BESLUITENLIJST VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Kraainem

Zitting van 17 mei 2022

 

 

Aanwezig:

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen 10 mei 2022

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist de notulen van de vergadering van 10 mei 2022 goed te keuren.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

MOMV/2022/059

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

OMV/2021/175

 

Het punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

OMV/2021/206

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag voor het nieuwbouw van 5 eengezinswoningen met projectnummer OMV_2021174051 (intern nummer OMV/2021/206) onder de volgende voorwaarden:

         De voorwaarden uit de voorwaardelijk gunstige adviezen moeten strikt worden nageleefd.

         Er dient minimum één inheemse, klimaatbestendige boom categorie 3 van de lijst voorzien te worden in elke tuin.

         Het bestaande natuurlijke maaiveld moet worden behouden op 1 m van de perceelsgrens en aansluiten via een natuurlijke helling op het gewijzigde maaiveld.

         De vergunning wordt afgeleverd onder voorbehoud van de betrokken burgerlijke rechten en houdt derhalve geen enkele beslissing in omtrent het bestaan en de draagwijdte van de burgerlijke rechten. Krachtens art. 144 van de Grondwet behoren geschillen over burgerlijke rechten, tot de uitsluitende bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken. Betwistingen tussen buren hieromtrent behoort tot de bevoegdheid van burgerlijke rechtbank.

         Aangeplante hagen dienen in overeenstemming te zijn met het gemeentelijk reglement.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

OMV/2022/015

 

Het punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

OMV/2022/016

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen zal geen beslissing nemen over het wijzigingsverzoek voor dossier OMV_2022016341 (Intern OMV/2022/016), ingediend voor de omgevingsaanvraag tot het aanleg van een zwembad. Het advies van de diensten worden gevolgd zoals bepaald in de delegatiebeslissing van 10 mei 2022.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

1998/46B Stedenbouwkundige vergunning Tulpenhof

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stedenbouwkundige toestand in het Tulpenhof. De huidige inplanting van de woning is een gevolg van een verkeerde inschatting van het project.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de huidige inplanting van de woning te aanvaarden en zal geen verdere stappen ondernemen in de toekomst met betrekking tot inplanting van de woning.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Milieu - Verwijderen boom

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen levert geen kapvergunning af voor het kappen van de eik, de den, de lijsterbes, de kastanje en de conifeer.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Kennisname jaarrekening 2021

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Kerkfabriek Sint-Dominicus - Budgetwijziging 2022

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Financiën - goedkeuring betalingsbevel

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsbevelen met nummers

2022/68 MAN, 2022/69 KFI en 2022/70 goed en stelt deze betaalbaar.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Aanwerving - Adviseur mobiliteit - Weigering aanbo

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Terbeschikkingstelling deskundige

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het bestek met nummer 2022/Terbeschikkingstelling omgevingsambtenaar en de raming voor de opdracht goed te keuren.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de aankondiging van de opdracht ingevuld en bekendgemaakt wordt op nationaal en Europees niveau.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht te financieren met het krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 op GE/61310002/011200.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Rustpensioen

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van de Federale Pensioendienst waarin wordt gemeld dat mevrouw Kristin van de Wijer haar pensioenaanvraag heeft ingediend en aan de voorwaarden voldoet om vanaf 1 november 2022 haar rustpensioen op te nemen en gaat akkoord met de aanvraag van betrokkene.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Klacht goedkeuring aanpassing HHR Gemeenteraad

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Aanvraag overleg sportraad

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een gesprek te houden met de voorzitter van de sportraad en de verenigingen die gebruik maken van de dojo, om de problemen met de vereniging Thaigo Muay Thai Gym te bespreken. De volgende leden van het college van burgemeester en schepenen zullen het gesprek bijwonen:

         Betrand Waucquez, burgemeester

         Anne-Charlotte Sala, schepen van sport

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

HvhK - Goedkeuring 'missie/visie'-tekst

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om principieel akkoord te gaan met de voorgestelde 'missie/visie'-tekst van het huis van het Kind Kraainem, vervat als bijlage en deel uitmakend van deze beslissing.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Noodplanning - Agora

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Openbare Werken - Jules Adantstraat

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om akkoord te gaan met de gunning van de opdracht "Heraanleg Jules Adantstraat tussen de Koningin Astridlaan en de Wezembeeklaan” door Aquafin in opdracht van Riopact, aan Rega Infra, Ambachtsstraat 32 te 2390 Malle tegen het nagerekende bedrag van 54 512,12 euro (incl. 21% btw)), het aandeel voor de gemeente Kraainem.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht te financieren met het krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 op GE/22400000/020000-IPPRIOR123 (actieplan 1-2) (actie 1-2-3).

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Gemeentelijke Verordening

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een gemeentelijke verordening toe te staan aan de firma BV L.ECL te 1980 Zemst om, op 27 mei 2022, verkeerssignalisatie te plaatsen voor vervanging van een elektriciteitscabine, in opdracht van Fluvius, ter hoogte van de Dennenlaan.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de borden geplaatst dienen te worden conform het bijgevoegde plan.

 

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat al deze wijzigingen gesignaleerd worden

door verkeersborden A31, C3 (UPV), D1, E3 met bijhorende onderborden en F47.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de omliggende bewoners minimum één week op voorhand schriftelijk in kennis gesteld worden van de te verwachten hinder en dit conform de taalwetgeving.

Publicatiedatum: 02/06/2022
Overzicht punten

Vastlegging dagorde gemeenteraad 30 mei 2022

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende agendapunten aan de voorzitter van de gemeenteraad door te geven ter agendering op de volgende gemeenteraad, op dinsdag 31 mei 2022 :

         Openbare vergadering:

1. Goedkeuring notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 26 april 2022

2. Aanwerving - specifieke aanwervingsvoorwaarden - afwijking diploma architect/omgevingsambtenaar

3. Groepsverzekering - 2de pensioenpijler - Prolocus

4. Kerkfabriek Sint-Pancratius - rekening 2021

5. Kerkfabriek Sint-Dominicus - Rekening 2021

6. Kerkfabriek Sint-Dominicus - Budgetwijziging 2022

7. Verslag commissie Financiën - 15 maart 2022

8. Verslag commissie vrije tijd - 29 maart 2022

9. De Kleine Eigenaar - Statutaire algemene vergadering -1 april 2022

10. Krediet voor Sociale Woningen - Algemene statutaire vergadering - 26 april 2022

11. Elk zijn Huis - Algemene vergadering - 18 mei 2022

12. De Lijn- Algemene vergadering - 31 mei 2022

13. Ethias - Algemene vergadering - 9 juni 2022

14. Interza - Jaarvergadering - 29 juni 2022

15. Iverlek - Algemene vergadering - 17 juni 2022

16. Patrimonium - De Klimboom - Agion subsidiedossier De Klimboom - Bevestiging definitieve aanvraag

17. Bulletin der schriftelijke vragen

18. Behandeling mondelinge vragen vorige zitting

19. Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 02/06/2022