BESLUITENLIJST VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Kraainem

Zitting van 5 juli 2022

 

 

Aanwezig:

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Schepenen:  Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Johan Forton

Verontschuldigd:

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Anne-Charlotte Sala

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen 28 juni 2022

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist de notulen van de vergadering van 28 juni 2022 goed te keuren.

Publicatiedatum: 28/07/2022
Overzicht punten

OMV/2022/019

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag voor het oprichten van een alleenstaande eengezinswoning met projectnummer OMV_2022012003 (intern nummer OMV/2022/019) onder de volgende voorwaarden:

         Langs de perceelsgrenzen moet over een afstand van 2 m het bestaande niveau aangehouden blijven

         De voorwaarden volgend uit het advies van de Watergroep en de Vlaamse milieumaatschappij moeten strikt worden nageleefd.

Publicatiedatum: 28/07/2022
Overzicht punten

OMV/2022/037

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag voor het kappen van bomen, wijzigen gevelafwerking, aanleg zwembad en technische ruimte met projectnummer OMV_2022038361 (intern nummer OMV/2022/037) onder de volgende voorwaarden:

De voorwaarden volgend uit volgende adviezen moeten strikt worden nageleefd:

         Advies Interne Groendienst van Kraainem van 20 mei 2022

         Advies van De Watergroep/Riopact van 22 mei 2022.

Publicatiedatum: 28/07/2022
Overzicht punten

OMV/2022/060

 

Het punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Publicatiedatum: 28/07/2022
Overzicht punten

Milieu - Verwijderen boom

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen levert een kapvergunning af voor het kappen van een pruimenboom en een kerselaar, staande in de Armand Fortonlaan.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

 

         De bomen moeten vervangen worden door

         1 nieuwe  klimaatbestendige hoogstammige boom met compacte kroon. (cat. 2)

         1 nieuwe  klimaatbestendige hoogstammige boom met compacte kroon. (cat. 3)

         Er dient ten laatste te worden heraangeplant gedurende het eerstvolgende plantseizoen volgend op de kapping.

         De locatie in de tuin van de nieuwe aanplantingen kan vrij worden gekozen, rekening houdende met de wettelijk voorgeschreven plantafstand van 2 meter tot elke perceelgrens.

         Het kappen van bomen wordt afgeraden gedurende het broedseizoen, dat loopt van 15 maart tot 15 augustus, zodoende dat de fauna en flora niet onnodig wordt verstoord. Indien de tuinman of boomverzorger geen nesten waarneemt in de boom, mag met de nodige omzichtigheid worden gekapt zonder de omgeving te verstoren of te beschadigen.

Publicatiedatum: 28/07/2022
Overzicht punten

Financiën - goedkeuring betalingsbevel

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsbevelen met nummers 2022/88 MAN, 2022/89 KFI en 2022/90 goed en stelt deze betaalbaar, met uitzondering van deze van De Watergroep inzake het waterverbruik van Diabolo school. Deze mag op het volgende college opnieuw opgenomen worden in de betalingsbevelen, mét de nodige voorafgaandelijke toelichting vanuit de diensten (facility) naar de betrokken schepen toe.

Publicatiedatum: 28/07/2022
Overzicht punten

De Klimboom - Schooluitstap

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de toestemming te verlenen aan de directie van de Nederlandstalige basisschool om een schooluitstap naar De Boerderij in Tienen te organiseren voor de leerlingen van het tweede leerjaar op 29 september 2022.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het busvervoer te gunnen aan de firma Rio Cars, Albertstraat 11 te 1020 Brussel, voor het bedrag van 530 euro (incl. btw) voor de organisatie van de schooluitstap naar Tienen op 29 september 2022.

Publicatiedatum: 28/07/2022
Overzicht punten

De Klimboom - Arbeids- en schoolreglement 2022

Publicatiedatum: 28/07/2022
Overzicht punten

Diabolo - Arbeids- en schoolreglement 2022

Publicatiedatum: 28/07/2022
Overzicht punten

Erkenning van vereniging

 

Besluit

 

Enig artikel :

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvraag tot erkenning van Béline, Pets and Hope vzw, gevestigd Beekstraat 162 te 1970 Wezembeek-Oppem maar ook actief in Kraainem, in te willigen.

Publicatiedatum: 28/07/2022
Overzicht punten

Gezondheidsraad - geestelijke gezondheid

Publicatiedatum: 28/07/2022
Overzicht punten

Organisatiebeheersing - Verzekering

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 15 juni 2022 (voor Perceel 1 - Zaakschade en Perceel 2 – Vloot) dat opgesteld werd door de ontwerper, Van Dessel Insurance, Misstraat 112 te 2590 Berlaar. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht “Verzekering zaakschade en vloot voor Lokaal Bestuur Kraainem en het OCMW ” te gunnen aan de economisch meest voordelige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bieders, zijnde:
* Perceel 1 : Zaakschade:  AXA Belgium nv, Troonplein 1 te 1000 Brussel tegen het nagerekende offertebedrag van 17. 015,39 euro ;
* Perceel 2 : Vloot:  Ethias nv, Prins Bisschopssingel te 3500 Hasselt tegen het nagerekende offertebedrag van 13.193,48 euro.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nummer 2022/ Verzekering zaakschade en vloot voor LBK en het OCMW .

De verzekeringspolissen worden initieel afgesloten voor de duur van 1 jaar en telkens met 1 jaar stilzwijgend verlengbaar. Dit voor een totale duur van 3 jaar (1+1+1).

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht te financieren met dee kredieten voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 op GE/ zaakschade 61200100/01900, 61200100/030900, 61200100/074002, 61200100/074002, 61200100/075200 , 61200100/079000, 61200100/086900, 61200100/095100, 61200100/099000, 61200140/019000, 61200140/086900, 61200999/019000, 1200999/068000 OCMW / zaakschade 61200100/005001, 61200100/01900, 61200100/090300, 61200100/093000, 61200140/01900, 61200130/011200 en GE 61200160/011900 (vloot).

Publicatiedatum: 28/07/2022
Overzicht punten

Patrimonium - Publicitaire schuilhuisjes

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om goedkeuring te verlenen aan Clear Channel Belgium om tijdens de werken van de fietssnelweg F203, tussen de J. Thumastraat en de Sint-Antoniuslaan, het stadsplanbord te verplaatsen volgens plan in bijlage.

Publicatiedatum: 28/07/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Aanvullend reglement

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het aanvullend reglement van 1 december 2014, met betrekking tot een parkeerplaats voorbehouden voor mindervaliden, t.h.v. Frans Vanderelststraat 84, in te trekken.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het bord E9a met onderbord (type VIIb) en de bijhorende tegels en markeringen, ter hoogte van huisnummer 84 in de Frans Vanderelststraat 84, te verwijderen.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om dit reglement ter kennis over te maken aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

Publicatiedatum: 28/07/2022
Overzicht punten

Mobiliteit   - Aanvullend reglement

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een parkeerplaats voor personen met een handicap te voorzien in de Frans Vanderelststraat voor de woning met huisnummer 74.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de reglementering als volgt aan te duiden:

- Voor de woning Frans Vanderelststraat 74, een bord E9a en onderbord (type VIId) en markering.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om dit reglement ter kennisgeving

voor te leggen aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

Publicatiedatum: 28/07/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Gemeentelijke Verordening

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een gemeentelijke verordening toe te staan aan de firma Wegeplant (verantwoordelijke: Kurt Torfs), Puursesteenweg 397A te 2880 Bornem, om gedurende de periode van 1 augustus 2022 tot en met 21 oktober 2022, verkeerssignalisatie te plaatsen voor werken in de Jules Adantstraat, tussen de Wezembeeklaan en de Koningin Astridlaan.

 

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de borden geplaatst dienen te worden conform het bijgevoegde plan.

 

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat al deze wijzigingen gesignaleerd worden

door verkeersborden A31, A39, D1, E3 met bijhorende pijlen, F45c en F47.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de omliggende bewoners minimum één week op voorhand schriftelijk in kennis gesteld worden van de te verwachten hinder en dit conform de taalwetgeving.

Publicatiedatum: 28/07/2022
Overzicht punten

Diabolo - Sneeuwklassen

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist het contract, van de firma GoTour, voor de organisatie van sneeuwklassen goed te keuren en beslist het voorschot van 2090 euro te betalen.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist het supplement van 700 euro voor privaat busvervoer te betalen.

Publicatiedatum: 28/07/2022