BESLUITENLIJST VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Kraainem

Zitting van 14 juni 2022

 

 

Aanwezig:

Burgemeester:  Bertrand Waucquez

Algemeen directeur:  Joëlle Eggermont

Schepenen:  Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton

 

 

Overzicht punten

Goedkeuring notulen 7 juni 2022

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist de notulen van de vergadering van 7 juni 2022 goed te keuren.

 

Het college merkt op dat de detail van de aanwezigheden niet meer opgenomen is op het voorblad van de notulen en vraagt het secretariaat om dit in de toekomst opnieuw te willen voorzien.

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

OMV/2022/057

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist een gunstig advies te verlenen voor de aanvraag voor de uitvoering van het project van de Vlaamse Milieumaatschappij met als doelstellingen de vallei van de Woluwe op te waarderen en de ecologische belevingswaarde langsheen de Woluwe te versterken.

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

OMV/2022/014

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beroepschrift ingediend voor het dossier met projectnummer OMV_2022015004 (intern nummer OMV/2022/014).

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist een gunstig advies te verlenen voor het beroepschrift ingediend voor het dossier met projectnummer OMV_2022015004 (intern nummer OMV/2022/014).

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

OMV/2022/016

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag voor het aanleg van een zwembad met projectnummer OMV_2022016341 (intern nummer OMV/2022/016) .

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

OMV/2022/039

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag voor de verbouwing en de uitbreiding van gesloten ééngezinswoning tot 2 duplex appartementen & atelier met projectnummer OMV_2022030589 (intern nummer OMV/2022/039) .

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

OMV/2022/044

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag voor het verbouwen en de uitbreiding van een gesloten bebouwing met projectnummer OMV_2022045623 (intern nummer OMV/2022/044) .

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

OMV/2022/047

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag voor het vellen van een boom met projectnummer OMV_2022054955 (intern nummer OMV/2022/047) onder de volgende voorwaarden:

         De berk kan worden verwijderd onder de voorwaarde dat deze wordt vervangen door 2 nieuwe klimaatbestendige hoogstammige bomen. (cat.3) of 1 nieuwe klimaatbestendige hoogstammige boom. (cat.2) (De inwoner heeft bomenlijst ontvangen)

         Het uitvoeren van een eco-snoei is zeker een goede optie voor de berk.

         De locatie kan vrij worden gekozen in de tuin rekening houdende met de wettelijk voorgeschreven plantafstand van 2 meter tot elke perceelgrens.

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

OMV/2022/050

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag voor het vellen van een boom met projectnummer OMV_2022058522 (intern nummer OMV/2022/050) onder de volgende voorwaarden:

         De beuk kan worden verwijderd onder de voorwaarde dat deze wordt vervangen door 1 nieuwe  klimaatbestendige hoogstammige boom (cat. 1) of 1 nieuwe  klimaatbestendige hoogstammige boom (cat. 2)

         De boom moet op de zelfde plaats in de voortuin geplant worden rekening houdende met de wettelijk voorgeschreven plantafstand van 2 meter tot elke perceelgrens.

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

Patrimonium - aankoop perceel

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het definitief en gedetailleerd transactievoorstel van de eigenaars, inzake de aankoop van een deel van de  tuin.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord tot aankoop van de percelen volgens de geschatte oppervlakte aan de prijs van 190 euro/m². Een beëdigd landmeter zal aangesteld worden om de definitieve afpaling uit te voeren.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om alle administratieve- en uitvoeringskosten ten laste te nemen, met uitzondering van de financiële tegemoetkoming voor de aankoop van twee nieuwe tuinhuizen.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om het aan te kopen perceel te bezwaren met een erfdienstbaarheid.

 

Artikel 5:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aankoop te financieren met het krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025, op budgetcode AR22000000/BI019000-Investering aankoop gronden.

 

Artikel 6:

Het aankoopdossier dient verder afgewerkt te worden alvorens aan de gemeenteraad zal voorgesteld worden deze percelen aan te kopen.

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

Omgeving - Opmaken RUP

 

Het punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

Omgeving - Gouvernementsweg

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen neemt het standpunt in dat de Gouvernementsweg als weinig verharde trage (bos)weg in zijn huidige toestand dient behouden te blijven. Er zijn geen intenties tot verbetering van deze trage gemeenteweg op het grondgebied van de gemeente Kraainem.

 

Artikel 2 :

Wanneer de eigenaars van de woningen Gouvernementsweg 200-202 zelf takken en bermen wensen te snoeien of andere beheerswerken willen uitvoeren langs de Gouvernementsweg op het grondgebied van de gemeente Kraainem, dan dienen de eigenaars voorafgaand hiervoor duidelijk aan te geven waar (met een plan) ze dit willen doen en welke beheers- of snoeiwerken ze voor ogen hebben. Pas na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het college van burgemeester en schepenen kunnen ze overgaan tot deze werken.

 

Artikels 3:

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de diensten de eigenaars van de woningen Gouvernementsweg 200-202 op de hoogte te brengen van dit collegebesluit.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de diensten om de staat van de weg (putten) regelmatig te controleren en waar nodig te herstellen (indien voortvloeiend uit wateroverlast).

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

Milieu –Bodemonderzoek – Stortplaatsen

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist akkoord te gaan met de door Witteveen+Bos opgemaakte onderzoeksvoorstellen voor de locaties Patronaatstraat (referentie 0000131727-SCHC7) en Heilige Dominicuslaan (referentie 0000131728-SCHC7), vervat als bijlage en deel uitmakend van deze beslissing.

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt om deze gronden eveneens te onderzoeken op vlak van PFAS, PFOS en asbest.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen vraagt om prioriteit te geven aan de Prinsenput.

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

Financieel verslag 2021

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

Financiën - goedkeuring betalingsbevel

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsbevelen met nummers 2022/75 KFI, 2022/79 MAN en 2022/80 goed en stelt deze betaalbaar.

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

De Klimboom - Naschoolse activiteiten 2022-2023

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toestemming te verlenen aan de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool De Klimboom voor de organisatie van de Sportsnack-activiteiten alsook de workshops van Sport en Opleiding.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toestemming te verlenen voor de organisatie van een taalkamp Nederlands in de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool De Klimboom gedurende de week van 22 augustus 2022.

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

Diabolo - Verlof verminderde prestaties

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat mevrouw Muriel Delneufcourt, voltijds onderwijzeres in de Franstalige gemeentelijke basisschool Diabolo, een Verlof Verminderde Prestaties van 5 uur mag opnemen vanaf 1 september 2022 voor het schooljaar 2022-2023.

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

Sport - Aanvraag gebruik turnzaal

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te geven aan de heer Tigaut Geyns, namens Thaigo Muay Thai Gym, voor het gebruik van de turnzaal in de gemeentelijke basisschool De Klimboom voor trainingen op volgende dagen en uren in juli:

         maandag (4, 11, 18 en 25 juli): 19-21 uur

         woensdag (6, 13, 20 en 27 juli): 19-21 uur

         zaterdag (2, 9, 16, 23 en 30 juli): 13-15 uur.

 aan het reguliere huurtarief van 10 euro/uur.

 

Artikel 2:

Er mogen géén structurele wijzigingen aangebracht worden in de turnzaal voor de uitoefening van de sportactiviteit.

 

Artikel 3:

De club wordt gevraagd om de turnzaal na elke gebruik te poetsen na 15 juli 2022 tot het einde van de huurperiode daar het poetspersoneel van de school in verlof is.

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

Warmteactieplan

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het warmteactieplan uit te voeren:

         Vanaf eind juni, via alle kanalen de inwoners attent maken dat de noodzaak om voldoende water te drinken en verkoeling te zoeken levensnoodzakelijk is bij warme dagen.

         Ludieke actie gedurende de maanden juli en augustus in de gangen van het gemeentehuis en OCMW met windmolen, zonnehoed, waterkaraf en affiches, banner.

         Aankoop van drinkbussen met duidelijke maatstaven op (100 ml, 200 ml, .... 1 liter)  om ouderen te motiveren te drinken. Deze drinkbussen kunnen door onze thuisdiensten van het OCMW uitgedeeld worden.

         Een stretchtent of schaduwtent kan geplaatst worden boven de zandbak aan de sporthal. Deze kan gehuurd worden om eerst de voor- en nadelen te bekijken en kan eventueel later aangekocht worden.

         Drinkfonteinen in de gang van het OCMW, gemeentehuis, depot en scholen voor het personeel en de bezoekers.

         Nieuwe zitbanken plaatsen in schaduwrijke plekken alsook zitbanken herplaatsen naar schaduwrijke plekken.

         Aankoop van snelgroeiende bomen om schaduwrijke plekken te creëren.

         De Watergroep liet weten dat vanaf het voorjaar 2023 in alle gemeenten buitentappunten (drinkfonteinen) zullen geplaatst worden. De Watergroep zal zorgen voor de goede kwaliteit van het drinkwater (salmonella).

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de betrokken teams de bovenvermelde acties verder uit te werken.

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Gemeentelijke Verordening

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een gemeentelijke verordening toe te staan aan de firma Soga nv om, vanaf 22 juni 2022 tot en met 8 juli 2022, verkeerssignalisatie te plaatsen voor de heraanleg van de Oudstrijderslaan, ter hoogte van de Statieplaats.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de borden geplaatst dienen te worden conform het bijgevoegde plan.

 

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat al deze wijzigingen gesignaleerd worden

door verkeersborden A31, C3, C11, C19, D1, E3 en F47.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de omliggende bewoners minimum één week op voorhand schriftelijk in kennis gesteld worden van de te verwachten hinder en dit conform de taalwetgeving.

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om op 23 september 2022, tussen 7.30 uur en 16.30 uur, de Steenweg op Zaventem, tussen de Molenstraat en de Kasteelweg, verkeersvrij te houden.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om op 23 september 2022, tussen 7.30 uur en 16.30 uur, de Steenweg op Zaventem, tussen de Molenstraat en de Kasteelweg langs de pare en onpare zijde, een stilstaan- en parkeerverbod in te stellen.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om op 23 september 2022, tussen 7.30 uur en 16.30 uur, een wegomlegging in te stellen:

- voor het verkeer dat de Steenweg op Zaventem gebruikt, komende van de A. Dezangrélaan via de A.Dezangrélaan(R), Molenstraat.

- voor het verkeer dat de  Steenweg op Zaventem gebruikt, komende van de Molenstraat via de Molenstraat(L), Oudstrijderslaan.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze wijzigingen te signaleren door middel van de borden C3, D1, E3 en F41.

 

Artikel 5:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de geldende taalwetgeving te respecteren bij elk verkeersbord dat geplaatst wordt.

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement

 

Besluit

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om op 2 september 2022, tussen 14 uur en 20 uur, de Lijsterbessenbomenlaan, tussen Karel Verhaegenlaan en Oudstrijderslaan, en parking Cammeland, verkeersvrij te maken.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om op 2 september 2022, tussen 14 uur en 20 uur, een parkeerverbod in te stellen in de Lijsterbessenbomenlaan:

- tussen Karel Verhaegenlaan en de Oudstrijderslaan;

- op de parking van de Lijsterbessenbomenlaan;

- op de parking Cammeland.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om op 2 september 2022, tussen 14 uur en 20 uur, een wegomlegging in te stellen:

- via Oudstijderslaan (R), Sint-Antoniuslaan (L), Kapelleplaats (R), Bosstraat (L), A. Fortonlaan  voor het verkeer komende van de Oudstrijderslaan en Arthur Dezangrélaan;

- via Karel Verhaegenlaan (L), Emiel Bricoutlaan (R) voor het verkeer komende uit de Armand Fortonlaan.

 

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze wijzigingen te signaleren door middel van de borden C3, E3 met onderbord Xa, Xb, Xc.

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

Vastlegging dagorde gemeenteraad 28 juni 2022

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende agendapunten aan de voorzitter van de gemeenteraad  door te geven ter agendering op de volgende gemeenteraad, op dinsdag 28 juni 2022:

Openbare zitting:

 1. Goedkeuring notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 31 mei 2022
 2. Financieel verslag 2021
 3. Vaststelling jaarrekening 2021
 4. Aanpassing meerjarenplan 2022-1 - goedkeuring gedeelte vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn en vaststelling van het geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025
 5. Organisatiebeheersing - Rapportering 2021
 6. P&O - Functiebeschrijving adjunct-algemeen directeur – in voorbereiding
 7. Aanpassing reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen van 21 december 2021
 8. Reglement voor subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp – in voorbereiding
 9. Brabantse Kouters Oost - Werking 2021-2022 - Goedkeuring jaarrekening 2021 - activiteitenverslag 2021 - planning 2022 en begroting 2022 van de projectvereniging
 10. Commissie bestuur - Verslag van de vergadering van 7 juni 2022
 11. Verslag aanpak Oekraïnecrisis – in voorbereiding
 12. Goedkeuring ontwerpstatuten en ontwerp huishoudelijk reglement van het Huis van het Kind Kraainem
 13. Goedkeuring 'missie/visie'-tekst van het Huis van het Kind
 14. Logo Zenneland - kennisname verslag
 15. Personeelsenquête - kennisname
 16. Bulletin der schriftelijke vragen
 17. Behandeling mondelinge vragen vorige zitting
 18. Mondelinge vragen

 

Het college vraagt om het agendapunt 10 'aankoop perceel' van de zitting van 14 juni eveneens te agenderen indien mogelijk.

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

HvhK - Opportuniteitsadvies

 

Besluit

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een opportuniteitsadvies te ondertekenen samen met een begeleidende brief aan Agentschap Opgroeien teneinde de eventuele tijdelijke sluiting van de vestiging van de kinderopvang Happy Feet, gelegen in de Pachthoevestraat 1 te Kraainem, te kunnen vermijden.

Publicatiedatum: 24/06/2022