BESLUITENLIJST VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Kraainem

Zitting van 31 mei 2022

 

 

Aanwezig:

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen 17 mei 2022

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist de notulen van de vergadering van 17 mei 2022 goed te keuren mits volgende wijzigingen:

- verbetering aanwezigheden: schepen Forton was afwezig van punt 16 tot en met 21;

- verbetering dagorde GR: het punt 'functiebeschrijving AAD' werd niet geagendeerd.

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Omgeving - Zaventem - Woluwe Gardens

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

MOMV/2022/072

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

MOMV/2022/071

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

OMV/2021/175

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beroepschrift ingediend door LIDL BELGIUM GmbH und Co.KG, Guldensporenpark 90 te 9820 Merelbeke.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist een ongunstig advies te verlenen voor het beroepschrift ingediend door LIDL BELGIUM GmbH und Co.KG, Guldensporenpark 90 te 9820 Merelbeke voor  het dossier met projectnummer OMV_2021131390 (intern nummer OMV/2021/175)

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om niet in beroep te gaan bij het Hof van Cassatie en dit te melden aan de aanvrager.

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

OMV/2022/015

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag voor de heraanleg van een tuinzone en het vellen van bomen met projectnummer OMV_2022015585 (intern nummer OMV/2022/015).

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Aanstelling GD&A

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om GD&A advocaten te vragen een pragmatisch plan van aanpak op te maken voor de gronden gelegen in goedgekeurde en niet-vervallen verkaveling met intern nummer 2014/1 (referentie RWO V/2014/01) Hebronlaan 105 tot 111, waarin eveneens de randvoorwaarden voor de aanstelling van een landmeter kadert,  zodat onafhankelijk kan worden vastgesteld waar zich eventuele onvergunde reliëfwijzigingen hebben voorgedaan en hoe hier desgevallend een handhavingstraject aan kan worden gekoppeld.

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Omgeving - Recht van voorkoop

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van de aanbiedingsdossiers.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist zijn recht van voorkoop niet te laten gelden voor de volgende dossiers: 153822, 153865, 153877, 153891, 154084

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de instrumenterende ambtenaren van deze beslissing via het e-voorkooploket op de hoogte te brengen.

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Milieu - Verwijderen boom

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen levert een kapvergunning af voor het kappen van een conifeer, staande in de Kapellelaan.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

         De boom moet vervangen worden door

        1 nieuwe klimaatbestendige hoogstammige boom (cat. 2) in de achtertuin

        of 1 nieuwe klimaatbestendige hoogstammige boom met compacte kroon. (cat. 3) in de voortuin.

         Er dient te laatste te worden heraangeplant gedurende het eerstvolgende plantseizoen volgend op de kapping.

         Bij de nieuwe aanplanting moet rekening worden gehouden met de wettelijk voorgeschreven plantafstand van 2 meter tot elke perceelgrens.

         Het kappen van bomen wordt afgeraden gedurende het broedseizoen, dat loopt van 15 maart tot 15 augustus, zodoende dat de fauna en flora niet onnodig wordt verstoord. Indien de tuinman of boomverzorger geen nesten waarneemt in de boom, mag met de nodige omzichtigheid worden gekapt zonder de omgeving te verstoren of te beschadigen.

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Milieu - Verwijderen boom

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen levert een kapvergunning af voor het kappen van een tweestammige eik, staande in de Gouvernementsweg.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

         De boom moet vervangen worden door 1 nieuwe klimaatbestendige hoogstammige boom met compacte kroon (cat. 2).

         Er dient ten laatste te worden heraanplant gedurende het eerstvolgende plantseizoen volgend op de kapping.

         De locatie in de tuin van de nieuwe aanplantingen kan vrij worden gekozen, rekening houdende met de wettelijk voorgeschreven plantafstand van 2 meter tot elke perceelgrens.

         Het kappen van bomen wordt afgeraden gedurende het broedseizoen, dat loopt van 15 maart tot 15 augustus, zodoende dat de fauna en flora niet onnodig wordt verstoord. Indien de tuinman of boomverzorger geen nesten waarneemt in de boom, mag met de nodige omzichtigheid worden gekapt zonder de omgeving te verstoren of te beschadigen.

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Milieu - Verwijderen boom

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen levert een kapvergunning af voor het kappen van 8 bomen, staande in de Roodborstjeslaan te 1950 Kraainem.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

         De bomen moeten vervangen worden door:

         1  klimaatbestendige hoogstammige bomen met compacte kroon (Cat. 1 of Cat.2)

         1  klimaatbestendige hoogstammige bomen met compacte kroon (Cat. 2)

         Er dient te laatste te worden heraangeplant gedurende het eerstvolgende plantseizoen volgend op de kapping.

         De locatie in de tuin van de nieuwe aanplantingen kan vrij worden gekozen, rekening houdende met de wettelijk voorgeschreven plantafstand van 2 meter tot elke perceelgrens.

         Het kappen van bomen wordt afgeraden gedurende het broedseizoen, dat loopt van 15 maart tot 15 augustus, zodoende dat de fauna en flora niet onnodig wordt verstoord. Indien de tuinman of boomverzorger geen nesten waarneemt in de boom, mag met de nodige omzichtigheid worden gekapt zonder de omgeving te verstoren of te beschadigen.

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Belastingen - Kohier - Drukwerk - 03/2022

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier "belasting op de verspreiding van niet geadresseerd drukwerk" voor de maand maart 2022 vast en uitvoerbaar voor een totaal bedrag van € 19 062,89

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Financiën - goedkeuring betalingsbevel

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen keurt het betalingsbevelen met nummers

2022/71 MAN en 2022/72  goed en stelt deze betaalbaar.

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Antwoord klacht aanpassing HHR Gemeenteraad

 

Het punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Diabolo - Verslag schoolraad

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Diabolo - Openluchtklassen 2023

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de Franstalige gemeentelijke basisschool Diabolo toelating krijgt om openluchtklassen te organiseren voor het tweede leerjaar van 19 tot en met 23 juni 2023 in "Le Petit Fagnard", gevestigd te Chemin du Hélivy te 4845 Jalhay.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de overeenkomst te ondertekenen, vervat in bijlage en deel uitmakend van deze beslissing.

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Diabolo - Afwezigheid Verminderde Prestaties

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de heer Jean Brochier, geboren op 10 oktober 1958 te Usumbura (Zaïre), voltijds onderwijzer in de Franstalige gemeentelijke basisschool Diabolo , een "Afwezigheid voor Verminderde prestaties (AVP)" mag opnemen van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023.

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Diabolo - Afwezigheid Verminderde Prestatatie

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat mevrouw Gaëlle Labrique, geboren op 18 juni 1973 te Ukkel, leermeester niet-confessionele zedenleer in de Diabolo school, een "Afwezigheid voor Verminderde Prestaties (AVP)" mag opnemen voor 12/24 lestijden, van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023.

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

De Klimboom - Aanvraag bijkomende lestijden

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om 49 uren lestijden extra te voorzien voor de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool De Klimboom voor schooljaar 2022-2023 en dit ten laste van het werkingsbudget personeel:

        20 uren voor kleuteronderwijzer

        29 uren voor onderwijzer

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Erkenning van vereniging

 

Het punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Ceremoniële plechtigheid - Te Deum

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het Te Deum te organiseren op 21 juli 2022 om 10.30 uur in de Sint-Pancratiuskerk.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de diensten om uitnodigingen te bezorgen aan de gemeenteraadsleden, de OCMW-raadsleden en de verschillende verenigingen.

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Evenement - Loop-evenement

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een principieel akkoord te gaan voor de verdere uitwerking van dit loop-evenement met de Lijsterbes.

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Evenement - Summer Kids Village

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om tijdens de grote vakantie tweewekelijks op

woensdagnamiddag tussen 14 uur en 17 uur op het speelveld ter hoogte van Kruisveld extra

zomeractiviteiten te voorzien voornamelijk gericht op kinderen tot 12 jaar. Volgende Summer kids village dagen worden hiervoor vastgesteld:

- 13 juli 2022

- 27 juli 2022

- 10 augustus 2022

- 24 augustus 2022

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze evenementen te promoten via de gemeentelijke communicatiekanalen.

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Evenementenaanvraag - Septemberfeesten 2022

 

Besluit

 

Artikel 1 :

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te geven aan Alain Van Herck, namens Septemberfeesten feitelijke vereniging, voor het organiseren van het jaarlijks evenement Septemberfeesten op zondag 11 september 2022 van 8 uur tot 18 uur met als activiteiten:

         rommelmarkt vanaf 8 uur rond het Vredeplaats

         jogging om 10 uur met start en aankomst aan de gemeentelijke sporthal, volgens het bezorgd loopparcours.

         festiviteiten op Vredeplaats van 10 uur tot 18 uur

 

Artikel 2:

De organisator van Septemberfeesten feitelijke vereniging wordt gevraagd om tijdens de feesten erop toe te zien dat alle drank in herbruikbare bekers wordt verkocht of dat een systeem wordt voorzien dat minstens 95% van de éénmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist de herbruikbare bekers gratis te ontlenen mits aanrekenen van 2 euro per niet terug gebrachte bekers. De bekers dienen gereinigd te zijn bij teruggave.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te geven aan de organisator om gratis gebruik te maken van beschikbare kleedkamers in de gemeentelijke sporthal voor en na de jogging, het voormalige fietslokaal, de toiletten in het gemeentehuis gedurende de duur van de activiteiten (8 uur tot 18 uur) op Vredeplaats, de marktkasten en waterkraantje.

Het gevraagde materiaal wordt gratis ter beschikking gesteld.

 

Artikel 5:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het email bericht waarin de voorzitter van de vereniging Septemberfeesten feitelijke vereniging aangeeft dat de subsidies van 2021 en 2022 worden teruggestort aan de gemeente.

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Evenementenaanvraag - Vlaanderen Feest

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te geven aan de Cultuurraad voor het organiseren van Vlaanderen Feest op zaterdag 9 juli van 16 uur tot 22 uur in de Lijsterbessenbomenlaan ter hoogte van GC de Lijsterbes en op parking Cammeland.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist de herbruikbare bekers gratis te ontlenen mits aanrekenen van 2 euro per niet terug gebrachte beker. De bekers dienen gereinigd te zijn bij teruggave.

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Sporthal - Nieuwe gebruiker sporthal

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te geven aan de heer Jean-Nicolas Maus, namens zaalvoetbalclub Lupopo BXL voor het gebruik van de grote zaal in de gemeentelijke sporthal voor competitiewedstrijden en dit 16 dinsdagavonden om 21.30u tussen september 2022 tot mei 2023, met optie op andere dagen en volgens beschikbaarheid van de zaalkalender.

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Sporthal - Nieuwe gebruiker sporthal

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te geven aan de heer Youri Cumps, namens frisbee club Stoemps Ultimate, voor het gebruik van de grote zaal in de gemeentelijke sporthal voor frisbee trainingen op beschikbare woensdagen van 21.30 uur tot 23 uur tussen september 2022 en maart 2023, met een optie tot eind juni 2023.

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Varia - Aanvraag gebruik speelplaats

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te geven aan GC de Lijsterbes voor het gebruik van de speelplaats van de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool De Klimboom op zaterdag 4 juni 2022 van 8 uur tot 14 uur voor het organiseren van de jaarlijkse fietsles 'Kijk ik fiets!' voor inwoners van Kraainem

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de organisator om de communicatie in beide talen te verzorgen.

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Varia - Uitleen podiumelementen

 

Besluit

 

Enig artikel :

Het college van burgemeester en schepen beslist om de podiumelementen gratis uit te lenen aan de Franstalige basisschool Saint-Georges te Wezembeek-Oppem voor hun schoolfeest op 25 mei 2022.

De coördinator technische diensten zorgt voor de logistieke opvolging voor het leveren en ophalen van het materiaal.

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Patrimonium - Verkoop van onroerend goed

 

Het punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Patrimonium - PWA-Chaudron - bezetting lokalen

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de fotoclub 'Agnes Humblet' zich huisvest in het oude PWA-gebouw en dat de huisvesting van het keramiekatelier in het Chaudrongebouw behouden blijft, beide gebouwen zijn gelegen in de F. Kinnenstraat.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in het PWA-gebouw en het Chaudrongebouw de nodige opfrissingswerken te laten uitvoeren door de gemeentelijke diensten.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om principieel akkoord te gaan

met het vernieuwen en het uitbreiden van de bijbouw achteraan het Chaudrongebouw en vraagt de diensten de overheidsopdracht voor te bereiden.

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Facility- Aanstellen van een poetsfirma

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het bestek met nummer 2022/ “Aanstellen van een poetsfirma voor de gemeentelijke gebouwen en het OCMW Kraainem”, opgesteld door de dienst facility goed te keuren.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in toepassing van artikel 2, 6°a en 7°a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, dat de gemeente Kraainem zal optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze leveringen en/of diensten verwerft die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, meer bepaald  voor het OCMW Kraainem

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.

 

Artikel 5:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht te financieren met het krediet voorzien in het meerjarenplan van 2020-2025 op AR 61331200/BI 011900.

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Openbare Werken - Verledding openbare verlichting

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de leidingen in de Mezenweg te kraainem ondergronds te brengen en te verledden, de werken omvatten het volgende :

- Aanleg van de ondergrondse OV leidingen;

- Aanleg van de ondergrondse LS leidingen;

- Plaatsen en leveren van 4 rechte conische OV palen van 5m in Akzo 900 (antraciet grijs);

- Plaatsen van 4 Micro Luma LED armaturen 3000 lumen (30W) warm witlicht (3000K) in Akzo 900(antraciet grijs).

- Alle overkoppelingen van de huizen die zich op het bvg net bevinden.

 

Artikel 2 :

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht te gunnen aan de firma Fluvius aan de prijs van 16 482,37 euro inclusief 21% BTW en dit te financieren met het krediet voorzien in het meerjarenplan op GE/22800000/067000/2-1/ 2-1-2/IPRIOR 2012.

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Openbare Werken - Herinrichting Vogeltjeswijk

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 3 - Eindstaat van Wawebo, Kluizenhof 20 te 9170 Sint-Gillis-Waas voor de opdracht “Herinrichting Vogeltjeswijk zone 30” voor een bedrag van 101.237,86 euro (incl. 21% btw), waardoor de werken een bedrag bereiken van 163.867,41 euro (incl. 21% btw).

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven  in het meerjarenplan van 2020-2025 op GE/22400000/020000-IPPRIOR123 (actieplan 1-2) (actie 1-2-3). De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Openbare Werken- Heraanleg Tulpenstraat

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 7 van Vanhoeyveld  B&M bvba, Leuvensesteenweg 38 te 3191 Boortmeerbeek voor de opdracht “Heraanleg Tulpenstraat”, tegen het bedrag van 13.743,19 euro excl. btw of 16.629,26 euro incl. 21% btw.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de betaling uit te voeren met het krediet ingeschreven in het meerjarenplan van 2020-2025, op AR 22400000/BI 020000-IPPRIOR123 (actieplan 1-2) (actie 1-2-3). De factuur wordt voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Nutsmaatschappijen - Doorlopende vergunning

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een permanente vergunning voor het jaar 2022 te verlenen aan de O.M.V. Natie,  in opdracht van Proximus, voor het uitvoeren voor kleine en/of dringende werken (CAT 3 -CAT 4 ) of aansluitingswerken die op korte termijn uitgevoerd moeten worden, zoals voorzien in art. 18 en 22 van de VVSG-code voor infrastructuur- en nutswerken langs de gemeentewegen.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen vraagt dat er telkens een melding zou worden gedaan bij team openbaar domein en patrimonium vóór de aanvang van de werken.

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Beau Vélo de RAVel

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zaterdag 30 juli 2022 toelating te verlenen aan de organisatie van het evenement “Beau vélo de Ravel” om, tussen 13 uur en 16 uur, het grondgebied van Kraainem te doorkruisen over het volgend parcours:

- komende uit Sint-Pieters-Woluwe via het Dumonplein richting Baron Albert d’Huartlaan, 4-armen.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zaterdag 30 juli 2022, tussen 13 uur en 16 uur, een parkeer- en stilstaanverbod te voorzien in de Baron A. d'Huartlaan richting 4-armen.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zaterdag 30 juli 2022, tussen 13 uur en 16 uur, tussen de rij-en parkeerstrook kegeltjes te voorzien in de Baron A. d'Huartlaan richting 4-armen.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de betrokkenen inwoners door de organisatie tijdig en schriftelijk ingelicht dienen te worden over het te verwachten ongemak en dit volgens de geldende taalwetgeving.

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Laadinfrastructuur

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepen beslist om principieel akkoord te gaan om de volgende strategische locaties, waar publieke laadpalen wenselijk zijn, door te geven aan het Departement MOW:

- Agora x 3

- Sporthal x 1 (langs Zaventemse Steenweg)

- Statieplein x 2 (Hoppinpunt)

- Parking Cammeland x 1

- Gemeentehuis x 2 (naast de huidig laadpaal)

- Parking Jourdain x 2

- Koningin Astridpark x 2 (langs J. Adantstraat)

- Oud Vredegerecht x 3

- Koningin Astridlaan x 1 ( kruispunt Potaardestraat, naast de huidige laadpaal)

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Gemeentelijke Verordening

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een gemeentelijke verordening toe te staan aan de firma Soga nv om, vanaf 10 juni 2022 tot en met 01 juli 2022, verkeerssignalisatie te plaatsen voor werken in de Oudstrijderslaan, ter hoogte van de Statieplaats.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de borden geplaatst dienen te worden conform het bijgevoegde plan.

 

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat al deze wijzigingen gesignaleerd worden

door verkeersborden A31, C3, C11, C19, D1, E3 met bijhorende onderborden en F47.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de omliggende bewoners minimum één week op voorhand schriftelijk in kennis gesteld worden van de te verwachten hinder en dit conform de taalwetgeving.

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Gemeentelijke Verordening

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een gemeentelijke verordening toe te staan aan de firma BV L.ECL te 1980 Zemst in opdracht van Fluvius om op 2 juni 2022, t.h.v. de Dennenlaan,  verkeerssignalisatie te plaatsen voor vervanging van een elektriciteitscabine.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de borden geplaatst dienen te worden conform het bijgevoegde plan.

 

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat al deze wijzigingen gesignaleerd worden

door verkeersborden A31, C3 (UPV), D1, E3 met bijhorende onderborden en F47.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de omliggende bewoners minimum één week op voorhand schriftelijk in kennis gesteld worden van de te verwachten hinder en dit conform de taalwetgeving.

Publicatiedatum: 07/06/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Gemeentelijke Verordening

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een gemeentelijke verordening toe te staan aan de firma Colas Centrum te 1120 Brussel, om in de periode van 1 augustus 2022 tot en met 28 februari 2023 t.h.v. de Baron Albert d'Huartlaan/Koningin Astridlaan tussen de Baron Albert d'Huartlaan en de Potaardestraat, verkeerssignalisatie te plaatsen voor werken in 2 fases.

 

Artikel 2:

Een plaatselijk verkeer zal ingesteld worden in de volgende straten:

Fase I:

         Baron A. d’Huartlaan pare kant vanaf Tortelduivenlaan tot aan Grote Prijzenlaan;

         Prinsedal tussen Hertenlaan en Koningin Astridlaan;

         Ligusterlaan tussen Secquoyaslaan en Koningin Astridlaan;

         Pachthoevestraat tussen K. Astridlaan en François Vander Elstraat;

         K. Astridlaan tussen Baron A. d’Huartlaan en Potaardestraat.

Fase II:

         Baron Albert d’Huartlaan onpare kant tussen Berkenlaan en Essenlaan.

 

 

Artikel 3:

Van 1 augustus 2022 t/m 28 februari 2023, wordt het parkeren en stilstaan verboden:

         Fase I: Baron A. d’Huartlaan pare kant tussen Tortelduivenlaan en Grote Prijzenlaan;

         Fase II: Baron A. d’Huartlaan onpare kant tussen Tortelduivenlaan en Grote Prijzenlaan.

 

Artikel 4:

Tijdens Fase I zal het verkeer op de Baron Albert d’Huartlaan onpare kant in twee richtingen geschieden dit vanaf de Tortelduivenlaan tot aan Grote Prijzenlaan;

 

Tijdens Fase II zal het verkeer op de Baron Albert d’Huartlaan pare kant in twee richtingen geschieden dit vanaf de Tortelduivenlaan tot aan Grote Prijzenlaan.

 

Artikel 5:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de borden geplaatst dienen te worden conform het bijgevoegde plan.

 

Artikel 6:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat al deze wijzigingen gesignaleerd worden

door verkeersborden F41, C3, F45, E3, C1, D1 en nadarafsluitingen overeenkomstig de bepalingen van het K.B. van 1.12.1975 en het M.B. van 11.10.1976 en zijn aanvullingen.

 

Artikel 7:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de omliggende bewoners minimum één week op voorhand schriftelijk in kennis gesteld worden van de te verwachten hinder en dit conform de taalwetgeving.

Publicatiedatum: 07/06/2022