BESLUITENLIJST VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Kraainem

Zitting van 19 juli 2022

 

 

Aanwezig:

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

Adjunct algemeen directeur:  Jean-Christophe Clérin

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Schepen:  Véronique Caprasse

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen 5 juli 2022

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist de notulen van de vergadering van 5 juli 2022goed te keuren.

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

Omgeving - Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

MOMV/2022/103

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

OMV/2022/060

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag voor het verbouwen en het uitbreiden van een eengezinswoning met projectnummer OMV_2022064957 (intern nummer OMV/2022/060) met volgende voorwaarden:

         De omvorming van het bijgebouw naar garage alsook de herinrichting van de voortuinstrook worden uit de vergunning gesloten.

         Alle platte daken en groendaken zijn verboden te gebruiken als dakterras.

         De verhoging van de gemene muur dient aan de zijde van de aanpalende muur afgewerkt te worden in een volwaardig gevelmateriaal (gevelsteen, leien, beplating) of geschilderd te worden.

         Het advies van de watergroep/riopact dient nageleefd te worden.

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

OMV/2022/062

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag voor het isoleren van een gevel binnen het bestaande volume met het wijzigen van de gevelmaterialen van een halfopen eengezinswoning met projectnummer OMV_2022064555 (intern nummer OMV/2022/062) .

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

OMV/2022/64

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag voor het verbouwen en  het uitbreiden van een halfopen eengezinswoning met projectnummer OMV_2021143012 (intern nummer OMV/2022/64) .

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

OMV/2022/66

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag voor het slopen van de aanbouwen en het uitbreiden van een eengezinswoning met projectnummer OMV_2022068398 (intern nummer OMV/2022/66) onder de volgende voorwaarden:

         de voorwaarden uit het advies van de watergroep/riopact na te leven.

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

OMV/2022/068

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag voor het verbouwen van een halfopen eengezinswoning met projectnummer OMV_2021194907 (intern nummer OMV/2022/68).

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

OMV/2022/070

 

Het punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

Recht van voorkoop

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van de aanbiedingsdossiers.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist zijn recht van voorkoop niet te laten gelden voor de volgende dossiers: 155639, 155956

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de instrumenterende ambtenaren van deze beslissing, via het e-voorkooploket, op de hoogte te brengen.

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

Milieu - Verwijderen boom

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen levert een kapvergunning af voor het kappen van een pruimenboom en een kerselaar, staande in de Armand Fortonlaan.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

        De bomen moeten vervangen worden door

         1 nieuwe  klimaatbestendige hoogstammige boom met compacte kroon. (cat. 2)

         1 nieuwe  klimaatbestendige hoogstammige boom met compacte kroon. (cat. 3)

         Er dient ten laatste te worden heraangeplant gedurende het eerstvolgende plantseizoen volgend op de kapping.

         De locatie in de tuin van de nieuwe aanplantingen kan vrij worden gekozen, rekening houdende met de wettelijk voorgeschreven plantafstand van 2 meter tot elke perceelgrens.

         Het kappen van bomen wordt afgeraden gedurende het broedseizoen, dat loopt van 15 maart tot 15 augustus, zodoende dat de fauna en flora niet onnodig wordt verstoord. Indien de tuinman of boomverzorger geen nesten waarneemt in de boom, mag met de nodige omzichtigheid worden gekapt zonder de omgeving te verstoren of te beschadigen.

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

Milieu - Verwijderen boom

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen levert een kapvergunning af voor het kappen van een conifeer, staande in de Hortensiaslaan.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

         De boom moet vervangen worden door

        1 nieuwe  klimaatbestendige hoogstammige boom  (cat. 3)

         Er dient ten laatste te worden heraangeplant gedurende het eerstvolgende plantseizoen volgend op de kapping.

         De locatie in de tuin van de nieuwe aanplantingen kan vrij worden gekozen, rekening houdende met de wettelijk voorgeschreven plantafstand van 2 meter tot elke perceelgrens.

         Het kappen van bomen wordt afgeraden gedurende het broedseizoen, dat loopt van 15 maart tot 15 augustus, zodoende dat de fauna en flora niet onnodig wordt verstoord. Indien de tuinman of boomverzorger geen nesten waarneemt in de boom, mag met de nodige omzichtigheid worden gekapt zonder de omgeving te verstoren of te beschadigen.

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

Financiën - goedkeuring betalingsbevel

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsbevelen met nummers 2022/92 kFI, 2022/93 MAN en 2022/94 goed en stelt deze betaalbaar.

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

P&O - Consultancy - Administratieve ondersteuning

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

Oekraïnecrisis - antwoord Vlaanderen

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

Diabolo - Verslag schoolraad

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

Aanvraag verspreiding affiches Septemberfeesten

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te geven om affiches voor de Septemberfeesten op te hangen op de voorgestelde locaties in Kraainem:

         Koningin Astridlaan

         rondom Agora/sporthal

         in de buurt van de beide gemeentelijke basisscholen (niet op verkeers- en lichtpalen)

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

Agora - Retributiereglement - Aanpassing

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de voorgestelde aanpassingen van het retributiereglement Agora en beslist om dit te agenderen op de gemeenteraad van 30 augustus 2022.

         Artikel 3 – Tarief § 1, 8ste alinea:

                                                                                                                                                                                                                                                                                            "Onderstaande tabel wordt toegepast voor de verhuur van (technisch) materiaal. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen repetitief of niet repetitief gebruik. Het tarief  wordt uitgedrukt in euro en geldt voor de volledige tijdspanne. De huurprijzen van de grote projector en het licht en geluid omvatten het gebruik van dit materiaal alsook technisch toezicht."

         De woorden "voor de volledige tijdspanne" wordt vervangen door "per dag".

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

Kasteel Jourdain - Aanpassing reglement

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanpassingen in het reglement van Kasteel Jourdain.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de voorgestelde aanpassingen van het reglement van Kasteel Jourdain te agenderen op de gemeenteraad van 30 augustus 2022.

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

Reglement -  Huur materiaal/toestellen

 

Besluit

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanpassingen die team vrije tijd voorstelt om te maken in het reglement huur materiaal of toestellen.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende aanpassingen in het reglement huur materiaal of toestellen te agenderen op de gemeenteraad van 30 augustus 2022:

         artikel 1: laatste bulletpoint: Herbruikbare glazen: gratis. Waarborg van 500 euro/1000 bekers, herleidbaar naar het aantal gevraagde bekers.

         artikel 1: extra bullet Sonometer gratis - waarborg: 250 euro

         artikel 2: toevoeging: Dit formulier dient opgestuurd te worden naar de dienst vrije tijd via vrijetijd@kraainem.be

         artikel 3: toevoeging: (wordt niet aangerekend voor erkende Kraainemse verenigingen)

         artikel 4: toevoeging: De waarborg wordt betaald uiterlijk op de dag van de afhaling of tenzij anders afgesproken met de afgevaardigde van de gemeente.

         artikel 5: Dit reglement treedt in werking vanaf 1 augustus 2022.

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

Reglement - Verhuur lokalen van de scholen

 

Het punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

Reglementen sporthal en tennisvelden - Aanpassing

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanpassingen in de reglementen betreffende de gemeentelijke sporthal en de gemeentelijke tennisvelden. Het oorspronkelijke reglement kan opgeheven worden en 2 nieuwe reglementen kunnen opgemaakt worden.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de reglementen gemeentelijke sportinfrastructuur en gemeentelijke tennisvelden te agenderen op de gemeenteraad van 30 augustus 2022.

De voorstellen voor deze reglementen bevinden zich in de bijlage en maken integraal deel uit van deze beslissing.

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

Tennis - Verlenging terbeschikkingsovereenkomst

 

Besluit

 

Enig artikel :

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de rechten uit de terbeschikkingsovereenkomt, ondertekend op 22 juni 2014 tussen gemeente Kraainem en Kraainem Tennis Club Academy (KTA) vzw, over te dragen aan BATD vzw. De terbeschikkingsovereenkomst wordt vanaf 1 september 2023 automatisch verlengd voor een termijn van 3 jaar en vervolgens telkens met een termijn van 3 jaar, tenzij één van de partijen zou opzeggen 6 maand voor het einde van de looptijd.

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

Evenement - Binnenspeeldag Kerst

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om principieel akkoord te gaan en vraagt aan team vrije tijd een binnenspeeldag te organiseren in de sporthal op 28 december 2022 of op 4 januari 2023 van 14 uur tot 17 uur.

         Het concept:

         springkastelen en spelletjes

         warme chocomelk om 16u (1 per kind, gratis) - enkel buiten

         doelgroep: kinderen van 3 tot 12 jaar

         gratis toegang, geen inschrijving

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

Facility- Aanstellen van een poetsfirma

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht “Aanstellen van een poetsfirma voor de gemeentelijke gebouwen en het OCMW Kraainem - voor de duur van drie jaar (vanaf 1 september 2022-2023-2024- tot 31 augustus 2025)” te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde Bruserco, Patrijzenlaan 9 te 1950 Kraainem, tegen het nagerekende offertebedrag van 28 euro/uur (incl. 21% btw).

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht te financieren met het krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 op GE/61331200/011900.

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

Openbare Werken - Verledding

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het plaatsen van openbare verlichting in de voetweg tussen de Hebronlaan en de Speelpleinlaan en het verlichten van de Speelpleinlaan en Hebronlaan aan de kant van de Diabolo schoolaan, aan de firma Fluvius, aan de prijs van € 12.786,84 inclusief 21% BTW en dit te financieren met het krediet voorzien in het meerjarenplan op GE/22800000/067000/2-1/ 2-1-2/IPRIOR 2012.

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Gemeentelijke Verordening

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een gemeentelijke verordening toe te staan aan de firma Wegeplant (verantwoordelijke: Kurt Torfs), Puursesteenweg 397A te 2880 Bornem, om gedurende de periode van 1 augustus 2022 tot en met 21 oktober 2022, verkeerssignalisatie te plaatsen voor werken in de Jules Adantstraat, tussen de Wezembeeklaan en de Koningin Astridlaan.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de borden geplaatst dienen te worden conform het bijgevoegde plan.

 

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat al deze wijzigingen gesignaleerd worden

door verkeersborden A31, A39, D1, E3 met bijhorende pijlen, F45c en F47.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de omliggende bewoners minimum één week op voorhand schriftelijk in kennis gesteld worden van de te verwachten hinder en dit conform de taalwetgeving.

Publicatiedatum: 16/08/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Gemeentelijke Verordening

 

Het punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Publicatiedatum: 16/08/2022