BESLUITENLIJST VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Kraainem

Zitting van 28 juni 2022

 

 

Aanwezig:

Burgemeester, wnd.:  Elisabeth d'Ursel

Schepenen:  Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

Verontschuldigd:

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen 21 juni 2022

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist de notulen van de vergadering van 21 juni 2022 goed te keuren.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

OMV/2022/026

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag voor de aanpassing van de Dexiavijvers met projectnummer OMV_2022022084 (intern nummer OMV/2022/026) onder volgende voorwaarden:

         Het voorwaardelijk gunstig advies verleent door het Agentschap voor Natuur en Bos dd. 23 juni 2022 dient strikt te worden gevolgd.

         De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet en onder de voorwaarden zoals opgenomen in het compensatieformulier met kenmerk: 22-206277.

         De te ontbossen oppervlakte bedraagt 226 m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het toepassingsgebied van het Bosdecreet.

         De resterende bosoppervlakte 546 m² moet ALS BOS behouden blijven. Bijkomende kappingen in deze zone kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het is evenmin toegelaten in deze zone constructies op te richten of ingrijpende wijzigingen van de bodem, de strooisel-, kruid- of boomlaag uit te voeren.

         De ontbossing kan enkel worden uitgevoerd conform het plan toegevoegd als bijlage, waarop ook de als bos te behouden zones zijn aangeduid.

         De bosbehoudsbijdrage van € 1672.40 dient binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning, gestort te worden. Het overschrijvingsformulier voor het vereffenen van de bosbehoudsbijdrage zal rechtstreeks door het Agentschap worden overgemaakt aan de aanvrager van zodra de vergunning van kracht wordt.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

OMV/2022/038

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag voor het verbouwen en het uitbreiden van een woning met projectnummer OMV_2022033272 (intern nummer OMV/2022/038) onder de volgende voorwaarden:

         De pijlers aan de schuifpoort en toegangspoort worden uitgesloten uit de vergunning. Deze elementen dienen vervangen te worden door een haag of een open draadafsluiting conform het gemeentelijk reglement.

         Het advies van de watergroep/Riopact dient nageleefd te worden.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

OMV/2022/053

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag voor het verbouwen en het uitbreiden van een halfopen eengezinswoning met projectnummer OMV_2022035475 (intern nummer OMV/2022/053) onder de volgende voorwaarde:

         de zone dient aangelegd te worden met grasdallen

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

OMV/2022/067

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag voor het verbouwen en het uitbreiden van een alleenstaande eengezinswoning met projectnummer OMV_2022067207 (intern nummer OMV/2022/067) onder de volgende voorwaarden:

         De bomen dienen vervangen te worden door  1 nieuwe klimaatbestendige hoogstammige boom (cat. 1), 1 nieuwe klimaatbestendige hoogstammige boom (cat. 2) en 1 nieuwe klimaatbestendige hoogstammige boom (cat. 3). De bomen dienen ten laatste te worden heraangeplant gedurende het eerstvolgende plantseizoen volgend op de kapping. De locatie in de tuin van de nieuwe aanplantingen kan vrij worden gekozen, rekening houdende met de wettelijk voorgeschreven plantafstand van 2 meter tot elke perceelgrens.

         Het advies van de watergroep/riopact dient nageleefd te worden.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Terugbetaling waarborg SV

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het voorstel tot

terugbetaling van de waarborgsom -waarborg 2013/5- van 29 januari 2013.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist de waarborgsom ten bedrage van

600 euro volledig terug te betalen aan de opdrachtgever.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Omgeving - Riopact

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van Riopact m.b.t. ''nazicht private riolering in functie van omgevingsvergunning''.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de dienst omgeving, indien de dienst dit noodzakelijk acht, een advies van Riopact bij een omgevingsvergunningsaanvraag aanvraagt.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat, indien een adviesvraag van Riopact noodzakelijk is, de kostprijs van 263,02 euro ten laste wordt gelegd van de burger.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen beslist de ten laste legging van het advies van Riopact bij de aanvrager, te laten opnemen in het belastingsreglement op de afgifte van administratieve stukken, goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 2019 en gewijzigd bij beslissing door de gemeenteraad van 25 mei 2021.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Milieu - Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgmeester en schepenen beslist om het proces verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek voor 17 juli 2022 op te laden via het inspraakportaal https://omgevingvlaanderen.us8.list-manage.com/track/click?u=fc2b34091076a21b79f8d47e0&id=6fe7e8579e&e=71558dd2e4van het Departement Omgeving.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor 1 augustus 2022 het advies in de vorm van 3 aanbevelingen, op te laden via het inspraakportaal https://omgevingvlaanderen.us8.list-manage.com/track/click?u=fc2b34091076a21b79f8d47e0&id=6fe7e8579e&e=71558dd2e4 van het Departement Omgeving.

 

Aanbeveling 1 - verscherp de doelstellingen voor industrie en mobiliteit

Nieuwe industriële installaties krijgen kosteneffectiviteitsdrempels tot 15 à 20 euro per kg verwijderde NOx opgelegd. Dit maakt dergelijke nieuwe installaties sterk performanter op het vlak van stikstofuitstoot.

Voor bestaande installaties blijft de drempel echter op 8,60 euro per kg verwijderde NOx wat leidt tot een economische bevoordeling van bestaande t.o.v. nieuwe installaties, hoewel net de bestaande installaties zorgen voor de hoge stikstofuitstoot.

Het voorstel tot reductie in de mobiliteitssector blijft beperkt tot het formuleren van een engagement, nl. een daling van 2.200 ton NOx in 2030. Gezien de historische evolutie en het beschikbare reductiepotentieel is het nodig om op vlak van mobiliteit in het algemeen een veel sterkere emissiedaling te voorzien.

         De kosteneffectiviteitsdrempel voor bestaande installaties moet opgetrokken worden tot op het niveau van nieuwe installaties.

         Het luchtbeleidsplan 2030 moet zich concretiseren in maatregelen in de omgevingsvergunningen voor de belangrijkste stikstofuitstoters om er voor te zorgen dat de doelstellingen van het LBP bereikt kunnen worden.

         De strengste normen van de vork voor Best Beschikbare Technieken-emissiegrenswaarden (Best Available Techniques - associated emission level of BAT-AEL) moeten steeds worden opgelegd zodat we resoluut kiezen voor een absolute daling in stikstof. De uitvoering van de actualisatie van de BBT dient 4 jaar na publicatie van BBT-studies gecontroleerd te worden, zowel bij industriële installaties als bij intensieve veehouderijen.

         Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken liet de impact van een slimme kilometerheffing voor personenwagens berekenen. Uit deze studie bleek dat een invoering van de kilometerheffing een reductie van 10% NOx realiseert.

         Het reduceren van de maximale snelheid tot 100km/h op onze snelwegen zorgt voor een aanzienlijke vermindering van stikstofuitstoot. AWV berekende in 2019 dat deze maatregel op zich staand een stikstofreductie van 10% oplevert.

 

Aanbeveling 2 - rechtszekerheid: maak het PAS toekomstbestendig

De Europese Commissie bereidt wetgeving voor die de natuurbescherming in Europa en in het Vlaamse gewest aanzienlijk kan versterken, zoals de Europese Natuurherstelwet en de Industriële Emissie Richtlijn. Ook de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie voor fijn stof zullen in Europees recht worden opgenomen. Het PAS moet deze op stapel staande wetgeving nu al in rekening brengen zodat ondernemers op lange termijn over een rechtszeker kader beschikken en hen geen verstrengingen gevraagd moet worden eenmaal deze wetgeving in werking treedt.

Bovendien is het nodig dat ook na 2030 bijkomende verbetering optreedt in het PAS-kader. De Habitatrichtlijn verwacht namelijk dat in 2045 de overschrijdingen van de KDW (kritische depositiewaarde) zullen gestopt zijn, maar momenteel is het onduidelijk en daardoor onzeker hoe en of dit gehaald zal worden.

De wetgeving is erg duidelijk, natuur moet in een goede toestand worden gebracht of gehouden en mogelijke negatieve impact moet worden vermeden en bij twijfel moet het voorzichtigheidsprincipe gehanteerd worden. Breng daarom in kaart welke:

         wetgeving nog gepland is (zowel m.b.t. gezondheid als milieu) die een impact kan hebben op deze PAS en verstrengt het akkoord waar nodig om een rechtszeker kader te kunnen garanderen met een tijdshorizon tot 2050.

         maatregelen van het voorliggende PAS een invloed kunnen hebben op andere problematieken, in het bijzonder m.b.t. waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water), mest (Nitraatrichtlijn), menselijke gezondheid (One Health-concept) en biodiversiteit (aankomende EU-biodiversiteitsstrategie). Zet daarom maximaal in op de integrale maatregelen, die zo een antwoord bieden op diverse problematieken.

         Schaf de omgevingsvergunning van onbepaalde duur af voor IIOA’s af, het is onlogisch om via eeuwigdurende vergunningen eindige maatschappelijke goederen zoals gezonde lucht, bodem en water eerst te privatiseren a.d.h.v. een vergunning om die daarna, wanneer de milieuschade te groot blijkt, via actieplannen terug te moeten kopen.

 

Aanbeveling 3 - zet breed in op natuurherstel

In 2019 werd in 56% van de Natura 2000-gebieden een overschrijding van de kritische depositiewaarde (KDW) vastgesteld, 70% voor kust- en landduinen en voor heide- en veengebieden gaat het over zelfs 90%.

Maar deze PAS spreekt nog niet over het verbod op achteruitgang voor VEN-gebieden, noch de bescherming van de habitats van fauna en flora buiten SBZ-H, zoals de Vogelrichtlijngebieden.

         Het op korte termijn sluiten van de stikstofemitterende activiteiten van alle piekbelasters is een efficiënte manier om de huidige zware druk op de natuur te verlichten.

         Voor de habitats waarvoor binnen de Speciale Beschermingszones (SBZ) onvoldoende potentieel is, is bijkomende aanduiding van gebieden nodig en voorzien. Deze voorziene gebieden dienen ook voldoende bescherming te ontvangen.

         De Vlaamse wetgeving stelt dat VEN-gebieden (Vlaams Ecologisch Netwerk) gevrijwaard moeten worden van alle negatieve invloeden als verslechtering niet kan worden uitgesloten. De afbakening voor VEN is niet afgerond, hoewel deze gebieden onderdeel zouden moeten vormen van het PAS.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Belastingen - Kohier - Drukwerk - 05/2022

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier "belasting op de verspreiding van niet geadresseerd drukwerk" voor de maand 05/2022 vast en uitvoerbaar voor een totaal bedrag van

€ 14 118,45.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Financiën - goedkeuring betalingsbevel

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsbevelen met nummers 2022/85 KFI, 2022/86 MAN en 2022/87 goed en stelt deze betaalbaar.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

P&O - Omgeving - deskundige ondersteuning

 

Het punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

P&O - Omgevingsambtenaar

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht “Terbeschikkingstelling deskundige ondersteuning omgevingsambtenaar” te gunnen aan de firma met de enige offerte zijnde A&S Solutions bv, Kokerstraat 2A te 9750 Kruisem tegen het nagerekende offertebedrag van 114 708 euro (incl. 21% btw) voor de periode van juli 2022 t.e.m. 31-12-2022. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nummer 2022/Terbeschikkingstelling omgevingsambtenaar.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht te financieren met het krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 op GE/61310002/011200.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Oekraïnecrisis - Samenwerkingsovereenkomst

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Overheidsopdracht - Voedingswaren

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist de opdracht “Aankoop en levering van voedingswaren” te gunnen aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Solucious NV, Edingensesteenweg 196 te 1500 Halle met ondernemingsnummer 0448.692.207, tegen het nagerekende offertebedrag van 10.828,41 euro (incl. btw).

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van het meerjarenplan 2020-2025, op budgetsleutel GE/60000100/011900.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Diabolo - Taallessen Oekraïners

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toestemming te verlenen voor het gebruik van lokalen van de Franstalige gemeentelijke basisschool Diabolo die gratis ter beschikking worden gesteld tijdens de maanden juli 2022 en augustus 2022 om lessen Frans voor Oekraïense vluchtelingen in te houden.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Aanvraag verspreiding affiches rommelmarkt

 

Het punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Varia -  Gordelklassieker en 100 km rond Brussel

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Erkenning van vereniging

 

Besluit

 

Enig artikel :

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvraag tot erkenning van Rotary Club Wezembeek-Kraainem in te willigen.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Diabolo - rolstoellift

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht “Diabolo - Rolstoellift - gunning ” te gunnen aan Ace liften NV, Schaarbeekstraat 20-6, 9120 Melsele, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 30 585 euro (incl. btw).

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen zal de opdracht 'Diabolo - Rolstoellift - gunning' financieren langs kredietverschuiving van 3 500 euro van GE/23000000/011900 naar GE/23000000/086900.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Openbare Werken - Bommaertlaan en Oppemlaan

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 1 van Wawebo, Kluizenhof 20 te 9170 Sint-Gillis-Waas, voor de opdracht “Vernieuwen van voetpaden in de Bommaertlaan en Oppemlaan” voor een bedrag van 63 321,20 euro (incl. 21% btw).

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht te financieren met het krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025, op AR 22500000/BI 020000-IPPRIOR121 (actieplan 1-2) (actie 1-2-1). De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Koningin Astridlaan

 

Het punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Esselveldstraat

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het geschrankt parkeren in de Esselveldstraat en de Sijsjeslaan in te voeren volgens plan in bijlage.  

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het geschrankt parkeren via wegmarkeringen aan te duiden en om de zone 30 eveneens via markeringen op de rijbaan te benadrukken.

Publicatiedatum: 01/07/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Gemeentelijke Verordening

 

Het punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Publicatiedatum: 01/07/2022