Radarwerk (Näkama Productions bv), Kleine Kauwenberg 1a te 2000 Antwerpen;

         Ultimate services, Bredastraat 126, te 2060 Antwerpen.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opdracht gefinancierd wordt met het krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 op GE 61310999/011200 (actieplan 5-2) (actie 5-2-1).

Publicatiedatum: 25/06/2024
Overzicht punten

Toerisme Vlaams-Brabant - promotiefilmpje

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende locaties door te geven aan Toerisme Vlaams-Brabant vzw voor de opmaak van het promotiefilmpje over Kraainem in het kader van de convenantenwerking 2020 - 2025:

         Te beleven:

         Site Jourdain: park Jourdain, kasteel met vernieuwde serre, oude pastorie

         Schapen in het park

         Kerkomgeving: kerk en groene omgeving

         Wandeling: VLM wandelingen met vergezichten, oude gebouwen en oude voetwegen / gezondheidswandelingen

         De vijvers

         Anglicaanse kerk (belang expo)

 

         Te bezichtigen:

         Street art in Kraainem

         Henri Jaspar (Brusselsesteenweg)

         Klooster (Hebronlaan)

         Hoeve van Hovestraat 90-92

 

         Sfeerbeelden:

         Foto’s Kraainem revisited – vroeger en nu

         Maalbeek

         Molenbos

         Kapelletjes

Publicatiedatum: 25/06/2024
Overzicht punten

Evenementaanvraag - VZW De Rand - Ezelsoor enz.

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan VZW De Rand voor de organisatie van het boekenkaftfestival "Ezelsoor" op vrijdag 6 september 2024 van 13 uur tot 15.30 uur, en van de circus-theatervoorstelling "Peek-a-Boo" op vrijdag 6 september 2024 van 19 uur tot 19.45 uur, op de speelplaats van de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool De Klimboom op basis van de ontvangen evenementaanvraag via Eaglebe.

Publicatiedatum: 25/06/2024
Overzicht punten

Evenementaanvraag - Unité scoute Saint Pancrace

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Unité scoute Saint Pancrace voor de organisatie van hun heropstart weekend van zaterdag 21 september 2024, 10 uur, tot zondag 22 september 2024, 18 uur in het park Jourdain op basis van de ontvangen evenementaanvraag op Eaglebe, op voorwaarde dat de vereniging het park en de vijvers netjes achterlaat, en dat de vereniging niet voor overlast zorgt.

 

Artikel 2:

Het college van burgermeester en schepenen vraagt geen tijdelijk politiereglement voor het afsluiten van de Zaventemsesteenweg op zondag 22 september 2024 van 9 uur tot 14 uur aan de diensten. Het oversteken dient te gebeuren onder toezicht van de leiders en de oudere scouts.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan Unité scoute Saint Pancrace om de Vissersvereniging Jourdain per brief op de hoogte te brengen van de geplande activiteiten tijdens het weekend van 21-22 september 2024.

Publicatiedatum: 25/06/2024
Overzicht punten

Agora - Aanvraag afwijking openingstijden

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist een uitzondering toe te kennen aan The New Inn om de foyer, de polyvalente zaal, de keuken en de bar van de Agora te huren van dinsdag 31 december 2024, 19 uur, tot woensdag 1 januari 2025, 4 uur 's ochtends, onder volgende voorwaarden:

        Aangezien er geen beschikbaarheid of bereikbaarheid is van de gemeentelijke diensten, noch van de uitbater van de cafetaria van de sporthal, kan er in geen geval beroep gedaan worden op gemeentepersoneel of op de uitbater van de cafetaria van de sporthal en dient dit volledig op eigen verantwoordelijkheid te gebeuren van de aanvrager.

        De aanvrager dient de omwonenden op de hoogte te brengen van de activiteit.

        Na 1 uur mag er absoluut geen geluidshinder of andere overlast veroorzaakt worden t.a.v. de omwonenden.

Publicatiedatum: 25/06/2024
Overzicht punten

Serre-oranjerie - Aanvraag uitzondering New Inn

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

HetcollegevanburgemeesterenschepenenbeslistomdeNewInntoelatingtegevenvoor het plaatsen van een foodtruck tijdens hun evenement op 23 juni 2024.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist volgende tarieven vast te stellen voor de New Inn voor het gebruik van de serre/oranjerie op 23 juni 2024.

         Verhuur 650 euro

         Gebruik herbruikbare beker 40 euro.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen benadrukt dat de New Inn de nodige informatie moet doorgeven betreffende het evenement aan de administratie en zich aan de volgende voorwaarden moet houden:

         er mogen maximaal 80 personen aanwezig zijn

         er mag geen dansgelegenheid gehouden worden in de serre-orangerie

         De aanwezigheid van de foodtruck mag geen hinder veroorzaken voor de andere huurders van het kasteel Jourdain, noch voor de uitbating van het restaurant Maxime Colin

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de diensten om de mogelijkheid te onderzoeken tot afsluiting van de kasteelweg, ten einde de foodtruck daar te kunnen plaatsen (PZ Wokra).

Publicatiedatum: 25/06/2024
Overzicht punten

Serre-orangerie - Aanvraag uitzondering

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Hetcollegevanburgemeesterenschepenenbeslistommevrouw Oppenheimer toelatingtegevenomdeserre-orangerie te gebruiken op 29 juni 2024 onder volgende voorwaarden:

        maximaal 80 personen mogen aanwezig zijn

        Er mag geen dansgelegenheid plaatsvinden in de serre-orangerie.

Publicatiedatum: 25/06/2024
Overzicht punten

Melding tennisvelden - KTA tennisschool

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van BATD betreffende de KTA tennisschool.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om niet in te gaan op de vraag voor een prijsvermindering voor het volgende seizoen 2024-2025.

Publicatiedatum: 25/06/2024
Overzicht punten

Kalenders sporthal 2024-2025

Publicatiedatum: 25/06/2024
Overzicht punten

Patrimonium - Nieuw ontmoetingscentrum

 

Het punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Publicatiedatum: 25/06/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Aanvullend reglement

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het volgend aanvullend reglement - parkeerplaatsen elektrische laadpalen ter hoogte van Koningin Astridlaan 340 - goed te keuren.

 

Aanvullend reglement:

Ter hoogte van Koningin Astridlaan 340 wordt, ter hoogte van de elektrische laadpalen, het volgende verkeersbord voorzien:

- Verkeersbord E9a elektrisch laden - parkeerplaats voorbehouden voor elektrisch opladen.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het aanvullend reglement ter kennisname over te maken aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Publicatiedatum: 25/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.