BESLUITENLIJST VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Kraainem

Zitting van 9 augustus 2022

 

 

Aanwezig:

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Schepen Véronique Caprasse verlaat de vergadering vanaf punt 25.

 

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen 2 augustus 2022

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist de notulen van de vergadering van 2 augustus 2022 goed te keuren, mits volgende aanvullingen:

         de goedkeuring van de waterfactuur van de gemeenteschool Klimboom expliciet op te nemen bij de goedkeuring van de mandaten;

         de bijlagen bij punt 12 zoals gevraagd te verwijderen wegens niet relevant.

Publicatiedatum: 25/08/2022
Overzicht punten

OMV/2021/235

Publicatiedatum: 25/08/2022
Overzicht punten

OMV/2022/049

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag voor de regularisatie van het inrichten van de voortuin met projectnummer OMV_2022054451 (intern nummer OMV/2022/049), met waterdoorlatend materiaal.

Publicatiedatum: 25/08/2022
Overzicht punten

OMV/2022/061

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag voor de regularisatie van het inrichten van de voortuin met projectnummer OMV_2022051278 (intern nummer OMV/2022/061), met waterdoorlatend materiaal.

Publicatiedatum: 25/08/2022
Overzicht punten

OMV/2022/079

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag voor de uitbreiding en de verbouwing van een vrijstaande eengezinswoning met projectnummer OMV_2022078817 (intern nummer OMV/2022/079) met volgende voorwaarden:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       het advies van de watergroep/roiopact dient nageleefd te worden.

Publicatiedatum: 25/08/2022
Overzicht punten

OMV/2022/090

 

Het punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Publicatiedatum: 25/08/2022
Overzicht punten

Reglement waarborg

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om principieel akkoord te gaan met het ontwerp van het reglement waarborg voor het bouwen van nieuwe woningen en belangrijke verbouwingswerken aan bestaande woningen en gebouwen op privaateigendom - verplichte aanleg van en/of herstellen trottoir voor teruggave waarborg en beslist om dit voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad:

 

Artikel 1:

Voorafgaandelijk het bouwen van een nieuwe woning of gebouw, afbraak van een woning of gebouw, het verbouwen van een bestaande woning of gebouw waarvoor door de gemeente, de bestendige deputatie van de provincie of het Vlaams gewest een omgevingsvergunning werd afgeleverd, of wanneer men belangrijke grond- of terreinaanlegwerken uitvoert op een kadastraal perceel dat grenst aan de openbare weg wordt aan de opdrachtgever(s) of zij die gevolmachtigd zijn in naam van de opdrachtgever(s), voor de aanvang van de werkzaamheden en handelingen gevraagd een waarborg te betalen van 700 euro.

 

De waarborg wordt gevraagd voor omgevingsvergunningen met stedenbouwkundige handelingen.

 

Deze waarborgsom zal vermeerderd worden naargelang het aantal woningen of gebouwen dat gebouwd of verbouwd worden.

Voor appartementsgebouwen zal er rekening gehouden worden met het aantal entiteiten/eenheden. Met entiteiten/eenheden wordt verstaan het deel van een groep appartementen dat verticaal afgesplitst kan worden.

Per entiteit of eenheid zal een waarborgsom betaald worden van 700 euro.

De waarborgsom bedraagt in dit geval maximum 4200 euro.

 

Als het om een hoekperceel gaat dan wordt naargelang het aantal openbare wegen die aan dit perceel grenzen, per openbare weg een waarborgsom van 700 euro gevraagd. De totale waarborgsom bedraagt maximaal 4200 euro.

 

Artikel 2:

Voor de percelen die palen aan het openbaar domein en waar tot vandaag geen voetpad bestaat of wanneer dit voetpad in zodanige slechte bouwfysische toestand verkeert dat de openbare veiligheid van de zwakke weggebruikers in het gedrang komt en dat de heraanleg noodzakelijk is zal de opdrachtgever(s) of gevolmachtigde(n) verplicht worden op zijn kosten over de volledige gevelbreedte van het perceel dat grenst aan het openbaar domein, ongeacht het aantal straten dat erop uitgeeft, een nieuw voetpad aanleggen.

 

Artikel 3:

De opdrachtgever is verplicht om vóór de aanvang van de werken een plaatsbeschrijving van het openbaar domein (weg, groen, signalisatie, voetpad, fietspad, nutsvoorzieningen, openbare verlichting, ...) ter hoogte van de bouwplaats te laten opstellen door een beëdigd landmeter, de architect, de aannemer of deze zelf op te maken en deze te bezorgen aan de dienst omgeving, bij voorkeur digitaal.

De voormelde plaatsbeschrijving dient voorafgaand aan de start van de werken te worden goedgekeurd door de dienst omgeving.

 

De plaatsbeschrijving is een verslag van de toestand van de openbare wegenis waarin de reeds aanwezig schade fotografisch vastgelegd en beschreven worden. De fotoreportage bestaat uit genummerde foto's vanuit verschillende kijkrichtingen. De plaats van de genomen foto's wordt met hun nummer aangeduid op een bij te voegen inplantingsplan. Aan de hand van dit verslag wordt later nagegaan of bepaalde schade al bestond voor aanvang van de werken.

 

Indien er geen plaatsbeschrijving wordt ingediend, wordt er geacht dat het openbaar domein zonder schade is voor aanvang van de werken.

 

Artikel 4:

De opdrachtgever is verplicht de waarborgsom in bewaring te geven bij de financieel directeur of zijn afgevaardigde voor aanvang van de werken met vermelding van de referentie.

 

Artikel 5:

De opdrachtgever moet na het beëindigen van de bouwwerken de waarborgsom terugvragen.

 

De volledige waarborgsom zal na ondertekening van het proces-verbaal na voltooiing der werken en nadat door de dienst omgeving is vastgesteld dat de werken conform de omgevingsvergunning werden uitgevoerd en dat in voorkomend geval hetzij een nieuw voetpad werd aangelegd of hetzij dat het bestaand voetpad, boordstenen, greppels, rijweg of andere installaties of aanhorigheden van de openbare weg conform de vigerende regelgeving werden hersteld, door de financieel directeur vrijgegeven worden.

 

Indien dit niet het geval is, wordt de waarborgsom verminderd met de door het bestuur gemaakte herstelkosten. Indien de waarborgsom niet zou volstaan om de herstelkosten te dekken, wordt een bijkomende vordering aan de opdrachtgever overgemaakt.

 

Artikel 6:

Dit reglement gaat in voor een termijn van 5 jaar met ingang van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027.

 

Artikel 7:

Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur.

Publicatiedatum: 25/08/2022
Overzicht punten

Milieu - Geluidsschermen

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het rapport van de geluidsmetingen langs de Ring O, voor en na het plaatsen van de nieuwe geluidsschermen, waarbij de conclusie als volgt luidt:

         Uit de metingen van juni 2022 blijkt dat door het plaatsen van geluidsschermen een significante verlaging van het geluidsniveau van circa 5 tot 6 dB(A) op het Lden-niveau mogelijk is ten opzichte van de situatie zonder geluidsschermen.-geluid (2019).

         Opgemerkt moet worden dat tijdens de nachtperiode een minder significante afname werd waargenomen, wat mogelijk zou kunnen worden verklaard door een hogere verhouding vrachtwagens/lichte voertuigen in deze periode.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de diensten om prijs te vragen voor een nieuwe meting, uit te voeren op verschillende tijdstippen van druk verkeer en bij voorkeur bij oostenwind, op de locaties waar de vorige metingen uitgevoerd werden (nummer 89, Lenaertsstraat, mag niet vergeten). Deze offerte dient vervolgens ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college.

Publicatiedatum: 25/08/2022
Overzicht punten

Milieu – Interza – Integratie van Interza -Incovo

Publicatiedatum: 25/08/2022
Overzicht punten

Financiën - goedkeuring betalingsbevel

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsbevelen met nummers 2022/99 KFI, 2022/100 en 2022/101 MAN goed en stelt deze betaalbaar.

Publicatiedatum: 25/08/2022
Overzicht punten

Organisatiebeheersing - Verzekeringen

Publicatiedatum: 25/08/2022
Overzicht punten

Openbare Werken - Heraanleg Kapellelaan

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om akkoord te gaan met de gunning van de opdracht door Riopact aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), aan de firma VIABUILD NV, Gansbroekstraat 70 te 2870 Puurs Sint- Amands tegen het nagerekende offertebedrag van van 3.926.929,28 euro (incl. 21% btw), waarvan het deel voor de gemeente Kraainem 1.001.793,17 euro ( incl. 21% bedraagt).

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht te financieren met het krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 op GE/22400000/020000-IPPRIOR123 (actieplan 1-2) (actie 1-2-3).

Publicatiedatum: 25/08/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Esselveldstraat

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 juni 2022 niet uit te voeren en om het geschrankt parkeren aan te passen volgens plan in bijlage, mits toevoeging van huisnummers 27 en 29.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het geschrankt parkeren via wegmarkeringen (zones) aan te duiden en om de zone 30, eveneens via markeringen, op de rijbaan te benadrukken.

Publicatiedatum: 25/08/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Aanvullend reglement

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in de Steenweg op Brussel, ter hoogte van de nummers 271 en 273, twee bijkomende parkeervakken te creëren.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het parkeerverbodsbord E3 te verplaatsen naar de scheiding van de huisnummers 269/271.

 

Artikel 3:

Het college beslist om dit aanvullend reglement ter kennisname over te maken aan het  Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.

Publicatiedatum: 25/08/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Aanvullend Reglement

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in de Potaardegaarde een permanent parkeerverbod in te voeren:

- langs de rechterzijde van de straat, beginnend van het kruispunt met de Potaardestraat tot net na de bocht waar de oprit van eerste woning start.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in de Potaardegaarde het parkeerverbod aan te duiden d.m.v. gele onderbroken strepen.

 

Artikel 3:

Het college beslist om dit aanvullend reglement ter kennisname over te maken aan het  Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.

Publicatiedatum: 25/08/2022
Overzicht punten

Vastlegging dagorde gemeenteraad 30 augustus 2022

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende agendapunten aan de voorzitter van de gemeenteraad door te geven ter agendering op de volgende gemeenteraad, op dinsdag 30 augustus 2022:

Openbare vergadering

 1. Goedkeuring notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 28 juni 2022
 2. Aanpassing meerjarenplan 2022-2
 3. Commissie Financiën - Verslag 21 juni 2022
 4. Kennisname - Agentschap Binnenlands Bestuur -  Vernietiging huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
 5. De Klimboom - Arbeids- en schoolreglement 2022
 6. Diabolo - Arbeidsreglement en schoolreglement 2022
 7. Opheffing reglement - Gemeentelijke Sportinfrastructuur Kraainem
 8. Reglement gemeentelijke sporthal Kraainem
 9. Reglement gemeentelijke tennisvelden Kraainem
 10. Kasteel Jourdain - Aanpassing reglement_1 van 2022
 11. Agora - Aanpassing retributiereglement
 12. Reglement - Verhuur lokalen van de scholen - Aanpassing 1 van 2022
 13. Reglement - Huur materiaal of toestellen - Aanpassing
 14. Omgeving - Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kraainem
 15. De Watergroep - Nieuwsbrief juni 2022
 16. Bulletin der schriftelijke vragen
 17. Behandeling mondelinge vragen vorige zitting
 18. Mondelinge vragen
Publicatiedatum: 25/08/2022
Overzicht punten

Intrekking - Stopzetting Sportclub - Argumentatie

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 april 2022 betreffende het intrekken van de toelating van de Muay Thai Gym vanaf september 2022 in de gemeentelijke sporthal in te trekken.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de aanvrager om alle kasten met materiaal uit de dojo te verwijderen en te verplaatsen naar de stockageruimte. Enkel de spiegel kan in de zaal behouden worden.

Publicatiedatum: 25/08/2022
Overzicht punten

Gebruik dojo - verdeling uren

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de sportvereniging Rem Aiki Dojo alle gewenste uren kan behouden bij de opmaak van de kalender van de dojo voor het seizoen 2022-2023.

Publicatiedatum: 25/08/2022