BESLUITENLIJST VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Kraainem

Zitting van 21 juni 2022

 

 

Aanwezig:

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala

Verontschuldigd:

Schepen:  Johan Forton

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen 14 juni 2022

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist de notulen van de vergadering van 14 juni 2022 goed te keuren mits aanpassing van agendapunt 25 "Vastlegging dagorde gemeenteraad 28 juni 2022":

         schrapping "Goedkeuring van de samenwerking tussen het Huis van het Kind en de uitbetalingsactoren van het groeipakket"

Publicatiedatum: 28/06/2022
Overzicht punten

OMV/2022/022

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag voor het aanleg van een zwemvijver met projectnummer OMV_2022019782 (intern nummer OMV/2022/022).

Publicatiedatum: 28/06/2022
Overzicht punten

OMV/2022/041

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag voor het verbouwen en het uitbreiden van een halfopen eengezinswoning met projectnummer OMV_2022046655 (intern nummer OMV/2022/041) .

Publicatiedatum: 28/06/2022
Overzicht punten

OMV/2022/052

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag voor het verbouwen van een alleenstaande eengezinswoning met projectnummer OMV_2022059116 (intern nummer OMV/2022/052) onder de volgende voorwaarden:

         De verhardingen in zij- en achtertuin zijn beperkt tot 80 m² en worden aangelegd in waterdoorlatende materialen of afwaterend naar de omliggende tuinzone.

         Het plat dak van de gelijkvloerse aanbouw kan niet ingericht worden als dakterrras.

         Het advies van de watergroep/riopact en het advies van de VMM dienen nageleefd te worden.

Publicatiedatum: 28/06/2022
Overzicht punten

OMV/2022/053

 

Het punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Publicatiedatum: 28/06/2022
Overzicht punten

Recht van voorkoop

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van de aanbiedingsdossiers.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist zijn recht van voorkoop niet te laten gelden voor de volgende dossiers: 154392, 154494, 154572, 154824, 154868

 

 

Artikel 3:

De instrumenterende ambtenaren zullen van deze beslissing via het e-voorkooploket op de hoogte gebracht worden.

Publicatiedatum: 28/06/2022
Overzicht punten

Milieu - Subsidiereglement –asbestverwijdering

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het ontwerp-subsidiereglement, m.b.t. asbestverwijdering, goed te keuren en vast te leggen door de gemeenteraad:

 

 

Subsidiereglement asbestverwijdering

 

Toepassingsgebied

 

Artikel 1

Dit subsidiereglement is van toepassing voor de verwerking van asbesthoudende materialen van vergunde particuliere gebouwen en van rechtswege geacht te zijn vergunde particuliere gebouwen.

 

Artikel 2

Volgende verwerking van asbesthoudende materialen komen in aanmerking voor de subsidie:

dakbedekking

onderdaken

gevelbekledingen van de buitenmuren

 

Artikel 3

Volgende personen komen in aanmerking om een subsidie aan te vragen:

 Elke natuurlijke persoon of lokale vereniging met niet-commerciële doeleinden, die eigenaar of houder is van een recht van opstal of erfpacht van een gebouw in Kraainem.

 

Artikel 4

Dit reglement is van toepassing op werken uitgevoerd vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 augustus 2024.

 

Bedrag

 

Artikel 5

De toegekende subsidie bedraagt 90 % van de verwerkingskost van het afval met een maximum van 2 000 EUR.

 

Voorwaarden

 

Artikel 6

                     De verwijdering van asbesthoudende materialen van de dakbedekking (vb. golfplaten, leien), onderdak of gevelbekleding (vb. leien) moet gebeuren aan een vergund particulier gebouw of aan een van rechtswege geacht te zijn vergund particulier gebouw.

                     De aannemer die het asbest verwijdert moet, op het moment van de uitvoering van de werken, over een geldig attest beschikken conform de bepalingen in de Codex ‘Welzijn op het werk’.

                     De asbestverwijdering dient te gebeuren volgens CVGP OVAM ‘Veilig werken met asbestdaken en -gevels’ of de aannemer is lid van het 'Asbestcharter voor dakaannemers'.

                     De subsidie voor de verwerking van het asbesthoudend materiaal kan slechts toegekend worden mits voorlegging van een factuur opgesteld door een erkende verwerkingsinstallatie. De factuur bevat:

adres van de werf;

gegevens van de erkende aannemer die de verwijderingswerken uitvoert

gewicht en de aard van het afgevoerd asbesthoudend afval (asbestafval mag niet gemend zijn met ander bouw- en sloopafval).

 

Aanvraagprocedure

 

Artikel 7:

De aanvraag moet gebeuren op een standaard aanvraagformulier opgesteld door de gemeente Kraainem. Dit formulier is digitaal beschikbaar op www.kraainem.be.

 

De aanvraag moet gebeuren binnen een termijn van 6 maanden na factuurdatum en bezorgd worden bij de dienst milieu van de gemeente. De aanvragen die betrekking hebben op werken uitgevoerd tussen 1 januari 2022 en de datum van deze gemeenteraadbeslissing moeten ten laatste worden ingediend 6 maanden na de datum van de gemeenteraadbeslissing.

 

Toekenning

 

Artikel 8:

Na een onderzoek van het volledige aanvraagdossier, wordt de subsidie door het college van burgemeester en schepenen toegekend. De uitbetaling gebeurt via overschrijving op rekening van de begunstigde.

 

Aanvragen die geweigerd worden, zullen het voorwerp uitmaken van een gemotiveerde beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Subsidies die werden uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag zullen teruggevorderd worden, onverminderd eventuele gerechtelijke vervolgingen.

 

Inwerkingtreding/geldigheid

 

Artikel 9:

Dit subsidiereglement treedt in werking na publicatie.

Publicatiedatum: 28/06/2022
Overzicht punten

Milieu - Verwijderen boom

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een kapvergunning af te leveren voor de 7 reeds gekapte bomen in de Nachtegalenlaan.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de bomen te vervangen door:

         1 nieuwe  klimaatbestendige hoogstammige boom (cat. 1)

         1 nieuwe  klimaatbestendige hoogstammige boom (cat. 2)

         1 nieuwe  klimaatbestendige hoogstammige boom (cat. 3)

         Er dient te laatste te worden heraangeplant gedurende het eerstvolgende plantseizoen volgend op de kapping.

         De locatie in de tuin van de nieuwe aanplantingen kan vrij worden gekozen, rekening houdende met de wettelijk voorgeschreven plantafstand van 2 meter tot elke perceelgrens.

Publicatiedatum: 28/06/2022
Overzicht punten

Financiën - goedkeuring betalingsbevel

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsbevelen met nummers 2022/81 KFI, 2022/82 MAN en 2022/83 goed en stelt deze betaalbaar.

Publicatiedatum: 28/06/2022
Overzicht punten

Psychosociale risicoanalyse - RAPSY - actieplan

 

Besluit

 

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen beslist het opgestelde actieplan in het kader van de resultaten van de psychosociale risicoanalyse, zoals vervat in bijlage, goed te keuren en tot uitvoering te laten brengen.  Het actieplan maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Publicatiedatum: 28/06/2022
Overzicht punten

Agora-Gebruik parking

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te geven aan de heer Inder Kumar om de parking van Agora te gebruiken als extensie van het evenement "Symposium on Universal Brotherhood" op 4 juli 2022 alsook het plaatsen van de tenten.

Publicatiedatum: 28/06/2022
Overzicht punten

HvhK - Goedkeuring samenwerking FONS

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat het Huis van het Kind Kraainem een samenwerking aangaat met het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG) - afdeling FONS en dat er elke 1ste woensdag van de maand een zitdag zal gehouden worden door FONS in een lokaal van de Agora teneinde de burgers te helpen met alles wat betrekking heeft met de diensten van Groeipakket.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde samenwerkingsovereenkomst tussen het Huis van het Kind Kraainem en de vijf uitbetalingsactoren van het Groeipakket, zijnde het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG) - afdeling FONS, Infino Vlaanderen vzw, Kidslife vzw, My Family vzw en Parentia Vlaanderen vzw. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt bij dit besluit gevoegd en maakt er integraal deel van uit.

Publicatiedatum: 28/06/2022
Overzicht punten

Openbare Werken - Verledding

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de offerte van Fluvius goed te keuren m.b.t. het slopen van de bestaande openbare verlichtingspalen in de Groenstraat, tussen de Koningin Astridlaan en de Jules Adantstraat, en de nieuwe verlichting te plaatsen aan de oneven kant. De offerte omvat het volgende:

- Aanleg van de ondergrondse openbare verlichtingsleidingen;

- Plaatsen en leveren van 5 rechte conische OV palen van 5m in Akzo 900 (antraciet grijs);

- Plaatsen van 5 Teceo S LED armaturen 3500 lumen (30W) warm witlicht (3000K) in Akzo 900  (antraciet grijs);

- Verplaatsen van de OV palen 4081 t.e.m. 4090.

 

Artikel 2 :

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht te gunnen aan de firma Fluvius aan de prijs van € 18 336,75 inclusief 21% BTW en dit te financieren met het krediet voorzien in het meerjarenplan op GE/22800000/067000/2-1/ 2-1-2/IPRIOR 2012.

Publicatiedatum: 28/06/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Raamovereenkomst elektrisch autodelen

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het bestek met nummer 2022/ Autodelen en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst elektrisch autodelen”, opgesteld door de dienst ruimtelijke ontwikkeling goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
- OPTIMOBIL Vlaanderen NV, (Cambio) Koningin Maria Hendrikaplein 65B te 9000 Gent;
- PARTAGO CVBA, Vlasgaardstraat 52 te 9000 Gent;
- BOLIDES NV, Thonetlaan 70 te 2050 Antwerpen 5.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht te financieren met het krediet dat zal voorzien zal worden bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, waar 10 000 euro voorzien op GE/61600200/020099 per jaar voor deelwagens.

Publicatiedatum: 28/06/2022
Overzicht punten

Patrimonium- Elektrisch voertuig

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de “Aankoop van een elektrische personenwagen” te gunnen aan Nissan Leo Peeters nv, Leuvensesteenweg 240 te 1800 Vilvoorde tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver, via de raamovereenkomst die de gemeente Kraainem sloot op basis van het bestek met nummer– 2020/HFB/MPMO/70394, voor een totaal bedrag van 36.937,22 euro (incl. 21% btw).

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aangekochte elektrisch personenwagen te laten beheren te laten beheren door de deelauto-provider. Deze wagen zou tijdens de werkdagen ter beschikking staan van de werknemers van de gemeente en op de andere tijdstippen van de bevolking.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht te financieren met krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025, op budgetcode GE/24300000/020000-INVESTERING-U.

Publicatiedatum: 28/06/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Koningin Astridlaan

 

Het punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Publicatiedatum: 28/06/2022