BESLUITENLIJST VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Kraainem

Zitting van 21 mei 2024

 

 

Aanwezig:

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Algemeen directeur:  Sophie Mary

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen 14 mei 2024

 

Besluit

met 4 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Elisabeth d'Ursel, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton), 2 onthoudingen (Marie-France Constant en Véronique Caprasse)

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist de notulen van de vergadering van 14 mei 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Milieu – Bodemonderzoek – Kredietverschuiving

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een kredietverschuiving goed te keuren voor een bedrag van 20 000 euro van GE/64910000/039000/3-2-2 (Asbestverwijdering subsidie aan particulieren) naar GE/61340999/039000/2-2-3 (Hinder-lucht-bomen-water-verbeteringsmaatregelen)

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de verdere facturatie door te voeren en de rapportage van het oriënterend bodemonderzoek uit te voeren.

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Milieu - Verwijderen boom

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen kapvergunning af te leveren voor de berk (nr. 1) in de Baron Albert d'Huartlaan 193. De conditie en de levensverwachting zijn goed en er werden geen gebreken, beschadigingen of ziektes waargenomen.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een kapvergunning af te leveren voor de berk (nr. 2) in de Baron Albert d’Huartlaan 193.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende voorwaarden op te leggen:

         De berk (nr. 2) moet vervangen worden door 1 nieuwe klimaatbestendige hoogstammige boom in plantmaat min. 14/16 te kiezen uit de categorielijst 1.

         Het heraanplanten dient ten laatste te gebeuren gedurende het eerstvolgende plantseizoen volgend op de kapping.

         De locatie in de tuin van de nieuwe aanplantingen kan vrij worden gekozen, rekening houdende met de wettelijk voorgeschreven plantafstand tot elke perceelgrens (2 meter voor bomen).

         Het kappen van bomen wordt afgeraden gedurende het broedseizoen, dat loopt van 15 maart tot 15 augustus, zodoende dat de fauna en flora niet onnodig worden verstoord.

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Milieu - Verwijderen boom

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een kapvergunning af te leveren voor de den in de Koningin Astridlaan 18.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

         De boom moeten vervangen worden door:

         1 nieuwe klimaatbestendige hoogstammige boom in plantmaat min. 14/16 te kiezen uit de categorielijst 2 of 2 nieuwe klimaatbestendige hoogstammige bomen in plantmaat min. 14/16 te kiezen uit de categorielijst 3. (Voorbeelden: Cat 2. Alnus incana, Alnus cordata, Acer campestre - Cat 3. Tilia cordata 'Corzam', Acer monspessulanum) en

         50 m2 inheemse heesters (bvb. Corylus avellana, Ilex aquifolium, Prunus padus, Cornus mas, Cornus sanquinea, Euonymus europaeus, Ligustrum vulgare, Rosa arvensis, Rosa canina, Viburnum opulus, ….)

         Het heraanplanten dient ten laatste te gebeuren gedurende het eerstvolgende plantseizoen volgend op de kapping.

         Als er wordt besloten om 2 klimaatbestendige hoogstammige bomen uit categorie 3 aan te planten, moet één boom worden geplant in de voortuin en één in de achtertuin. De wettelijk voorgeschreven plantafstand tot elke perceelgrens voor een boom is 2 meter.

         Het kappen van bomen wordt afgeraden gedurende het broedseizoen, dat loopt van 15 maart tot 15 augustus, zodoende dat de fauna en flora niet onnodig wordt verstoord.

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Milieu - Verwijderen boom

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1 :

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een kapvergunning af te leveren voor de spar in de Ligusterslaan.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende voorwaarden op te leggen:

         De spar moet vervangen worden door 1 nieuwe klimaatbestendige hoogstammige boom in plantmaat min. 14/16 uit de categorielijst 2

         het heraanplanten dient ten laatste te gebeuren gedurende het eerstvolgende plantseizoen volgend op de kapping.

         De locatie in de tuin van de nieuwe aanplanting kan vrij gekozen worden, rekening houdende met de wettelijk voorgeschreven plantafstand tot elke perceelsgrens (2 meter voor bomen).

         Het kappen van bomen wordt afgeraden gedurende het broedseizoen, dat loopt van 15 maart tot 15 augustus, zodoende dat de fauna en flora niet onnodig worden verstoord.

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

M/OMV/2024/053 - Koningin Astridlaan

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen akte te nemen van de meldingsaanvraag ingediend door de heer Michaël Dutrieux en mevrouw Morgane Brohée, wonende te Koningin Astridlaan 466 te 1950 Kraainem, voor de regularisatie van verschillende stedenbouwkundige handelingen die werden uitgevoerd aan de woning gelegen te Koningin Astridlaan 466 te 1950 Kraainem, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nr. 14/2 T2 met projectnummer OMV_2024056621.

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

OMV/2023/091

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van Vlaams-Brabant van 11 april 2024 inzake het omgevingsdossier OMV_2023061569.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist geen beroep in te stellen tegen de genomen beslissing van de deputatie van Vlaams-Brabant.

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

SA/2024/01

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een voorwaardelijk gunstig stedenbouwkundig attest af te leveren voor het dossier SA/2024/01.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het project voor vergunning vatbaar is indien met de volgende voorwaarden en opmerkingen rekening wordt gehouden:

 

Voorwaarden in verband met functiewijziging:

         Voor zover deze niet hinderlijk zijn t.a.v. de woonfunctie, inpasbaar zijn in de omgeving en in overeenstemming met de lokale ruimtelijke draagkracht is de bestemming kleinhandel bijkomend toegelaten op de gelijkvloerse verdieping. De functie wonen is toegelaten op de eerste en de tweede verdieping.

         Indien zich op de gelijkvloerse bouwlaag een andere functie bevindt dan wonen, dient de toegang tot de woning(en) verzekerd te worden via een afzonderlijke van op het openbaar domein te bereiken ingang.

         Zijn absoluut verboden: de inplanting van inrichtingen zoals bedoel in artikel 3 van het Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

 

Voorwaarden in verband met buitenruimte en verharding:

         Elke wooneenheid, met uitzondering van deze op de gelijkvloerse verdieping, moet beschikken over een private buitenruimte. De buitenruimte is minimum 2.50 meter diep en sluit verplicht aan op de leefruimten van de wooneenheid.

         Alle verhardingen samen bedragen max. 50% van het onbebouwd terrein van het betrokken perceel.

         Verhardingen zijn slechts toegelaten voor de aanleg van noodzakelijke toegangen en opritten tot de woning en parkeervoorzieningen, private terrassen, collectieve of openbare pleinruimten, delen behorend tot het openbaar domein en de wegenis.

         Onbebouwde en onverharde perceelsdelen dienen als private dan wel semi-private tuin of private dan wel collectieve of publieke groene ruimte te worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd. Bestaande hoogstambomen worden maximaal gevrijwaard.

         Het is verboden gebruikte of afgedankte voertuigen, containers of allerlei materialen, materieel of afval te plaatsen in de niet-bebouwde delen van het perceel.

 

Voorwaarde in verband met het creëren van een nieuwe wooneenheid:

         Bij de creatie van nieuwe woningen dient uit de aanvraag te blijken dat de standaard van woon- en leefkwaliteit wordt gegarandeerd. Tevens geldt de Akoestische Belgische norm: NBN S01-400-: ‘Akoestische criteria voor woongebouwen’ bepaalt de vereiste akoestische prestaties van een afgewerkt gebouw op vlak van lucht- en contactgeluidisolatie, de gevelisolatie, het lawaai van de technische installaties en de nagalmbeheersing in specifieke ruimten.

 

Voorwaarden in verband met renovatie:

         Het college van burgemeester en schepenen raadt het gebruik van ‘klassieke’ bovengrondse warmtepompsystemen (met bovengrondse buitenunits) af omwille van de potentiële geluidsoverlast t.a.v. de aanpalende eigendommen en de ruimere omgeving. Het schepencollege geeft om die reden (en vrijblijvend) de voorkeur aan geothermische warmtepompsystemen (ondergronds). Het college van burgemeester en schepenen vraagt om deze optie minstens te onderzoeken en te overwegen in functie van nieuwbouwprojecten en renovatieprojecten. Dergelijke systemen zouden ook efficiënter zijn en een beter rendement hebben dan bovengrondse lucht warmtepompsystemen. De plaatsing van een bovengrondse buitenunit komt slechts in aanmerking voor vergunning onder voorwaarden. Zo dient de warmtepomp verplicht geplaatst te worden met een geluidsisolerende/akoestische omkasting.

         Het afval afkomstig van de bouwwerken moet worden afgevoerd conform het materialendecreet van 23 december 2011 en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaamse reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA).

         Bij het verwijderen van materialen die asbest bevatten dienen de van toepassing zijnde voorschriften van VLAREM inzake het beschermen van werknemers en het vermijden van stofhinder stipt nageleefd te worden.

 

Uitgesloten van dit advies:

         Huidig advies gaat louter uit van de functiewijziging en van de premisse dat er geen wijzigingen zijn aan het dak, de buitengevel, het bouwvolume en verhardingen op het perceel. Wanneer wel dergelijke wijzigingen zouden worden doorgevoerd, zal dat deel uitmaken van een afzonderlijke beoordeling.

         Er werden geen vragen gesteld over parkeergelegenheid en fietsenstalling, zodat hier evenmin een advies over werd verleend. De toepasselijke normen blijven gelden.

         Het advies is louter gebaseerd op de aangeleverde informatie in de beperkte vraag en plannen. Alle andere elementen dienen opnieuw beoordeeld te worden op het moment dat deze wel worden toegevoegd aan de vraag.

         De aanvrager is verantwoordelijk voor de volledigheid en de correctheid van de aangeleverde informatie. Fouten of onvolledigheden creëren geen rechten.

         Elke toekomstige aanvraag dient te worden beoordeeld op het moment van de aanvraag met toepassing van de op dat moment geldende wetten en normen.

 

Voorbehoud in verband met burgerlijke rechten:

         Dit stedenbouwkundig attest wordt afgeleverd onder voorbehoud van burgerlijke rechten die betrekking hebben op het onroerend goed en/of rechten van derden. Voorliggende beslissing, genomen op grond van het omgevingsvergunningendecreet, doet in geen geval afbreuk aan de burgerlijke rechten van derden. Er mogen geen nieuwe erfdienstbaarheden ontstaan naar aanleiding van deze vergunning en de eventuele bestaande erfdienstbaarheden mogen niet vervallen of uitgebreid worden.

         Betwistingen betreffende het burgerlijk wetboek dienen beslecht te worden door de vrederechter.

         Het Burgerlijk Wetboek, in werking sinds 1 september 2021, en latere wijzigingen zijn van toepassing. De minimale afstand van bomen en hagen tot de perceelsgrens en hun hoogte is geregeld in het Nieuw Burgerlijk Wetboek (artikel 3.133 en 3.134) en behoort verder niet tot de beoordelingsbevoegdheid van de vergunningverlenende overheid.

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

OMV/2023/015

 

Besluit

met 4 ja-stemmen (Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton), 2 onthoudingen (Bertrand Waucquez en Elisabeth d'Ursel)

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 18 april 2024 over de verwerping van het beroep voor het dossier met projectnummer OMV_2022143081 (intern nummer OMV/2023/015).

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen cassatieberoep in te stellen bij de Raad van State.

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Kerkfabriek Sint-Pancratius - Rekening 2023

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Kerkfabriek Sint-Dominicus - Rekening 2023

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Betalingsbevelen

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Versterking team omgeving

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

OO - Ondersteuning Team Omgeving

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het bestek met nummer 2024/096 en de raming voor de opdracht “Terbeschikkingstelling van administratieve ondersteuning team omgeving”, vervat als bijlage en integraal deel uitmakend van deze beslissing, goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

        A&S Solutions bv, Kokerstraat 2A te 9750 Kruisem;

        PROFLOW BVBA, Meirelos 7 te 9800 Deinze;

        Poolstok, Frankrijklei 101 te 2000 Antwerpen;

        Servantes, Merestraat 66 te 9300 Aalst.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opdracht gefinancierd wordt met het krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 op GE/61310002/011200.

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Subsidie - Toekenning Jeugd en Vorming 2024

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een werkingstoelage van 8 446 euro toe te kennen en uit te betalen aan het muziekonderwijs F.V. Jeugd en Vorming voor het kalenderjaar 2024.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze subsidies te financieren met de kredieten voorzien op de budgetsleutel GE/64930000/070900 van het meerjarenplan.

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Evenementaanvraag - Fancy Fair 2024

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan het Comité des Parents du Sacré Coeur de Stockel voor de organisatie van de Fancy Fair 2024 op zaterdag 1 juni 2024 van 10 uur tot 19 uur (opbouw en afbraak inbegrepen) in de Frans Vander Elststraat op basis van de ontvangen evenementaanvraag op Eaglebe.

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Evenementaanvraag - Ouderraad OLV Onbevlekt Evere

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van vrijdag 12 april 2024 van de oudercommissie van de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt school in Evere betreffende de ADEPS wandeling op zondag 2 juni 2024, waarbij wordt meegedeeld dat de route van 20 km rond Brussel over het grondgebied van Kraainem gaat.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de ouderraad van de OLV Onbevlekt school in Evere toelating te geven om wegwijzers en borden te plaatsen op de route van de ADEPS wandeling, op voorwaarde dat de wegwijzers en borden ten vroegste de dag vóór de wandeling geplaatst worden (dus op zaterdag 1 juni 2024), en ten laatste de dag na de wandeling verwijderd worden (dus op maandag 3 juni 2024). Deze wegwijzers en borden dienen enkel voor het evenement op 2 juni 2024.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de reclameposter niet op te hangen in de gemeente omdat de tekst op de poster enkel in het Frans is. Een tweetalige poster, met voorrang voor het Nederlands, is wel mogelijk.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen vraagt geen tijdelijk politiereglement aangezien er enkel voetpaden gebruikt worden en er dus geen straten afgesloten dienen te worden.

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Evenementaanvraag - Cultuurraad

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de Cultuurraad voor de organisatie van Vlaanderen Feest op zondag 7 juli 2024 op het terras van GC De Lijsterbes en op de parking van de Cammeland op basis van de aanvraag via Eaglebe.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een geluidsafwijking toe te staan op zondag 7 juli van 11 uur tot 18 uur.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de organisators om de omwonenden schriftelijk en in het Nederlands en in het Frans op te hoogte te brengen dat er op zondag 7 juli 2024 vanaf 11 uur tot 18 uur muziek zal spelen.

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Vrijstelling retributie - Agora - The Masquerade

 

Besluit

met 5 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton), 1 onthouding (Elisabeth d'Ursel)

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de polyvalente zaal, de bar, de keuken, de beamer (geluid inbegrepen), de lichtinstallatie in de Agora en 10 receptietafels ter beschikking te stellen aan de vereniging The Masquerade op zaterdag 6 juli 2024 op voorwaarde dat de vereniging de huurkosten van 1 856 euro, een waarborg van 800 euro en de poetskosten van 90 euro betaalt.

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Patrimonium - Restauratie orgel kerk

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgmeester en schepenen beslist dat er goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 6 mei 2024, opgesteld door François Houtart, externe orgeladviseur.

 

Artikel 2:

Het college van burgmeester en schepenen beslist dat de opdracht “Restauratie orgel van de Sint-Pancratiuskerk” wordt gegund aan de firma Manufacture d'orgues Schumacher - Orgelbau Schumacher sprl, Langestahl 130 te 4700 Eupen, tegen het nagerekende offertebedrag van 678 616,40 euro (incl. 21% btw).
 

Artikel 3:

Het college van burgmeester en schepenen beslist dat de opdracht gefinancierd wordt met het krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 op GE/22100007/079000/3-4-1 voor de effectieve restauratie. Voor wat de inkomsten betreft op GE/15000000/079000 (actieplan 3-4) (actie 3-4-1) voor de gelden die de Kerkfabriek Sint-Pancractius oplegt en GE/15000000/079000-IPPRIOR341-(actieplan 3-4)(actie 3-4-1) voor wat betreft de subsidies die worden ontvangen van de Vlaamse Overheid.

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Patrimonium - Nieuw dienstencentrum

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 18 van DC BOUW, bv, Kroonstraat 170 te 3020 Veltem, voor de opdracht “Nieuw dienstencentrum met woongelegenheden” - Perceel 1: Afbraak ruwbouw afwerking en omgevingswerken” voor een bedrag van 349 671,94 euro incl. btw (deels 12% en deels 21% en prijsherziening). De opdracht wordt gefinancierd met het krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025, op GE 22100000/095100-IPPRIOR713 (actieplan 7-1) (actie 7-1-3). De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Openbare Werken - Rioleringswerken Molenstraat

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om akkoord te gaan met de gunning van de opdracht "Rioleringswerken Molenstraat - Steenweg op Zaventem” door Aquafin, in opdracht van Riopact, aan DSV. Het aandeel voor de gemeente Kraainem omvat 0 euro. De gemeente Kraainem geeft de machtiging aan Aquafin om een overeenkomst af te sluiten met DSV.

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - AWV

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Fietspad Wezembeek-Oppem - Brussel

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Aanvullend reglement

 

Het punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het tijdelijk politiereglement - signalisatie naar aanleiding van de dag van de buren op 31 mei 2024 - goed te keuren.

 

Tijdelijk politiereglement:

 

Art.1:

Op vrijdag 31 mei 2024 worden de volgende straten geheel of gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer:

 1. Zonneboslaan tussen nr. 81 en nr. 106, tussen 18 uur en 23.30 uur;
 2. Kapellelaan tussen nr. 116 en nr. 119, tussen 18 uur en 22.30 uur;
 3. Mimosalaan tussen nr. 10 en nr. 12, tussen 19 uur en 23 uur;
 4. Frans Cloetensstraat tussen nr. 1 en nr. 20, tussen 18 uur en 23 uur;
 5. Jozef Van Hovestraat tussen nr. 2 en nr. 32, tussen 19 uur en 2 uur;
 6. Sijsjeslaan tussen nr. 21 en nr. 23, tussen 18.30 uur en 22.30 uur;
 7. F. Kinnenstraat, tussen Langestraat en Koningin Astridlaan, tussen 18.30 uur en 23 uur;
 8. Ligusterlaan tussen nr. 12 en nr. 48, tussen 18 uur en 21 uur;
 9. Acaciasstraat tussen 18 uur en 23 uur;
 10. Seringenstraat, heel de straat, tussen 18 uur en 23.30 uur;
 11. Hebronlaan tussen nr. 146 en nr. 152, tussen 19 uur en 22 uur;
 12. Korenbloemenstraat, heel de straat, tussen 18 uur en 23 uur;
 13. Bloemengaarde tussen 11 uur en 18 uur;
 14. Laurier Kersenlaan tussen nr. 2 en nr. 16, tussen 19 uur en 24 uur;
 15. Groenstraat tussen nr. 56 en nr. 60, tussen 18 uur en 21.30 uur;
 16. Kapellelaan tussen nr. 260 en nr. 290, tussen 19 uur en 24 uur;
 17. Meidoornlaan, heel de straat, tussen 16 uur en 22 uur;
 18. Esselveld, tussen nr. 1 en nr. 25, tussen 18.30 uur en 23.30 uur;
 19. Hebronlaan tussen nr 106 en nr. 112, tussen 18 uur en 22 uur.

 

Art.2:

Op vrijdag 31 mei 2024 worden de volgende straten voorzien van een parkeerverbod:

1. Zonneboslaan tussen nr. 81 en nr. 106, tussen 18 uur en 23.30 uur;

2. Frans Cloetensstraat tussen nr. 1 en nr. 20, tussen 18 uur en 23 uur;

3. Kapellelaan tussen nr. 260 en nr. 290, tussen 19 uur en 24 uur;

4. Tulpenstraat tussen nr. 29 en nr. 45, tussen 17 uur en 23.30 uur;

5. F. Kinnenstraat tussen nr. 92 en nr. 106 en nr. 123 en nr. 137, tussen 18.30 uur en 23 uur;

6. Jozef Van Hovestraat tussen nr. 2 en nr. 32, tussen 19 uur en 2 uur;

7. Korenbloemenstraat heel de straat, tussen 18 uur en 23 uur;

8. Koningin Astridlaan tussen nr. 126 en nr. 136, tussen 18 uur en 24 uur;

9. Esselveld 25, tussen 18.30 uur en 23.30 uur;

10. Hebronlaan tussen nr. 106 en nr. 112, tussen 18 uur en 22 uur;

11. Kapellelaan tussen nr. 116 en nr. 119, tussen 18.30 uur en 22.30 uur.

 

Art.3:

Deze wijzigingen worden gesignaleerd met de borden C3, F41, F45 en E1.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om dit reglement ter kennisgeving voor te leggen aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Mobiliteit: Motie Gemeenteraad

 

Het punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Fietspad Wezembeek-Oppem - Brussel

 

Besluit

met 2 ja-stemmen (Marie-France Constant en Johan Forton), 3 nee-stemmen (Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse en Anne-Charlotte Sala), 1 onthouding (Bertrand Waucquez)

 

De gemeenteraad beslist het voorstel te verwerpen.

 

 

 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist volgend voorstel te verwerpen met 2 ja-stemmen (Marie-France Constant, Johan Forton), 3 neen-stemmen (Elisabeth de Foestraets, Anne-Charlotte Sala, Veronique Caprasse) en 1 onthouding (Bertrand Waucquez) en bij gebrek aan consensus voor te leggen aan de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad als volgt:

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aangepaste projectnota van het Fietspad Wezembeek-Oppem - Brussel (FWOB), vervat in bijlage, goed te keuren.

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Mobiliteit - Delhaize

 

Besluit

met eenparigheid der stemmen

 

 

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een vergunning toe te kennen aan het bedrijf Meg, gevestigd op Persstraat 4, 1000 Brussel, voor het gebruik van een reclamevoertuig van 21 mei 2024 tot en met 25 mei 2024.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de volgende voorwaarden nageleefd worden:

         De vergunning moet te allen tijde in het voertuig aanwezig zijn.

         De vergunning is enkel geldig tussen 9.00 uur en 19.00 uur.

         Het geluidsniveau mag niet hoger zijn dan 90 dB (A) (LAmax).

Publicatiedatum: 29/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.